2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

EMÖT-pályázat

2004. február 24.

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztályaés a Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra, illetve rendszeres tanulmányi támogatásra a 2004/2005-ös tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe nappali tagozatos teljes és kiegészítő alapképzésre, valamint levelező tagozatos kiegészítő alap- és másoddiplomás képzésre felvételt nyert román állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.


A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot a Kolozsvári Agora Iroda lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:

 • A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal és a támogatásokkal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal közösen határozza meg a pályázati elbírálás szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az elbírálási pontrendszer a pályázati kiírás elválaszthatatlan mellékletét képezi.
 • Felsőfokú szakképzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban vagy támogatásban.
 • A határon túli magyar hallgató abban az esetben kerülhet állami finanszírozású képzésbe, ha elnyeri a Magyar Köztársaság állami ösztöndíját. Magyarországi felsőoktatási intézménybe jelentkező, az Európai Unió állampolgárságával nem rendelkező külföldi állampolgár, amennyiben nem részesül magyar állami ösztöndíjban, a felvételi eredményétől függetlenül kizárólag költségtérítéses képzésben vehet részt. A költségtérítéses képzésben tanulmányaikat megkezdők a későbbiek során nem részesülhetnek magyar állami ösztöndíjban.
 • A levelező tagozatos kiegészítő alap- és másoddiplomás képzés nem minősül állami finanszírozású képzésnek, csak költségtérítéses formában kerül meghirdetésre, amelyhez rendszeres tanulmányi támogatás pályázható.
 • Az ösztöndíj vagy támogatás a pályázót kizárólag a pályázatában szereplő, és az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
 • Az ösztöndíjat vagy támogatást elnyerő hallgatóval a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által kijelölt szervezet szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas vagy támogatott jogait és kötelezettségeit. A szerződések megkötését, az ösztöndíjazással vagy támogatással és az ösztöndíjasokkal vagy támogatottakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Márton Áron Szakkollégium végzi.
 • Egy pályázó egyidejűleg az alább felsorolt pályázati kategóriák közül csak egyre nyújthat be pályázatot.

Pályázhat minden olyan román állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, aki a 2004/2005-ös tanévben a megadott képzési formákban, a meghirdetett szakok valamelyikére felvételt nyer valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe.

A pályázásból kizáró általános feltételek:

 • Nem pályázhatnak a középiskolai tanulmányaikat Magyarországon végző és/vagy érettségi bizonyítványukat Magyarországon szerző személyek. (A levelező tagozatos kiegészítő alapképzésre és a másoddiplomás képzésre pályázók kivételével.)
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a felvételi vizsgán a megpályázott szakon nem érik el az államilag finanszírozott ponthatárt.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik nem államilag elismert (akkreditált) intézménybe, vagy alapképzés esetén olyan szakra nyernek felvételt, amelyen nincs államilag finanszírozott képzés. . (A levelező tagozatos kiegészítő alapképzésre és a másoddiplomás képzésre pályázók esetében költségtérítéses képzéssel is lehet pályázni. Az egyes intézményekre és szakokra vonatkozó információkat ld. a Magyarországon kiadott 2004. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban vagy a www.ofi.hu honlapon.)
 • Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek ösztöndíjban vagy támogatásban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló vagy más magyar állami, ill. közalapítványi ösztöndíjban részesülő, vagy részesült személyek.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a megpályázott szakon a 2004/2005-ös tanévben nem első évfolyamos hallgatók lesznek, illetve kiegészítő és másoddiplomás képzésben nem a képzés első évét fogják megkezdeni.
 • Nem pályázhatnak a magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételi eljárás nélkül, intézményen belüli vagy intézményközi átjelentkezéssel, továbbá felvételi eljárás keretében az adott szakra felvételi vizsga letétele vagy eredményének figyelembevétele nélkül bejutó személyek.
 • Nem lehet ösztöndíjért olyan főiskolai szintű szakokkal (szakpárokkal) pályázni, amelyekből a 2004/2005-ös tanévben indítanak egyetemi szintű képzést.

A pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:

(A pályázásból kizáró általános feltételek mellett a pályázóknak meg kell felelniük az egyes kategóriáknál meghatározott további feltételeknek.)

 1. Nappali tagozatos teljes alapképzés – 10 fő (további 5 fő egyházi keret)
  A pályázónak nappali tagozatra, állami finanszírozású képzésre kell jelentkeznie, a költségtérítéses képzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban. Az ösztöndíjak odaítélésekor előnyben részesülnek a szülőföldjükhöz közel(ebb) eső intézményekbe felvételt nyert hallgatók. Szakpárokra történő jelentkezés esetén a nem ösztöndíjazott (társ)szak nem lehet román nyelv, ill. magyar nyelv és irodalom.
  Csak azon hallgatók pályázhatnak, akik az adott intézményben írásbeli felvételi vizsgát (is) tettek (kivételt képeznek a művészeti képzési szakok), és felvételi összpontszámuk nem a középiskolában szerzett ún. hozott pontok megduplázásával, hanem a felvételi vizsgá(k) eredményének beszámításával került kiszámításra. Nem pályázhatnak azok, akik magyarországi vagy szülőföldi felsőfokú oklevéllel rendelkeznek.
  Az ösztöndíjtanács az alábbi az alábbi szakokra történő pályázást támogatja kiemelten:
  latin, romológia, restaurátor - szilikát, papír-bőr, fa-bútor szakirány (A restaurátor szak esetében a különböző szakirányokra a levelező tagozatos államilag finanszírozott képzéssel is lehet pályázni.)
  Továbbá pályázni lehet ösztöndíjra bármely olyan szakkal, amely a szülőföldön nem tanulható, és a pályázati kiírás egyéb feltételeinek megfelel. A szakokat az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács a szülőföldön való hasznosíthatóság és elismertethetőség alapján minősíti, és ez alapján javasolhatja a pályázat kizárását. Az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács az elbírálás során a kiemelten támogatott szakok listájának kiegészítését javasolhatja.
  Az egyházi keret teológiai, vagy egyéb egyházi tevékenységhez kapcsolódó képzés (hitoktató, hittanár, stb.) ösztöndíjazására vonatkozik. A keret felekezetek szerinti felosztására a magyar egyházaknak az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanácsba delegált képviselői tesznek javaslatot.
 2. Művészeti tehetséggondozó ösztöndíj (nappali tagozatos teljes alapképzés)
  A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma az egész magyarság szempontjából is egyedülálló művészeti értékek megőrzését és a megfelelő tehetséggondozást kívánja megvalósítani a művészetek területén kiemelkedő képességű vagy kimagasló eredményeket elért határon túli magyar hallgatók ösztöndíjazásával.
  Azok a személyek pályázhatnak, akik kiemelkedő művészeti tehetséggel rendelkeznek, és művészeti tevékenységüknek megfelelő, művészeti szakcsoportba tartozó szakra magyarországi felsőoktatási intézménybe nyertek felvételt (A művészeti szakcsoportba tartozó szakok listája a Magyarországon kiadott 2004. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban található meg.), továbbá megfelelnek az 1. pályázati kategóriánál (nappali tagozatos teljes alapképzés) ismertetett egyéb feltételeknek.
  (A kategóriának nincs külön regionális keretszáma, a különböző régiókból pályázó határon túli magyar hallgatók pályázatait külön eljárás keretében együttesen bírálja el a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya az általa felkért szakértők, az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács bevonásával.)
 3. Nappali tagozatos kiegészítő alapképzés – 3 fő
  Azok a magyarországi főiskolai diplomával rendelkező, korábban állami finanszírozásban részt vevő személyek jelentkezhetnek, akiknek diplomáját nem lehet egyenértékűsíteni, szülőföldjükön nincs lehetőség a kiegészítő képzés elvégzésére, és ezért egy magyarországi felsőoktatási intézményben kétéves kiegészítő alapképzésben egyetemi diplomát kívánnak szerezni (ld. a Magyarországon kiadott 2004. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 82. oldal). A magyarországi főiskolák kihelyezett tagozatain végzett hallgatók előnyben részesülnek
 4. Levelező tagozatos kiegészítő alapképzés (rendszeres tanulmányi támogatás) – 2 fő
  Azok a magyarországi főiskolai diplomával és állandó szülőföldi munkahellyel rendelkező személyek jelentkezhetnek, akiknek diplomáját nem lehet egyenértékűsíteni, szülőföldjükön nincs lehetőség a kiegészítő képzés elvégzésére, és ezért egy magyarországi felsőoktatási intézményben levelező tagozatos kiegészítő alapképzésben egyetemi diplomát kívánnak szerezni (ld. a Magyarországon kiadott 2004. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 83. oldal). A magyarországi főiskolák kihelyezett tagozatain végzett hallgatók előnyben részesülnek.
 5. Levelező tagozatos másoddiplomás képzés (rendszeres tanulmányi támogatás) - 3 fő
  Azok a hazai vagy magyarországi honosított felsőfokú diplomával és állandó szülőföldi munkahellyel rendelkező személyek pályázhatnak, akik egy magyarországi felsőoktatási intézményben levelező tagozatos, felsőfokú oklevéllel rendelkezők számára meghirdetett képzésre nyernek felvételt. Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a szakok, amelyek az első diplomával azonos szakcsoportba tartoznak (ld. a Magyarországon kiadott 2004. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 80-81. oldal).

A pályázatokat 2004. július 19-től lehet benyújtani.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje : 2004. augusztus 2., 17 óra

(A pályázat benyújtásával a pályázónak nem kell megvárnia a hivatalos értesítés kézhezvételét felvételi eredményéről, mivel a pályázati adatlapon lehetősége lesz felhatalmazni az Országos Felsőoktatási Felvételi Irodát, hogy felvételi eredményét soron kívül a pályázat lebonyolítását végző Kolozsvári Agora Iroda illetékes munkatársához továbbítsa.)

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A pályázati elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz fellebbezhet. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.
 • A pályázatokról a döntést és a döntés alapelveit az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának figyelembe vételével a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma a Márton Áron Szakkollégiummal közösen hozza meg, a döntés minden pályázóra nézve kötelező. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.
 • Az ösztöndíjat vagy támogatást elnyerő pályázóval a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által kijelölt szervezet szerződést köt, amelyben rögzíti az ösztöndíjas vagy támogatott jogait és kötelezettségeit. A megítélt ösztöndíj vagy támogatás időlegesen felfüggeszthető, vagy véglegesen megszüntethető, illetve az ösztöndíjas vagy a támogatott az ösztöndíj vagy a támogatás, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető a szerződésben foglalt feltételek mellett, amennyiben az ösztöndíjas vagy a támogatott a pályázati felhívásban, a szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
 • A megkötésre kerülő szerződés szerint az ösztöndíjas vagy támogatott hallgató köteles a tanulmányainak befejezését követő 1 éven belül visszatérni szülőföldjére, amennyiben ezt nem teljesíti, köteles visszafizetni a folyósított ösztöndíj vagy támogatás kamatokkal megnövelt összegét. Ez alól a kötelezettség alól kivételes esetben, kellő indokok alapján az oktatási miniszter adhat mentesítést.
 • A pályázaton ösztöndíjat vagy támogatást nyert hallgatók névsora nyilvános.

A pályázatokat postai úton kizárólag a Kolozsvári Agora Irodába lehet eljuttatni (pontos cím lent), személyesen pedig az alábbi címeken lehet beadni:

Kolozsvári Agora Iroda
400009 Kolozsvár
(Cluj-Napoca)
Jókai (Napoca) u. 2-4/55.
Tel./Fax: +40-264-430-907
E-mail: agora@rdslink.ro

Csíkszeredai Agora Iroda
530210 Csíkszereda
(Miercurea-Ciuc)
Gál Sándor u. 9.
Tel./Fax: +40-266-317-440
E-mail: agora@lazarus.topnet.ro

Marosvásárhelyi Agora Iroda
540069 Marosvásárhely
(TîrguMures)
Targului (volt Sáros u.) 18.
Tel./Fax: +40-265-206-300
E-mail: agora.vasarhely@fx.ro
Az érdeklődők a fenti címeken és telefonszámokon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt), valamint a szerződésről.
Az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács a határidő után beérkezett ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.
A pályázatok eredményéről a döntést a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács legkésőbb 2004. augusztus végéig hozza meg. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntését követően 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.
A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 70.000 lej összegű pályázati díjat kell befizetni a Kolozsvári Agora Iroda pénztárába, vagy az alábbi folyószámlaszámra:

Fundatia Agora 2001 Alapítvány
Kolozsvár (Cluj-Napoca) str. Napoca (Jókai utca) 2-4/55.
2511.1-19676.1/ROL
BCR Sucursala Cluj (a Román Kereskedelmi Bank kolozsvári fiókja)

Felhívjuk a magyarországi felsőoktatási intézményekbe felvételizők figyelmét, hogy a magyarországi tanintézetekbe a jelentkezési lapok benyújtásának végső határideje: 2004. március 1. A jelentkezési lapok a magyarországi könyvesboltokban, valamint a www.ofi.hu honlapon feltüntetett mintegy 300 magyarországi postahivatalban vásárolhatók meg.
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által határon túli magyarok számára meghirdetett további ösztöndíj-kategóriák (posztgraduális ösztöndíj és támogatás, kutatói ösztöndíj, részidős képzésre nyújtott ösztöndíj, szülőföldi ösztöndíj/támogatás stb.) a 2004-es év folyamán a későbbiekben kerülnek kiírásra.

Pályázni az Agora Irodákban 2004. március 16-tól beszerezhető, és az Internetről (www.agorairoda.net) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

Szükséges mellékletek, igazolások

Nappali tagozatos teljes alapképzésre pályázók esetében:

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
 • a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata
 • az érettségi bizonyítvány, vagy annak egyszerű másolata (az érettségi bizonyítvány egyszerű másolata csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit az Agora Iroda munkatársának bemutatja).
 • kézzel írt önéletrajz
 • min. 2 oldalas esszé a Magyarországon megszerzendő diploma tervezett szülőföldi hasznosításáról
 • 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
 • a befizetett 70.000 lej összegről kiállított csekkszelvény, vagy a banki átutalást bizonyító igazolás másolata
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
 • a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani

Csatolható mellékletek:

 • tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata

Nappali tagozatos kiegészítő alapképzésre, valamint levelező tagozatos kiegészítő alap- és másoddiplomás képzésre pályázók esetében:

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
 • géppel írt szakmai önéletrajz
 • a pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben
 • a középiskolai érettségi bizonyítvány egyszerű másolata
 • egyetemi/főiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány és az index (törzskönyvi kivonat) egyszerű másolata (Magyarországon diplomát szerzett másoddiplomás képzésre jelentkezők számára a diplomahonosításról szóló igazolás másolatával)
 • két szakmai ajánlólevél (Az ajánlásnak tartalmaznia kell: az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát, vagy beosztását, munkahelyi elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.) – kiegészítő képzésre pályázók esetében nem kötelező.
 • levelező tagozatos kiegészítő alap- és másoddiplomás képzés esetében állandó szülőföldi munkahely igazolása (a munkakönyv, vagy a munkaszerződés fénymásolatával)
 • 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
 • a befizetett 70.000 lej összegről kiállított csekkszelvény, vagy a banki átutalást bizonyító igazolás másolata
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
 • a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani

Csatolható mellékletek:

 • tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
 • szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása
 • tudományos publikációk (vagy a művészeti tevékenység) jegyzéke 20 oldalnál rövidebb publikációk esetében a publikációk, 20 oldalnál hosszabb publikációk esetében a publikációk első oldalának fénymásolatával (Minden publikáció esetében az alábbiakat kell a jegyzékben feltüntetni: cím, típus (szakkönyv, egyetemi jegyzet stb.), részvétel jellege (egyedüli- vagy társszerző), kiadó neve vagy folyóirat címe, kiadás dátuma, kiadás helye, oldalszám.)
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok