2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás az Iparművészeti Múzeum főigazgatói álláshelyének betöltésére

2010. december 13.
A nemzeti erőforrás miniszter (a továbbiakban: miniszter) — a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére alkotott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján — pályázatot hirdet az irányítása alá tartozó Iparművészeti Múzeum főigazgatói álláshelyének betöltésére.
 
A főigazgató felelős az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 94.§-ában megfogalmazott feladatok ellátásáért.
 
Kiemelt szakmai feladatai:
 • az országos múzeum besorolású intézmény, valamint a hozzá tartozó fíliák gyűjteményezési, tudományos, kiállítási és közönségkapcsolati munkájának irányítása, ellenőrzése, a műtárgykölcsönzések koordinálása;
 • az éves munkatervek kidolgozása és a feladatkörökre lebontott teljesítménymutatók értékeinek meghatározása, a végrehajtáshoz szükséges tárgyi, anyagi, szervezeti és személyi feltételek biztosítása, az intézmény — alapító okiratban rögzített — feladatainak megfelelő, teljes körű működési rend biztosítása;
 • a korszerű kommunikációs és marketing-tevékenység, valamint a külső és belső kommunikáció összehangolása, irányítása; az intézmény bekapcsolása az „egész életen át tartó tanulás” közművelődési stratégiájába;
 • a múzeum alapító okiratában meghatározott átfogó szakterületi módszertani és kutatási tevékenység biztosítása;
 • a kialakult szakmai kapcsolatrendszer fejlesztése és bővítése bel- és külföldön egyaránt; az intézmény képviselete hazai és nemzetközi konferenciákon, egyéb rendezvényeken;
 • az egyházi fenntartású muzeális gyűjtemények iparművészeti anyagának feldolgozásával összefüggő szakmai feladatok országos szintű koordinálása, szakmai tanácsadás és mentori tevékenyég;
 • együttműködés a kortárs iparművészet és formatervezés csoportjaival, alkotóival és szervezeteivel, és a kortárs iparművészeti és formatervezési törekvések, a kreatív ipar eredményeinek bemutatása az ízlésformálás és –nevelés céljával;
 • a magyar közgyűjteményekben őrzött keleti kultúrákkal és művészetekkel összefüggő anyagok kutatásának és bemutatásának koordinálása.
A pályázónak középtávú szakmai fejlesztési koncepciót kell benyújtania, amely
 • a nyitott és szolgáltató múzeum szemléletét tükrözi, és az európai iparművészeti múzeumok megújítási mintáira figyelemmel van;
 • részletesen kitér a gyűjtemények tervszerű fejlesztésére;
 • kiemelten kezeli az intézmény kiállítási politikáját, figyelemmel a fenntarthatóságra;
 • feltárja az intézmény főépülete adottságainak minél szélesebb körű hasznosítási lehetőségeit;
 • javaslatot tesz az intézmény épületeinek felújítására vonatkozóan;
 • középtávú stratégiai tervet készít az intézmény működtetésének financiális biztosítására, és több pilléren álló fenntarthatóságára;
 • önálló tervet készít az intézmény filiáléinak középtávú fejlesztésére;
 • továbbfejleszti az egyházi fenntartású muzeális gyűjteményekkel történő együttműködést.
A főigazgatói megbízatás betöltésének feltételei:
 • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-ának (1) bekezdésében, 95/B §-ának (6)-(8) bekezdéseiben, továbbá a Korm. rend. 6/E. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak szerint:
  • szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség;
  • tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret;
  • a végzettségének és szakképzettségének, egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban eltöltött, legalább öt éves szakmai gyakorlat;
  • vezetői gyakorlat;
  • nyilatkozat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 95/B § (7) bekezdésében előírt ismeretek meglétéről vagy határidőre történő megszerzéséről;
  • kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenységet végez.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben meghatározott nyelvismereten felül további idegen nyelv tárgyalási szintű ismerete;
 • tudományos fokozat.
A pályázathoz csatolni kell:
 • a kiírásnak megfelelő középtávú szakmai fejlesztési koncepciót;
 • az intézmény szervezeti, működtetési és vezetési koncepcióját;
 • részletes szakmai önéletrajzot és tudományos-szakmai publikációs jegyzéket;
 • a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolatát;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
 • a vagyonnyilatkozat-tételéről szóló kötelezettséget elfogadó nyilatkozatot;
 • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 95/B § (7) bekezdésében előírt ismeretek határidőre történő megszerzéséről szóló nyilatkozatot vagy a követelmény teljesítéséről szóló igazolás másolatát;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A megbízás kezdete:
A főigazgatót közalkalmazotti jogviszony keretében — közalkalmazotti kinevezéssel létesülő, ill. közalkalmazotti jogviszonyának fenntartása alapján — magasabb vezetői beosztással, 5 év határozott időre a miniszter bízza meg. Közalkalmazotti besorolása és illetményének megállapítása a Kjt., valamint a végrehajtásáról rendelkező jogszabály és a felek közötti megállapodás alapján történik.
 
A főigazgatói beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az Iparművészeti Múzeummal közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. (Az utóbbi esetben a magasabb vezető beosztást ellátó főigazgató mint közalkalmazott által betöltendő munkakör: (fő)muzeológus.)
 
A pályázatot „Iparművészeti Múzeum főigazgatói pályázat” megjelöléssel, zárt borítékban, a pályázati kiírás Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán való közzétételtől számított 30 napon belül a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályára személyesen (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) kell benyújtani.
 
A pályázatról a benyújtási határidőt követő 30 napon belül, a miniszter az általa felkért legalább háromtagú szakmai bíráló bizottság — a pályázó a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belüli személyes meghallgatásával kialakított — írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt.
 
A pályázat tartalmát a megbízón és a bírálóbizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük.
 
A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.
 
A pályázat elkészítéséhez szükséges további információ, illetve az intézményre vonatkozó tájékoztatás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályán dr. Vígh Annamária főosztályvezető asszonytól a 79-54785-ös telefonszámon kérhető.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok