2022. augusztus 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet határon túli hallgatói szervezetek támogatása céljából

2008. május 26.
Pályázati felhívás

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága

a Balassi Intézettel együttműködésben nyílt pályázatot hirdet

határon túli hallgatói szervezetek támogatására

1. A pályázat célja: a határon túli magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek programjainak és hatékony működésének támogatása, hozzájárulás működésük pénzügyi alapjainak és szakmai feltételeinek megteremtéséhez.

2. Általános tudnivalók:
 • A pályázat a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2008. évi felhasználásának szabályairól szóló 13/2008. (IV.10.) OKM rendelet hatálya alá tartozik, annak rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.
 • A pályázat benyújtására jogosultak: romániai, szerbiai, szlovákiai és ukrajnai országos vagy regionális magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek, valamint ugyanezen országokban bejegyzett, határon túli magyar hallgatók által szerkesztett, magyar nyelvű kulturális folyóiratok kiadását végző, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek. Amennyiben a pályázó szervezet nem rendelkezik jogi személyiséggel, a pályázatban meg kell jelölni a jogi személyiséggel rendelkező, a hallgatói szervezet érdekében szerződő szervezetet.
 • A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. törvény alapján a XX. fejezet, 11/7/18. Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 17. részfeladata.
 • A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 14 millió forint. Az elnyerhető támogatás alsó határa 300 ezer forint, felső határa 8 millió forint. A finanszírozás módja: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában.
 • A pályázatok elbírálása során a 2008. évben támogatott célok, tevékenységek és programok:
  • Szülőföldi felsőoktatási felvételi tájékoztató készítése (szedés-, tördelés-, nyomdaköltség; szervezési költség);
  • Vezetőképző, állásbörze, diákfórum, konferencia és egyéb szakmai rendezvények szervezése (útiköltség; szállás-, étkezés-, szervezési költségek; bérleti- és megbízási díjak);
  • Tudományos Diákköri Konferenciák, nyári egyetem szervezése (útiköltség; napidíjak; szállás-, étkezés-, nyomda-, szervezési költségek; bérleti- és megbízási díjak);
  • Középiskolai és hallgatói szervezeti tájékoztató körutak (útiköltség; szállás-, étkezési, szervezési költség);
  • Felsőoktatásban tanuló hallgatók által szerkesztett folyóiratok, kiadványok megjelentetése (szedés-, tördelés-, nyomdaköltség, szerzői honorárium);
  • Működési költség (irodafenntartás; telefon-, posta-, szervezési, utazási költség);
  • Gólyabál és egyéb társasági események szervezése (étkezési költség, bérleti- és megbízási díjak).
  • A pályázati felhívás célja a szervezetek működésének és programjainak támogatása, ezért annak keretében tárgyi eszközök beszerzése nem támogatható!
 • A pályázatokról az OKM államtitkára, Arató Gergely dönt 2008. július 14-ig a Balassi Intézet képviselői, az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága tagjaiból álló Értékelő Bizottság (Szantner Viktor, Dr. Lauter Éva, Benked László, Mézner Rita, dr. Kulisity István) javaslatának figyelembe vételével.
 • A pályázat benyújtásához nem kötelező saját forrás biztosítása.
 • A nyertes pályázókkal a Balassi Intézet 2008. augusztus 15-ig köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről előfinanszírozás és vissza nem térítendő támogatás formájában. Ha a szerződéskötésre a jelen felhívásban meghatározott határidőn belül a Kedvezményezettnek felróható okból nem kerül sor, a támogatási döntés érvényét veszti.
 • A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
 • A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 • A támogatás folyósítására a szerződésben megjelölt ütemezés szerint, a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően kerül sor. A támogatás felhasználásának kezdő időpontja 2008. január 1-jénél korábbi időpont nem lehet. Hasonlóképpen: a támogatás felhasználásának véghatárideje nem lehet későbbi időpont, mint 2009. április 15.
 • A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles záró szakmai és pénzügyi beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.
 • A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
 • További felvilágosítás kérhető az alábbi címeken:
3. A pályázatok benyújtása, határidő:
 • A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága adatlapján lehet benyújtani;
 • A kitöltött pályázati adatlapokat 3 példányban - az előírt mellékletek csatolásával a Balassi Intézetbe: 1016 Budapest, Somlói út 51. Szécsi Viktória részére címezve kell eljuttatni, továbbá egy példányt elektronikusan e-mailben az OKM Határon Túli Magyarok Titkárságára, Kulisity István részére címezve kell postázni 2008. június 26- ig (a postai bélyegző kelte).
 • A pályázathoz szükséges nyilatkozatokat az adatlap tartalmazza
 • A pályázat benyújtásakor csatolni kell a közjegyző, vagy a számlavezető bank által hitelesített eredeti aláírási címpéldányt, valamint a szervezet alapító okiratának másolatát, a szerződés aláírásakor pedig a nyertes pályázó köteles csatolni a szervezet létezését igazoló, 90 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hitelesített másolatát 1 példányban
 • Amennyiben a szervezet 2008-ban már nyertes pályázata alapján az OKM / Balassi Intézettől kap támogatást és nyilatkozik arról, hogy adataiban az előző pályázathoz benyújtott dokumentumokhoz képest változás nem történt - az előbbi dokumentumokat nem kell csatolni.
4. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
 • a leadott program minősége, megvalósíthatósága,
 • a költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.),
 • a pályázó szervezetek 2007-es szakmai beszámolójának értékelése,
 • az eddigi elszámolási és rendezvényszervezési tapasztalat.
Nem jogosultak a támogatásra:
 • azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem teljesítették az Oktatási és Kulturális Minisztériummal vagy a Balassi Intézettel kötött szerződésben foglaltakat.
Érvénytelen a pályázat, ha
 • nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot;
 • nem eredeti példányban nyújtotta be az adatlapokat;
 • a pályázati adatlap a meghirdetett beérkezési határidőn túl érkezett be.
Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

5. A pályázathoz csatolandó mellékletek (a pályázat kizárólag az alábbi mellékletekkel együtt érvényes):
 • A pályázó szervezet a 2007. évre vonatkozó szakmai beszámolója, különös tekintettel az ideihez hasonló támogatási kategóriákra;
 • A pályázó szervezet a 2008. évre vonatkozó részletes működési és programterve;
 • A pályázó szervezet a 2008. évre vonatkozó költségvetése;
 • A közjegyző, vagy a számlavezető bank által hitelesített eredeti aláírási címpéldány, valamint a szervezet alapító okiratának másolata, ezek magyar nyelvű fordítása.
 • A támogatásért megpályázott egyes célok, tevékenységek és programok részletes leírása és költségvetési terve (ebben külön feltüntetve a saját és más forrásból származó pénzügyi eszközöket);
 • A pályázati felhíváshoz mellékelt, kitöltött adatlap
A Kedvezményezettek listáját, a megítélt támogatási összegeket, a támogatás céljait az OKM és a Balassi Intézet a döntést követő 15 napon belül (2008. július 29-ig) a honlapján nyilvánosságra hozza, ezzel egyidejűleg írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázat eredményéről.

Budapest, 2008. május 26.

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Határon Túli Magyarok Titkársága

Balassi Intézet
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok