2022. augusztus 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága a Balassi Intézettel együttműködésben nyílt pályázatot hirdet határon túli hallgatói szervezetek támogatására

2009. december 2.
Pályázati felhívás
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága
 
a Balassi Intézettel együttműködésben
nyílt pályázatot hirdet
 
határon túli hallgatói szervezetek támogatására
 
1. A pályázat célja: a határon túli magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek programjainak és hatékony működésének támogatása, hozzájárulás működésük pénzügyi alapjainak és szakmai feltételeinek megteremtéséhez.
 
2. Általános tudnivalók:
 • A pályázat a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi felhasználásának szabályairól szóló 20/2009. (IV. 3.) OKM rendelet hatálya alá tartozik, annak rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.
 • A pályázat benyújtására jogosultak: romániai, szerbiai, szlovákiai és ukrajnai országos vagy regionális magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek, valamint ugyanezen országokban bejegyzett, határon túli magyar hallgatók által szerkesztett, magyar nyelvű kulturális folyóiratok kiadását végző, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek. Amennyiben a pályázó szervezet nem rendelkezik jogi személyiséggel, a pályázatban meg kell jelölni a jogi személyiséggel rendelkező, a hallgatói szervezet érdekében szerződő szervezetet.
 • A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény XX. fejezet, 11/7/18. Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása című, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatának 1. részfeladata: határon túli oktatási feladatok támogatása.
 • A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 8 millió forint. Az elnyerhető támogatás alsó határa 300 ezer forint, felső határa 3 millió forint. A finanszírozás módja: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában.
 • A pályázatok elbírálása során a 2009. évben támogatott célok, tevékenységek és programok:
  • Szülőföldi felsőoktatási felvételi tájékoztató készítése (szedés-, tördelés-, nyomdaköltség; szervezési költség);
  • Vezetőképző, állásbörze, diákfórum, konferencia és egyéb szakmai rendezvények szervezése (útiköltség; szállás-, étkezés-, szervezési költségek; bérleti- és megbízási díjak);
  • Tudományos Diákköri Konferenciák, nyári egyetem szervezése (útiköltség; napidíjak; szállás-, étkezés-, nyomda-, szervezési költségek; bérleti- és megbízási díjak);
  • Középiskolai és hallgatói szervezeti tájékoztató körutak (útiköltség; szállás-, étkezési, szervezési költség);
  • Felsőoktatásban tanuló hallgatók által szerkesztett folyóiratok, kiadványok megjelentetése (szedés-, tördelés-, nyomdaköltség, szerzői honorárium);
  • Hallgatói szolgáltatások (pl. beilleszkedési programok, tanulmányi, mentálhigiénés, életvezetési tanácsadások, a végzős hallgatók elhelyezkedését segítő ún. karrier tanácsadás, egészséges életmódra nevelést elősegítő tevékenységek stb.) kialakításának és működtetésének költségei;
  • Működési költség (irodafenntartás; telefon-, posta-, szervezési, utazási költség);
  • Gólyabál és egyéb közösségi események szervezése (étkezési költség, bérleti- és megbízási díjak).
  • A pályázati felhívás célja a szervezetek működésének és programjainak támogatása, ezért annak keretében tárgyi eszközök beszerzése nem támogatható!
 • A pályázat benyújtásához nem kötelező saját forrás biztosítása.
 • A pályázatokat a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága és a Balassi Intézet képviselőiből álló Értékelő Bizottság (tagjai: Szantner Viktor elnök /az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkárságának titkárságvezetője/; Benked László /az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkárságának ösztöndíjreferense/; Gyetvai Árpád /az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkárságának felsőoktatási referense/; Fejes István /a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Igazgatóság igazgatója/ és Dr. Tóth Gábor /a Balassi Intézet Tanulmányi és Hallgatói Nyilvántartások Irodája igazgatója/) véleményezi, ez alapján a döntést Arató Gergely, az Oktatási és Kulturális Minisztérium oktatásért felelős államtitkára hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező.
 • A pályázónak a pályázat benyújtásakor - a pályázati adatlaphoz tartozó nyomtatványon - nyilatkoznia kell arról, hogy a 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénz tv.)
  • 6. §-ban foglalt korlátozása alá nem tartozik,
  • 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség személyére vonatkozóan fennáll-e.
 • A fent hivatkozott nyilatkozat megtételével kapcsolatban a Balassi Intézet a Közpénz tv. szövegét hozzáférhetővé teszi a pályázók részére.
 • A nyertes pályázókkal a Balassi Intézet a döntést követő 30 napon belül - a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi felhasználásának szabályairól szóló 20/2009. (IV. 3.) OKM rendelet 33. § (1) bekezdésében foglalt követelmények szerint szerződést köt, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről előfinanszírozás és vissza nem térítendő támogatás formájában. Ha a szerződéskötésre a jelen felhívásban meghatározott határidőn belül a Kedvezményezettnek felróható okból nem kerül sor, a támogatási döntés érvényét veszti.
 • A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
 • A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 • A támogatás folyósítására a szerződésben megjelölt ütemezés szerint, a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően kerül sor. A támogatás felhasználásának kezdő időpontja 2009. március 1-nél korábbi időpont nem lehet. Hasonlóképpen: a támogatás felhasználásának véghatárideje nem lehet későbbi időpont, mint 2010. április 15.
 • A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles záró szakmai és pénzügyi beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.
 • A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
 • További felvilágosítás kérhető az alábbi címeken kérhető:
3. A pályázatok benyújtása, határidő:
 • A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága adatlapján lehet benyújtani;
 • A kitöltött pályázati adatlapokat 3 példányban - az előírt mellékletek csatolásával a Balassi Intézetbe: 1016 Budapest, Somlói út 51. Szécsi Viktória részére címezve kell eljuttatni, továbbá egy példányt elektronikusan e-mailben az OKM Határon Túli Magyarok Titkárságára, Benked László részére címezve kell postai úton megküldeni
  2010. január 20-ig (a postai bélyegző kelte).
 • A pályázathoz szükséges nyilatkozatokat az adatlap tartalmazza
 • A pályázat benyújtásakor csatolni kell a közjegyző* által hitelesített eredeti aláírási címpéldányt, valamint a szervezet alapító okiratának másolatát, a szerződés aláírásakor pedig a nyertes pályázó köteles csatolni a szervezet létezését igazoló, 90 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hitelesített másolatát 1 példányban
  * Figyelem: a számlavezető bank által hitelesített aláírási címpéldányt nem tudjuk elfogadni!
4. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
 • a leadott program minősége, megvalósíthatósága,
 • a költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.),
 • a pályázó szervezetek 2008-as szakmai beszámolójának értékelése,
 • az eddigi elszámolási és rendezvényszervezési tapasztalat.
Nem jogosultak a támogatásra:
 • azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem teljesítették az Oktatási és Kulturális Minisztériummal vagy a Balassi Intézettel kötött szerződésben foglaltakat.
Érvénytelen a pályázat, ha
 • nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot;
 • nem eredeti példányban nyújtotta be az adatlapokat;
 • a pályázati adatlap a meghirdetett beérkezési határidőn túl érkezett be.
 • Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.
5. A pályázathoz csatolandó mellékletek (a pályázat kizárólag az alábbi mellékletekkel együtt érvényes):
 • A pályázó szervezet a 2008. évre vonatkozó szakmai beszámolója, különös tekintettel az ideihez hasonló támogatási kategóriákra;
 • A pályázó szervezet a 2009. évre vonatkozó részletes működési és programterve;
 • A pályázó szervezet a 2009. évre vonatkozó költségvetése;
 • A közjegyző* által hitelesített eredeti aláírási címpéldány, valamint a szervezet alapító okiratának másolata, ezek magyar nyelvű fordítása.
 • A támogatásért megpályázott egyes célok, tevékenységek és programok részletes leírása és költségvetési terve (ebben külön feltüntetve a saját és más forrásból származó pénzügyi eszközöket);
 • A pályázati felhíváshoz mellékelt, kitöltött adatlap
  * Figyelem: a számlavezető bank által hitelesített aláírási címpéldányt nem tudjuk elfogadni!
A Kedvezményezettek listáját, a megítélt támogatási összegeket, a támogatás céljait az OKM és a Balassi Intézet a döntést követő 15 napon belül a honlapján nyilvánosságra hozza, ezzel egyidejűleg írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázat eredményéről.
 
 
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Határon Túli Magyarok Titkársága
 
Balassi Intézet
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok