2021. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

SZMÖT-pályázat

2003. március 4.

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya és a Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra, illetve rendszeres tanulmányi támogatásra a 2003/2004-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe nappali tagozatos teljes és kiegészítő alapképzésre felvételt nyert szlovákvagy cseh állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

A pályázatot a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács megbízásából a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács írja ki, a Révkomáromi Agora Iroda lebonyolítói közreműködésével.

Általános tudnivalók:

 • A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • A Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács a pályázati elbírálás szempontrendszerét a pályázati benyújtási határidő lejárta előtt nyilvánosságra hozza. Az elbírálási pontrendszer a pályázati kiírás elválaszthatatlan mellékletét képezi.
 • Az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban.
 • A határon túli magyar hallgató abban az esetben kerülhet állami finanszírozású képzésbe, ha elnyeri a Magyar Köztársaság állami ösztöndíját. Magyarországi felsőoktatási intézménybe jelentkező külföldi állampolgár, amennyiben nem részesül magyar állami ösztöndíjban, a felvételi eredményétől függetlenül kizárólag költségtérítéses képzésben vehet részt. A költségtérítéses képzésben tanulmányaikat megkezdők a későbbiek során nem részesülhetnek magyar állami ösztöndíjban.
 • Az ösztöndíj a pályázót kizárólag a pályázatában szereplő, és a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
 • Az ösztöndíjat elnyerő hallgatóval a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit. A szerződések megkötését, az ösztöndíjazással és ösztöndíjasokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Márton Áron Szakkollégium bonyolítja.
 • Az ösztöndíjra pályázók a lebonyolítónak pályázati költségtérítést (pályázati díj) fizetnek.

Pályázhat minden olyan szlovák vagy cseh állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, aki a 2003/2004-es tanévben a megadott képzési formákban, a meghirdetett szakok valamelyikére felvételt nyer valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe.

A pályázásból kizáró általános feltételek:

 • Nem pályázhatnak a középiskolai tanulmányaikat Magyarországon végző és/vagy érettségi bizonyítványukat Magyarországon szerző személyek.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a felvételi vizsgán a megpályázott szakon nem érik el az államilag finanszírozott ponthatárt.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik nem államilag elismert (akkreditált) intézménybe, vagy alapképzés esetén olyan szakra nyernek felvételt, amelyen nincs államilag finanszírozott képzés. (Az egyes intézményekre és szakokra vonatkozó információkat ld. a Magyarországon kiadott Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban vagy a www.ofi.hu honlapon.)
 • Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek ösztöndíjban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló, vagy magyar állami, ill. közalapítványi ösztöndíjban részesülő, vagy részesült személyek.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a megpályázott szakon a 2003/2004-es tanévben nem első évfolyamos hallgatók lesznek, illetve kiegészítő képzésben nem a kiegészítő képzés első évét fogják megkezdeni.
 • Nem pályázhatnak a magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételi eljárás nélkül, intézményen belüli vagy intézményközi átjelentkezéssel, továbbá felvételi eljárás keretében az adott szakra felvételi vizsga letétele vagy eredményének figyelembevétele nélkül bejutó személyek.
 • Nem lehet ösztöndíjért olyan főiskolai szintű szakokkal (szakpárokkal) pályázni, amelyekből a 2003/2004-es tanévben indítanak egyetemi szintű képzést.

A pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:

(A pályázásból kizáró általános feltételek mellett a pályázóknak meg kell felelniük az egyes kategóriáknál meghatározott további feltételeknek.)

1. Nappali tagozatos teljes alapképzés – 15 fő

A pályázónak nappali tagozatra, állami finanszírozású képzésre kell jelentkeznie, a költségtérítéses képzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban. Az ösztöndíjak odaítélésekor előnyben részesülnek a szülőföldjükhöz közel(ebb) eső intézményekbe felvételt nyert hallgatók. Szakpárokra történő jelentkezés esetén a nem ösztöndíjazott (társ)szak nem lehet szlovák és cseh nyelv, ill. magyar nyelv és irodalom.

Csak azon hallgatók pályázhatnak, akik az adott intézményben írásbeli felvételi vizsgát (is) tettek (kivételt képeznek a művészeti képzési szakok), és felvételi összpontszámuk nem a középiskolában szerzett ún. hozott pontok megduplázásával, hanem a felvételi vizsgá(k) eredményének beszámításával került kiszámításra. Nem pályázhatnak azon hallgatók, akik magyarországi vagy szülőföldi felsőfokú oklevéllel már rendelkeznek.

Az ösztöndíjtanács az alábbi szakcsoportokra, az alábbi keretszámokkal és a szakcsoportokon belül az alábbi szakokra történő pályázást támogatja kiemelten:

Agrár szakcsoport (1 fő): vidékfejlesztési agrármérnök;
Bölcsész szakcsoport (2 fő): filozófia; pedagógia; pszichológia; régészet, szociológia;
Egészségügyi szakcsoport (1 fő): fogorvos;
Gyógypedagógiai szakcsoport (1 fő): gyógypedagógia;
Műszaki szakcsoport (1 fő): vegyészmérnöki; villamosmérnöki;
Művészeti szakcsoport (2 fő): ének-zenetanár, karvezetés; restaurátor; vizuális kommunikáció, hangszerművész tanár;
Természettudományos szakcsoport (1 fő): ábrázológeometria-matematika tanári, földrajztanári;
Testkulturális szakcsoport (1 fő): testnevelőtanár.

Továbbá pályázni lehet ösztöndíjra (5 fő) bármely olyan szakkal, amely a szülőföldön nem tanulható, és a pályázati kiírás egyéb feltételeinek megfelel. A szakokat az Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács a szülőföldön való hasznosíthatóság és elismertethetőség alapján minősíti, és ez alapján javasolhatja a pályázat kizárását. A Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács az elbírálás során a kiemelten támogatott szakok listájának kiegészítését javasolhatja.

2. Művészeti tehetséggondozó ösztöndíj (nappali tagozatos teljes alapképzés)

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma az egész magyarság szempontjából is egyedülálló művészeti értékek megőrzését és a megfelelő tehetséggondozást kívánja megvalósítani a művészetek területén kiemelkedő képességű vagy kimagasló eredményeket elért határon túli magyar hallgatók ösztöndíjazásával.

Azok a személyek pályázhatnak, akik kiemelkedő művészeti tehetséggel rendelkeznek, és művészeti tevékenységüknek megfelelő, művészeti szakcsoportba tartozó szakra magyarországi felsőoktatási intézménybe nyertek felvételt (a művészeti szakcsoportba tartozó szakok listája a 2003. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban található meg), továbbá megfelelnek az 1. pályázati kategóriánál (nappali tagozatos teljes alapképzés) ismertetett egyéb feltételeknek.

(A kategóriának nincs külön regionális keretszáma, a különböző régiókból pályázó határon túli magyar hallgatók pályázatait külön eljárás keretében, együttesen bírálja el a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya az általa felkért szakértők, a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács bevonásával.)

3. Nappali tagozatos kiegészítő alapképzés –5 fő

Azok a magyarországi főiskolai diplomával rendelkező, korábban állami finanszírozásban résztvevő személyek jelentkezhetnek, akiknek diplomáját nem lehet egyenértékűsíteni, szülőföldjükön nincs lehetőség a kiegészítő képzés elvégzésére, és ezért kétéves kiegészítő alapképzésen egyetemi diplomát kívánnak szerezni. A magyarországi főiskolák kihelyezett tagozatain végzett hallgatók előnyben részesülnek.

A pályázatokat 2003. július 18-tól lehet benyújtani.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje : 2003. augusztus 1., 17 óra

(A pályázat benyújtásával a pályázónak nem kell megvárnia a hivatalos értesítés kézhezvételét felvételi eredményéről, mivel a pályázati adatlapon lehetősége lesz felhatalmazni az Országos Felsőoktatási Felvételi Irodát, hogy felvételi eredményét soron kívül a pályázat lebonyolítását végző Révkomáromi Agora Iroda illetékes munkatársához továbbítsa.)

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlanságot állít vagy tényt elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolható a pályázathoz.
 • A pályázatokról a döntést és a döntés alapelveit a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának figyelembe vételével a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma hozza meg, a döntés minden pályázóra nézve kötelező.
 • Az elnyert ösztöndíj nem folyósítható, amennyiben a pályázó nem írja alá a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumával az ösztöndíjszerződést. A megítélt ösztöndíj felfüggeszthető vagy megvonható, amennyiben az ösztöndíjazott nem teljesíti vagy megszegi az ösztöndíjszerződésben vállalt kötelezettségeit.
 • A megkötésre kerülő ösztöndíjszerződés szerint az ösztöndíjas hallgató köteles a tanulmányainak befejezését követő 1 éven belül visszatérni szülőföldjére, amennyiben ezt nem teljesíti, köteles visszafizetni a folyósított ösztöndíj kamatokkal megnövelt összegét. Ez alól a kötelezettség alól kivételes esetben, kellő indokok alapján az oktatási miniszter adhat mentesítést.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános.
 • A pályázati elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz fellebbezhet. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye.

A pályázatokat személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Révkomáromi Agora Iroda
Tiszti Pavilon
945 01 Komárom (Komárno)
P.O. Box 71

Az érdeklődők az alábbi címeken és telefonszámokon kaphatnak további részletes felvilágosítást az ösztöndíjpályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt), valamint az ösztöndíjszerződésről:

Révkomáromi Agora Iroda

94501 Révkomárom (Komárno), Tiszti Pavilon
Tel./Fax: +421-35-77-13-841
E-mail: komarom@agora2001.sk

Pozsonyi Agora Iroda

81103 Pozsony (Bratislava), Klariska (Klarisszák u.) 7.
Tel./Fax: +421-2-544-10-411
E-mail: pozsony@agora2001.skA Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács a Révkomáromi Agora Irodához határidő után beérkezett ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntését követően 7 napon belül postai feladásra kerül.

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 200 Sk összegű pályázati költségtérítést kell az alábbi folyószámlaszámra banki átutalással befizetni:

Agora o. z.
81103 Bratislava, Klariská 7
0211460808/0900 – Slovenská Sporiežňa a.s. Mestská pobočka Komárno

A pályázati díj banki átutalását bizonyító igazolás másolatát a pályázathoz csatolni kell.

Felhívjuk a magyarországi felsőoktatási intézményekbe felvételizők figyelmét, hogy a magyarországi tanintézetekbe a jelentkezési lapok benyújtásának végső határideje: 2003. március 1. A jelentkezési lapok csak magyarországi nyomtatványboltokban vásárolhatók meg.

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által határon túli magyarok számára meghirdetett további ösztöndíj kategóriák (egyéb posztgraduális ösztöndíjak, részidős képzés, szülőföldi ösztöndíjak stb.) a 2003. év folyamán a későbbiekben kerülnek kiírásra.

Pályázni az Agora Irodákban 2003. március 17-től beszerezhető, és az Internetről (www.agorairoda.net) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

Nappali tagozatos teljes alapképzésre pályázók esetében:

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
 • a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata
 • az érettségi bizonyítvány hiteles másolata, vagy egyszerű másolata, ha a pályázat személyes beadásakor a pályázó az eredetit az Agora Iroda munkatársának bemutatja
 • kézzel írt önéletrajz
 • min. 2 oldalas esszé a Magyarországon megszerzendő diploma tervezett szülőföldi hasznosításáról
 • 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
 • a befizetett 200 Sk összegről kiállított a banki átutalást bizonyító igazolás másolata
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
 • a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani

Csatolható mellékletek:

 • tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata

A Balassi Bálint Intézetbe magyarországi és szülőföldi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre a szükséges mellékleteket és igazolásokat a felvételi vizsga után kell benyújtani. A pályázati költségtérítést ennél a pályázati kategóriánál is be kell fizetni, és az ezt igazoló csekkszelvény másolatát csatolni kell a pályázathoz.

Nappali tagozatos kiegészítő alapképzésre pályázók esetében:

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
 • géppel írt szakmai önéletrajz
 • a pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben
 • a középiskolai érettségi bizonyítvány egyszerű másolata
 • egyetemi/főiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány és az index (törzskönyvi kivonat) egyszerű másolata
 • két szakmai ajánlólevél (Az ajánlásnak tartalmaznia kell: az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát, vagy beosztását, munkahelyi elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.) – kiegészítő képzésre pályázók esetében nem kötelező.
 • 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
 • a befizetett 200 Sk összegről kiállított a banki átutalást bizonyító igazolás másolata
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)

Csatolható mellékletek:

 • tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
 • szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása
 • tudományos publikációk (vagy a művészeti tevékenység) jegyzéke 20 oldalnál rövidebb publikációk esetében a publikációk, 20 oldalnál hosszabb publikációk esetében a publikációk első oldalának fénymásolatával (Minden publikáció esetében az alábbiakat kell a jegyzékben feltüntetni: cím, típus (szakkönyv, egyetemi jegyzet stb.), részvétel jellege (egyedüli- vagy társszerző), kiadó neve vagy folyóirat címe, kiadás dátuma, kiadás helye, oldalszám.)
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok