2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

KMFÖT-pályázat

2003. március 4.

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a Márton Áron Szakkollégiummal és a Balassi Bálint Intézettel közösen pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra, illetve rendszeres tanulmányi támogatásra a 2003/2004-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe nappali tagozatos teljes és kiegészítő alapképzésre, levelező tagozatos másoddiplomás képzésre, valamint a Balassi Bálint Intézetbe magyarországi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre felvételt nyert ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

A pályázatot a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács megbízásából a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíj Tanács írja ki, a Beregszászi Agora Iroda lebonyolítói közreműködésével.

Általános tudnivalók:

 • A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • A Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíj Tanács a pályázati elbírálás szempontrendszerét a pályázati benyújtási határidő lejárta előtt nyilvánosságra hozza. Az elbírálási pontrendszer a pályázati kiírás elválaszthatatlan mellékletét képezi.
 • Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban.
 • A határon túli magyar hallgató abban az esetben kerülhet állami finanszírozású képzésbe, ha elnyeri a Magyar Köztársaság állami ösztöndíját. Magyarországi felsőoktatási intézménybe jelentkező külföldi állampolgár, amennyiben nem részesül magyar állami ösztöndíjban, a felvételi eredményétől függetlenül kizárólag költségtérítéses képzésben vehet részt. A költségtérítéses képzésben tanulmányaikat megkezdők a későbbiek során nem részesülhetnek magyar állami ösztöndíjban.
 • A másoddiplomás képzés nem minősül állami finanszírozású képzésnek, csak költségtérítéses formában kerül meghirdetésre, amelyhez rendszeres tanulmányi támogatás pályázható.
 • Az ösztöndíj a pályázót kizárólag a pályázatában szereplő, és a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíj Tanács által is javasolt intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
 • Az ösztöndíjat elnyerő hallgatóval a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit. A szerződések megkötését, az ösztöndíjazással és ösztöndíjasokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Márton Áron Szakkollégium bonyolítja.
 • Az ösztöndíjra pályázók a lebonyolítónak pályázati költségtérítést (pályázati díj) fizetnek.

Pályázhat minden olyan ukrán állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a 2003/2004-es tanévben a megadott képzési formákban, a meghirdetett szakok valamelyikére felvételt nyer valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe.

A pályázásból kizáró általános feltételek:

 • Nem pályázhatnak érettségi bizonyítványukat Magyarországon szerző személyek és/vagy a teljes középiskolai tanulmányaikat Magyarországon végző személyek, akik legalább utolsó középiskolai évüket nem szülőföldjükön végezték. (A másoddiplomás képzésre pályázók kivételével.)
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a felvételi vizsgán a megpályázott szakon nem érik el az államilag finanszírozott ponthatárt.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik nem államilag elismert (akkreditált) intézménybe, vagy alapképzés esetén olyan szakra nyernek felvételt, amelyen nincs államilag finanszírozott képzés. (Az egyes intézményekre és szakokra vonatkozó információkat ld. a Magyarországon kiadott Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban vagy a www.ofi.hu honlapon.)
 • Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek ösztöndíjban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló, vagy magyar állami, ill. közalapítványi ösztöndíjban részesülő, vagy részesült személyek.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a megpályázott szakon a 2003/2004-es tanévben nem első évfolyamos hallgatók lesznek.
 • Nem pályázhatnak a magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételi eljárás nélkül, intézményen belüli vagy intézményközi átjelentkezéssel, továbbá felvételi eljárás keretében az adott szakra felvételi vizsga letétele vagy eredményének figyelembevétele nélkül bejutó személyek.
 • Nem lehet ösztöndíjért olyan főiskolai szintű szakokkal (szakpárokkal) pályázni, amelyekből a 2003/2004-es tanévben indítanak egyetemi szintű képzést.

A pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:

(A pályázásból kizáró általános feltételek mellett a pályázóknak meg kell felelniük az egyes kategóriáknál meghatározott további feltételeknek.)

1. Nappali tagozatos teljes alapképzés - 20 fő (további 5 fő egyházi keret)

A pályázónak nappali tagozatra, állami finanszírozású képzésre kell jelentkeznie, a költségtérítéses képzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban. Az ösztöndíjak odaítélésekor előnyben részesülnek a szülőföldjükhöz közel(ebb) eső intézményekbe felvételt nyert hallgatók. Szakpárokra történő jelentkezés esetén a nem ösztöndíjazott (társ)szak nem lehet az ukrán és az orosz, ill. magyar nyelv és irodalom.

Csak azon hallgatók pályázhatnak, akik az adott intézményben írásbeli felvételi vizsgát (is) tettek (kivételt képeznek a művészeti képzési szakok), és felvételi összpontszámuk nem a középiskolában szerzett ún. hozott pontok megduplázásával, hanem a felvételi vizsgá(k) eredményének beszámításával került kiszámításra. Nem pályázhatnak azon hallgatók, akik magyarországi vagy szülőföldi felsőfokú oklevéllel rendelkeznek.

Meghirdetett szakcsoportok, keretszámok és a szakcsoporton belül pályázható szakok:

Bölcsész szakcsoport (5 fő): kommunikáció; informatikus könyvtáros; szociológia; pszichológia; német nyelv
Egészségügyi szakcsoport (4 fő): általános orvos; fogorvos; gyógyszerész
Informatikai szakcsoport (7 fő): fizikus informatikus; programtervező matematikus; műszaki informatikai; informatika tanár
Műszaki szakcsoport (2 fő): villamosmérnöki; környezetmérnöki; építészmérnöki
Természettudományos szakcsoport (1 fő): környezettudományi
Testkulturális szakcsoport (1 fő): testnevelőtanár

Az egyházi keret teológiai, vagy egyéb egyházi tevékenységhez kapcsolódó képzés (hitoktató, hittanár, stb.) ösztöndíjazására vonatkozik. A keret felekezetek szerinti felosztására a magyar egyházaknak a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíj Tanácsba delegált képviselői tesznek javaslatot.

2. Művészeti tehetséggondozó ösztöndíj (nappali tagozatos teljes alapképzés)

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma az egész magyarság szempontjából is egyedülálló művészeti értékek megőrzését és a megfelelő tehetséggondozást kívánja megvalósítani a művészetek területén kiemelkedő képességű vagy kimagasló eredményeket elért határon túli magyar hallgatók ösztöndíjazásával.

Azok a személyek pályázhatnak, akik kiemelkedő művészeti tehetséggel rendelkeznek, és művészeti tevékenységüknek megfelelő, művészeti szakcsoportba tartozó szakra magyarországi felsőoktatási intézménybe nyertek felvételt (A művészeti szakcsoportba tartozó szakok listája a 2003. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban található meg.), továbbá megfelelnek az 1. pályázati kategóriánál (nappali tagozatos teljes alapképzés) ismertetett egyéb feltételeknek.

A kategóriának nincs külön regionális keretszáma, a különböző régiókból pályázó határon túli magyar hallgatók pályázatait külön eljárás keretében, együttesen bírálja el a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya az általa felkért szakértők, a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács bevonásával.

3. Nappali tagozatos kiegészítő alapképzés – 5 fő

Azok a magyarországi vagy szülőföldi főiskolai diplomával rendelkező, korábban állami finanszírozásban részt vevő személyek pályázhatnak, akik kétéves kiegészítő alapképzésben egyetemi diplomát kívánnak szerezni. Magyarországi diplomával rendelkezők csak abban az esetben pályázhatnak, ha Magyarországon megszerzett diplomájuk szülőföldjükön nem egyenértékűsíthető, valamint ott nincs lehetőség a kiegészítő képzés elvégzésére. A magyarországi főiskolák kihelyezett tagozatain végzett hallgatók előnyben részesülnek.

4. Levelező tagozatos másoddiplomás képzés (rendszeres tanulmányi támogatás) - 5 fő

Azok a hazai vagy magyarországi honosított felsőfokú diplomával és állandó hazai munkahellyel rendelkező személyek pályázhatnak, akik egy magyarországi felsőoktatási intézményben levelező tagozatos, felsőfokú oklevéllel rendelkezők számára meghirdetett képzésre nyernek felvételt. Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a szakok, amelyek az első diplomával azonos szakcsoportba tartoznak (ld. a Magyarországon kiadott Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót).

Ezen pályázati kategóriákban a pályázatokat 2003. július 18-tól lehet benyújtani.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje : 2003. augusztus 1., 17 óra.

(A pályázat benyújtásával a pályázónak nem kell megvárnia a hivatalos értesítés kézhezvételét felvételi eredményéről, mivel a pályázati adatlapon lehetősége lesz felhatalmazni az Országos Felsőoktatási Felvételi Irodát, hogy felvételi eredményét soron kívül a pályázat lebonyolítását végző Beregszászi Agora Iroda illetékes munkatársához továbbítsa.)

5. A Balassi Bálint Intézet előkészítő képzései

(A Balassi Bálint Intézet a Magyar Nyelvi Intézet és a Nemzetközi Hungarológiai Központ teljes körű jogutódja, amely ellátja az előkészítő képzés működtetését.)

 • magyarországi egyetemre előkészítő képzés – 15 fő

Azok a személyek pályázhatnak a meghatározott szakirányokra, akik szülőföldjükön végezték középiskolai tanulmányaikat és szereztek érettségi bizonyítványt. A pályázók a szülőföldjükön tesznek felvételi vizsgát az Intézetbe, ahol az egyéves előkészítő képzés után az eredetileg megjelölt szakirányú magyarországi felsőoktatási intézményben a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos felvételi vizsgát tesznek, és ennek sikeressége esetén egyetemi tanulmányaik alatt magyar állami ösztöndíjban részesülnek.

Meghirdetett szakirányok

A pályázható szakok

A felvételi vizsga tárgyai

Bölcsész szakirány

filozófia, levéltár, pszichológia, német nyelv

magyar (írásbeli, szóbeli); történelem (írásbeli), német nyelv*

Egészségügyi szakirány

általános orvos, fogorvos

biológia (írásbeli), fizika (írásbeli) vagy kémia (írásbeli)

Informatikai szakirány

programtervező matematikus; műszaki informatikai

matematika (írásbeli); fizika (írásbeli) vagy számítástechnika (írásbeli)

* a német nyelvre jelentkezőknek a felvételi vizsgát Budapesten kell letenniük.

A felvételi vizsgatárgyakról részletes információt a Beregszászi Agora Irodában kaphatnak az érdeklődők.

Ezen pályázati kategóriákban a pályázatokat 2003. április 25-től lehet benyújtani.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2003. május 19., 17 óra

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlanságot állít vagy tényt elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolható a pályázathoz.
 • A pályázatokról a döntést és a döntés alapelveit a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának figyelembe vételével a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma hozza meg, a döntés minden pályázóra nézve kötelező. A magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésre érkezett pályázatok értékelését a Balassi Bálint Intézet végzi.
 • Az elnyert ösztöndíj nem folyósítható, amennyiben a pályázó nem írja alá a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumával az ösztöndíjszerződést. A megítélt ösztöndíj felfüggeszthető vagy megvonható, amennyiben az ösztöndíjazott nem teljesíti vagy megszegi az ösztöndíjszerződésben vállalt kötelezettségeit.
 • A megkötésre kerülő ösztöndíjszerződés szerint az ösztöndíjas hallgató köteles a tanulmányainak befejezését követő 1 éven belül visszatérni szülőföldjére, amennyiben ezt nem teljesíti, köteles visszafizetni a folyósított ösztöndíj kamatokkal megnövelt összegét. Ez alól a kötelezettség alól kivételes esetben, kellő indokok alapján az oktatási miniszter adhat mentesítést.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános.
 • A pályázati elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz fellebbezhet. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.

A pályázatokat személyesen vagy – ajánlott küldeményként– postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Beregszászi Agora Iroda
90200 Beregszász (Beregovo), vul. Sztefanika (Sztefanika u.) 12.

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást az ösztöndíjpályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt), valamint az ösztöndíjszerződésről:

Beregszászi Agora Iroda
90200 Beregszász (Beregovo), vul. Sztefanika (Sztefanika u.) 12.
Tel./Fax: +380-31-41-240-78
E-mail: info@agora.uz.ua

A Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíj Tanács a Beregszászi Agora Irodához határidő után beérkezett ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntését követően 7 napon belül postai feladásra kerül.

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 15 hrivnya összegű pályázati költségtérítést kell befizetni a Beregszászi Agora Irodában (a fenti címen) igényelhető csekkszelvényen.

A pályázati díj befizetését igazoló csekkszelvény, illetve a banki átutalást bizonyító igazolás másolatát a pályázathoz csatolni kell.

Felhívjuk a magyarországi felsőoktatási intézményekbe felvételizők figyelmét, hogy a magyarországi tanintézetekbe a jelentkezési lapok benyújtásának végső határideje: 2003. március 1. A jelentkezési lapok a magyarországi könyvesboltokban, valamint a www.ofi.hu honlapon feltüntetett mintegy 300 magyarországi postahivatalban vásárolhatók meg.

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által határon túli magyarok számára meghirdetett további ösztöndíj kategóriák (egyéb posztgraduális ösztöndíjak, részidős képzés, szülőföldi ösztöndíjak stb.) a 2003. év folyamán a későbbiekben kerülnek kiírásra.

Pályázni az Agora Irodákban 2003. március 17-től beszerezhető, és az Internetről (www.agorairoda.net) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

Szükséges mellékletek, igazolások

Nappali tagozatos teljes alapképzésre, valamint a Balassi Bálint Intézetbe magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre pályázók esetében:

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
 • a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata (az egyszerű másolat csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit az Agora Iroda munkatársának bemutatja).
 • az érettségi bizonyítvány, vagy annak egyszerű másolata (az érettségi bizonyítvány egyszerű másolata csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit az Agora Iroda munkatársának bemutatja)
 • kézzel írt önéletrajz
 • min. 2 oldalas esszé a Magyarországon megszerzendő diploma tervezett szülőföldi hasznosításáról
 • 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
 • a befizetett 15 hrivnya összegről kiállított csekkszelvény, vagy a banki átutalást bizonyító igazolás másolata
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
 • a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani

Csatolható mellékletek:

 • tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata

A Balassi Bálint Intézetbe magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre az érettségi bizonyítvány fénymásolata, vagy a 2003-ban érettségizők esetében a középiskola igazolása a pályázat benyújtásakor csatolandó, valamint az eredeti dokumentumok a benyújtáskor bemutatandók, az egyéb mellékleteket és igazolásokat a felvételi vizsga után kell benyújtani. A pályázati költségtérítést ennél a pályázati kategóriánál is be kell fizetni, és az ezt igazoló csekkszelvény másolatát csatolni kell a pályázathoz.

Nappali tagozatos kiegészítő alapképzésre, valamint levelező tagozatos másoddiplomás képzésre pályázók esetében:

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
 • géppel írt szakmai önéletrajz
 • a pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben
 • a középiskolai érettségi bizonyítvány egyszerű másolata
 • egyetemi/főiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány és az index (törzskönyvi kivonat) egyszerű másolata
 • két szakmai ajánlólevél (Az ajánlásnak tartalmaznia kell: az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát, vagy beosztását, munkahelyi elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.) – kiegészítő képzésre pályázók esetében nem kötelező.
 • 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
 • a befizetett 15 hrivnya összegről kiállított csekkszelvény, vagy a banki átutalást bizonyító igazolás másolata
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)

Csatolható mellékletek:

 • tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
 • szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása
 • tudományos publikációk (vagy a művészeti tevékenység) jegyzéke 20 oldalnál rövidebb publikációk esetében a publikációk, 20 oldalnál hosszabb publikációk esetében a publikációk első oldalának fénymásolatával (Minden publikáció esetében az alábbiakat kell a jegyzékben feltüntetni: cím, típus (szakkönyv, egyetemi jegyzet stb.), részvétel jellege (egyedüli- vagy társszerző), kiadó neve vagy folyóirat címe, kiadás dátuma, kiadás helye, oldalszám.)
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok