2022. augusztus 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázat az úgynevezett nyugati – kizárólag európai – szórványterületen működő szervezetek által, a magyar anyanyelv fejlesztése céljából a fenti zónában megrendezésre kerülő szaktábor támogatására - Módosult határidő

2007. április 3.
Pályázati felhívás
 
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának
Határon Túli Magyarok Titkársága
a Balassi Intézet közreműködésével
pályázatot hirdet
 
az úgynevezett nyugati - kizárólag európai - szórványterületen működő szervezetek által, a magyar anyanyelv fejlesztése céljából a fenti zónában megrendezésre kerülő szaktábor támogatására
 
1. A pályázat célja: A 2007. évi tábor-pályázati keretből nem részesíthető európai területek e felhívás tárgykörébe tartozó rendezvényeinek költségtámogatása.
 
2. A pályázat benyújtására jogosultak köre: Európában - de nem a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (továbbiakban Szátv.) 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén - bejegyzett és működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak.
 
3. Általános tudnivalók:
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az OKM, illetve háttérintézménye megküldi a központi nyilvántartást vezető Szülőföld Alap Iroda részére.
 • Pályázni csak a megjelölt területi hatályú országokban (tehát nem a Szátv. országaiban) élő, magát magyar nemzetiségűnek valló, 6-19 éves tanulók anyanyelvi képességeinek fejlesztésére szervezett tábor költségeinek támogatására lehet, kizárólag az erre a célra rendszeresített új pályázati adatlapon, amely letölthető jelen hirdetmény végén. Más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A táborozásra nem érkezhet tanuló a Szátv. országaiból, ugyanakkor a foglalkozásvezető vagy közreműködő anyanyelvi tanárokra ez nem vonatkozik.
 • A nyertes pályázatra támogatásként adható legkisebb összeg 100.000,- Ft, a legnagyobb összeg - a táborozásban résztvevők létszámától függetlenül - 1.000.000,- Ft.
 • Egy pályázó szervezet csak egy táborra kérhet támogatást.
 • A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény alapján a XX. fejezet, 11/7/18. Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása című, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat.
 • A pályázatokról az OKM e tárgyban előzetes kötelezettségvállalói jogkörrel rendelkező államtitkára dönt az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága és társpályáztatója képviselőiből álló Értékelési Bizottság javaslata alapján.
 • A nyertes pályázókkal - az alapítványi forrásból támogatáshoz jutottak kivételével - a BI köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről, a programot megelőzően előfinanszírozási rendszerben, vissza nem térítendő támogatás formájában.
 • A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2007. május 1-je, véghatárideje a programot követő 2. naptári hónap utolsó munkanapja lehet, de legkésőbb 2007. szeptember 30.
 • A célszerű felhasználásról szakmai és pénzügyi beszámolókat kell készíteni a szerződésben meghatározott szempontok szerint.
 • A nyertes pályázó legkésőbb a szerződés mellé, annak aláírásakor köteles csatolni a szervezet létezését igazoló, 90 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hiteles másolatát 1 példányban. Ugyanakkor a pályázat benyújtásához mellékelni kell a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt, a szervezet alapító okiratát, illetve annak magyar nyelvű fordítását, továbbá az "adatlapon" megkívánt nyilatkozatokat.
 • A pályázathoz beadáskor kötelező csatolni a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) Oktatási és Ifjúsági Szekció vezetőjének támogató véleményét. 
 • A támogatás folyósítására egy összegben, a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően, a szerződésben rögzített időpontig kerül sor.
 • Az adatlap kitöltésénél figyelembe kell venni, hogy kedvező elbírálás esetén csak a következő tételek fedezhetők a támogatásból: résztvevők étkezési és szállásköltségei, útiköltség-hozzájárulás, program- és kirándulásköltségek, anyagköltségek, valamint előadói- és tiszteletdíjak, szerzői honoráriumok (személyi kifizetések) az elnyert támogatási összeg legfeljebb 15 %-ának mértékéig.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet, ha a költségvetés a kért támogatáson kívüli forrásokat is tartalmaz, illetve ha a tábor hiánypótló, a térségben egyedüli, esetleg más országokból érkezett tanulókat fogad.
 • A szerződés megkötésekor a támogató bekéri a megítélt összegre vonatkozó részletes költségtervet. A pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
 • Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló elektromos vagy szóbeli értesítést követő 7. naptári napig, de legkésőbb május 14-ig van lehetőség.
 • A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 • Nem pályázhatnak az OKM-mel, a MÁSZ-szal vagy BI-vel vitás elszámolásban álló szervezetek, valamint magyar állampolgárok ellátásának támogatását kérelmezők.
 • A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati kiírásban meghatározott feltételeket.
 • Hiányos dokumentációval (mellékletek, nyilatkozatok) nem köthető szerződés!
 • További felvilágosítás az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága (továbbiakban HTMT) telefonszámain: 473-7586; 473-7512
 
4. A pályázatok benyújtása, határidő:
 • A pályázatokat kizárólag az OKM HTMT e pályázati kiíráshoz csatolt új adatlapján (letölthető itt) lehet benyújtani, más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A pályázatokat három eredeti példányban kérjük benyújtani, a fentebb részletezett dokumentációval.
 • A kitöltött pályázati adatlapokat postai úton a BI Márton Áron Szakkollégiumába kell eljuttatni (1037 Budapest, Kunigunda u. 35.). A pályázat személyesen is leadható ugyanott.
 • A határidőn túl beérkezett pályázatokat érvénytelennek tekintjük.
 • A pályázat beérkezési határideje: 2007. május 29. 
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2007. június 14.
 
5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
 • A leadott program minősége, megvalósíthatósága
 • Költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.)
 • Résztvevői létszám, rendezvény időtartama, azok költségarányai
 • Interregionális együttműködés
 • A támogatandó rendezvényhez kapcsolódó előzmények
 • Eddigi elszámolási és rendezvényszervezési tapasztalat
 
6. A pályázat elbírálásáról 2007. június 8-ig kizárólag az adatlapon megadott e-mailen küldünk értesítést, de az eredményt közzétesszük az OKM, valamint a BI (MÁSZ) honlapján is.
   Oktatási és Kulturális Minisztérium
   Határon Túli Magyarok Titkársága
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok