2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás magyar állami ösztöndíjra, illetve rendszeres tanulmányi támogatásra a 2006/2007-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe, valamint a Balassi Bálint Kulturális Intézetbe magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre felvételt nyert ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára

2006. február 6.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Irodája

a Márton Áron Szakkollégiummal és a Balassi Bálint Kulturális Intézettel közösen pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra, illetve rendszeres tanulmányi támogatásra a 2006/2007-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe
 • nappali tagozatos alapképzésre,
 • nappali és levelező tagozatos kiegészítő alapképzésre (főiskolai végzettséggel rendelkezőknek)
 • levelező tagozatos második alapképzésre (másoddiplomás képzés felsőfokú oklevéllel rendelkezőknek),
valamint a Balassi Bálint Kulturális Intézetbe magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre felvételt nyert ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma, a Márton Áron Szakkollégium és a Balassi Kulturális Bálint Intézet a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot a Beregszászi Agora Iroda lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:
 • A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal és a támogatásokkal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanáccsal közösen határozza meg a pályázati elbírálás szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az elbírálási pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
 • Felsőfokú szakképzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban.
 • A határon túli magyar hallgató abban az esetben kerülhet állami finanszírozású képzésbe, ha elnyeri a Magyar Köztársaság állami ösztöndíját. Magyarországi felsőoktatási intézménybe jelentkező, az Európai Unió állampolgárságával nem rendelkező külföldi állampolgár, amennyiben nem részesül magyar állami ösztöndíjban, a felvételi eredményétől függetlenül kizárólag költségtérítéses képzésben vehet részt. A költségtérítéses képzésben tanulmányaikat megkezdők a későbbiek során nem részesülhetnek magyar állami ösztöndíjban.
 • A levelező tagozatos kiegészítő alap- és másoddiplomás képzésre nem lehet állami finanszírozásra, (ösztöndíjra) pályázni, csak a költségtérítéses finanszírozási formára felvételt nyert személyek adhatnak be rendszeres tanulmányi támogatásra pályázatot.
 • Az ösztöndíj vagy támogatás a pályázót kizárólag a pályázatában szereplő, és a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
 • Az ösztöndíjat vagy támogatást elnyerő hallgatóval a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által kijelölt szervezet szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas vagy támogatott jogait és kötelezettségeit. A szerződések megkötését, az ösztöndíjazással vagy támogatással és ösztöndíjasokkal vagy támogatottakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Márton Áron Szakkollégium végzi (az előkészítő képzések esetében pedig a Balassi Bálint Kulturális Intézet).
 • Egy pályázó egyidejűleg az alább felsorolt pályázati kategóriák közül csak egyre nyújthat be pályázatot, kivéve a Balassi Bálint Kulturális Intézet magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzését, mely a nappali tagozatos alapképzéssel egyidejűleg is megpályázható.
Pályázhat minden olyan ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2006/2007-es tanévben a megadott képzési formákban, a meghirdetett szakok valamelyikére felvételt nyer valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe.

A pályázásból kizáró általános feltételek:
 • Nem pályázhatnak a középiskolai tanulmányaik utolsó két tanévét részben vagy egészében Magyarországon végző személyek, azonban a pályázati kiírás szempontjából nem minősül Magyarországon folytatott tanulmánynak a 2005. január 1. után Magyarországon letett érettségi vizsga. (Ez a kitétel nem vonatkozik azokra, akik a levelező tagozatos kiegészítő alapképzésre és a másoddiplomás képzésre pályáznak.)
 • Nem pályázhatnak nappali tagozatos alapképzésre és nappali tagozatos kiegészítő alapképzésre azok a személyek, akik a felvételi eljárásban a megpályázott szakon nem érik el az államilag finanszírozott ponthatárt.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik nem államilag elismert (akkreditált) intézménybe, vagy nappali tagozatos alapképzés, nappali tagozatos kiegészítő alapképzés esetén olyan szakra nyernek felvételt, amelyen nincs államilag finanszírozott képzés. (A levelező tagozatos kiegészítő alapképzésre és a másoddiplomás képzésre pályázók esetében költségtérítéses képzéssel lehet pályázni. Az egyes intézményekre és szakokra vonatkozó információkat ld. a Magyarországon kiadott 2006. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban vagy a www.felvi.hu honlapon.)
 • Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek ösztöndíjban vagy támogatásban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban részesülő, vagy részesült személyek.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a megpályázott szakon a 2006/2007-es tanévben nem első évfolyamos hallgatók lesznek, illetve kiegészítő alapképzésben és másoddiplomás képzésben nem a képzés első évét fogják megkezdeni.
 • Nem pályázhatnak a magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételi eljárás nélkül, intézményen belüli vagy intézményközi átjelentkezéssel bejutó személyek.
A pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:
(A pályázásból kizáró általános feltételek mellett a pályázóknak meg kell felelniük az egyes kategóriáknál meghatározott további feltételeknek.)

1. Nappali tagozatos alapképzés - 20 fő
A pályázónak a 2006. évben ún. "normál" felvételi eljárásban (ld. a Magyarországon kiadott 2005. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 35. oldal) nappali tagozatra, állami finanszírozású alapképzésre kell jelentkeznie, a költségtérítéses képzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban. Az ösztöndíjak odaítélésekor kiemelt előnyben részesülnek azok a személyek, akik a megpályázott szakhoz a felvételi eljárásban érettségi követelményként támasztott tantárgyból (tantárgyakból) Magyarországon 2005. január 1. napja után emelt szinten legalább 40 %-os eredménnyel érettségi vizsgát tettek le. További előnyben részesülnek a szülőföldjükhöz közel(ebb) eső intézményekbe felvételt nyert hallgatók.
Nem pályázhatnak azok, akik magyarországi vagy szülőföldi felsőfokú oklevéllel rendelkeznek.

Meghirdetett képzési területek, a képzési területen belül pályázható bachelor (BA, BsC) és osztatlan (mesterfokozatot nyújtó) alapszakok és keretszámok:

Képzési terület
Pályázható alapszakok
Javasolt keretszám
Agrár
földmérő és földrendező mérnöki; mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki; tájrendező és kertépítő mérnöki; állatorvosi; élelmiszermérnöki; erdőmérnöki; gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki; informatikus és szakigazgatási agrármérnöki; környezetgazdálkodási agrármérnöki; természetvédelmi mérnöki; vadgazda mérnöki; állattenyésztő mérnöki.
1
Bölcsészettudományi
anglisztika; germanisztika; romológia; andragógia; pedagógia; pszichológia; szabad bölcsészet; néprajz.
2
Társadalomtudományi
nemzetközi tanulmányok; politológia; informatikus könyvtáros; kommunikáció és médiatudomány; kulturális antropológia; szociológia; társadalmi tanulmányok.
3
 Informatika
gazdaságinformatikus; mérnök informatikus; programtervező informatikus.
3
Gazdaságtudományi
alkalmazott közgazdaságtan; gazdaságelemzés; közszolgálati; emberi erőforrások; gazdálkodási és menedzsment; kereskedelem és marketing; nemzetközi gazdálkodás; pénzügy és számvitel; turizmus-vendéglátás.
2
Műszaki
anyagmérnöki; faipari mérnöki; könnyűipari mérnöki; biomérnöki; környezetmérnöki; vegyészmérnöki; építész; építészmérnöki; ipari termék és formatervezői; építőmérnöki; műszaki földtudományi; gépészmérnöki; közlekedésmérnöki; mechatronikai mérnöki; műszaki menedzser; energetikai mérnöki; villamosmérnöki.
2
Orvos- és egészségtudományi
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus; fogorvos; gyógyszerész; orvos.
3
Pedagógusképzés
gyógypedagógus.
1
Sporttudomány
humánkineziológia; rekreáció-, életmód- és egészségfejlesztés
1
Természettudomány
fizika; kémia; biológia; földtudományi; matematika
2

Nem lehet pályázni főiskolaiként meghirdetett szakokkal!

A meghirdetett képzési ágak keretszámaitól a beérkezett pályázatok függvényében a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács - a fent meghatározott képzési ágak bármelyike, illetve az egyházi keret (2. pályázati kategória) javára - eltérhet.

2. Egyházi nappali tagozatos alapképzés - 7 fő
E pályázati kategória teológiai, vagy egyéb egyházi tevékenységhez kapcsolódó alapképzés (hitoktató, hittanár, stb.) ösztöndíjazására vonatkozik.
A megpályázható szakokat a Magyarországon kiadott 2006. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató (925-970. o.) tartalmazza. Fentieken túl pályázni lehet még a szociális munka (BA) alapképzési szakra, amennyiben a pályázat beadásakor a pályázó rendelkezik valamely kárpátaljai magyar egyház püspöki (vagy azzal egyenértékű) ajánlásával.
Nem pályázhatnak azok a szociális munka szakra felvételt nyert személyek, akik magyarországi vagy szülőföldi felsőfokú oklevéllel rendelkeznek (e kitétel nem vonatkozik a teológiai, vagy egyéb egyházi tevékenységhez kapcsolódó, a Magyarországon kiadott 2006. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 925-970. oldalain felsorolt szakokra).
A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az 1. pályázati kategóriánál (nappali tagozatos alapképzés) ismertetett egyéb feltételeknek.
A keret felekezetek szerinti felosztására a magyar egyházaknak a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanácsba delegált képviselői tesznek javaslatot.
3. Művészeti tehetséggondozó ösztöndíj (nappali tagozatos alapképzés)
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma az egész magyarság szempontjából is egyedülálló művészeti értékek megőrzését és a megfelelő tehetséggondozást kívánja megvalósítani a művészetek területén kiemelkedő képességű vagy kimagasló eredményeket elért határon túli magyar hallgatók ösztöndíjazásával.

Azok a személyek pályázhatnak, akik kiemelkedő művészeti tehetséggel rendelkeznek, és művészeti tevékenységüknek megfelelő, a művészeti szakcsoportba tartozó egyetemi szintű szakra magyarországi felsőoktatási intézménybe nyertek felvételt (a művészeti szakcsoportba tartozó szakok listája a Magyarországon kiadott 2006. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban /109. o./ található meg), továbbá megfelelnek az 1. pályázati kategóriánál (nappali tagozatos alapképzés) ismertetett egyéb feltételeknek.

A kategóriának nincs külön regionális keretszáma, a különböző régiókból pályázó határon túli magyar hallgatók pályázatait külön eljárás keretében, együttesen bírálja el a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Irodája az általa felkért szakértők, a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács bevonásával.
4. Nappali tagozatos kiegészítő alapképzés - 2 fő
Azok a magyarországi főiskolai diplomával rendelkező, korábban állami finanszírozásban részt vevő személyek jelentkezhetnek, akiknek szülőföldjükön nincs lehetőség a kiegészítő képzés elvégzésére, és ezért egy magyarországi felsőoktatási intézményben kétéves kiegészítő alapképzésben egyetemi diplomát kívánnak szerezni (ld. a Magyarországon kiadott 2006. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 130-131. o.). A magyarországi főiskolák kihelyezett tagozatain végzett hallgatók előnyben részesülnek

5. Levelező tagozatos kiegészítő alapképzés (rendszeres tanulmányi támogatás) - 5 fő
Azok a szülőföldi vagy magyarországi főiskolai diplomával és állandó szülőföldi munkahellyel rendelkező személyek jelentkezhetnek, akiknek szülőföldjükön nincs lehetőség a kiegészítő képzés elvégzésére, és ezért egy magyarországi felsőoktatási intézményben levelező tagozatos kiegészítő alapképzésben egyetemi diplomát kívánnak szerezni (ld. a Magyarországon kiadott 2006. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 131-132. o.). A magyarországi főiskolák kihelyezett tagozatain végzett hallgatók előnyben részesülnek.
6. Levelező tagozatos másoddiplomás képzés (rendszeres tanulmányi támogatás) - 3 fő
Azok a szülőföldi vagy magyarországi honosított felsőfokú diplomával és állandó szülőföldi munkahellyel rendelkező személyek pályázhatnak, akik egy magyarországi felsőoktatási intézményben levelező tagozatos, felsőfokú oklevéllel rendelkezők számára meghirdetett képzésre nyernek felvételt. Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a szakok, amelyek az első diplomával azonos szakcsoportba tartoznak (ld. a Magyarországon kiadott 2006. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 128-130. o.).

Ezen pályázati kategóriákban a pályázatokat 2006. július 17-től lehet benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2006. augusztus 1., 16 óra.
(A pályázat benyújtásával a pályázónak nem kell megvárnia a hivatalos értesítés kézhezvételét felvételi eredményéről, mivel a pályázati adatlapon lehetősége lesz felhatalmazni az Országos Felsőoktatási Felvételi Irodát, hogy felvételi eredményét soron kívül a pályázat lebonyolítását végző Beregszászi Agora Iroda illetékes munkatársához továbbítsa.)

7. A Balassi Bálint Kulturális Intézet magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzése - 15 fő
(A Balassi Bálint Kulturális Intézet a Magyar Nyelvi Intézet és a Nemzetközi Hungarológiai Központ teljes körű jogutódja, amely ellátja az előkészítő képzés működtetését.)

Azok a személyek pályázhatnak a meghatározott szakirányokra, akik szülőföldjükön végezték középiskolai tanulmányaikat és szereztek érettségi bizonyítványt. A pályázók a szülőföldjükön tesznek felvételi vizsgát az Intézetbe. Az ösztöndíjat elnyert személyek az egyéves előkészítő képzés után az eredetileg megjelölt szakirányban felvételi vizsgát tesznek, és ennek sikeressége esetén egyetemi tanulmányaik alatt magyar állami ösztöndíjban részesülnek.

Meghirdetett szakirányok, szakok és felvételi tárgyak:

Képzési terület
Alapszak
Felvételi tárgyak
Agrár
földmérő és földrendező mérnöki matematika és fizika vagy földrajz
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki matematika, fizika
tájrendező és kertépítő mérnöki matematika és fizika vagy biológia vagy kémia
állatorvosi biológia, kémia
élelmiszermérnöki matematika és biológia vagy fizika vagy kémia
erdőmérnöki matematika és fizika vagy biológia
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki matematika és történelem vagy fizika
informatikus és szakigazgatási agrármérnöki matematika és fizika vagy angol vagy informatika
környezetgazdálkodási agrármérnöki matematika és biológia vagy kémia
természetvédelmi mérnöki matematika és biológia vagy kémia vagy fizika
vadgazda mérnöki matematika és biológia vagy fizika
állattenyésztő mérnöki matematika és biológia vagy fizika
Bölcsészettudományi
anglisztika angol
andragógia magyar, történelem
pedagógia magyar, történelem
pszichológia magyar és történelem vagy biológia
szabad bölcsészet magyar, történelem
néprajz magyar, történelem
Társadalomtudományi
nemzetközi tanulmányok történelem és angol vagy matematika
politológia magyar, történelem
informatikus könyvtáros magyar és történelem vagy informatika
kommunikáció és médiatudomány magyar és történelem
kulturális antropológia magyar, történelem
szociológia magyar, történelem
társadalmi tanulmányok magyar és történelem vagy matematika
Informatika
gazdaságinformatikus matematika, informatika
mérnök informatikus matematika, informatika
programtervező informatikus matematika, informatika
Gazdaságtudományi
alkalmazott közgazdaságtan matematika, történelem
gazdaságelemzés matematika, történelem
közszolgálati matematika, történelem
emberi erőforrások matematika, történelem
gazdálkodási és menedzsment matematika, történelem vagy angol
kereskedelem és marketing matematika, történelem
nemzetközi gazdálkodás matematika, történelem vagy angol
pénzügy és számvitel matematika, történelem
turizmus-vendéglátás matematika, történelem
Műszaki
anyagmérnöki matematika, fizika
faipari mérnöki matematika, fizika
könnyűipari mérnöki matematika, fizika
biomérnöki matematika, kémia vagy fizika
környezetmérnöki matematika, kémia vagy fizika
vegyészmérnöki matematika, kémia
építész matematika, fizika
építészmérnöki matematika, fizika
ipari termék és formatervezői matematika, fizika
építőmérnöki matematika, fizika
műszaki földtudományi matematika, fizika
gépészmérnöki matematika, fizika
közlekedésmérnöki matematika, fizika
mechatronikai mérnöki matematika, fizika vagy informatika
műszaki menedzser matematika, fizika vagy informatika
energetikai mérnöki matematika, fizika
villamosmérnöki matematika, fizika
Orvos és egészségtudományi
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus biológia, kémia vagy fizika
fogorvos biológia és kémia vagy fizika
gyógyszerész biológia és kémia vagy fizika
orvos biológia és kémia vagy fizika
Pedagógusképzés
gyógypedagógus magyar, biológia
Sporttudomány
humánkineziológia földrajz, kémia vagy fizika
Természettudomány
fizika matematika-fizika
kémia kémia
biológia biológia, kémia
földtudományi matematika, földrajz
matematika matematika

A felvételi vizsgatárgyakról részletes információt a Beregszászi Agora Irodában kaphatnak az érdeklődők.

Ezen pályázati kategóriákban a pályázatokat 2006. április 24-től lehet benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2006. május 19., 16 óra

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácsnak. A Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követően a pályázati elbírálás eredményéről a Beregszászi Agora Irodánál lehet érdeklődni. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz nyújthat be panaszt. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.
 • A pályázatokról a döntést a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata alapján a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma a Márton Áron Szakkollégiummal és a Balassi Bálint Kulturális Intézettel közösen hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye. A magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésre érkezett pályázatok értékelését a Balassi Bálint Kulturális Intézet végzi.
 • A támogatást elnyerő pályázóval a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által kijelölt szervezet szerződést köt, amelyben rögzíti az ösztöndíjas vagy a támogatott jogait és kötelezettségeit. A megítélt ösztöndíj vagy támogatás időlegesen felfüggeszthető, vagy véglegesen megszüntethető, illetve az ösztöndíjas vagy a támogatott az ösztöndíj vagy a támogatás, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető a szerződésben foglalt feltételek mellett, amennyiben az ösztöndíjas vagy a támogatott a pályázati felhívásban, a szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
 • A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas/támogatott hallgató magyarországi felsőoktatási tanulmányainak befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság az ösztöndíjban való részesülést kizárja. Az ösztöndíjas a szerződés aláírásának időpontjában folyamatban lévő, a bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles kezdeményezni, amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított ösztöndíjak kamatokkal megnövelt összegét.
 • A pályázaton ösztöndíjat vagy támogatást nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj/támogatás elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Határon Túli Magyarok Hivatala által működtetett nyilvántartás részére.
A pályázatokat személyesen vagy - ajánlott küldeményként- postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:
Beregszászi Agora Iroda
90200 Beregszász (Beregovo), vul. Sztefanika (Sztefanika u.) 12.

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt), valamint a szerződésről:

Beregszászi Agora Iroda
90200 Beregszász (Beregovo), vul. Sztefanika (Sztefanika u.) 12.
Tel./Fax: +380-31-41-240-78

A Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács a Beregszászi Agora Irodához határidő után beérkezett ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 25 hrivnya összegű pályázati díjat kell befizetni a Beregszászi Agora Irodában (a fenti címen) igényelhető csekkszelvényen.

Felhívjuk a magyarországi felsőoktatási intézményekbe jelentkezők figyelmét, hogy a magyarországi tanintézetekbe a jelentkezési lapok benyújtásának végső határideje: 2006. február 15. A jelentkezési lapok a magyarországi könyvesboltokban, valamint a www.felvi.hu honlapon feltüntetett magyarországi postahivatalokban vásárolhatók meg. Idén a felvételi eljárás során lehetőség nyílik arra, hogy a felsőoktatásba igyekvők elektronikus úton nyújtsák be jelentkezésüket az Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) honlapján (www.felvi.hu) keresztül. A papíralapú és az "e-jelentkezés" részletes feltételeiről bővebb információ a Magyarországon kiadott 2006. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban illetve az OFIK fent hivatkozott honlapján található.

Pályázni az Agora Irodákban 2006. március 20-tól beszerezhető, és az Internetről (www.agorairoda.net) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

Szükséges mellékletek, igazolások

Nappali tagozatos alapképzésre, valamint a Balassi Bálint Kulturális Intézetbe magyarországi szülőföldi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre pályázók esetében:

Kötelezően csatolandó mellékletek:
 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
 • a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata (az egyszerű másolat csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit az Agora Iroda munkatársának bemutatja).
 • az érettségi bizonyítvány(ok) (ide értve a Magyarországon 2005. január 1-től ún. kétszintű érettségi rendszerben letett vizsgák bizonyítványait is) hitelesített, vagy egyszerű másolata (az érettségi bizonyítvány egyszerű másolata csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit az Agora Iroda munkatársának bemutatja)
 • kézzel írt önéletrajz
 • min. 2 oldalas esszé a Magyarországon megszerzendő diploma tervezett szülőföldi hasznosításáról
 • 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
 • a befizetett 25 hrivnya összegről kiállított csekkszelvény másolata
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
 • a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani
Csatolható mellékletek:
 • tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
A Balassi Bálint Kulturális Intézetbe magyarországi és szülőföldi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre az érettségi bizonyítvány fénymásolata, vagy a 2006-ban érettségizők esetében a középiskola igazolása a pályázat benyújtásakor csatolandó, valamint az eredeti dokumentumok a benyújtáskor bemutatandók, az egyéb mellékleteket és igazolásokat a felvételi vizsga után kell benyújtani. A pályázati költségtérítést ennél a pályázati kategóriánál is be kell fizetni, és az ezt igazoló csekkszelvény másolatát csatolni kell a pályázathoz.

Nappali tagozatos kiegészítő alapképzésre, valamint levelező tagozatos kiegészítő alap- és másoddiplomás képzésre pályázók esetében:

Kötelezően csatolandó mellékletek:
 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
 • géppel írt szakmai önéletrajz
 • a pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben
 • a középiskolai érettségi bizonyítvány egyszerű másolata
 • egyetemi/főiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány és az index (törzskönyvi kivonat) egyszerű másolata (szülőföldi oklevél esetén oklevél betétlap ("dodatok do diplomu"))
 • két szakmai ajánlólevél (Az ajánlásnak tartalmaznia kell: az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát, vagy beosztását, munkahelyi elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.) - az ajánlás kiegészítő képzésre pályázók esetében nem kötelező.
 • levelező tagozatos kiegészítő alap- és másoddiplomás képzésre pályázók esetében állandó szülőföldi munkahely igazolása
 • 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
 • a befizetett 25 hrivnya összegről kiállított csekkszelvény másolata
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
 • a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani
Csatolható mellékletek:
 • tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
 • szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása
 • tudományos publikációk (vagy a művészeti tevékenység) jegyzéke 20 oldalnál rövidebb publikációk esetében a publikációk, 20 oldalnál hosszabb publikációk esetében a publikációk első oldalának fénymásolatával (Minden publikáció esetében az alábbiakat kell a jegyzékben feltüntetni: cím, típus (szakkönyv, egyetemi jegyzet stb.), részvétel jellege (egyedüli- vagy társszerző), kiadó neve vagy folyóirat címe, kiadás dátuma, kiadás helye, oldalszám.)
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok