2022. augusztus 20.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Szülőföldi anyanyelvi szaktáborok támogatása

2008. május 8.
Pályázati felhívás

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának
Határon Túli Magyarok Titkársága

a Balassi Intézet közreműködésével

közoktatási pályázatot hirdet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén 2008-ban megrendezésre kerülő
"Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor" támogatására


1. A pályázat célja: a felhívás tárgykörébe tartozó rendezvények lebonyolítási költségeinek támogatása.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén bejegyzett és működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak, akik új pályázók. Továbbá olyan, az előzőekben felsorolt szervezetek, amelyek e pályázatot megelőző 2 évben az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) vagy a Márton Áron Szakkollégium (a továbbiakban: MÁSZ) vagy a Balassi Intézet (a továbbiakban BI) által e tárgyban folyósított támogatásaival mind szakmai, mind pénzügyi szempontból kifogástalanul elszámoltak a Támogatók felé.

3. Általános tudnivalók:
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az OKM, illetve háttérintézménye megküldi a központi nyilvántartást vezető Szülőföld Alap Iroda részére.
 • Pályázni csak a határon túli magyar tanulók anyanyelvi képességeinek fejlesztésére szülőföldön megrendezendő, közoktatási célú szaktábor költségeinek támogatására lehet, kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon, amely letölthető jelen hirdetmény végén. Más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A megvalósítandó programnak legalább 20 tanuló anyanyelvi képességeinek fejlesztéséhez kell segítséget nyújtania.
 • A nyertes pályázatra támogatásként adható legalacsonyabb összeg 60.000,- Ft, a legnagyobb összeg - a versenyen résztvevők létszámától függetlenül - 600.000,- Ft.
 • A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény alapján a XX. fejezet, 11/7/18. Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása, valamint a 11/10/1. Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása című, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat.
 • A pályázatokról az OKM e tárgyban előzetes kötelezettségvállalói jogkörrel rendelkező államtitkára, Arató Gergely dönt az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága és társpályáztatója képviselőiből álló Értékelési Bizottság (Varga Attila, Király Annamária, Szantner Viktor, valamint Lauter Éva) javaslata alapján.
 • Egy szervezet több szaktáborra is kérhet támogatást, de kettő vagy annál több pályázat beadásánál csatolnia kell egy, a pályázó által saját programjai közt kialakított sorrendiséget tartalmazó kísérőlevelet. E sorrend a pályáztatót nem kötelezi.
 • A nyertes pályázókkal - az alapítványi forrásból támogatáshoz jutottak kivételével, akivel az OKM közvetlenül köt majd szerződést - a BI köt szerződést 2008. július 30-ig, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről, a programot megelőzően előfinanszírozási rendszerben, vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatás folyósítására egy összegben, a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően, a szerződésben rögzített időpontig kerül sor.
 • A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2008. február 1-je, véghatárideje a pályázati adatlapon megadott program befejezést követő hónap utolsó napja, de legkésőbb 2009. május 15.
 • A célszerű felhasználásról szakmai és pénzügyi beszámolókat kell készíteni a szerződésben meghatározott szempontok szerint.
 • A pályázó a pályázat benyújtásakor az alábbiakat köteles csatolni:
  1. A szervezet létezését igazoló, 90 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hiteles másolatát 1 példányban
  2. Hitelesített aláírási címpéldányt
  3. A pályázó számláját vezető pénzügyi intézmény igazolását - a számlaszám megjelölésével - a pályázó számlavezetéséről és fizetőképességéről
  4. A szervezet alapító okiratának egyszerű másolatát, illetve annak magyar nyelvű fordítását, továbbá az "adatlapon" megkívánt nyilatkozatokat.
 • Az adatlap kitöltésénél figyelembe kell venni, hogy kedvező elbírálás esetén csak a pályázatban a következő tételekből előzetesen megjelölt költségek fedezhetők: határon túli résztvevők étkezési és szállásköltségei, útiköltség-hozzájárulás, program- és kirándulásköltségek, anyagköltségek, valamint előadói- és tiszteletdíjak (személyi kifizetések) az elnyert támogatási összeg legfeljebb 25 %-ának mértékéig.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet, ha a költségvetés a kért támogatáson kívüli forrásokat is tartalmaz.
 • A szerződés megkötésekor a támogató bekéri a megítélt összegre vonatkozó részletes költségtervet. A pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
 • A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 • Az adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati kiírásban meghatározott feltételeket.
 • Nem pályázhatnak a Magyarország területén táboroztatók, az OKM-mel, a MÁSZ-szal vagy BI-vel vitás elszámolásban álló szervezetek, valamint magyar állampolgárok ellátásának támogatását kérelmezők.
 • Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló elektronikus vagy szóbeli értesítést követő 4. naptári napig, de legkésőbb 2008. június 6-ig van lehetőség.
 • Hiányos dokumentációval (mellékletek, nyilatkozatok) nem köthető szerződés!
 • További felvilágosítás az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága (továbbiakban HTMT) telefonszámain: Varga Attila főtanácsos, 473-7586; 473-7512 (Vagy a Balassi Intézetben Szécsi Viktória: 666-7983)
4. A pályázatok benyújtása, határidő:
 • A pályázatokat kizárólag az OKM HTMT e pályázati kiíráshoz csatolt új, "2008." évi adatlapján (letölthető itt) lehet benyújtani, más formában benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A pályázatokat három eredeti példányban kérjük benyújtani, a fentebb részletezett dokumentációval.
 • A kitöltött pályázati adatlapokat (több pályázat esetén a sorrendi kísérőlevéllel) postai úton a Balassi Intézet címére kell eljuttatni (Balassi Intézet, Támogatásszervezési Igazgatóság, Szécsi Viktória nevére, Postafiók: 1519 Budapest, Pf.385.)
 • továbbá elektronikusan a htm@nefmi.gov.hu és viktoria.szecsi@bbi.hu e-mail címekre.
 • A határidőn túl beérkezett pályázatokat érvénytelennek tekintjük.
 • A pályázat beérkezési határideje: 2008. június 2.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 19.

5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:

 • A leadott program területi szükségessége, minősége, megvalósíthatóságának realitása
 • Költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.)
 • Résztvevői létszám, rendezvény időtartama, azok költségarányai
 • A támogatandó rendezvényhez kapcsolódó szakmai előzmények
 • Várható szakmai hasznosulás
 • Eddigi elszámolási és rendezvényszervezési tapasztalat
A pályázat elbírálásáról 2008. június 27-ig, kizárólag az adatlapon megadott e-mailen küldünk értesítést, de az eredményt közzétesszük az OKM, valamint a BI honlapján is. A pályázat körülményeinek kialakításában a 13/2008. (IV. 10.) OKM rendelet mérvadó.

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Határon Túli Magyarok Titkársága
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok