2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

HMDK-pályázat

2003. március 4.

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a Márton Áron Szakkollégiummal és a Balassi Bálint Intézettel közösen pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra a 2003/2004-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe nappali tagozatos teljes alapképzésre, valaminta Balassi Bálint Intézetbe magyarországi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre felvételt nyert horvát állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

A pályázatot a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács megbízásából a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége írja ki, az Eszéki Agora Iroda lebonyolítói közreműködésével.

Általános tudnivalók:

 • A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • A határon túli magyar hallgató abban az esetben kerülhet állami finanszírozású képzésbe, ha elnyeri a Magyar Köztársaság állami ösztöndíját. Magyarországi felsőoktatási intézménybe jelentkező külföldi állampolgár, amennyiben nem részesül magyar állami ösztöndíjban, a felvételi eredményétől függetlenül kizárólag költségtérítéses képzésben vehet részt. A költségtérítéses képzésben tanulmányaikat megkezdők a későbbiek során nem részesülhetnek magyar állami ösztöndíjban.
 • Az ösztöndíj a hallgatót kizárólag a pályázatában szereplő, és a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége által is javasolt intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
 • Az ösztöndíjat elnyerő hallgatóval a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit. A szerződések megkötését, az ösztöndíjazással és ösztöndíjasokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Márton Áron Szakkollégium bonyolítja.
 • Az ösztöndíjra pályázók a lebonyolítónak pályázati költségtérítést (pályázati díj) fizetnek.

Pályázhat minden olyan horvát állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a 2003/2004-es tanévben a megadott képzési formákban, a meghirdetett szakok valamelyikére felvételt nyer valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe.

A pályázásból kizáró általános feltételek:

 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a felvételi vizsgán a megpályázott szakon nem érik el az államilag finanszírozott ponthatárt.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik nem államilag elismert (akkreditált) intézménybe, vagy alapképzés esetén olyan szakra nyernek felvételt, amelyen nincs államilag finanszírozott képzés. (Az egyes intézményekre és szakokra vonatkozó információkat ld. a Magyarországon kiadott Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban vagy a www.ofi.hu honlapon.)
 • Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek ösztöndíjban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló, vagy magyar állami, ill. közalapítványi ösztöndíjban részesülő, vagy részesült személyek.
 • Nem lehet ösztöndíjért olyan főiskolai szintű szakokkal (szakpárokkal) pályázni, amelyekből a 2003/2004-as tanévben indítanak egyetemi szintű képzést.
 • Nem pályázhatnak a magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételi eljárás nélkül, intézményen belüli vagy intézményközi átjelentkezéssel, továbbá felvételi eljárás keretében az adott szakra felvételi vizsga letétele vagy eredményének figyelembevétele nélkül bejutó személyek.

A pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:

(A pályázásból kizáró általános feltételek mellett a pályázóknak meg kell felelniük az egyes kategóriáknál meghatározott további feltételeknek.)

1. Nappali tagozatos teljes alapképzés

A pályázónak nappali tagozatra, állami finanszírozású képzésre kell jelentkeznie, a költségtérítéses képzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban. Az ösztöndíjak odaítélésekor előnyben részesülnek a szülőföldjükhöz közel(ebb) eső intézményekbe felvételt nyert hallgatók. Szakpárokra történő jelentkezés esetén a nem ösztöndíjazott (társ)szak nem lehet a horvát nyelv.

Nem pályázhatnak azon személyek, akik olyan intézménybe nyernek felvételt, amelyben nincs írásbeli felvételi vizsga (kivételt képeznek a művészeti képzési szakok), továbbá akik magyarországi vagy szülőföldi felsőfokú oklevéllel rendelkeznek.

A pályázatokat 2003. július 18-tól lehet benyújtani.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje : 2003. augusztus 1., 17 óra

(A pályázat benyújtásával a pályázónak nem kell megvárnia a hivatalos értesítés kézhezvételét felvételi eredményéről, mivel a pályázati adatlapon lehetősége lesz felhatalmazni az Országos Felsőoktatási Felvételi Irodát, hogy felvételi eredményét soron kívül a pályázat lebonyolítását végző Eszéki Agora Iroda illetékes munkatársához továbbítsa.)

2. A Balassi Bálint Intézet magyarországi egyetemre előkészítő képzése

(A Balassi Bálint Intézet a Magyar Nyelvi Intézet és a Nemzetközi Hungarológiai Központ teljes körű jogutódja, amely ellátja az előkészítő képzés működtetését.)

Azok a személyek pályázhatnak a meghatározott szakirányokra, akik szülőföldjükön végezték középiskolai tanulmányaikat és szereztek érettségi bizonyítványt. A pályázók az Intézet által meghatározott igazolások és mellékletek alapján kerülnek elbírálásra. A felvételt nyert hallgatók az egyéves előkészítő képzés után az eredetileg megjelölt szakirányú magyarországi felsőoktatási intézménybe akkor kerülhetnek be, ha eleget tesznek a BBI által támasztott vizsgakövetelményeknek. Ez esetben egyetemi tanulmányaik alatt magyar állami ösztöndíjban részesülnek.

A Balassi Bálint Intézetben választható szakirányokról, szakokról és a felvétellel kapcsolatos egyéb követelményekről részletes információt az Eszéki Agora Irodában kaphatnak az érdeklődők.

A Balassi Bálint Intézetbe magyarországi és szülőföldi felsőoktatási előkészítő képzésre a pályázatokat 2003. április 25-től lehet benyújtani.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2003. május 19., 17 óra.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlanságot állít vagy tényt elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolható a pályázathoz.
 • A pályázatokról a döntést és a döntés alapelveit a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának figyelembe vételével a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma hozza meg, a döntés minden pályázóra nézve kötelező. A magyarországi és szülőföldi felsőoktatási előkészítő képzésre érkezett pályázatok értékelését a Balassi Bálint Intézet végzi.
 • Az elnyert ösztöndíj nem folyósítható, amennyiben a pályázó nem írja alá a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumával az ösztöndíjszerződést. A megítélt ösztöndíj felfüggeszthető vagy megvonható, amennyiben az ösztöndíjazott nem teljesíti vagy megszegi az ösztöndíjszerződésben vállalt kötelezettségeit.
 • A megkötésre kerülő ösztöndíjszerződés szerint az ösztöndíjas hallgató köteles a tanulmányainak befejezését követő 1 éven belül visszatérni szülőföldjére, amennyiben ezt nem teljesíti, köteles visszafizetni a folyósított ösztöndíj kamatokkal megnövelt összegét. Ez alól a kötelezettség alól kivételes esetben, kellő indokok alapján az oktatási miniszter adhat mentesítést.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános.
 • A pályázati elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz fellebbezhet. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.

A pályázatokat személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Eszéki Agora Iroda
31000 Eszék (Osijek), Drinska 12/A.

Az érdeklődők az alábbi címeken és telefonszámokon kaphatnak további részletes felvilágosítást az ösztöndíjpályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt), valamint az ösztöndíjszerződésről:

Eszéki Agora Iroda
31000 Eszék (Osijek), Drinska 12/A.
Tel./Fax: +385-31-275-358
E-mail: hmdk-agora@os.hinet.hr

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége az Eszéki Agora Irodához határidő után beérkezett ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntését követően 7 napon belül postai feladásra kerül.

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 20 kn összegű pályázati költségtérítést kell az alábbi folyószámlaszámra befizetni:

2340009-1102712594

A pályázati díj befizetését igazoló csekkszelvény, illetve a banki átutalást bizonyító igazolás másolatát a pályázathoz csatolni kell.

Felhívjuk a magyarországi felsőoktatási intézményekbe felvételizők figyelmét, hogy a magyarországi tanintézetekbe a jelentkezési lapok benyújtásának végső határideje: 2003. március 1. A jelentkezési lapok csak magyarországi nyomtatványboltokban vásárolhatók meg.

Pályázni az Agora Irodákban 2003. március 17-től beszerezhető, és az Internetről (www.agorairoda.net) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

Nappali tagozatos teljes alapképzésre, valamint a Balassi Bálint Intézetbe magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre pályázók esetében:

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
 • a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata
 • az érettségi bizonyítvány egyszerű másolata
 • kézzel írt önéletrajz
 • min. 2 oldalas esszé a Magyarországon megszerzendő diploma tervezett szülőföldi hasznosításáról
 • 2 dbmegcímzett és felbélyegzett válaszboríték
 • a befizetett 20 kn összegről kiállított csekkszelvény, vagy a banki átutalást bizonyító igazolás másolata
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
 • a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani

A Balassi Bálint Intézetbe magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre az érettségi bizonyítvány fénymásolata, vagy a 2003-ban érettségizők esetében a középiskola igazolása a pályázat benyújtásakor csatolandó, valamint az eredeti dokumentumok a benyújtáskor bemutatandók, az egyéb mellékleteket és igazolásokat a felvételi vizsga után kell benyújtani. A pályázati költségtérítést ennél a pályázati kategóriánál is be kell fizetni, és az ezt igazoló csekkszelvény másolatát csatolni kell a pályázathoz.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok