2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Leonardo da Vinci program pályázata

2005. augusztus 30.
Az Európai Bizottság szakképzési együttműködési programja

A program célja:
 • a szakmai készségek és a szakmai tudás fejlesztése a szakmai alapképzés bármely szintjén részt vevők - különösen a fiatalok - körében, főként gyakorlati képzés segítségével, annak érdekében, hogy elősegítse a munkaerő-piacra való belépésüket, illetve újbóli munkába állásukat;
 • a szakmai továbbképzés minőségének fejlesztése, és az élethosszig tartó képzés jegyében mind szélesebb társadalmi rétegek bevonása ezen képzési formákba;
 • a szakmai képzéssel kapcsolatos újítások támogatása, különösen a versenyképesség fejlesztése, a vállalkozói kedv bátorítása és új foglalkoztatási lehetőségek ösztönzése.
Részt vevő országok köre:
 • Az Európai Unió 25 tagállama;
 • A 3 EFTA ország (Izland, Liechtenstein és Norvégia);
 • Bulgária, Románia és Törökország.
A programban a szakmai képzésben érintett minden intézmény részt vehet:
 • szakképző intézmények, beleértve a felsőoktatási intézményeket is;
 • kutatóintézetek;
 • vállalkozások (főleg kis- és középvállalkozások);
 • szakmai szervezetek (pl. kamarák);
 • szociális partnerek;
 • települési önkormányzatok;
 • non-profit, politikamentes szervezetek.
Egyének, magánszemélyek csak intézményeken keresztül részesülhetnek Leonardo da Vinci támogatásban.

A Leonardo da Vinci program a következő öt pályázattípust foglalja magába:
 • Mobilitási projektek, amelyek keretében külföldi munkahelyi gyakorlatra és szakmai továbbképzésre nyílik mód (szakmai alapképzésben részt vevő diákok, felsőoktatásban tanuló hallgatók, fiatal dolgozók és friss diplomások, továbbá oktatók, foglalkoztatási tanácsadók, HR vezetők számára)
 • Kísérleti projektek, amelyek az újítások támogatását és a minőség fejlesztését szolgálják a szakképzés területén (új szakirányok, tantervek, modulok, tankönyvek, segédanyagok, taneszközök kifejlesztése)
 • Szaknyelvi készségek fejlesztésére irányuló tananyagok, tanítási módszerek kialakítása,
 • Nemzetközi szakképzési hálózatok, amelyek az európai szaktudás, a sikeres projekteredmények európai szintű terjesztését végzik
 • Referenciaanyagok kidolgozása az Európai Unió számára a szakképzési rendszerek és gyakorlatok összehasonlításáról
Valamennyi Leonardo pályázattípus esetében csak az Európai Bizottság által kiadott pályázati űrlapon lehet pályázni.

A hazai Leonardo Nemzeti Iroda által meghatározott nemzeti prioritások a mobilitási pályázatok ("A" eljárás) számára:
 • Szociálisan hátrányos helyzetű célcsoportok mobilitási projektjei
 • Azok a mobilitási projektek, amelyek munkaerő-piaci vagy vállalaton belüli képzést egészítenek ki külföldi szakmai gyakorlattal
 • A szakmai alapképzésben részt vevő fiatalok számára szervezett, legalább 8 hetes külföldi szakmai gyakorlatok
 • Azok a csereprogramok, amelyekben az oktatók tényleges szakmai gyakorlaton vesznek részt, munkát is végeznek
 • Azok a csereprogramok, amelyek a sajátos nevelési igényű (fogyatékos), illetve hátrányos helyzetű, különösen a roma tanulók integrált oktatása bevált módszereinek a tanulmányozását célozzák
A "B" és "C" eljárás valamennyi pályázattípusára vonatkozó specifikus prioritások (kivéve a tematikus akciók pályázattípust):
 • A képesítések átláthatóságának támogatása
 • A szakképzési rendszerek és gyakorlatok minőségének fejlesztése
 • Releváns és innovatív e-learninges tananyagfejlesztés
 • Oktatók és tanárok továbbképzése
A tematikus pályázatok számára meghatározott két téma:
 • Kreditátviteli rendszer a szakképzésben
 • A nem formális és az informális tanulás elismerése
Pályázati határidők:
 
Mobilitási projektek: 2006. február 10.
 
Kísérleti és szaknyelvi projektek, nemzetközi hálózatok és referenciaanyagok esetében:
 • Előpályázatok benyújtása: 2005. szeptember 30.
 • Teljes pályázatok benyújtása sikeres előpályázat esetén: 2006. február 10.
A pályázatokat az Európai Bizottság - pályázati űrlapon feltüntetett - címére kell benyújtani.

A Leonardo Nemzeti Iroda előzetes formai bírálatot végez a beadási határidő legalább 2 héttel beküldött pályázatok esetében. Esetleges formai hibák esetén a pályázónak a hivatalos beadási határidőig hiánypótlás keretében lehetősége van javítani a hibákat, illetve pótolni a hiányzó dokumentumokat. A megjelölt időpontnál később beérkező pályázatok esetében nincs lehetőség az esetleges formai hibák korrigálására, utólagos hiánypótlásra.

Új mobilitási program a szakképzésben dolgozó tanárok és szakértők számára

A pályázat célja
 
A kiutazók nyelvtudásának fejlesztése, külföldi jó példák megismerése és hazai alkalmazása, a magyar szakképző intézmények nemzetközi kapcsolatrendszerének megerősítése.

Részt vevő országok
 
Ausztria, Belgium (vallon területek), Franciaország, Írország, Nagy-Britannia, Németország, Svájc.

Pályázásra jogosultak köre
 
Szakmai tárgyakat tanító tanárok, oktatók, továbbá a szakképzés irányításával, fenntartásával, érdekképviseletével foglalkozók, amennyiben a német, az angol vagy a francia nyelvet legalább középfokú szinten birtokolják.

Támogatható tevékenységek
 
2-3 hónapos, célnyelvi területen töltendő szakmai gyakorlat; új, szakképzési vonatkozású pedagógiai módszereket felkutatása, elsajátítása és hazai terjesztése, többek között az alábbi témakörökben: projekttervezés és végrehajtás; a nemzetközi együttműködési projektek szerepe a szakképzésben.
A projektek keretében az alábbi tevékenységek kaphatnak támogatást:
 • hospitálás iskolákban és gyakorlati képzőhelyeken szakmai ismereteik elmélyítésére
 • új pedagógiai módszerek megismerésére és elsajátítására
 • konzultációk lefolytatása; oktatási és képzési (részfeladatok) ellátása.
A támogatás mértéke
 
Az Oktatási Minisztérium a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprészének terhére 46 millió Ft pályázati keretet biztosít, ez mintegy 50 fő külföldi tanulmányi és kutatómunkájához nyújt támogatást.

A pályázás menete
 
A pályázati felhívás megjelentetése augusztus végére várható, a pályázatok beadási határideje 2005. november 1. lesz, a projektek megvalósítására 2006. január 1. - 2006. december 31. között kell sort keríteni.

A legjobb Leonardo kedvezményezetti beszámoló díjazása

A pályázatra a Leonardo mobilitási projektek keretében külföldi szakmai gyakorlaton/csereprogramon részt vett kedvezményezettek jelentkezését várjuk, akik kedvet éreznek magukban arra, hogy a szélesebb nyilvánossággal is megosszák tapasztalataikat.

A "Legjobb kedvezményezetti beszámoló" miniszteri oklevél célcsoportonként kerül kiosztásra, az alábbi négy kategóriában:
 • Szakmai alapképzésben részt vevő fiatalok
 • Felsőoktatási hallgatók, friss diplomások
 • Fiatal dolgozók
 • Oktatók
A pályamű:
 • legyen átfogó, tartalmazzon információkat a gyakorlat/csere szakmai tartalmára vonatkozóan, ugyanakkor térjen ki az olyan praktikus információk ismertetésére is, melyek a többi kedvezményezett számára hasznosíthatók;
 • legyen kiállításra alkalmas, pozitívum, ha fényképes illusztrációt is tartalmaz;
 • terjedelme max. 20 A4-es oldal legyen (kézzel írott vagy gépelt formában).
A pályamű felépítésénél alkalmazzák az alábbi tematikát:
 
I. Általános információk:
 • A kedvezményezett neve és elérhetősége (pontos cím, napközbeni telefonszám és lehetőség szerint e-mail cím)
 • A kedvezményezett státusza a kiutazáskor (szakmai alapképzésben részt vevő fiatal, felsőoktatási hallgató, friss diplomás, fiatal dolgozó, oktató)
 • A küldő intézmény neve
 • A kapcsolódó Leonardo projekt száma
 • A külföldi gyakorlat ideje és helye
 • A fogadó intézmény neve
II. A külföldi gyakorlat/csereprogram tartalma
 • A külföldi gyakorlat/csere kontextusa (a kedvezményezett tanulmányai/munkaköre)
 • A fogadóintézmény és a külföldi gyakorlat/csere alatt végzett feladatok bemutatása
III. A külföldi gyakorlat/csere értékelése, összevetése a személyes elvárásokkal
 
IV. Szabadidő, országismeret
 
V. Tanácsok, praktikus információk
 • más kedvezményezetteknek
 • a küldő intézménynek
A pályaműveket nyomtatott és elektronikus formátumban 2005. október 15-ig várjuk a Tempus Közalapítvány / Leonardo Nemzeti Iroda címére. A borítékon tüntessék fel a "Legjobb kedvezményezetti beszámoló" jeligét!
Az eredményhirdetés és díjkiosztás várhatóan 2005 novemberében lesz. A legjobb pályaműveket közzétesszük.

A részletes pályázati felhívás és a pályázati űrlap megtalálható a Tempus Közalapítvány honlapján.

További információ:
Tempus Közalapítvány
1438 Budapest 70, Pf. 508.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu

A Tempus Közalapítvány minden pályázataival kapcsolatos információt, pályázati űrlapot, egyéb dokumentumot térítésmentesen bocsát az érdeklődők rendelkezésére, azok kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.
A Tempus Közalapítvány előzetes formai bírálatot végez a beadási határidő előtt, a formai bírálati határidőre beküldött pályázatok esetében, így a pályázónak a hivatalos beadási határidőig hiánypótlás keretében lehetősége van javítani az esetleges formai hibákat. Az előbírálati határidőket lásd az egyes pályázati formák kiírásában.
A Tempus Közalapítvány pályázati programjaiban a döntések ellen - sem méltányossági, sem más alapon - fellebbezésre nincs lehetőség.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok