2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás határon túli magyar tankönyv- és taneszköz ellátás fejlesztésére 2006-ban

2006. április 4.
Pályázati felhívás

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya

a Márton Áron Szakkollégium közreműködésével
meghívásos pályázatot hirdet

a szomszédos államokban, valamint a nyugati szórványban határon túli magyarként élők tankönyves műhelyeinek támogatására, a határon túli magyar tankönyv-és taneszköz ellátás fejlesztésére 2006-ban

Pályázatot az alábbi szervezetek nyújthatnak be:
 • Taneszközbemutatók Információs Egyesülete.
 • Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség
 • Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
 • Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
 • Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
 • Horvátországi Magyar Pedagógus Szövetség
 • Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
 • Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetség.
 • A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 14 millió forint, amelynek fedezete a 11/7/13/2 Határon túli közoktatás fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat.
 • Az elnyerhető támogatás alsó határa 500 ezer forint, felső határa 8 millió forint vissza nem térítendő támogatás.
 • A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
 • A nyertes pályázókkal a Márton Áron Szakkollégium köt szerződést, és az abban foglaltak alapján folyósítja a támogatást. A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles záró szakmai és pénzügyi beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.
Általános tudnivalók:
 
Pályázni az alábbi támogatásokra lehet:
 • a helyi igények alapján megírt tankönyvek, kiegészítő kiadványok, tantervek előkészítésére és kiadására,
 • a tankönyves műhelyek fejlesztésére, működtetésére,
 • a szerkesztéssel, lektorálással kapcsolatos feladatok támogatására, szerzői díjakra,
 • a magyarországi tankönyvek, taneszközök eljuttatásának igény szerinti támogatására, raktározására,
 • taneszközök, oktatási anyagok, segédanyagok beszerzésére,
 • eszközfejlesztésre.
 • A pályázatot a kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani, amely letölthető a http://www.om.hu honlapról.
 • A kitöltött pályázati adatlapokat 3 példányban (két eredeti példányban és elektronikusan e-mailben) az előírt mellékletek csatolásával az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Irodája címére (1055 Budapest, Szalay u.10-14.) postán vagy személyesen kell eljuttatni 2006. április 30-ig (a postai bélyegző kelte).
 • A határidőn túl, illetve formailag hiányosan beérkezett pályázatokat az Oktatási Minisztérium nem veszi figyelembe.
A pályázathoz a pályázónak csatolnia kell:
 • a pályázó szervezet létezését igazoló, három hónapnál nem régebbi okiratot vagy annak másolatát, továbbá aláírási címpéldányt vagy egyéb, az aláírási jogosultságot igazoló okiratot,
 • nyilatkozatát a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valódiságáról és hitelességéről,
 • nyilatkozatát arról, hogy nincs esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontjában meghatározott köztartozása,
 • nyilatkozatát arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek, valamint az Oktatási Minisztérium és a Márton Áron Szakkollégium általi ellenőrzéséhez hozzájárul,
 • amennyiben a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény hatálya alá tartozó szervezet, nyilatkozatát arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás nincs folyamatban, valamint arról, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig bejelenti, ha ellene csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indult,
 • nyilatkozatát annak tudomásulvételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás célja, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozhatók.
 • nyilatkozatát arról, hogy az adott tárgyban pályázatot korábban, illetve egyidejűleg hol és mikor nyújtott be, illetve milyen más állami és egyéb támogatást vesz igénybe,
ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése céljából adószámát (adóazonosító jelét) a Magyar Államkincstár és az 1. § (1) bekezdésében meghatározott szervek felhasználják a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez.

A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
 • a leadott program minősége, megvalósíthatósága,
 • a költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.),
 • az eddigi elszámolási és rendezvényszervezési tapasztalat.
A pályázatokról a Márton Áron Szakkollégium képviselői, az OM Határon Túli Magyarok Irodája vezetője, valamint az OM Határon Túli Magyarok Irodája által működtetett Határon Túli Magyar Tankönyv és Taneszköz Tanács tagjaiból álló Bizottság javaslatának figyelembe vételével az OM politikai államtitkára dönt.

A nyertes pályázók listáját az Oktatási Minisztérium (www.om.hu), valamint a Márton Áron Szakkollégium (www.martonaron.hu) honlapján tesszük közzé.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2006. május 15.

A pályázatok eredményéről, illetve az elnyert támogatás összegéről 2006. május 30-ig írásban küld értesítést az OM Határon Túli Magyarok Irodája.

A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
A pályázattal kapcsolatban információt az OM Határon Túli Magyarok Irodáján Király Annamária nyújt a 473-7397-es telefonszámon (e-mail: annamaria.kiraly@nefmi.gov.hu).

Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Irodája
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok