2023. december 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatói álláshelyének betöltésére

2010. november 17.
A nemzeti erőforrás miniszter (a továbbiakban: miniszter) — a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére alkotott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján — pályázatot hirdet az irányítása alá tartozó Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatói álláshelyének betöltésére.
 
A főigazgató felelős az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 94.§-ában megfogalmazott feladatok ellátásáért.
 
Kiemelt szakmai feladatai:
 • az országos múzeum besorolású intézmény, valamint a hozzá tartozó fíliák gyűjteményezési, tudományos, kiállítási és közönségkapcsolati munkájának irányítása, ellenőrzése, a műtárgykölcsönzések koordinálása;
 • az éves munkatervek kidolgozása és a feladatkörökre lebontott teljesítménymutatók értékeinek meghatározása, a végrehajtáshoz szükséges tárgyi, anyagi, szervezeti és személyi feltételek biztosítása, az intézmény — alapító okiratban rögzített — feladatainak megfelelő, teljes körű működési rend biztosítása;
 • a korszerű kommunikációs és marketingtevékenység, valamint a külső és belső kommunikáció összehangolása, irányítása; az intézmény bekapcsolása az „egész életen át tartó tanulás” közművelődési stratégiájába;
 • a múzeum országos szakági koordinációs tevékenységével, továbbá a műszaki tárgyak restaurálása és a modellépítés kérdéseinek módszertani kutatásával összefüggő feladatok ellátásának biztosítása;
 • a kialakult szakmai kapcsolatrendszer fejlesztése és bővítése bel- és külföldön egyaránt; az intézmény képviselete hazai és nemzetközi konferenciákon, egyéb rendezvényeken.
A pályázónak középtávú szakmai fejlesztési koncepciót kell benyújtania, amely
 • a stratégiailag legfontosabb tevékenységi területek (a közös gyűjtési, tudományos és kiállítási politika) kialakításával elméleti és gyakorlati szinten egyaránt megfogalmazza a szakág két korábbi országos múzeumának összevonásával létrejött új intézmény szakmai küldetését, muzeológiai koncepcióját;
 • egy korszerű, nyitott, „szolgáltató jellegű” intézmény szemléletét tükrözi, figyelemmel a hasonló gyűjtőkörű európai és észak-amerikai múzeumok közönségkapcsolati példáira;
 • kiemelten kezeli a jövőbeni, komplex állandó kiállítás tématervének kidolgozásával összefüggő feladatokat, továbbá a múzeum nemzetközi szerepét is biztosító külföldi kiállítások megvalósításának, illetve nagyobb nemzetközi kiállítások fogadásának terveit;
 • felveti a fentiek megvalósításához esetleg szükséges szervezeti változásokat, illetve a struktúra megszilárdításának lépéseit;
 • elemzi az összevont intézmény ingatlanállományának helyzetét és vázolja jövőjükkel kapcsolatos elképzeléseit.
A főigazgatói megbízatás betöltésének feltételei:
 • a pályázó rendelkezik
  1. szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel;
  2. tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel (amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával);
 • végzettségének és szakképzettségének, egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett;
 • kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenységet végez;
 • vezetői gyakorlat;
 • nyilatkozat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 95/B § (6)-(8) bekezdésében előírt ismeretek meglétéről vagy határidőre történő megszerzéséről;
 • büntetlen előélet, a pályázó nem állhat muzeális intézményben, végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • vagyonnyilatkozat-tétel;
 • a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • egy további világnyelv tárgyalási szintű ismerete vagy államilag elismert nyelvvizsga;
 • a műszaki vagy közlekedéstudomány, illetve –történet területén szerzett tudományos fokozat;
 • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 95/B § (6)-(7) bekezdésében előírt ismeretek;
 • legalább három éves, költségvetési szervben (múzeumban) szerzett vezetői gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
 • a kiírásnak megfelelő középtávú szakmai fejlesztési koncepciót;
 • az intézmény szervezeti, működtetési és vezetési koncepcióját;
 • részletes szakmai önéletrajzot és publikációs jegyzéket;
 • a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolatát;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
 • a vagyonnyilatkozat-tételéről szóló kötelezettséget elfogadó nyilatkozatot;
 • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 95/B § (6)-(8) bekezdésében előírt ismeretek határidőre történő megszerzéséről szóló nyilatkozatot vagy a követelmény teljesítéséről szóló igazolás másolatát;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A megbízás kezdete:
A főigazgatót közalkalmazotti jogviszony keretében — közalkalmazotti kinevezéssel létesülő, ill. közalkalmazotti jogviszonyának fenntartása alapján — magasabb vezetői beosztással, 2011. január 1-jei hatállyal, 5 év határozott időre a miniszter bízza meg. Közalkalmazotti besorolása és illetményének megállapítása a Kjt., valamint a végrehajtásáról rendelkező jogszabály és a felek közötti megállapodás alapján történik.
 
A főigazgatói beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeummal közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. (Az utóbbi esetben a magasabb vezető beosztást ellátó főigazgató mint közalkalmazott által betöltendő munkakör: (fő)muzeológus.)
 
A pályázatot zárt borítékban, a kiírásnak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán való közzétételtől (2010. november 17.) számított 30 napon belül kell benyújtani a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályára (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), „Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum” megjelöléssel.
 
A pályázatról a benyújtási határidőt követő 30 napon belül, a miniszter az általa felkért legalább háromtagú szakmai bíráló bizottság — a pályázó a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belüli személyes meghallgatásával kialakított — írásba foglalt véleménye alapján dönt.
 
A pályázat tartalmát a megbízón és a bíráló bizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük.
 
A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.
 
A pályázat elkészítéséhez szükséges további információ, ill. az intézményre vonatkozó tájékoztatás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályán, dr. Vígh Annamária főosztályvezető asszonytól a 79-54785-ös telefonszámon kérhető.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok