2022. augusztus 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM és a Balassi Intézet meghívásos pályázatot hirdet a Kárpátaljai Magyar Szakkollégium képzési programban résztvevő ukrán állampolgársággal rendelkező hallgatók, vezetőtanárok számára rendszeres tanulmányi és oktatói tevékenység támogatásra

2008. december 2.
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet meghívásos pályázatot hirdet a Kárpátaljai Magyar Szakkollégium képzési programban résztvevő ukrán állampolgársággal rendelkező hallgatók, vezetőtanárok (tutorok) számára rendszeres tanulmányi és oktatói tevékenység támogatásra a 2007/2008. tanév tavaszi és/vagy a 2008/2009. tanév őszi szemeszterében.

A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel együttműködve dolgozza ki, a pályázatot a Beregszászi Információs Iroda és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

A pályázat célja:
A pályázattal a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet a kárpátaljai magyar értelmiség képzését és utánpótlását kívánja elősegíteni, és ennek érdekében támogatásban részesíti a Kárpátaljai Magyar Szakkollégium képzési programban részvevő hallgatókat, vezetőtanárokat a program keretében kifejtett tudományos (oktatási/kutatási) tevékenységük feltételeinek javítása érdekében.

Pályázhat minden a 2007/2008. tanév tavaszi és/vagy a 2008/2009. tanév őszi szemeszterében a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma által működtetett Kárpátaljai Magyar Szakkollégium képzési programba felvételt nyert, valamint a programban már résztvevő ukrán állampolgársággal rendelkező alap-, magiszteri/specialista és doktori képzésben tanulmányait folytató hallgató és vezetőtanár (tutor), valamint a szakkollégium vezetését ellátó szakkollégium elnök-vezetőtanára. A pályázatokat a vezetőtanár, valamint a diák közösen, egy pályázati csomagban adja be, a szakkollégium elnök-vezetőtanára önállóan nyújthat be pályázatot.

A pályázás általános feltételei:
 • A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet a benyújtott pályázati csomagok alapján dönt a támogatás megítéléséről.
 • A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen dolgozza ki a pályázat értékelésének szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az értékelési szempontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
 • A támogatás a pályázót kizárólag a Kárpátaljai Magyar Szakkollégium képzési program keretében folytatott tevékenységére vonatkozóan illeti meg, és nem vihető át más oktatási/kutatatási tevékenység időtartamára.
 • A támogatással és a támogatottakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Balassi Intézet és a Beregszászi Információs Iroda látja el.
 • A pályázathoz rendelkezésre álló pénzügyi forrás a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény XX. fejezet, 11/7/18. Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása című, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatának 2. részfeladata. Jelen pályázaton rendelkezésre álló pénzügyi forrás összege 3.840.000,- forint.
A pályázatból kizáró feltétel:
 • Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek a 2008/2009-es tanév őszi félévének időtartamára támogatásban azok a személyek, akik ugyanezen időtartamra vonatkozóan az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet közös pályázata alapján szülőföldi felsőoktatási magiszteri/specialista vagy doktori képzésre céljából tanulmányi támogatásban részesülnek.
 • Nem részesülhetnek támogatásban továbbá azok a személyek, akik a megpályázott oktatási/kutatási tevékenységre vonatkozóan nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban részesültek/részesülnek a 2007/2008. tanév tavaszi és/vagy a 2008/2009. tanév őszi szemeszterében.
A támogatás mértéke:
 • Alap-, magiszteri vagy specialista képzésben résztvevő szakkollégiumi hallgatóknak és vezetőtanáraiknak 12.000,- Ft/hó/fő (60.000,- Ft/szemeszter/fő), (nyertes pályázat esetén a tutor valamint a diák külön-külön havi 12 000,- Ft-nyi támogatásban részesül);
 • Doktori (PhD/DLA) képzésben résztvevő szakkollégiumi hallgatóknak 24.000,- Ft/hó/fő (120.000,- Ft/szemeszter/fő), vezetőtanáraiknak 12.000,- Ft/hó/fő (60.000,- Ft/szemeszter/fő);
 • A Kárpátaljai Magyar Szakkollégium elnök-vezetőtanárának 12.000,- Ft/hó/fő (60.000,- Ft/szemeszter/fő). A szakkollégium elnök-vezetőtanára egyidejűleg más vezetőtanári (tutori) pályázatot is benyújthat.
A támogatás folyósítása egy összegben, utófinanszírozással történik.

A pályázatot és a mellékleteket - a szakkollégium elnök-vezetőtanára önálló pályázata kivételével - a hallgatónak és vezetőtanárának közösen, egy pályázati csomagban kell beadnia!

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A pályázatokat a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága és a Balassi Intézet képviselőiből álló Értékelő Bizottság véleményezi, ez alapján a döntést az Oktatási és Kulturális Minisztérium oktatásért felelős államtitkára hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező.
 • A tanulmányi támogatást elnyert pályázóval személyenként (hallgatóval és vezetőtanárral is külön-külön) a Balassi Intézet a döntést követő 45 napon belül - a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2008. évi felhasználásának szabályairól szóló 13/2008. (IV. 10.) OKM rendelet 33. § (1) bekezdésében foglalt követelmények szerint szerződést köt. A szerződés tartalmazza továbbá a támogatottnak az támogató felé teljesítendő, az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit is:
  • a hallgató személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány - útlevél - száma);
  • idegenrendészeti státusza (különös tekintettel pl. a letelepedési engedély megszerzésére);
  • elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása.
 • A támogatott pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázati adatlapon szereplő személyes adatainak a Beregszászi Információs Iroda, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Balassi Intézet általi, a támogatás folyósításához szükséges kezeléséhez a támogatott jogviszony időtartama alatt. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése a támogatott jogviszony megszűnését vonja maga után.
 • A támogatást elnyerő pályázó részére a Balassi Intézet folyósítja a tanulmányi támogatást. A támogatott tudomásul veszi, hogy külföldi illetőségű adóalanynak minősül, és a támogatási szerződésből származó jövedelmét az illetősége szerinti országban a helyi adójogszabályoknak megfelelően - szükség szerint - bejelenteni és az azt terhelő adót befizetni köteles. A támogatott a támogatás vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben a támogatott a pályázati felhívásban, a támogatási szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
 • A pályázaton támogatást nyert pályázók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve a támogatás elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a www.martonaron.hu honlapon, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Szülőföld Alap Iroda által működtetett, a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartása részére.
A pályázatokat 2008. december 1-től lehet benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2009. január 16., helyi idő szerint 13.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint 12.00 óra).

A pályázat benyújtásánál hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázatokat személyesen vagy - ajánlott küldeményként- postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Beregszászi Információs Iroda
90202 Beregszász (Beregovo), vul. B. Hmelnickoho 14.
B. Hmelnickij u. 14.

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt), valamint a szerződésről:

Beregszászi Információs Iroda
90202 Beregszász (Beregovo), vul. B. Hmelnickoho 14.
B. Hmelnickij u. 14.
Tel./Fax: +380-31-41-241-77

Pályázni a Beregszászi Információs Irodában 2008. december 5-től beszerezhető, és az Internetről (www.martonaron.hu) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

A pályázat elbírálói a Beregszászi Információs Irodához határidő után beérkezett ill. a formailag hibás, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott, vagy hiányos pályázatokat nem veszik figyelembe. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.

Egy pályázati csomaghoz a következő mellékleteket kell csatolni:

Kötelezően csatolandó mellékletek:
 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap (1+1 példány (tutor valamint diák példánya))
 • a Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumba történt sikeres felvételi eredményt, korábban felvettek esetében a programban való részvételt (a megpályázott időszakra - szemeszter(ek)re - vonatkozóan) igazoló okirat.
 • a Kárpátaljai Magyar Szakkollégium hallgatójának
  • a hallgató tanulmányi átlageredményéről szóló igazolás, vagy indexének hiteles másolata ( diplomások esetében a diploma és a "dodatok do diplomu" hiteles másolata).
  • szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás (a 2008-ban diplomázó hallgatók esetében ezt a diploma másolata helyettesíti).
 • a szakkollégium elnök-vezetőtanára által jóváhagyott szakmai beszámoló a képzési programban végzett tevékenységről, vagy a programba a 2008/2009-es tanévben felvételt nyert személyek részéről a kutatási terv, a tudományos tevékenység részletes bemutatása.
 • a vezetőtanár (tutor) tudományos fokozatát igazoló okirat
 • korábban (nem a 2008/2009-es tanévben) felvételt nyert hallgatók TDK-n vagy más szakmai konferencián való részvételének és elért helyezésének igazolása a szakkollégiumi tagság alatt.
 • korábban (nem a 2008/2009-es tanévben) felvételt nyert hallgató esetében a megjelent publikáció anyaga és megjelenésének helye, valamint a szakkollégiumi tagság ideje alatt elkészített, de meg nem jelentetett publikáció teljes terjedelemben.
Csatolható mellékletek:
 • tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
 • szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása
 • nehéz szociális helyzetben lévő diákok esetében, az ennek igazolására alkalmas eredeti/hiteles igazolások
A szakkollégium elnök-vezetőtanára önálló pályázatához a következő mellékleteket kell csatolni:
 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap;
 • a Kárpátaljai Magyar Szakkollégium elnök-vezetőtanári pozíciójának betöltését igazoló okirat;
 • 1-3 oldal terjedelmű szakmai beszámoló a Kárpátaljai Magyar Szakkollégium 2008. évi tevékenységéről.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok