2024. április 23.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus vezetői munkakörének betöltésére

2010. november 9.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (4024 Debrecen, Piac u. 20.) pályázatot hirdet a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus (4025 Debrecen, Simonffy u. 1/c.) vezetői munkakörének betöltésére az előadói-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Emtv.) 39-42. §-ban foglaltak alapján.
 
Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely további négy hozzárendelt, önállóan működő közművelődési és közgyűjteményi intézmény meghatározott előirányzatai felett is rendelkezni jogosult.
 
Az intézményen belül közös irányítás alatt két zenei együttes működik. Szakmailag önálló szervezeti egysége a Debreceni Kodály Kórus.
 
Az intézmény feladata:
 • az egyetemes szimfonikus-, oratórikus-, kórus-, balett-, kamarazene, opera és más műfajba sorolható alkotások magas színvonalú bemutatása, repertoáron tartása, fokozott figyelemmel a magyar szerzők műveire;
 • koncertek rendezése; a zenekar és a kórus tevékenységébe illő produkciók létrehozása, fesztiválokon, zenei napokon, rendezvényeken, ünnepségeken történő fellépések teljesítése;
 • a Csokonai Színház részére székhelyén maximum évi 150 szolgálatot térítésmentesen teljesít opera és egyéb szimfonikus igényű művek bemutatása esetén.
 • a Debreceni Kodály Kórus kiemelt feladata Kodály Zoltán műveinek és a magyar kortárs kóruszene értékeinek őrzése, valamint más, a kórusirodalomhoz köthető művek interpretálása;
Az intézmény 2010. évi költségvetésének fő előirányzatai:
 • működési fenntartási kiadások: 582.456.000 Ft
 • működési bevételek: 44.885.000 Ft
Az intézmény a központi költségvetés helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatási keretéből 2010-ben 160.245.920 Ft támogatásban részesült.
 
Az intézmény besorolása az Emtv. alapján: zenekar I. és énekkar I.
 
A fenntartó által meghatározott tartalmi követelmények:
 • az Emtv. alapján a zenekar I. és énekkar I. kategóriába sorolás feltételeinek teljesítése
 • folyamatos törekvés a hangversenyszám és a látogatottság növelésére
 • a Csokonai Színházzal való szakmai együttműködés kiemelt fontossága, tekintettel a színházi szolgálat zökkenőmentes teljesítésére
 • a közönség igényeinek kielégítésére való törekvés
 • a két társulat regionális és országos szerepének erősítése
 • a gyermek- és ifjúsági korosztálynak szánt hangversenyek számának növelése, a fiatalok zenei életre való nevelésében való részvétel erősítése
 • közreműködés a város kulturális rendezvényeinek megvalósításában a fenntartó felkérésére
 • folyamatos törekvés a fenntartói és állami támogatások kiegészítésére a pályázati és szponzori források növelésével
 • a város zenei életének szereplői közötti hatékony együttműködés elősegítése
A vezetői munkakör betöltésének feltételei az Emtv. 40.§ (1)-(4) bekezdéseiben előírt
 • szakirányú felsőfokú végzettség és
 • legalább ötéves szakmai gyakorlat
Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő diplomával vagy oklevéllel, továbbá a jogász, illetve a közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség.
 
Szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő.
 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. Az igazgató feladatát határozott időtartamú munkaviszonyban látja el, a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával.
 
A munkaviszony időtartama: 2011. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő 5 éves határozott időtartamú.
 
Javadalmazás: a munkabér megállapítása a Munka Törvénykönyve szerint, a felek megegyezése alapján, várhatóan havi 315.000 Ft.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • részletes szakmai önéletrajzot és a szakmai gyakorlat igazolását,
 • az intézmény művészeti irányítására vonatkozó elképzeléseket a vezető művészeti munkatársak megnevezésével,
 • tervezetet a hangversenyszám illetve a látogatottság növelésére,
 • a gazdaságos és hatékony működtetésre, menedzselésre vonatkozó konkrét vezetői elképzeléseket,
 • a szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolatát azzal, hogy a pályázó a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles a munkaszerződés aláírásáig DMJV PH Humán Főosztályán bemutatni,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • a pályázó nyilatkozatait az alábbiakról:
  • személyével kapcsolatban nem áll fenn összeférhetetlenség a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalókra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályait tekintve,
  • a pályázatot a véleményező és az elbíráló testületek nyilvános ülésükön tárgyalhatják,
  • a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének vállalásáról.
A pályázati felhívás közzététele:
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (www.nefmi.gov.hu), valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának (www.debrecen.hu) honlapján történik.
 
A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján való megjelenéstől számított 30 nap.
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Humán Főosztály vezetőjének címére (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) kell benyújtani zárt borítékban "Pályázat a Debreceni Filharmonikus Zenekar vezetői munkakörének betöltésére" 6 példányban (1 példány valamennyi elemet; 5 példány csak a tartalmi elemeket tartalmazza mellékletek nélkül, melyből 1 példány elektronikus adathordozón nyújtandó be a zsadanyi@ph.debrecen.hu e-mail címre.
Személyesen: Zsadányi Tünde, Új Városháza, Kulturális Osztály (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. 2.em. 202.sz.)
 
A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás és az intézményt bemutató alapdokumentumok Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályán kérhetők, illetve átvehetők (4026 Debrecen, Kálvin tér 11., telefon: 517-701).
 
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatokat a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kell elbírálni. A pályázatokat az Emtv. 39. § (6) bekezdése alapján létrehozott szakmai bizottság értékeli, DMJV Önkormányzat Közgyűlésének szakbizottsága véleményezi. A munkakör betöltéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója 15 napon belül dönt.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok