2021. április 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a 2004. évre szóló KLEBELSBERG KUNO ÖSZTÖNDÍJRA

2004. szeptember 9.

Pályázati felhívás

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

pályázatot hirdet a

Klebelsberg Kuno ösztöndíj alapításáról és odaítéléséről szóló

8/1999. (VI.03.) NKÖM rendelet alapján

a 2004. évre szóló

KLEBELSBERG KUNO ÖSZTÖNDÍJRA

A pályázati kiírás célja: az ösztöndíj névadójának szellemiségét követendő, elsősorban a külföldi kulturális intézetekben, valamint kivételes esetben egyéb helyszíneken

- a magyar nyelv és kultúra külföldi írott és tárgyi emlékeinek tanulmányozása;

- a feltárásukat, megóvásukat, és forráskiadásukat szolgáló könyvtári, kézirat-, illetve levéltári, valamint múzeumi kutatások támogatása;

- a külföldi kulturális intézetekben folyó kultúrdiplomáciai és szakmai munka sikeres megvalósításának elősegítése,

- a fogadó ország kulturális intézményrendszere állami irányításának, valamint a kultúra finanszírozási rendszerének tanulmányozását célzó kutatások, továbbá a nemzeti közművelődési intézetek és közgyűjtemények munkatársai esetében az EU csatlakozással és a közművelődési és közgyűjteményi tevékenység modernizálásával összefüggő kérdések tanulmányozásának támogatása.

Pályázni lehet a magyar kulturális örökség szempontjából fontos külföldi helyszínekre irányuló bölcsészettudományi, társadalomtudományi és kulturális célú kutatásokra, illetve kultúrdiplomáciai tevékenység fejlesztését szolgáló tanulmányokra, különösen:

- Rómába, a Vatikánba és Velencébe a központi gyűjteményekben végzendő levéltári és könyvtári kutatásokra a régészet, az egyház-, a művelődés-, az irodalom-, az eszme- és a művészettörténet témakörében;

- Bécsbe a levél-, kézirat- és könyvtárakban, illetve múzeumokban a magyar történelemre vonatkozó forráskutatások végzésére;

- Moszkvába kézirat-, levél-, illetve könyvtárban, múzeumokban végzendő hungarológiai kutatásokra, kiemelten a XVIII-XX. századi és kortárs magyar-orosz kapcsolatok feltárását és dokumentálását célzó utakra és nemzetközi együttműködéssel megvalósítandó projektek előkészítésére;

- Párizsba levél-, kézirat-, és könyvtári, illetve múzeumi hungarika-feltárásra, a magyar-francia kapcsolatok forrásainak kutatására;

- Németországba (Berlinbe, Münchenbe, Halleba, Drezdába, Lipcsébe) levél-, kézirat-, és könyvtári, illetve múzeumi hungarika-feltárásra, hungarológiai kutatások folytatására;

- Isztambulba a magyar-török történelmi kapcsolatok kutatására;

- Lengyelországba (Krakkó) a magyar-lengyel történelmi kapcsolatok forrásainak feltárására.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a hungarika-feltárások, amelyek során a kutatók egy meghatározott gyűjtemény (levéltár, könyvtár, múzeum) vagy gyűjtemény-rész magyar vonatkozású forrásanyagának teljes körű számbavételére vállalkoznak és az áttekintett dokumentumokról tételes jegyzéket készítenek.

Az ösztöndíj időtartama: 2 - 5 hónap. A kinntartózkodás időtartamának megbontására nincs lehetőség.

Az ösztöndíj tartalma:

a.) Rómában, Bécsben, Moszkvában ingyenes szállás, másutt szállásköltség-hozzájárulás;

b.) országonként eltérő mértékű, átlagosan havi 200.000 forintnak megfelelő összegű pénzbeli hozzájárulás;

c.) egyszeri útiköltség-térítés;

d.) utasbiztosítás.

Az ösztöndíjra az pályázhat, aki

a.) egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkezik. A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek a PhD tanulmányokat folytató hallgatók és a tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók.

b.) amennyiben előzőleg már részesült Klebelsberg ösztöndíjban, beszámolási kötelezettségének eleget tett; levéltári, könyvtári kutató-, forrásfeltáró munkájáról szóló jelentéséhez mellékelte az átnézett forrásanyagok tételes jegyzékét, és azt az Országos Széchényi Könyvtárnak, a Magyar Országos Levéltárnak, illetve a Magyar Nemzeti Múzeumnak megküldte.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

a.) a pályázati kiírás mellékletét képező adatlapot;

b.) a pályázó személyi adatait és szakmai pályafutását részletesen tartalmazó életrajzát;

c.) egyetemi vagy főiskolai oklevelének, a nyelvtudását és a tudományos fokozatának megszerzését igazoló okmányoknak a másolatát;

d.) a pályázó publikációinak jegyzékét;

e.) korábbi tevékenységével, teljesítményével összhangban álló - a tervezett kutatások témáját, célját, helyét, formáját és idejét tartalmazó - kutatási tervet;

f.) két, a kutatási terület elismert szakemberétől kapott ajánlólevelet, melyek közül az egyik - amennyiben szükséges - a külföldi fogadókészséget igazolja (a pályázó - hivatali összeférhetetlenség miatt - a külföldi kulturális intézetek munkatársaitól nem kaphat ajánlólevelet).

Hungarológiai kutatási célokat szolgáló pályázat esetében ezen kívül csatolni kell:

g.) a Magyar Országos Levéltár, az Országos Széchényi Könyvtár és/vagy a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójától kapott igazolást arról, hogy a tervezett téma új eredményeket hozhat a hungarológiai kutatások terén.

(Kérjük a pályázati anyagot egy példányban, a leírt sorrendben, a mellékletek betűjeleit feltüntetve, és a sokszorosítás megkönnyítése érdekében kapcsok és fűzés nélkül összeállítani és borítékolni.)

A pályázatok benyújtási határideje: 2003. október 31.

A pályázatokat postai úton kell benyújtani a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Kulturális Intézetek Igazgatóságára (1077 Budapest, Nagydiófa u. 11; postacím: 1410 Bp., Pf. 174.). A mellékelt Pályázati Adatlap a pályázat részét képezi, kitöltése hiányában a pályázat érvénytelen. A Pályázati Adatlap beszerezhető a NKÖM Ügyfélszolgálati Irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), valamint letölthető a NKÖM internetes honlapjáról a www.nkom.hu címen, a Pályázatok / NKÖM pályázatai rovatból.

A nemzeti kulturális örökség minisztere által kinevezett bíráló bizottság a pályázatokat 2003. november 30-ig bírálja el, és a pályázókat december 15-ig értesíti a pályázat eredményéről. Az ösztöndíjasok 2004. február 1-jétől utazhatnak ki.

A Klebelsberg Kuno Ösztöndíj

Bíráló Bizottsága

PÁLYÁZATI ADATLAP KLEBELSBERG KUNO ÖSZTÖNDÍJRA

2004. pályázati év

(Az adatlap része a pályázatnak!)

A megpályázott ország: Város:

Név: Születési idő:

Hely:

Leánykori név: Állampolgárság:

Anyja neve:

Lakcím:

Telefon:

Mobil:

Levelezési

Cím: Telefon:

Végzettség (intézmény, kar, szak): Tudományos

fokozat:

Munkahely neve: Munkahely címe:

Tel/fax:

Foglalkozás, beosztás:

(hallgatóknál - doktoranduszoknál is -

intézmény, kar, szak , évfolyam):

Kutatási témája, szűkebb szakterülete:

Kutatási terve címszavakban:

Publikációk száma:

Az ajánlólevelet adó szakember

Neve:

Beosztása:

Neve:

Beosztása:

Az ösztöndíj tervezett kezdete: 2004. .......................................

Tervezett időtartama:.........................hónap

Intézmények, ahol kutatást végezne:

Idegen nyelvek ismerete (nyelvvizsga típusa, szintje):

Van-e a pályázati ciklusra külföldi ösztöndíja:

Ha igen:

Ország:...................................................... Időtartam:.................................

Megvalósult külföldi ösztöndíja(i) az elmúlt 3 évben (adományozó szervezet, ország, időpont, időtartam):

Amennyiben előzetesen már részesült Klebelsberg-ösztöndíjban, beszámolási kötelezettségének (a jelentés elkészítése, valamint levéltári, könyvtári kutató-, forrásfeltáró munka esetén az átnézett források tételes jegyzékének megküldése az Országos Széchényi Könyvtárnak és a Magyar Országos Levéltárnak)

eleget tett

nem tett eleget (indoklás):

(A megfelelő szöveg aláhúzandó)

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján személyes adatainak közlése önkéntes. A Tv. 3. § (5) bekezdése alapján vélelmezzük, hogy Ön, az Ön által kezdeményezett eljárásban az adatainak kezeléséhez hozzájárul. Aláírásával a törvényi vélelmet megerősítettnek tekintjük.

Pályázatom beküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy amennyiben az ösztöndíj támogatásában részesülök, alapadataim (név, e-mail cím, telefon/faxszám, szakterület) valamint szakmai beszámolóm bekerülhetnek a Magyar Ösztöndíj Bizottság által működtetett ösztöndíjas keresőrendszerbe.

Budapest, 2003. ........................... .

Aláírás:....................................

Valótlan adatok közlése esetén a pályázó kizárható a pályázati eljárásból.


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok