2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ igazgatói álláshelyének betöltésére

2008. május 21.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a külföldi kulturális intézetekről szóló 10/2007. (II.28.) OKM rendelet 5. §-a alapján pályázatot hirdet a helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ igazgatói álláshelyének betöltésére 2008. szeptemberétől kezdődően.

Az intézet alapvető feladata, hogy Helsinkiben és az ország egész területén támogassa és segítse elő a két állam közötti kulturális kapcsolatok és intézményes kapcsolatrendszer fejlődését, a magyar kultúra hagyományos értékeinek és a kortárs művészet alkotásainak bemutatását, a kulturális, oktatási, tudományos, sajtó és audiovizuális területre kiterjedő együttműködés fejlesztését. Kiemelt feladatai között szerepel a finnugor nyelvrokonság ápolása és erősítése, a magyar kultúra megismertetése a fiatal nemzedékkel, a nyelvoktatás, a Finnországban tanuló magyar diákok, ösztöndíjasok összefogása.

Az igazgató feladatköre:
 • az intézet teljes körű irányítása
 • az egyetemes magyar kulturális örökség, valamint a jelenkori magyar és magyarországi kultúra, oktatás és tudomány eredményeinek megismertetése, népszerűsítése és hiteles közvetítése a fogadó országban a kulturális diplomácia eszközeivel
 • együttműködés a magyarországi és a fogadó ország állami szerveivel, minisztériumaival, a fogadó országban működő missziókkal, hivatalos képviseletekkel, valamint a fogadó országban működő kulturális intézetekkel
 • kezdeményező szerepvállalás, kapcsolatépítés, a kulturális, oktatási és tudományos intézmények közötti kapcsolatok fejlesztése, az intézet profiljának alakítása
 • a tudományos tevékenység keretében az egyetemek közötti együttműködés elősegítése és folytatása
 • kulturális diplomáciai és közszolgálati diplomáciai feladatok ellátása
 • az intézet képviselete a küldő és a fogadó ország hatóságainál, intézményeinél
 • korszerű és hatékony médiakapcsolatok kialakítása, folyamatos kapcsolattartás a fogadó ország tömegtájékoztatási intézményeivel, a médiumokban lehetőség szerint minél gyakoribb megjelenés biztosítása
 • a nagy jelentőségű kulturális-művészeti-tudományos eseményekhez társuló egyedi kommunikáció kialakítása, a finnországi kulturális piac jellegzetességeit figyelembe véve
 • a rendelkezésre álló anyagi eszközökkel való felelősségteljes gazdálkodás
 • az intézet éves munkatervének elkészítése és végrehajtása, éves beszámoló készítése
 • az intézet korszerű és naprakész internetes megjelenítése
A pályázóval szembeni követelmények:
 • a magyar kultúra és oktatás magas fokú ismerete, jártasság tudományos, oktatási területen vagy ennek megfelelő kulturális, művészeti tevékenység
 • a fogadó ország kultúrájának, civilizációjának, tudományos életének, oktatási területének és nyelvének magas szintű ismerete
 • a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény által előírt alkalmazási feltételek (magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség), és a 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 98. pontja szerinti képesítési előírásoknak megfelelő felsőfokú iskolai végzettség
 • jó kommunikációs készség, empátia, diplomáciai készség
 • számítógépes felhasználói ismeretek
 • gépjármű-vezetői jogosítvány
 • orvosi alkalmasság
A pályázatnál előnyt jelent:
 • vezetői gyakorlat, szervezői tapasztalat, az intézet gazdasági ügyeinek menedzselésére való alkalmasság
 • a közigazgatásban megszerzett tapasztalat
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • az igazgatói tevékenységet, az intézet irányítását, vezetését körvonalazó stratégiai tervet (max. 10-15 oldal terjedelemben), amely tekintetbe veszi a vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel a külföldi kulturális intézetekről szóló 10/2007. (II.28.) OKM, a Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII.23.) Korm. rendeletre, és amely figyelembe veszi az adott országgal ápolt kulturális, oktatási kapcsolataink jellegzetességeit
 • a pályázó jelenlegi munkájáról szóló tájékoztatást (tevékenységének rövid ismertetése, munkahely, beosztás megjelölésével)
A pályázathoz mellékelni kell:
 • részletes önéletrajzot
 • a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát
 • amennyiben rendelkezésre áll, tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolatát, esetleg tudományos publikációs jegyzéket
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
A munkakör fontos és bizalmas munkakörnek minősül, amelynek betöltéséhez szükséges "C" típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. A kinevezendő igazgató egészségügyi alkalmassági vizsgálatának elvégeztetéséről a Balassi Intézet gondoskodik. Az igazgató Ktv. szerinti osztályvezetői megbízást kap, melynek megtartása érdekében - a kinevezéstől számított egy éven belül - közigazgatási alap- és szakvizsgát kell tennie.

Az igazgató megbízása határozott időre, a kirendelés időtartamára szól. Jogállására, besorolására, illetményére és egyéb juttatásaira vonatkozóan a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, valamint a köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII.18.) Korm. rendeletben foglaltakat kell irányadónak tekinteni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. június 21.

A pályázatokat az oktatási és kulturális miniszter által felkért bíráló bizottság véleményezi. A pályázatot elnyert igazgató személyéről az oktatási és kulturális miniszter a benyújtási határidő lejártától számított 30 napon belül hoz döntést. A pályázat eredményéről az érintettek 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelen pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát bizalmasan kezeljük.

A pályázat benyújtható a Balassi Intézetben (1016 Budapest, Somlói út 51.) vagy postai úton (levélcím: 1519 Budapest, Pf. 385.)

Az intézet tevékenységére, illetőleg az álláshelyre vonatkozó további információk beszerezhetők a http://www.bbi.hu honlapról, valamint a Balassi Intézet Főigazgatói Titkárságán (tel. 666-79-62)


Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok