2022. szeptember 26.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a Balassi Intézet Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága igazgatói álláshelyének betöltésére

2008. február 11.
Pályázati felhívás
a Balassi Intézet Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
igazgatói álláshelyének betöltésére

A Balassi Intézet főigazgatója a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. §-a alapján pályázatot hirdet a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága igazgatói álláshelyének betöltésére a pályázati eljárás lefolytatását követően azonnal.

Az igazgató feladatköre:
Az Intézet Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának vezetője, közvetlenül irányítja az Intézet hazai és külföldi tudományos, oktatási és kulturális jelenlétével, szerepvállalásával kapcsolatos feladatokat, az Intézet SzMSz-ében meghatározott feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységet. A nemzetközi kapcsolatok igazgatója feladatait az Intézet főigazgatójának irányítása és ellenőrzése mellett látja el.
 • gondoskodik az Igazgatóság munkatervének, éves beszámolójának elkészítéséről;
 • irányítja az Igazgatóság területéhez tartozó szakmai munkát, ellátja az Igazgatóság belföldi és nemzetközi kapcsolatainak koordinálását és felügyeletét;
 • ellátja az Igazgatóság és a külföldi kulturális intézetek működését érintő jogszabályokban és döntésekben számára előírt vezetői feladatokat;
 • kapcsolatot tart a felügyeleti szervvel, társintézményekkel, szakmai szervezetekkel;
 • javaslatokat készít a főigazgatónak a külföldi kulturális intézetek és hungarológiai oktatóhelyek szakmapolitikai elvei és feladatai kialakításához;
 • szükség szerint segíti a külföldi kulturális intézeteket és a hungarológiai oktatóhelyeket szakmai programjaik és működési lehetőségeik kialakításában és továbbfejlesztésében;
 • elkészíti a főigazgató által kért szakmai háttéranyagokat;
 • részt vesz, illetve képviseletéről gondoskodik az Intézet döntés-előkészítő fórumain;
 • részt vesz külföldi kulturális intézeti beruházások egyeztetésében, kidolgozza azok szakmai vonatkozásit;
 • koordinálja az Igazgatóság tervezési, szervezetfejlesztési, működési és ellenőrzési feladatait;
 • ellátja az Igazgatóság, a külföldi kulturális intézetek, valamint a hungarológiai oktatóhelyek tekintetében a teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatokat;
 • előkészíti az Igazgatóság működését segítő szabályzatokat, utasításokat;
 • összehívja és vezeti az Igazgatóság munkaértekezleteit;
 • az Igazgatói Titkárság munkáját közvetlenül irányítja, koordinálja;
 • irányítja és felügyeli a külföldi kulturális intézetek szakmai ellenőrzését és a hungarológiai oktatóhelyeken folyó szakmai munka minőségbiztosítására vonatkozó tevékenységet;
 • kötelezettségvállalóként a jogszabályi rendelkezéseknek és belső szabályzatoknak megfelelően rendelkezik az Igazgatóság területéhez tartozó költségvetési előirányzatok felett, a gazdasági főigazgató-helyettes ellenjegyzésével és vele együttműködve;
 • feladatellátása során közvetlen utasítási joggal rendelkezik az Igazgatóság valamennyi szervezeti egysége, vezetője és beosztott munkatársa irányában; meghatározza a helyettesítés rendjét.
A pályázóval szembeni követelmények:
 • a magyar kultúra magas fokú ismerete, jártasság tudományos, oktatási területen vagy ennek megfelelő kulturális, művészeti tevékenység
 • a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény által előírt alkalmazási feltételek (magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség), és a 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 98. pontja szerinti képesítési előírásoknak megfelelő egyetemi szintű iskolai végzettség
 • vezetői gyakorlat, megfelelő szervezői tapasztalat,
 • felsőfokú C típusú angol nyelvvizsga
 • számítógépes felhasználói ismeretek
 • gépjármű-vezetői jogosítvány
Előnyt jelent:
 • közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte
 • francia, vagy német nyelv ismerete
 • tudományos fokozat
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • az igazgatói tevékenységet, az Igazgatóság irányítását, vezetését körvonalazó stratégiai tervet, amely tekintetbe veszi a vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel a külföldi kulturális intézetekről szóló 10/2007. (II.28.) OKM rendeletre, és amely figyelembe veszi az adott országgal ápolt kulturális, oktatási kapcsolataink jellegzetességeit
 • a pályázó jelenlegi munkájáról szóló tájékoztatást (tevékenységének rövid ismertetése, munkahely, beosztás megjelölésével)
A pályázathoz mellékelni kell:
 • részletes önéletrajzot
 • a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát
 • amennyiben rendelkezésre áll, tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolatát, esetleg tudományos publikációs jegyzéket
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
A munkakör fontos és bizalmas munkakörnek minősül, amelynek betöltéséhez "C" típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése szükséges.

Az igazgató kinevezése, főosztályvezetői megbízása határozatlan időre szól. Jogállására, besorolására, illetményére és egyéb juttatásaira vonatkozóan a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, valamint a Balassi Intézet belső szabályzataiban foglaltakat kell irányadónak tekinteni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. február 29.

A pályázatokat előkészítő bizottság véleményezi. A pályázatot elnyert igazgató személyéről a benyújtási határidő lejártától számított 15 napon belül a Balassi Intézet főigazgatója hoz döntést. A pályázat eredményéről az érintettek 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelen pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát bizalmasan kezeljük.

A pályázat benyújtható a Balassi Intézet Főigazgatói Titkárságán (1016 Budapest, Somlói út 51.) vagy postai úton (levélcím: 1519 Budapest, Pf. 385.)

Az Igazgatóság tevékenységére, illetőleg az álláshelyre vonatkozó további információk beszerezhetők a Balassi Intézet www.bbi.hu honlapjáról (tel. 351-51-11, fax: 381-51-19)

Dr. Lauter Éva
főigazgató
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok