2022. augusztus 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás szórványban folyó oktatás támogatására

2006. augusztus 7.
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága

a Márton Áron Szakkollégium közreműködésével
pályázatot hirdet
szórványban folyó oktatás támogatására
a 2006/2007-es tanévre

1. A pályázat célja

A Romániában, Szlovákiában, Ukrajnában, Szerbiában és Montenegróban, úgynevezett szórványterületen dolgozó pedagógusok és tanulók ösztöndíjának biztosítása, a diákok és pedagógusok utazási költségeihez való hozzájárulás.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre

Romániai, szlovákiai, ukrajnai, szerbiai, montenegrói jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek (egyházak, alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, társulások, stb.) nyújthatnak be pályázatot.

3. Általános tudnivalók
 • A pályázat a 12/2005. (IV. 19.) OM rendeletben foglaltak alapján került kiírásra.
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, a pályázókról, az igényelt támogatások fajtájáról, továbbá az odaítélt támogatások összegéről informáló adatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) megküldi a központi nyilvántartást vezető Határon Túli Magyarok Hivatala jogutódja részére.
 • Pályázni kizárólag a megjelölt területi hatályú országokban, szórványterületen dolgozó pedagógusok és tanulók ösztöndíjának biztosítására, valamint a diákok és pedagógusok utazási költségeire lehet.
 • A pályázatokról az OKM államtitkára dönt az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága (HTMT), az OKM Közoktatási Szakállamtitkárság és a Márton Áron Szakkollégium (MÁSZ) képviselőiből alakult Értékelő Bizottság javaslatának figyelembevételével.
 • Pályázni kizárólag a fent megjelölt költségek támogatására lehet, csak az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon, amely letölthető a www.om.hu honlapról. Más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A nyertes pályázatra támogatásként adható legkisebb összeg 100.000,- Ft, a legnagyobb összeg 10.000.000,- Ft.
 • A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésről szóló 2005. évi CLIII. törvény alapján a XX. fejezet, 7/13/1. Határon túliak ösztöndíj- és oktatói támogatása nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat.
 • A nyertes pályázókkal a Márton Áron Szakkollégium köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről, lehetőség szerint a programot megelőzően előfinanszírozási rendszerben, vissza nem térítendő támogatás formájában.
 • Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló elektromos vagy szóbeli értesítést követő 7. naptári napig, de legkésőbb 2006. augusztus 25-ig van lehetőség.
 • A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő határideje a nyertes pályázó hivatalos értesítését követő naptári nap, véghatárideje a támogatott (ösztöndíjazott) feladatot követő 2. naptári hónap utolsó munkanapja, de legkésőbb 2007. május 15. Az elszámoláshoz szakmai és pénzügyi beszámolókat kell készíteni.
 • A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
 • A támogatás folyósítására a szerződésben megjelölt ütemezés szerint, a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően kerül sor.
 • A pályázat benyújtásakor csatolni kell az aláíró közjegyző vagy számlavezető bank által hitelesített eredeti aláírási címpéldányát, valamint a szervezet alapító okiratának másolatát. Szerződés aláírásakor a nyertes pályázó köteles csatolni a szervezet létezését igazoló, 60 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hitelesített másolatát 1 példányban.
 • A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet, ha a költségvetés a kért támogatáson kívüli forrásokat is tartalmaz.
 • A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
 • További felvilágosítás az OKM HTMT telefonszámain: 00361/473-7512; /473-7586; /473-7634
4. A pályázatok benyújtása, határidő
 • A pályázatokat kizárólag az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága adatlapján (letölthető itt) lehet benyújtani;
 • A pályázatokat három eredeti példányban kérjük benyújtani, mellékelve az általános tudnivalókban jelzett dokumentumokkal egy-egy példányban, szükség esetén magyar nyelvű fordítással.
 • A kitöltött pályázati adatlapokat postai úton a Márton Áron Szakkollégiumba kell eljuttatni, 1037 Budapest, Kunigunda u. 35, a pályázat személyesen is leadható ugyanott.
 • A pályázat beérkezési határideje: 2006. augusztus 25.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2006. szeptember 5.
5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
 • A leadott program minősége, megvalósíthatósága;
 • A költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források stb.)
 • Résztvevői létszám, költségarányok
 • A szórvány-oktatás támogatásában végzett eddigi eredmények.
 • Eddigi elszámolási és rendezvényszervezési tapasztalat
Nem jogosultak a támogatásra:
 • Azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem teljesítették az Oktatási Minisztériummal vagy Márton Áron Szakkollégiummal kötött szerződésben foglaltakat.
Érvénytelen a pályázat, ha
 • Nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot;
 • Nem eredeti példányban nyújtotta be az adatlapokat;
 • A pályázati adatlap a meghirdetett beérkezési határidőn túl érkezett be.
6. A pályázat elbírálásáról 2006. szeptember 11-ig kizárólag az adatlapon megadott e-mailen küldünk értesítést. Az eredményt közzétesszük az OM, valamint a MÁSZ honlapján.

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Határon Túli Magyarok Titkársága


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok