2022. augusztus 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Petrás Incze János pályázat

2006. augusztus 17.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közzéteszi a Határon Túli Magyarok Hivatalának csángó oktatási és kulturális pályázatát.
A Határon Túli Magyarok Hivatalának 2006. évi pályázati kiírása a csángómagyarok támogatására

Petrás Incze János pályázat


1. Általános információk

Jelen pályázati kiírás mellett kérjük a 4/2006. (V. 2.) KüM-rendelet - mint a Külügyminisztérium fejezetnél lévő, a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának, ellenőrzésének szabályairól szóló jogi forrás - áttanulmányozását, mivel a pályázati kiírásban nem szerepel minden pályázati feltétel, viszont a jogforrás rendelkezései vonatkoznak a jelen pályázatra is. (A rendelet szövegét a Magyar Közlöny 2006. május 2-án megjelent 52. száma tartalmazza, amely pdf-formátumban letölthető a következő helyről:

A pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi a pályázati adatlap. A felhívásban és az adatlapban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.

A pályázat benyújtását megelőzően a pályázó ellenőrizze, hogy a pályázat beadásához szükséges valamennyi dokumentumot kitöltötte-e, illetve csatolta-e a kötelező mellékleteket.

2. A projekt megvalósulásának határideje: A támogatás 2006. december 31-éig megvalósított 1. oktatási, 2. kulturális, 3. kutatási és 4. beruházás pályázati célra használható fel.

3. A pályázók köre: a meghirdetett országban jogi személyiséggel rendelkező intézmények, szervezetek.

4. Nem nyújthatnak be pályázatot: a vonatkozó jogszabályban kizárt szervezetek.

5. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatás bruttó támogatást jelent, magyarországi pályázó a támogatásból az általános forgalmi adót nem igényelheti vissza.

6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a kiadott pályázati adatlapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva, az előírt dokumentumokkal együtt kell benyújtani.

A pályázat beérkezési határideje: 2006. szeptember 15.

A pályázatot zárt borítékban 2 példányban, személyesen vagy ajánlott küldeményként kell benyújtani. A feladó megjelölésénél fel kell tüntetni a pályázó nevét, levelezési címét.

A pályázatokat a Határon Túli Magyarok Hivatala címére - 1518 Budapest 112. Pf. 43., illetve 1016, Budapest, Bérc u. 13-15. - kell benyújtani, Csángómagyar megjelöléssel.

7. Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely
 1. a pályázati rendszerben megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott;
 2. a jelen kiíráshoz benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott;
 3. a magyarországi költségvetési alrendszerből az elmúlt években kapott támogatással nem számolt el, illetve azt a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészében eltérően használta fel;
 4. a korábbi szerződésben foglalt feltételeket megszegte, vagy a magyar költségvetésből elnyert támogatási szerződéses kötelezettségét határidőn belül nem teljesítette;
 5. lejárt esedékességű köztartozása van.
Az a)-d) pont szerinti okok az adatszolgáltatás napjától, a szerződésellenes felhasználás napjától, illetőleg az elmulasztott határidőt követő hiánypótlástól számított két évig támogatási akadályt jelentenek. A köztartozás megfizetésének igazolása az e) pontban foglalt támogatási akadályt megszünteti.

8. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
 1. bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 2. alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 3. a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be célonként. A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség.

9. A pályázat érvénytelen:
 • ha a pályázó nem a pályázati adatlapon és az előírt mellékletekkel nyújtotta be, valamint hiánypótlásra történt felszólítást követően a megadott határidőre sem pótolta az előírt dokumentumokat;
 • a pályázatot eredeti példányban nem nyújtotta be;
 • a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;
 • a pályázati adatlap és mellékletei a pályázati felhívásban meghirdetett határidőig nem érkeztek be a HTMH-ba;
 • ha a pályázati adatlapon és a felhívásban előírt mellékleteken nem szerepel a pályázó törvényes képviselőjének cégszerű aláírása és a pályázó pecsétje, illetve, ha az űrlap ceruzával van kitöltve.
A döntés ellen a pályázó részéről kifogással élni a vonatkozó jogszabályban leírtak szerint van lehetősége.

10. A pályázat érvényességének vizsgálata

Valamennyi, a megjelölt címre beérkező pályázat regisztrációra és iktatásra kerül. A nyilvántartási szám egyben a pályázat azonosító jele is. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.

10.1. A formai bírálat szempontjai:
 • a pályázati adatlap kitöltöttsége,
 • a pályázati adatlap formátuma,
 • valamennyi szükséges melléklet megfelelő formában, módon és példányszámban csatolásra került-e,
 • a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága,
 • a korábbi szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése,
 • köztartozás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a Kezelő a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a 11. pontban meghatározott kivételekkel hiánypótlásra hívja fel a szervezetet a 12. pontban meghatározott módon.

11. Hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat érvénytelen a következő esetekben:
 1. A pályázat határidőn túl érkezett be;
 2. Nincsenek teljes körűen kitöltve a pályázati adatlap II. pontjai (a pályázó neve és székhelyének adatai) vagy nincs aláírva a pályázati adatlap, nyilatkozat/hitelesítés, vagy, ha az adatlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen (ide értve az olvashatatlan kitöltést is).
 3. Amennyiben jelen pályázat alapján megvalósítható feladatra, jelen pályázattal egy időben és azonos tartalommal, más magyarországi szervezethez is benyújtott pályázatot.
12. Hiánypótlás módja

A pályázat beérkezését követő 15 munkanapon belül a Kezelő a pályázat hiányossága esetén - amennyiben a hiányosság pótolható - a hiányosságok kijavítására, pótlására 8 munkanapos határidővel egy alkalommal szólítja fel a pályázót. A felszólítást tértivevényes küldeményben a pályázó levelezési címére, vagy E-mailben kell küldeni, s a küldeményben meg kell jelölni az összes hiányt, valamint a hiánypótlás módját.

Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amelyet legkésőbb a felszólító levél, irat kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül postára adtak (a postai bélyegző dátuma szerint).

Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, úgy további hiánypótlásra nincsen lehetőség, a pályázat érvénytelen, a HTMH a pályázatot tartalmi vizsgálat nélkül elutasítja.

13. A pályázat elbírálása

A pályázati kiírást a korábban meghatározott prioritások figyelembevételével 2006. augusztus 18-áig megjelenteti az előirányzatot kezelő HTMH.

A Testület által elfogadott tartalmi bírálati szempontrendszer az alábbi:
 1. A pályázó szervezet tevékenységének társadalmi hasznosulása. (Milyen társadalmi aktivitása és hatása van a szervezetnek? Milyen közösségi szolgáltatást végez? stb.)
 2. A pályázó szervezet előző évi tevékenysége és 2006. évi tervei. (Milyen sikeres programokat valósított meg a csángó magyarság érdekében? stb.)
 3. A pályázó szervezetnek a csángó-magyarok életében, fejlődésében betöltött szerepe.
A beérkezett pályázatokat a Csángó Tanácsadó Testület értékeli. A pályázatok támogatásáról az oktatási és kulturális miniszter tanácsadó testületeként működő Csángó Tanácsadó Testület javaslatai alapján a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter dönt.

14. Részletes pályázati anyagok beszerzése

A pályázati felhívás és az adatlap elektronikus úton letölthető a www.htmh.gov.hu honlapról.

A pályázati anyagok emellett személyesen is átvehetők munkaidőben a Határon Túli Magyarok Hivatalában.

15. A Pályázók döntést követő kiértesítése

A Tanács ajánlásairól a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter előzetes egyetértésével támogató döntés esetén a tájékoztatást követő 30 munkanapon belül a HTMH a pályázónak a szerződést csatolva értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasított, elutasító vagy kizáró döntés esetén a kiértesítés tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a HTMH honlapján (www.htmh.gov.hu) közzétételre kerülnek.

16. Szerződéskötés

A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

A Kezelő (HTMH) a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben nem áll rendelkezésére a szerződés megkötéséhez minden dokumentum vagy azok valamelyike hiányos, a kedvezményezettet 15 munkanapos határidővel egyszeri hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem vagy késedelmesen teljesíti, a Kezelő jogosult a szerződés megkötésétől elállni.

A támogatási döntés érvényét veszti, ha az értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés, így különösen, ha nyilatkozattétel hiányában nem csatolja a köztartozásra vonatkozó hatósági igazolásokat;

A támogatási szerződés aláírására a kedvezményezett erre vonatkozó igénye esetén a Kezelő irodájában is lehetőség van.

További információk letölthetők a www.htmh.gov.hu honlapról.

A pályázati program célcsoportjai a moldvai, gyimesi és a hétfalusi csángómagyarok.

1. Oktatás

1.1. A moldvai csángómagyar gyermekek magyar nyelvű oktatása szakképzett pedagógusok irányításával.

A pályázatok céljára rendelkezésre álló összeg: 31 millió Ft.

(A pályázati felhívásra azok jelentkezését várjuk, akiknek programja intézményesített, vagy nem intézményesített képzési formában egy teljes tanévre szól.)

Az oktatási programokra benyújtott pályázatokhoz mellékelni kell:
 • a pályázó által korábban szervezett hasonló program rövid ismertetését;
 • a 2005/2006-os tanévben beiratkozott, valamint a 2006/2007-es tanévre beiratkozó diákok névsorát (az állami és a nem állami oktatásban résztvevők, a Moldvában és a Moldván kívül tanulók esetében egyaránt), valamint az őket befogadó intézmény nevét;
 • a moldvai magyarok magyar tannyelvű oktatásban való részvétele esetében iskolalátogatást igazoló irat, vagy ennek hiányában a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége által kiállított magyar tannyelvű oktatást igazoló irat eredeti példányát.
 • 2. pontban meghatározott dátumtól való esetleges eltérést szakmailag indokolni kell, amelynek elfogadásáról az elbíráló jogosult dönteni.
2. Kultúra

2.1. A csángómagyarok kulturális rendezvényeinek támogatása

A pályázatok céljára rendelkezésre álló összeg: 11 millió Ft.

A pályázók köre: jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, intézmények. (A pályázatot a programvezető szervezet/intézmény adja be, a további résztvevők együttműködő partnerkért jelennek meg. A program lebonyolításáért, az elszámolásért a programvezető szervezet/intézmény a felelős.).

Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére, aki saját forrással nem rendelkezik, kivéve, ha az igényelt támogatás összege nem haladja meg a 300 000 forintot. (A nyertes pályázóknak az önrész felhasználásáról is el kell számolniuk.)

3. Kutatás

3.1. A moldvai csángó kultúra és nyelv szakszerű, folyamatos, tudományos feltárása és dokumentálása, továbbá történeti, szociológiai kutatások végzése:

a. a néprajzi kutatások eredményeinek rögzítése,
b. a beszélt nyelv digitális rögzítése,
c. néprajzi, nyelvészeti, történeti és szociológiai témákban tanulmányok készítése,
d. levéltári kutatások.

A pályázatok céljára rendelkezésre álló összeg: 2 millió Ft.

A kutatási célú pályázatokhoz mellékelni kell:
 • a támogatást igénylő szervezetek kutatóinak legalább két - az adott szakmai területen tudományos fokozattal rendelkező - személy ajánlásával kell rendelkeznie;
 • a pályázónak, ha a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától korábban már részesült támogatásban, igazolnia kell, hogy a korábbi kutatások eredményét a Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosztálya részére az előírt formában átadta.
4. Beruházás (meghívásos!)

4.1. Csángómagyar intézményrendszer kiépítését szolgáló, már megkezdett beruházások folytatására és befejezésére, valamint azok működtetése.

A megvalósítandó beruházások a csángómagyar intézményrendszer részeként a csángók sajátos kultúrájának megőrzését szolgálják.

A pályázati részvétel feltételei:
 • A pályázaton kizárólag jogi személyiséggel rendelkező határon túli magyar szervezetek (egyházak, alapítványok, civil szervezetek, stb.) vehetnek részt.
 • A pályázó részletes beszámolót csatol pályázatához a beruházás állásáról, továbbá csatolja a beruházás befejezéséhez szükséges költségek részletes bontását, illetve a már elkészült ingatlan működtetési tervét.
A pályázatok céljára rendelkezésre álló összeg: 12,4 millió Ft.

Elbírálási szempontok:
 • a beruházás tárgya a pályázat céljával azonos legyen;
 • már megkezdett, a NKÖM által korábban finanszírozott beruházás;
 • az engedélyek megléte.
A pályázatokkal szemben támasztott egyéb feltételek:
 • A HTMH fenntartja a jogot, hogy a pályázatok értékeléséhez további dokumentumokat és információkat kérjen a pályázóktól, helyszíni szemlét tartson, pályázatokat összevonjon, illetve a támogatás megadását a pályázati kiírás keretei között további feltételekhez kösse.
 • A támogatás nem használható fel a céloktól eltérően.
 • A támogatás határidőig fel nem használt részét vissza kell fizetni.
 • A HTMH jogosult a pályázati cél megvalósulási érdekében a támogatási szerződésben jogi biztosítékok kikötésére.
Kizárólag a formai követelményeknek megfelelő és pontos költségvetést, gazdasági számításokat, valamint a szükséges mellékleteket, tartalmazó pályázatokat vehetünk figyelembe!

A meghívott intézmények:
 1. Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület - a pusztinai Közösségi Ház építésének befejezése és működtetése.
 2. Szent Erzsébet Alapítvány, Gyimesfelsőlok - a Szent Erzsébet Líceum építése.
A pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képező pályázati űrlap rtf-formátumban letölthető innen.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok