2022. augusztus 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás nyári akadémia támogatására

2009. április 16.
Pályázati felhívás

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága
a Balassi Intézettel együttműködésben
meghívásos pályázatot hirdet
a határon túli magyar pedagógus szövetségek és szakmai szervezetek által szülőföldön megrendezendő nyári akadémiák támogatására 2009-ben

1. A pályázat célja: a határon túli magyar pedagógus szövetségek és szakmai szervezetek által szülőföldön megrendezendő nyári továbbképző tanfolyamainak, a nyári akadémiák támogatása.

2. Pályázatot az alábbi szervezetek nyújthatnak be:
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség.

3. Általános tudnivalók:
 • A pályázat a 13/2008. (IV.10.), a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2008. évi felhasználásának szabályairól című OKM- rendeletben foglaltak alapján került kiírásra.
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az OKM, illetve háttérintézménye megküldi a központi nyilvántartást vezető Szülőföld Alap Iroda részére.
 • A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi CII. törvény alapján a XX. fejezet, 11/7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat.
 • A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 24 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 1 millió forint, felső határa 16 millió forint vissza nem térítendő támogatás*.
 • A támogatásból elszámolható költségek köre: étkezési, szállásköltségek, utazási költségek, előadók tiszteletdíjai, rezsiköltségek, szervezési költségek, adminisztrációs költségek, programköltségek, anyagköltségek, kirándulás költségei.
 • A pályázatokról az OKM oktatásért felelős államtitkára, Arató Gergely dönt 2009. május 20-ig a Balassi Intézet képviselője és az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága tagjaiból álló Értékelő Bizottság (Szantner Viktor, Lauter Éva, Varga Attila, Király Annamária) javaslatának figyelembe vételével.
 • A pályázóknak nem kötelező saját forrás biztosítása.
*Tervezett keret, mely az államháztartás 2009. évi egyensúlyi helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén csökkenhet.
 • A nyertes pályázókkal a Balassi Intézet 2009. június 20-ig köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről előfinanszírozás és vissza nem térítendő támogatás formájában.
 • A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
 • A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 • A támogatás folyósítására a szerződésben megjelölt ütemezés szerint, a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően kerül sor.
 • A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2009. február 1-je, véghatárideje legkésőbb 2009. október 30.
 • A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles záró szakmai és pénzügyi beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.
 • A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
 • További felvilágosítás az OKM HTMT telefonszámán: 00361/473-7397 kapható.
4. A pályázatok benyújtása, határidő
2009. május 10-ig (a postai bélyegző kelte).
 • A pályázathoz szükséges nyilatkozatokat az adatlap tartalmazza
 • A pályázat benyújtásakor csatolni kell a közjegyző, vagy a számlavezető bank által hitelesített eredeti aláírási címpéldányt, valamint a szervezetlapító okiratának másolatát, a szerződés aláírásakor pedig a nyertes pályázó köteles csatolni a szervezet létezését igazoló, 90 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hitelesített másolatát 1 példányban
 • Amennyiben a szervezet 2009-ben már nyertes pályázata alapján az OKM / Balassi Intézettől kap támogatást és nyilatkozik arról, hogy adataiban az előző pályázathoz benyújtott dokumentumokhoz képest változás nem történt - az előbbi dokumentumokat nem kell csatolni.
5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
 • a leadott program minősége, megvalósíthatósága,
 • a költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.),
 • az eddigi elszámolási és szervezési tapasztalat,
 • várható szakmai hasznosulás.
Nem jogosultak a támogatásra:
 • azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem teljesítették az Oktatási és Kulturális Minisztériummal vagy a Balassi Intézettel kötött szerződésben foglaltakat.
Érvénytelen a pályázat, ha
 • nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot;
 • nem eredeti példányban nyújtotta be az adatlapokat;
 • a pályázati adatlap a meghirdetett beérkezési határidőn túl érkezett be.
Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

A pályázat elbírálásáról a benyújtott adatlapon megadott e-mail címre 2009. május 30-ig küldünk értesítést. A nyertes pályázók listáját az Oktatási és Kulturális Minisztérium (www.okm.gov.hu), és a Balassi Intézet honlapján (www.bbi.hu) tesszük közzé.

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Határon Túli Magyarok Titkársága
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok