2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

KMFÖT-pályázat

2004. február 24.

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a Márton Áron Szakkollégiummal és a Balassi Bálint Intézettel közösen pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra, illetve rendszeres tanulmányi támogatásra a 2004/2005-ös tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe nappali tagozatos teljes és kiegészítő alapképzésre, levelező tagozatos kiegészítő alap- és másoddiplomás képzésre, valamint a Balassi Bálint Intézetbe magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre felvételt nyert ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.


A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma, a Márton Áron Szakkollégium és a Balassi Bálint Intézet a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot a Beregszászi Agora Iroda lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:

 • A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal és a támogatásokkal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíj Tanáccsal közösen határozza meg a pályázati elbírálás szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az elbírálási pontrendszer a pályázati kiírás elválaszthatatlan mellékletét képezi.
 • Felsőfokú szakképzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban.
 • A határon túli magyar hallgató abban az esetben kerülhet állami finanszírozású képzésbe, ha elnyeri a Magyar Köztársaság állami ösztöndíját. Magyarországi felsőoktatási intézménybe jelentkező, az Európai Unió állampolgárságával nem rendelkező külföldi állampolgár, amennyiben nem részesül magyar állami ösztöndíjban, a felvételi eredményétől függetlenül kizárólag költségtérítéses képzésben vehet részt. A költségtérítéses képzésben tanulmányaikat megkezdők a későbbiek során nem részesülhetnek magyar állami ösztöndíjban.
 • A levelező tagozatos kiegészítő alap- és másoddiplomás képzés nem minősül állami finanszírozású képzésnek, csak költségtérítéses formában kerül meghirdetésre, amelyhez rendszeres tanulmányi támogatás pályázható.
 • Az ösztöndíj vagy támogatás a pályázót kizárólag a pályázatában szereplő, és a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíj Tanács által is javasolt intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
 • Az ösztöndíjat vagy támogatást elnyerő hallgatóval a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által kijelölt szervezet szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas vagy támogatott jogait és kötelezettségeit. A szerződések megkötését, az ösztöndíjazással vagy támogatással és ösztöndíjasokkal vagy támogatottakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Márton Áron Szakkollégium végzi, (az előkészítő képzések esetében pedig a Balassi Bálint Intézet).
 • Egy pályázó egyidejűleg az alább felsorolt pályázati kategóriák közül csak egyre nyújthat be pályázatot, kivéve a Balassi Bálint Intézet magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzését, mely a nappali tagozatos teljes alapképzéssel egyidejűleg is megpályázható.

Pályázhat minden olyan ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2004/2005-ös tanévben a megadott képzési formákban, a meghirdetett szakok valamelyikére felvételt nyer valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe.

A pályázásból kizáró általános feltételek:

 • Nem pályázhatnak érettségi bizonyítványukat Magyarországon szerző személyek és/vagy a teljes középiskolai tanulmányaikat Magyarországon végző személyek, akik legalább utolsó középiskolai évüket nem szülőföldjükön végezték. (A levelező tagozatos kiegészítő alapképzésre és a másoddiplomás képzésre pályázók kivételével.)
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a felvételi vizsgán a megpályázott szakon nem érik el az államilag finanszírozott ponthatárt.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik nem államilag elismert (akkreditált) intézménybe, vagy alapképzés esetén olyan szakra nyernek felvételt, amelyen nincs államilag finanszírozott képzés. (A levelező tagozatos kiegészítő alapképzésre és a másoddiplomás képzésre pályázók esetében költségtérítéses képzéssel is lehet pályázni. Az egyes intézményekre és szakokra vonatkozó információkat ld. a Magyarországon kiadott 2004. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban vagy a www.ofi.hu honlapon.)
 • Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek ösztöndíjban vagy támogatásban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban részesülő, vagy részesült személyek.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a megpályázott szakon a 2004/2005-ös tanévben nem első évfolyamos hallgatók lesznek, illetve kiegészítő és másoddiplomás képzésben nem a képzés első évét fogják megkezdeni.
 • Nem pályázhatnak a magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételi eljárás nélkül, intézményen belüli vagy intézményközi átjelentkezéssel, továbbá felvételi eljárás keretében az adott szakra felvételi vizsga letétele vagy eredményének figyelembevétele nélkül bejutó személyek.
 • Nem lehet ösztöndíjért olyan főiskolai szintű szakokkal (szakpárokkal) pályázni, amelyekből a 2004/2005-ös tanévben indítanak egyetemi szintű képzést.

A pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:

(A pályázásból kizáró általános feltételek mellett a pályázóknak meg kell felelniük az egyes kategóriáknál meghatározott további feltételeknek.)

 1. Nappali tagozatos teljes alapképzés - 20 fő (további 5 fő egyházi keret)
  A pályázónak nappali tagozatra, állami finanszírozású képzésre kell jelentkeznie, a költségtérítéses képzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban. Az ösztöndíjak odaítélésekor előnyben részesülnek a szülőföldjükhöz közel(ebb) eső intézményekbe felvételt nyert hallgatók. Szakpárokra történő jelentkezés esetén a nem ösztöndíjazott (társ)szak nem lehet az ukrán és az orosz, ill. magyar nyelv és irodalom.
  Csak azon hallgatók pályázhatnak, akik az adott intézményben írásbeli felvételi vizsgát (is) tettek (kivételt képeznek a művészeti képzési szakok), és felvételi összpontszámuk nem a középiskolában szerzett ún. hozott pontok megduplázásával, hanem a felvételi vizsgá(k) eredményének beszámításával került kiszámításra. Nem pályázhatnak azok, akik magyarországi vagy szülőföldi felsőfokú oklevéllel rendelkeznek, kivéve az egyházi képzésre jelentkezőket.
  Meghirdetett szakcsoportok, keretszámok és a szakcsoporton belül pályázható szakok:
  Bölcsész szakcsoport (4 fő): etika, ember- és társadalomismeret; filozófia; informatikus könyvtáros; kommunikáció; levéltár; művelődésszervező; művészettörténet; néprajz; pszichológia; szociológia; pedagógia; régészet; német nyelv és irodalom
  +1 fő politológia
 2. Egészségügyi szakcsoport (3 fő): állatorvosi; általános orvostudományi; fogorvos-tudományi; gyógyszerésztudományi
  Informatikai szakcsoport (6 fő): közgazdasági programozó matematikus; műszaki informatikai; programtervező matematikus; informatikatanár; számítástechnika tanár
  Gazdasági szakcsoport (1 fő): gazdálkodási; közgazdasági; nemzetközi kapcsolatok; pénzügyi; idegenforgalmi és szálloda
  Műszaki szakcsoport (3 fő): építészmérnöki; építőmérnöki; faipari mérnöki; gépészmérnöki; könnyűipari mérnöki; villamosmérnöki; biomérnöki; egészségügyi mérnöki; mérnök-fizikus; környezetmérnöki; vegyészmérnöki
  Természettudományi szakcsoport (1 fő): fizikus; informatikus fizika; környezettudományi; informatikus vegyész; molekuláris biológus; technikatanári; alkalmazott matematikus; biofizikus; biológia tanári; biológus; csillagász; fizika tanári; geológus; kémia tanári; klinikai kémikus; matematika tanári; matematikus; vegyész
  Testkulturális szakcsoport (1 fő): gyógytestnevelő tanár; testnevelő tanár
  Az egyházi keret teológiai, vagy egyéb egyházi tevékenységhez kapcsolódó képzés (hitoktató, hittanár, stb.) ösztöndíjazására vonatkozik. A keret felekezetek szerinti felosztására a magyar egyházaknak a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíj Tanácsba delegált képviselői tesznek javaslatot.
 3. Művészeti tehetséggondozó ösztöndíj (nappali tagozatos teljes alapképzés)
  A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma az egész magyarság szempontjából is egyedülálló művészeti értékek megőrzését és a megfelelő tehetséggondozást kívánja megvalósítani a művészetek területén kiemelkedő képességű vagy kimagasló eredményeket elért határon túli magyar hallgatók ösztöndíjazásával.
  Azok a személyek pályázhatnak, akik kiemelkedő művészeti tehetséggel rendelkeznek, és művészeti tevékenységüknek megfelelő, művészeti szakcsoportba tartozó szakra magyarországi felsőoktatási intézménybe nyertek felvételt (A művészeti szakcsoportba tartozó szakok listája a Magyarországon kiadott 2004. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban található meg.), továbbá megfelelnek az 1. pályázati kategóriánál (nappali tagozatos teljes alapképzés) ismertetett egyéb feltételeknek.
  A kategóriának nincs külön regionális keretszáma, a különböző régiókból pályázó határon túli magyar hallgatók pályázatait külön eljárás keretében, együttesen bírálja el a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya az általa felkért szakértők, a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács bevonásával.
 4. Nappali tagozatos kiegészítő alapképzés – 5 fő
  Azok a magyarországi főiskolai diplomával rendelkező, korábban állami finanszírozásban részt vevő személyek jelentkezhetnek, akiknek szülőföldjükön nincs lehetőség a kiegészítő képzés elvégzésére, és ezért egy magyarországi felsőoktatási intézményben kétéves kiegészítő alapképzésben egyetemi diplomát kívánnak szerezni (ld. a Magyarországon kiadott 2004. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 82. oldal). A magyarországi főiskolák kihelyezett tagozatain végzett hallgatók előnyben részesülnek
 5. Levelező tagozatos kiegészítő alapképzés (rendszeres tanulmányi támogatás) – 2 fő
  Azok a szülőföldi vagy magyarországi főiskolai diplomával és állandó szülőföldi munkahellyel rendelkező személyek jelentkezhetnek, akiknek szülőföldjükön nincs lehetőség a kiegészítő képzés elvégzésére, és ezért egy magyarországi felsőoktatási intézményben levelező tagozatos kiegészítő alapképzésben egyetemi diplomát kívánnak szerezni (ld. a Magyarországon kiadott 2004. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 83. oldal). A magyarországi főiskolák kihelyezett tagozatain végzett hallgatók előnyben részesülnek.
 6. Levelező tagozatos másoddiplomás képzés (rendszeres tanulmányi támogatás) - 3 fő
  Azok a szülőföldi vagy magyarországi honosított felsőfokú diplomával és állandó szülőföldi munkahellyel rendelkező személyek pályázhatnak, akik egy magyarországi felsőoktatási intézményben levelező tagozatos, felsőfokú oklevéllel rendelkezők számára meghirdetett képzésre nyernek felvételt. Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a szakok, amelyek az első diplomával azonos szakcsoportba tartoznak (ld. a Magyarországon kiadott 2004. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 80-81. oldal).
  Ezen pályázati kategóriákban a pályázatokat 2004. július 19-től lehet benyújtani.
  A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje : 2004. augusztus 2., 17 óra.
  (A pályázat benyújtásával a pályázónak nem kell megvárnia a hivatalos értesítés kézhezvételét felvételi eredményéről, mivel a pályázati adatlapon lehetősége lesz felhatalmazni az Országos Felsőoktatási Felvételi Irodát, hogy felvételi eredményét soron kívül a pályázat lebonyolítását végző Beregszászi Agora Iroda illetékes munkatársához továbbítsa.)
 7. A Balassi Bálint Intézet magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzése – 15 fő
  (A Balassi Bálint Intézet a Magyar Nyelvi Intézet és a Nemzetközi Hungarológiai Központ teljes körű jogutódja, amely ellátja az előkészítő képzés működtetését.)
  Azok a személyek pályázhatnak a meghatározott szakirányokra, akik szülőföldjükön végezték középiskolai tanulmányaikat és szereztek érettségi bizonyítványt. A pályázók a szülőföldjükön tesznek felvételi vizsgát az Intézetbe. Az ösztöndíjat elnyert személyek az egyéves előkészítő képzés után az eredetileg megjelölt szakirányúban felvételi vizsgát tesznek, és ennek sikeressége esetén egyetemi tanulmányaik alatt magyar állami ösztöndíjban részesülnek.

Meghirdetett szakirányok

A pályázható szakok

A felvételi vizsga tárgyai

Bölcsész

Etika, ember- és társadalomismeret

irodalom, történelem

Filozófia

irodalom, történelem

Informatikus könyvtáros

matematika, irodalom

Kommunikáció

irodalom, történelem

Levéltár

történelem

Művelődésszervező

irodalom, történelem

Művészettörténet

művészettörténet

Néprajz

irodalom, történelem

Pszichológia

biológia, irodalom

Szociológia

történelem

Pedagógia

más szakkal együtt

Politológia

történelem

Régészet

történelem

Egészségügyi

Állatorvosi

biológia, kémia

Általános orvostudományi

kémia vagy fizika, biológia

Fogorvos-tudományi

kémia vagy fizika, biológia

Gyógyszerésztudományi

kémia vagy fizika, biológia

Informatikai

Közgazdasági programozó matematikus

matematika, számítástechnika

Műszaki informatikai

fizika, matematika

Programtervező matematikus

matematika, számítástechnika

Informatikatanár

matematika, számítástechnika

Számítástechnika tanár

matematika, számítástechnika

Gazdasági

Gazdálkodási

matematika

Közgazdasági

matematika

Nemzetközi kapcsolatok

angol

Pénzügyi

matematika

Idegenforgalmi és szálloda

angol, matematika

Műszaki

Építészmérnöki

matematika, fizika

Építőmérnöki

matematika, fizika

Faipari mérnöki

matematika, fizika

Gépészmérnöki

matematika, fizika

Könnyűipari mérnöki

matematika, fizika

Villamosmérnöki

matematika, fizika

Biomérnöki

biológia vagy kémia, matematika

Egészségügyi mérnöki

biológia vagy kémia, matematika

Mérnök-fizikus

matematika, fizika

Környezetmérnöki

biológia vagy kémia, matematika

Vegyészmérnöki

kémia, matematika

Természettudományi

Fizikus

matematika, fizika

Környezettudományi

biológia vagy kémia, matematika

Informatikus vegyész

kémia, matematika

Molekuláris biológus

biológia, kémia

Technikatanári

matematika, fizika

Alkalmazott matematikus

matematika

Biofizikus

biológia, fizika

Biológia tanári

biológia

Biológus

biológia

Csillagász

matematika, fizika

Fizika tanári

matematika, fizika

Informatikus fizika

matematika, fizika

Fizikus mérnök

matematika, fizika

Geológus

matematika, fizika

Kémia tanári

kémia

Klinikai kémikus

kémia, biológia

Matematika tanári

matematika

Matematikus

matematika

Vegyész

matematika, kémia

A felvételi vizsgatárgyakról részletes információt a Beregszászi Agora Irodában kaphatnak az érdeklődők.
Ezen pályázati kategóriákban a pályázatokat 2004. április 26-tól lehet benyújtani.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2004. május 21., 17 óra

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A pályázati elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz fellebbezhet. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.
 • A pályázatokról a döntést a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata alapján a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma a Márton Áron Szakkollégiummal és a Balassi Bálint Intézettel közösen hozza meg, a döntés minden pályázóra nézve kötelező. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye. A magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésre érkezett pályázatok értékelését a Balassi Bálint Intézet végzi.
 • A támogatást elnyerő pályázóval a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által kijelölt szervezet szerződést köt, amelyben rögzíti az ösztöndíjas vagy a támogatott jogait és kötelezettségeit. A megítélt ösztöndíj vagy támogatás időlegesen felfüggeszthető, vagy véglegesen megszüntethető, illetve az ösztöndíjas vagy a támogatott az ösztöndíj vagy a támogatás, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető a szerződésben foglalt feltételek mellett, amennyiben az ösztöndíjas vagy a támogatott a pályázati felhívásban, a szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
 • A megkötésre kerülő szerződés szerint az ösztöndíjas vagy támogatott hallgató köteles a tanulmányainak befejezését követő 1 éven belül visszatérni szülőföldjére, amennyiben ezt nem teljesíti, köteles visszafizetni a folyósított ösztöndíj vagy támogatás kamatokkal megnövelt összegét. Ez alól a kötelezettség alól kivételes esetben, kellő indokok alapján az oktatási miniszter adhat mentesítést.
 • A pályázaton ösztöndíjat vagy támogatást nyert hallgatók névsora nyilvános.

A pályázatokat személyesen vagy – ajánlott küldeményként– postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Beregszászi Agora Iroda
90200 Beregszász (Beregovo), vul. Sztefanika (Sztefanika u.) 12.

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt), valamint a szerződésről:

Beregszászi Agora Iroda
90200 Beregszász (Beregovo), vul. Sztefanika (Sztefanika u.) 12.
Tel./Fax: +380-31-41-240-78
E-mail:
info@agora.uz.ua

A Kárpátaljai Magyar Felsőoktatási és Ösztöndíj Tanács a Beregszászi Agora Irodához határidő után beérkezett ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.
A pályázatok eredményéről a döntést a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács legkésőbb 2004. augusztus végéig hozza meg. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntését követően 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.
A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 20 hrivnya összegű pályázati díjat kell befizetni a Beregszászi Agora Irodában (a fenti címen) igényelhető csekkszelvényen.
Felhívjuk a magyarországi felsőoktatási intézményekbe felvételizők figyelmét, hogy a magyarországi tanintézetekbe a jelentkezési lapok benyújtásának végső határideje: 2004. március 1. A jelentkezési lapok a magyarországi könyvesboltokban, valamint a www.ofi.hu honlapon feltüntetett mintegy 300 magyarországi postahivatalban vásárolhatók meg.
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által határon túli magyarok számára meghirdetett további ösztöndíj-kategóriák (posztgraduális ösztöndíj és támogatás, kutatói ösztöndíj, részidős képzésre nyújtott ösztöndíj, szülőföldi ösztöndíj/támogatás stb.) a 2004-es év folyamán a későbbiekben kerülnek kiírásra.

Pályázni az Agora Irodákban 2004. március 16-tól beszerezhető, és az Internetről (www.agorairoda.net) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

Szükséges mellékletek, igazolások

Nappali tagozatos teljes alapképzésre, valamint a Balassi Bálint Intézetbe magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre pályázók esetében:

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
 • a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata (az egyszerű másolat csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit az Agora Iroda munkatársának bemutatja).
 • az érettségi bizonyítvány hitelesített, vagy annak egyszerű másolata (az érettségi bizonyítvány egyszerű másolata csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit az Agora Iroda munkatársának bemutatja)
 • kézzel írt önéletrajz
 • min. 2 oldalas esszé a Magyarországon megszerzendő diploma tervezett szülőföldi hasznosításáról
 • 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
 • a befizetett 20 hrivnya összegről kiállított csekkszelvény, vagy a banki átutalást bizonyító igazolás másolata
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
 • a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani

Csatolható mellékletek:

 • tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata

A Balassi Bálint Intézetbe magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre az érettségi bizonyítvány fénymásolata, vagy a 2004-ben érettségizők esetében a középiskola igazolása a pályázat benyújtásakor csatolandó, valamint az eredeti dokumentumok a benyújtáskor bemutatandók, az egyéb mellékleteket és igazolásokat a felvételi vizsga után kell benyújtani. A pályázati költségtérítést ennél a pályázati kategóriánál is be kell fizetni, és az ezt igazoló csekkszelvény másolatát csatolni kell a pályázathoz.

Nappali tagozatos kiegészítő alapképzésre, valamint levelező tagozatos kiegészítő alap- és másoddiplomás képzésre pályázók esetében:

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
 • géppel írt szakmai önéletrajz
 • a pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben
 • a középiskolai érettségi bizonyítvány egyszerű másolata
 • egyetemi/főiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány és az index (törzskönyvi kivonat) egyszerű másolata (szülőföldi oklevél esetén oklevél betétlap (“dodatok do diplomu”))
 • két szakmai ajánlólevél (Az ajánlásnak tartalmaznia kell: az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát, vagy beosztását, munkahelyi elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.) – az ajánlás kiegészítő képzésre pályázók esetében nem kötelező.
 • levelező tagozatos kiegészítő alap- és másoddiplomás képzésre pályázók esetében állandó szülőföldi munkahely igazolása
 • 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
 • a befizetett 20 hrivnya összegről kiállított csekkszelvény, vagy a banki átutalást bizonyító igazolás másolata
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
 • a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani

Csatolható mellékletek:

 • tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
 • szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása
 • tudományos publikációk (vagy a művészeti tevékenység) jegyzéke 20 oldalnál rövidebb publikációk esetében a publikációk, 20 oldalnál hosszabb publikációk esetében a publikációk első oldalának fénymásolatával (Minden publikáció esetében az alábbiakat kell a jegyzékben feltüntetni: cím, típus (szakkönyv, egyetemi jegyzet stb.), részvétel jellege (egyedüli- vagy társszerző), kiadó neve vagy folyóirat címe, kiadás dátuma, kiadás helye, oldalszám.)
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok