2022. augusztus 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a szomszédos államokban, valamint a nyugati szórványban határon túli magyarként élők tankönyves műhelyeinek támogatására, a határon túli magyar tankönyv-és taneszköz ellátás fejlesztésére 2007-ben

2007. június 26.
Pályázati felhívás
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága

a Balassi Intézet
közreműködésével

meghívásos pályázatot hirdet

a szomszédos államokban, valamint a nyugati szórványban határon túli magyarként élők tankönyves műhelyeinek támogatására, a határon túli magyar tankönyv-és taneszköz ellátás fejlesztésére 2007-ben

Pályázatot az alábbi szervezetek nyújthatnak be:
 1. Taneszközbemutatók Információs Egyesülete
 2. Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
 3. Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
 4. Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
 5. Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
 6. Horvátországi Magyar Pedagógus Szövetség
 7. Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség.
 8. Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetség.
1. A pályázat célja: a szülőföldön vagy Magyarországon helyi igények alapján megírt tankönyvek, kiegészítő kiadványok, tantervek előkészítése, lektorálása és kiadása; a meglévő tankönyves műhelyek fejlesztése; a tankönyv-és taneszköz ellátás, oktatási szak-és segédanyagok biztosítása.

2. Általános tudnivalók:
 • A pályázat a 28/2007. (VI.15.) OKM rendeletben foglaltak alapján került kiírásra.
 • A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésről szóló 2006. évi CXXVII. törvény alapján a XX. fejezet, 11/7/18/1 Határon túli oktatási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat.
 • A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 16 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 500 ezer forint, felső határa 9 millió forint vissza nem térítendő támogatás.
 • A támogatásból elszámolható költségek köre: a tankönyvek, oktatási segédanyagok sokszorosítása, elkészítése, lektorálása, kiadása, szállítása, tankönyvek, oktatási segédanyagok, szakfolyóiratok beszerzése, tankönyves műhelyek működtetésének valamennyi költsége, tárolás, csomagolás költségei, utazási költségek, telefonköltségek, szerzői jogdíjak, munkadíjak és járulékai.
 • A pályázatokról az OKM államtitkára dönt a Balassi Intézet képviselői, az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága tagjaiból álló Értékelő Bizottság javaslatának figyelembe vételével.
 • A nyertes pályázókkal a Balassi Intézet köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről előfinanszírozás és vissza nem térítendő támogatás formájában.
 • A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
 • A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 • A támogatás folyósítására a szerződésben megjelölt ütemezés szerint, a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően kerül sor.
 • A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles záró szakmai és pénzügyi beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.
 • A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
 • További felvilágosítás az OKM HTMT telefonszámain: 361/473-7397 kapható.
3. A pályázatok benyújtása, határidő
 • A pályázatokat kizárólag az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága adatlapján (letölthető itt) lehet benyújtani.
 • A kitöltött pályázati adatlapok 4 példányban - az előírt mellékletek csatolásával a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumába (1037 Budapest, Kunigunda u. 35.) postai úton, vagy személyesen adhatók le, illetve további egy példányt elektronikusan e-mailben az OKM Határon Túli Magyarok Titkárságára kell eljuttatni
  2007. július 20-ig (a postai bélyegző kelte).
 • A pályázat benyújtásakor csatolni kell a közjegyző, vagy a számlavezető bank által hitelesített eredeti aláírási címpéldányt, a szervezet alapító okiratának másolatát, a szervezet létezését igazoló, 90 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hitelesített másolatát 1 példányban. Amennyiben a szervezet 2007-ben már nyertes pályázata alapján az OKM / Balassi Intézettől kap támogatást, és nyilatkozik arról, hogy adataiban az előző pályázathoz benyújtott dokumentumokhoz képest változás nem történt, az előbbi dokumentumokat nem kell csatolni.
4. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
 • a leadott program minősége, megvalósíthatósága,
 • a költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.).
Nem jogosultak a támogatásra:
 • azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem teljesítették az Oktatási és Kulturális Minisztériummal vagy Márton Áron Szakkollégiummal kötött szerződésben foglaltakat.
Érvénytelen a pályázat, ha
 • nem eredeti pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot; vagy az előírt mellékletek valamelyikét nem csatolta,
 • nem megfelelő számú példányban nyújtotta be az adatlapokat;
 • a pályázati adatlap a meghirdetett beérkezési határidőn túl érkezett be.
Az érvénytelen pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül, hiánypótlásnak nincs helye.
A pályázat elbírálásáról 2007. augusztus 15-ig küld értesítést az Oktatási és Kulturális Minisztérium. A nyertes pályázók listáját az Oktatási és Kulturális Minisztérium (www.okm.gov.hu), a Márton Áron Szakkollégium (www.martonaron.hu) és a Balassi Intézet (www.bbi.hu) honlapján tesszük közzé.


Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok