2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

HMÖT-pályázat

2004. február 24.

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a Márton Áron Szakkollégiummal és a Balassi Bálint Intézettel közösen pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra a 2004/2005-ös tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe nappali tagozatos teljes és kiegészítő alapképzésre, valamint a Balassi Bálint Intézetbe magyarországi és szülőföldi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre és felvételt nyert horvát állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.


A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma, a Márton Áron Szakkollégium és a Balassi Bálint Intézet a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot az Eszéki Agora Iroda lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:

 • A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal közösen határozza meg a pályázati elbírálás szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az elbírálási pontrendszer a pályázati kiírás elválaszthatatlan mellékletét képezi.
 • Felsőfokú szakképzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban.
 • A határon túli magyar hallgató abban az esetben kerülhet állami finanszírozású képzésbe, ha elnyeri a Magyar Köztársaság állami ösztöndíját. Magyarországi felsőoktatási intézménybe jelentkező, az Európai Unió állampolgárságával nem rendelkező külföldi állampolgár, amennyiben nem részesül magyar állami ösztöndíjban, a felvételi eredményétől függetlenül kizárólag költségtérítéses képzésben vehet részt. A költségtérítéses képzésben tanulmányaikat megkezdők a későbbiek során nem részesülhetnek magyar állami ösztöndíjban.
 • Az ösztöndíj a pályázót kizárólag a pályázatában szereplő, és a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
 • Az ösztöndíjat elnyerő hallgatóval a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által kijelölt szervezet szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit. A szerződések megkötését, az ösztöndíjazással és ösztöndíjasokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Márton Áron Szakkollégium végzi (az előkészítő képzések esetében pedig a Balassi Bálint Intézet).
 • Egy pályázó egyidejűleg az alább felsorolt pályázati kategóriák közül csak egyre nyújthat be pályázatot, kivéve a Balassi Bálint Intézet magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzését, mely a nappali tagozatos teljes alapképzéssel egyidejűleg is megpályázható.

Pályázhat minden olyan horvát állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, aki a 2004/2005-ös tanévben a megadott képzési formákban, a meghirdetett szakok valamelyikére felvételt nyer valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe.

A pályázásból kizáró általános feltételek:

 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a felvételi vizsgán a megpályázott szakon nem érik el az államilag finanszírozott ponthatárt.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik nem államilag elismert (akkreditált) intézménybe, vagy alapképzés esetén olyan szakra nyernek felvételt, amelyen nincs államilag finanszírozott képzés. (Az egyes intézményekre és szakokra vonatkozó információkat ld. a Magyarországon kiadott 2004. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban vagy a www.ofi.hu honlapon.)
 • Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek ösztöndíjban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban részesülő, vagy részesült személyek.
 • Nem lehet ösztöndíjért olyan főiskolai szintű szakokkal (szakpárokkal) pályázni, amelyekből a 2004/2005-ös tanévben indítanak egyetemi szintű képzést.
 • Nem pályázhatnak a magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételi eljárás nélkül, intézményen belüli vagy intézményközi átjelentkezéssel, továbbá felvételi eljárás keretében az adott szakra felvételi vizsga letétele vagy eredményének figyelembevétele nélkül bejutó személyek.

A pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:

(A pályázásból kizáró általános feltételek mellett a pályázóknak meg kell felelniük az egyes kategóriáknál meghatározott további feltételeknek.)

 1. Nappali tagozatos teljes alapképzés – 5 fő
  A pályázónak nappali tagozatra, állami finanszírozású képzésre kell jelentkeznie, a költségtérítéses képzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban. Az ösztöndíjak odaítélésekor előnyben részesülnek a szülőföldjükhöz közel(ebb) eső intézményekbe felvételt nyert hallgatók. Szakpárokra történő jelentkezés esetén a nem ösztöndíjazott (társ)szak nem lehet a horvát nyelv.
  Nem pályázhatnak azon személyek, akik olyan intézménybe nyernek felvételt, amelyben nincs írásbeli felvételi vizsga (kivételt képeznek a művészeti képzési szakok), továbbá akik magyarországi vagy szülőföldi felsőfokú oklevéllel rendelkeznek.
 2. Nappali tagozatos kiegészítő alapképzés – 2 fő
  Azok a magyarországi főiskolai diplomával rendelkező, korábban állami finanszírozásban részt vevő személyek jelentkezhetnek, akiknek diplomáját nem lehet egyenértékűsíteni, szülőföldjükön nincs lehetőség a kiegészítő képzés elvégzésére, és ezért kétéves kiegészítő alapképzésben egyetemi diplomát kívánnak szerezni. A magyarországi főiskolák kihelyezett tagozatain végzett hallgatók előnyben részesülnek (ld. a Magyarországon kiadott 2004. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 82. oldal).
  A pályázatokat 2004. július 19-től lehet benyújtani.
  A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje : 2004. augusztus 2., 17 óra
  (A pályázat benyújtásával a pályázónak nem kell megvárnia a hivatalos értesítés kézhezvételét felvételi eredményéről, mivel a pályázati adatlapon lehetősége lesz felhatalmazni az Országos Felsőoktatási Felvételi Irodát, hogy felvételi eredményét soron kívül a pályázat lebonyolítását végző Eszéki Agora Iroda illetékes munkatársához továbbítsa.)
 3. A Balassi Bálint Intézet magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzése – 12 fő
  (A Balassi Bálint Intézet a Magyar Nyelvi Intézet és a Nemzetközi Hungarológiai Központ teljes körű jogutódja, amely ellátja az előkészítő képzés működtetését.)
  Azok a személyek pályázhatnak a meghatározott szakirányokra, akik szülőföldjükön végezték középiskolai tanulmányaikat és szereztek érettségi bizonyítványt. A pályázók az Intézet által meghatározott igazolások és mellékletek alapján kerülnek elbírálásra. A pályázók a szülőföldjükön tesznek felvételi vizsgát az Intézetbe. Az ösztöndíjat elnyert személyek az egyéves előkészítő képzés után az eredetileg megjelölt szakirányúban felvételi vizsgát tesznek, és ennek sikeressége esetén egyetemi tanulmányaik alatt magyar állami ösztöndíjban részesülnek.
 4. A Balassi Bálint Intézet szülőföldi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzés – 5 fő
  A szülőföldi érettségi bizonyítvánnyal rendelkező pályázók a szülőföldjükön tehetnek felvételi vizsgát az Intézetbe, ahol az egyéves előkészítő képzés alatt a hallgatókat felkészítik a nappali tagozatos szülőföldi felsőfokú tanulmányokra. Az előkészítő képzést követően tett sikeres szülőföldi felvételi vizsga esetén a hallgatók egy tanévig szülőföldi ösztöndíjban részesülnek.
  A Balassi Bálint Intézetben választható szakirányokról, szakokról és a felvétellel kapcsolatos egyéb követelményekről részletes információt az Eszéki Agora Irodában kaphatnak az érdeklődők.
  A Balassi Bálint Intézetbe magyarországi és szülőföldi felsőoktatási előkészítő képzésre a pályázatokat 2004. április 26-tól lehet benyújtani.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2004. május 21., 17 óra.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A pályázati elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíjtanácshoz fellebbezhet. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.
 • A pályázatokról a döntést és a döntés alapelveit a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának figyelembe vételével a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma a Márton Áron Szakkollégiummal és a Balassi Bálint Intézettel közösen hozza meg, a döntés minden pályázóra nézve kötelező. A magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre érkezett pályázatok értékelését a Balassi Bálint Intézet végzi.
 • Az ösztöndíjat elnyerő pályázóval a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által kijelölt szervezet szerződést köt, amelyben rögzíti az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit. A megítélt ösztöndíj időlegesen felfüggeszthető, vagy véglegesen megszüntethető, illetve az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető a szerződésben foglalt feltételek mellett, amennyiben az ösztöndíjas a pályázati felhívásban, a szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
 • A megkötésre kerülő szerződés szerint az ösztöndíjas vagy támogatott hallgató köteles a tanulmányainak befejezését követően visszatérni szülőföldjére, amennyiben ezt nem teljesíti, köteles visszafizetni a folyósított ösztöndíj vagy támogatás kamatokkal megnövelt összegét. Ez alól a kötelezettség alól kivételes esetben, kellő indokok alapján az oktatási miniszter adhat mentesítést.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános.

A pályázatokat személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Eszéki Agora Iroda
31000 Eszék (Osijek), Drinska 12/A.

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást az ösztöndíjpályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt), valamint az ösztöndíjszerződésről:

Eszéki Agora Iroda
31000 Eszék (Osijek), Drinska 12/A.
Tel./Fax: +385-31-275-358
E-mail:
agora.eszek@freemail.hu

A Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács az Eszéki Agora Irodához határidő után beérkezett ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.
A pályázatok eredményéről a döntést a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács legkésőbb 2004. augusztus végéig hozza meg. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntését követően 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.
A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 20 kn összegű pályázati költségtérítést kell az alábbi folyószámlaszámra befizetni:

2340009-1102712594

Felhívjuk a magyarországi felsőoktatási intézményekbe felvételizők figyelmét, hogy a magyarországi tanintézetekbe a jelentkezési lapok benyújtásának végső határideje: 2004. március 1. A jelentkezési lapok a magyarországi könyvesboltokban, valamint a www.ofi.hu honlapon feltüntetett mintegy 300 magyarországi postahivatalban vásárolhatók meg.

Pályázni az Agora Irodákban 2004. március 16-tól beszerezhető, és az Internetről (www.agorairoda.net ) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

Nappali tagozatos teljes alapképzésre, valamint a Balassi Bálint Intézetbe magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre pályázók esetében:

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
 • a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata
 • az érettségi bizonyítvány egyszerű másolata
 • kézzel írt önéletrajz
 • min. 2 oldalas esszé a Magyarországon megszerzendő diploma tervezett szülőföldi hasznosításáról
 • 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
 • a befizetett 20 kn összegről kiállított csekkszelvény, vagy a banki átutalást bizonyító igazolás másolata
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
 • a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani

Csatolható mellékletek:

 • tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata

A Balassi Bálint Intézetbe magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre az érettségi bizonyítvány fénymásolata, vagy a 2004-ben érettségizők esetében a középiskola igazolása a pályázat benyújtásakor csatolandó, valamint az eredeti dokumentumok a benyújtáskor bemutatandók, az egyéb mellékleteket és igazolásokat a felvételi vizsga után kell benyújtani. A pályázati költségtérítést ennél a pályázati kategóriánál is be kell fizetni, és az ezt igazoló csekkszelvény másolatát csatolni kell a pályázathoz.

Nappali tagozatos kiegészítő alapképzésre pályázók esetében:

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
 • géppel írt szakmai önéletrajz
 • a pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben
 • a középiskolai érettségi bizonyítvány egyszerű másolata
 • egyetemi/főiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány és az index egyszerű másolata
 • 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
 • a befizetett 20 kn összegről kiállított csekkszelvény, vagy a banki átutalást bizonyító igazolás másolata
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
 • a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani

Csatolható mellékletek:

 • két szakmai ajánlólevél (Az ajánlásnak tartalmaznia kell: az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát, vagy beosztását, munkahelyi elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.)
 • tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
 • szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása
 • tudományos publikációk (vagy a művészeti tevékenység) jegyzéke 20 oldalnál rövidebb publikációk esetében a publikációk, 20 oldalnál hosszabb publikációk esetében a publikációk első oldalának fénymásolatával (Minden publikáció esetében az alábbiakat kell a jegyzékben feltüntetni: cím, típus (szakkönyv, egyetemi jegyzet stb.), részvétel jellege (egyedüli- vagy társszerző), kiadó neve vagy folyóirat címe, kiadás dátuma, kiadás helye, oldalszám.)
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok