2023. december 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére

2011. január 14.
Budapest Főváros Közgyűlése
pályázatot hirdet a
Centrál Színház Nonprofit Kft. (1065 Budapest, Révay u. 18.)
vezetői (ügyvezető igazgatói) munkakörének betöltésére
 
A Centrál Színház Nonprofit Kft. továbbiakban: Társaság/Színház) a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában lévő, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társasága.
 
A Színház társulattal rendelkező, szükség szerint vendégművészeket felléptető repertoár színház. A Színház két játszóhellyel rendelkezik: a nagyterem 435 férőhelyes, a kisterem 185 férőhelyes.
 
A Színház repertoárja kapcsán a kiíró elvárása, hogy a Színház klasszikus és kortárs színpadi műveket, magyar szerzők alkotásait, vígjátékokat, zenés játékokat, társadalmi problémákat is felvető, művészi kísérletekre is lehetőséget nyújtó darabokat mutasson be. A bemutatott művek kiválasztásában, a műsorrend kialakításában a Színház feladata a színházművészet értékeinek felmutatása, továbbgondolása és újraértelmezése. A cél a Színház kiegyensúlyozott gazdasági teljesítményének megőrzése mellett a közönségbázis továbbépítése.
 
Az ügyvezető igazgató a Társaságot egyszemélyi felelős vezetőként irányítja. Feladata elsősorban:
 • a társasági szerződésben, közszolgáltatási szerződésben és az alapítói határozatokban rögzített feladatok ellátása,
 • a Társaság eredményes működtetése,
 • részletes színházszakmai és üzleti terv kidolgozása,
 • beszámolás a társaság működtetéséről a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően éves mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés keretében,
 • külső források, szponzorok bevonása a Társaság működtetésébe,
 • eredményes marketing tevékenység folytatása
A közhasznú feladatok ellátása érdekében a Fővárosi Önkormányzat a Társasággal közszolgáltatási szerződést köt, amely meghatározza a konkrét feladatokat és az ehhez rendelt pénzeszközöket.
 
A Társaság 2010 évi mérlegének tervadatai:
2010. évi bevételi terv:520.500 eFt
2010. évi kiadási terv: 519.560 eFt
 
A Társaság besorolása: Színház I. kategória, az Előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Emtv.) 10. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
 
A vezetői (ügyvezető igazgatói) munkakör betöltésének feltételei:
Az Emtv. 40. § (1)-(2) bekezdése alapján:
 • a Társaság alaptevékenységének megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség és
 • legalább öt éves szakmai gyakorlat.
Előnyt jelent a szakterületen szerzett vezetői gyakorlat és legalább egy világnyelv tárgyalási szintű ismerete.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • a Társaság 2011. július 1-jétől 2016. január 31-ig terjedő időszakra vonatkozó részletes üzleti tervét. Ezen belül a bevételek és kiadások tervezett struktúráját; a források növelésének lehetőségét, az igényelt és várható támogatásokat; a különböző együttműködésekben rejlő lehetőségeket,
 • a pályázó által megvalósítani kívánt hosszabb távú művészeti koncepciót, szakmai elképzeléseket, több évadra vonatkozó produkciós terveket,
 • a pályázó személyes motivációját, a színház jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeit,
 • a színház adottságainak figyelembe vételével a játszóhelyekre vonatkozó konkrét elképzelését, a színház és közönségének viszonyáról, a változtatás esetleges irányáról kialakított álláspontját,
 • az alkotótársak felsorolását, az adott szervezeti felépítésre és személyi feltételekre reflektálva,
 • gazdasági stratégiát, a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósításához,
 • marketing, PR, belső-külső kommunikációs stratégiai elképzeléseket,
 • belföldi és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét,
 • a külső források, szponzorok bevonására vonatkozó elképzeléseket.
A pályázathoz csatolni kell:
 • szakmai önéletrajzot,
 • a végzettséget igazoló okiratokmásolatát,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkozatot, hogy a Munka Törvénykönyve 191. § (1)-(2) bekezdésében szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját. (Összeférhetetlenség fennállása esetén a mentesítésről és annak feltételeiről a Munkáltató dönt.),
 • nyilatkozatot, a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik.
Az ügyvezetői munkakör betöltésére 2011. július 1-jétől 2016. január 31-ig tartó munkajogviszony keretében kerül sor. A munkába lépés napja 2011. július 1.
Az igazgató a feladatokat munkaszerződés keretében látja el.
A munkabér a felek közötti megállapodás, illetve a Munka Törvénykönyvének vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alapján. A prémiumra jogosultság és kifizetés feltételeit a munkáltató évente állapítja meg.
 
A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt kapnak, mely tartalmazza a társaság:
 • Alapító okiratát,
 • Szervezeti és Működési Szabályzatát
 • működési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, bemutató- és előadásszámok, látogatottság, dolgozói létszám, létesítményi technikai és műszaki adatok)
A pályázati dokumentáció a Kft. gazdasági vezetésénél, a 301-2065-ös telefonszámon kérhető.
 
Benyújtási határidő: a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján való megjelentetését követő 30 napon belül.
A benyújtás helye, módja: a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztályának címezve személyesen vagy megbízottja útján (1052 Budapest, Városház u. 9-11. 225/a szoba) kell benyújtani, munkanapokon 9.00-14.00 óra között. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére”.
Az elbírálás határideje: a pályázat benyújtását követő 45. nap.
A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokat az Emtv. 39. § (6) bek. alapján létrehozott szakmai bizottság véleményének mérlegelésével a Fővárosi Közgyűlés bírálja el és dönt a munkakör betöltéséről. A döntésről a Főpolgármesteri Hivatal értesíti a pályázókat és a döntést közzéteszi a Fővárosi Önkormányzat honlapján.
 
A pályázati dokumentáció (SZMSZ, 2010. évi költségvetés előirányzatai, foglalkoztatottak létszáma) a www.budapest.hu honlapon, illetve a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztályán megtekinthető.
További felvilágosítás a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztályán, a 327-1435-ös telefonszámon kérhető.
 
 
Budapest Főváros Közgyűlése
Tarlós István
főpolgármester megbízásából:
 
 
Csomós Miklós
főpolgármester-helyettes
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok