2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás kutatói ösztöndíjra magyarországi felsőoktatási intézményben, tudományos kutatóintézetben, illetve egyéb tudományos kutatóhelyen folytatott tudományos kutatói tevékenységben részt vevő szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a 2005/2006-os tanévben

2005. május 17.
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya a Márton Áron Szakkollégiummal közösen pályázatot hirdet kutatói ösztöndíjra a magyarországi felsőoktatási intézményben, tudományos kutatóintézetben, illetve egyéb tudományos kutatóhelyen folytatott tudományos kutatói tevékenységben részt vevő személyek számára a 2005/2006-os tanévben.

A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot a Révkomáromi Agora Iroda lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:
 • A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség utánpótlását kívánja támogatni.
 • A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanáccsal közösen dolgozza ki a pályázat értékelésének szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az értékelési pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
 • Az ösztöndíj a pályázót kizárólag a pályázatában szereplő és a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt tudományos kutatói tevékenységének időtartama alatt illeti meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tudományos kutatóintézetben, illetve egyéb tudományos kutatóhelyen folytatott kutatói tevékenység időtartamára.
 • Egy pályázó egyidejűleg csak egy pályázatot nyújthat be.
Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló személy, aki a 2005/2006-os tanévben magyarországi felsőoktatási intézményben, tudományos- vagy kutatóintézetben tudományos kutatói tevékenységben vesz részt, és 2005. szeptember 30. napjáig nem tölti be 50. életévét.

A pályázásból kizáró feltételek:
 • Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek ösztöndíjban az adott időszakban, az adott tudományos kutatói tevékenységre vonatkozó más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban, támogatásban részesülő személyek.
 • Nem pályázhatnak azon személyek, akik magyarországi PhD/DLA képzésben vesznek részt.
 • Nem pályázhatnak azon személyek, akik 2005. szeptember 30. napjáig betöltik 50. életévüket.
 • Nem pályázhat olyan kutatói ösztöndíjban vagy támogatásban már részesült személy, aki a korábbi kutatási támogatásához kapcsolódó, a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma felé vállalt kötelezettségeit megszegte, vagy nem teljesítette.
További pályázati feltételek:

Kutatói ösztöndíj
Azon igazoltan állandó szülőföldi munkahellyel rendelkező vagy szülőföldi doktori képzésben részt vevő, felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek pályázhatnak magyarországi felsőoktatási intézményben, tudományos kutatóintézetben, illetve egyéb tudományos kutatóhelyen folytatott tudományos kutatói tevékenység támogatására, akik 2005. szeptember 30. napjáig nem töltik be 50. életévüket.
A pályázathoz csatolni kell a befogadó intézmény igazolását, valamint a tudományos munkatervet. A kutatói ösztöndíj csak a pályázat benyújtásakor csatolt befogadó nyilatkozatot kiállító, és a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt intézményben használható fel. A kutatói ösztöndíjat átvinni más intézménybe csak abban az esetben lehetséges, amennyiben ez a pályázat benyújtásakor csatolt tudományos munkatervben előzetesen rögzítésre került. A fentiek alól felmentést kellő indokok alapján a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma adhat.
A nyertes pályázónak a kutatás eredményeiről annak végeztével egy összefoglaló jelentést kell készítenie és egy, az ösztöndíjazott kutatással kapcsolatos tudományos publikációját kell csatolnia, majd ezeket a pályázatot lebonyolító Révkomáromi Agora Iroda útján a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumához kell eljuttatnia. Egy pályázati fordulóban maximum 6 hónapra lehet támogatást igényelni. Több pályázati forduló során ugyanabban a témában maximum 18 hónapnyi kutatói támogatás nyerhető el. A jelen pályázati fordulóban elnyert támogatás 2005. október 1. és 2006. augusztus 31. között használható fel. A támogatás összege: 60.000 Ft/hó.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácsnak. A Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követően a pályázati elbírálás eredményéről a Révkomáromi Agora Irodánál lehet érdeklődni. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz nyújthat be panaszt. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.
 • A pályázatokról a döntést és a döntés alapelveit a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának figyelembe vételével a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma a Márton Áron Szakkollégiummal közösen hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 40 munkanapon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.
 • Az ösztöndíjat vagy támogatást elnyerő pályázóval a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által kijelölt szervezet szerződést köt, amelyben rögzíti az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit. A megítélt ösztöndíj időlegesen felfüggeszthető, vagy véglegesen megszüntethető, illetve az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető a szerződésben foglalt feltételek mellett, amennyiben az ösztöndíjas a pályázati felhívásban, a szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
 • A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas a magyarországi kutatásának befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett magyarországi bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság az ösztöndíjban való részesülést kizárja. Az ösztöndíjas a szerződés aláírásának időpontjában folyamatban lévő, a bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles kezdeményezni, amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított ösztöndíjak kamatokkal megnövelt összegét.
 • Amennyiben a kutatói ösztöndíjban részesülő személy a szerződésben foglalt határidőre nem juttatja el az összefoglaló jelentést és a kutatással kapcsolatos, tudományos publikációt a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumához, úgy az ösztöndíjas köteles visszafizetni a folyósított ösztöndíj kamatokkal megnövelt összegét.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a www.agorairoda.net honlapon, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Határon Túli Magyarok Hivatala által működtetett nyilvántartás részére.
A pályázatokat 2005. június 20-tól lehet benyújtani.
 
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2005. július 15., 17 óra.

A pályázatokat személyesen vagy - ajánlott küldeményként - postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Révkomáromi Agora Iroda
94501 Révkomárom (Komárno)
P. O. Box 71. Duna rakpart (Dunajské nábreie) 12.

Pályázni az Agora Irodákban 2005. május 23-tól beszerezhető, és az Internetről (www.agorairoda.net) is letölthető pályázati adatlapon lehet.Az érdeklődők az alábbi címeken és telefonszámokon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt) és a szerződésről:

Révkomáromi Agora Iroda
94501 Révkomárom (Komárno)
P. O. Box 71. Duna rakpart (Dunajské nábreie) 12.
Tel./Fax: +421-35-77-13-841
E-mail:
komarom@agora2001.sk

Pozsonyi Agora Iroda
81103 Pozsony (Bratislava)
Klariska (Klarisszák u.) 7.
Tel./Fax: +421-2-544-10-411
E-mail
: pozsony@agora2001.skA Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács a Révkomáromi Agora Irodához határidő után beérkezett ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követő 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 300 Sk összegű pályázati költségtérítést kell az alábbi folyószámlaszámra banki átutalással befizetni:

Agora o. z.
0211460808/0900 - Slovenská Sporitelna a.s. Mestská pobocka Komárno
94501 Komárno, Elektrárenská 2, Dôstojnícky pavilón, P.O. Box 71

 
Szükséges mellékletek, igazolások:

Kötelezően csatolandó mellékletek:
 • Pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
 • Géppel írt szakmai önéletrajz
 • Pályázati kérelem indokolása max. 1 oldal terjedelemben
 • Egyetemi/főiskolai oklevél és államvizsga-bizonyítvány egyszerű másolata
 • Két szakmai ajánlólevél (Az ajánlásnak tartalmaznia kell az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát vagy beosztását, munkahelyi elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.)
 • Befogadó magyarországi felsőoktatási intézmény/tudományos kutatóintézet/egyéb tudományos kutatást végző intézmény igazolása a fogadókészségről
 • A tudományos kutatás munkaterve
 • A szülőföldi állandó munkahelyről vagy szülőföldi doktorandusz jogviszonyról szóló igazolás valamint a szülőföldi munkahely vagy a szülőföldi felsőoktatási intézmény hozzájárulása a tudományos kutatás folytatásához
 • A 300 Sk összegű banki átutalást bizonyító igazolás másolata
 • A magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylésnek másolata, illetve ezek hiányában minden olyan hivatalos dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
 • 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
Csatolható mellékletek:
 • Tudományos publikációk és egyéb tudományos (vagy művészeti) tevékenység jegyzéke az erre rendszeresített - az Agora Irodáktól igényelhető, illetve www.agorairoda.net honlapról letölthető - mellékleten,
  • a 20 oldal, vagy annál rövidebb terjedelmű publikációk (szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy folyóirat-szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) egészének fénymásolatával,
  • a 20 oldalnál hosszabb terjedelmű publikációk (szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy folyóirat-szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) első oldalának és a kiadvány címoldalának, tartalomjegyzékének fénymásolatával,
  • megjelentetés alatt álló publikációk (szakfordítások, ill. szerkesztések) esetében a fénymásolathoz a kiadó (szaklap) igazolását is csatolni kell a tervezett megjelentetésről, melynek tartalmaznia kell a megjelenés várható időpontját is,
  • a konferencia-részvétel esetében a meghívó, ill. az ott elért helyezést bizonyító oklevél fénymásolatának, vagy a részvételt hitelt érdemlően igazoló bármely dokumentumnak a csatolásával,
  • csatolni kell a művészeti (alkotó) tevékenységet (kiállítások, hangversenyek, művészeti előadások stb.) hitelt érdemlően igazoló dokumentumokat (ha minősített /zsűrizett/ az esemény, akkor az elért helyezést /minősítést/ bizonyító oklevél fénymásolatát is csatolni kell);
 • Tudományos fokozat igazolásának dokumentuma(i)
 • Szülőföldön folytatott szakmai projektben vagy munkacsoportban való részvétel igazolása, valamint bármely olyan dokumentum, amely a szülőföldi hasznosulás eldöntésében a szakmai elbírálásnál információval szolgál.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok