2022. augusztus 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Nyílt közoktatási pályázat szórvány oktatás támogatására

2007. augusztus 14.
Pályázati felhívás

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának
Határon Túli Magyarok Titkársága
a Balassi Intézet közreműködésével
nyílt közoktatási pályázatot hirdet szórvány oktatás támogatására


1. A pályázat célja
A Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, Montenegróban és Szlovákiában, úgynevezett közoktatási szórványterületen dolgozó pedagógusok és tanulók ösztöndíjának biztosításához, utazási költségeihez való hozzájárulás.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre
Romániai, szlovákiai, ukrajnai, szerbiai, montenegrói jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek (egyházak, alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, társulások, stb.) nyújthatnak be pályázatot.

3. Általános tudnivalók
 • A pályázat a 28/2007. (VI. 15.) OKM rendeletben foglaltak alapján került kiírásra.
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, a pályázókról, az igényelt támogatások fajtájáról, továbbá az odaítélt támogatások összegéről informáló adatokat a pályáztató megküldi a központi nyilvántartást vezető Szülőföld Alap Iroda részére.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a feladathoz kapcsolódó adatokat és körülményeket (program ideje, érintettek köre, témája, költségterve stb.), amelyet a mellékelt "Adatlap" kitöltésével kell elkészíteni.
 • Pályázni kizárólag a megjelölt területi hatályú országokban, szórványterületen dolgozó pedagógusok és tanulók ösztöndíjának biztosítására, valamint a diákok és pedagógusok utazási költségeire lehet. Pedagógusok esetében az ellátott feladatra szerződést kell kötni, amelyet a támogatás szakmai és pénzügyi elszámolásának elkészítésekor - a teljesítés igazolásával együtt - másolati formában be kell nyújtani.
 • A pályázatokról az OKM e tárgyban előzetes kötelezettségvállalói jogkörrel rendelkező államtitkára dönt az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága és társpályáztatója képviselőiből álló Értékelési Bizottság javaslata alapján.
 • Pályázni kizárólag a fent megjelölt költségek támogatására lehet, csak az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon, amely letölthető a www.okm.gov.hu honlapról. Más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A nyertes pályázatra támogatásként adható legkisebb összeg 100.000,- Ft, a legnagyobb összeg 10.000.000,- Ft.
 • A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésről szóló 2006. évi CXXVII. törvény alapján a XX. fejezet, 11/7/18/1. Határon túli magyarok oktatási feladatok támogatása nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat.
 • Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, amelyben az igényelt támogatási összeget 1000 forintos nagyságrendig kell megadni.
 • A nyertes pályázókkal a Balassi Intézet köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről, lehetőség szerint a programot megelőzően előfinanszírozási rendszerben, vissza nem térítendő támogatás formájában.
 • Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló elektromos vagy szóbeli értesítést követő 7. naptári napig, de legkésőbb 2007. augusztus 31-ig van lehetőség.
 • A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő határideje 2007. szeptember 1., véghatárideje a támogatott (ösztöndíjazott) feladatot követő 2. naptári hónap utolsó munkanapja, de legkésőbb 2008. május 15. Az elszámoláshoz szakmai és pénzügyi beszámolókat kell készíteni.
 • A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
 • A támogatás folyósítására a szerződésben megjelölt ütemezés szerint, a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően kerül sor.
 • A pályázat benyújtásakor csatolni kell az aláíró közjegyző vagy számlavezető bank által hitelesített eredeti aláírási címpéldányát, valamint a szervezet alapító okiratának magyar nyelvű másolatát. Szerződés aláírásakor a nyertes pályázó köteles csatolni a szervezet létezését igazoló, 60 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hitelesített másolatát 1 példányban. (Ettől eltérni csak a 28/2007. (VI. 15.) OKM rendelet 5. § (6) pontja alapján lehet, amelynek szövegezéséhez (külön nyilatkozathoz) e joganyag jelölt pontja nyújt segítséget.)
 • A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet, ha a költségvetés a kért támogatáson kívüli forrásokat is tartalmaz.
 • A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
 • További felvilágosítás az OKM HTMT telefonszámain: 00361/473-7512; /473-7586; /473-7634
4. A pályázatok benyújtása, határidő
 • A pályázatokat kizárólag az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága adatlapján (letölthető itt) lehet benyújtani;
 • A pályázatokat három eredeti példányban kérjük benyújtani, mellékelve az általános tudnivalókban jelzett dokumentumokkal egy-egy példányban, szükség esetén magyar nyelvű fordítással.
 • A kitöltött pályázati adatlapokat postai úton a BI Márton Áron Szakkollégiumába kell eljuttatni (1037 Budapest, Kunigunda u. 35.). A pályázat személyesen is leadható ugyanott.
 • A pályázat beérkezési határideje: 2007. augusztus 31.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2007. szeptember 10.
5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
 • A leadott program szakmai minősége, megvalósíthatósága;
 • A költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források stb.), regionális költségjellemzők
 • Támogatotti létszámok, költségarányok
 • A szórvány-oktatás támogatásában végzett eddigi eredmények
 • Eddigi elszámolási és programszervezési tapasztalat
Nem jogosultak a támogatásra:
 • Nem pályázhatnak az OKM-mel, a MÁSZ-szal vagy BI-vel vitás elszámolásban álló szervezetek, valamint magyar állampolgárok ellátásának támogatását kérelmezők.
Érvénytelen a pályázat, ha
 • Nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot;
 • Nem eredeti példányban nyújtotta be az adatlapokat;
 • A pályázati adatlap a meghirdetett beérkezési határidőn túl érkezett be.
6. A pályázat elbírálásáról 2007. szeptember 14-ig kizárólag az adatlapon megadott e-mailen küldünk értesítést. Az eredményt közzétesszük az OKM, valamint a BI honlapján.

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Határon Túli Magyarok Titkársága


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok