2024. április 23.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet álláspályázata gazdasági igazgatói/gazdasági ügyvivő szakértői (magasabb vezető) állás betöltésére

2010. szeptember 20.
Pályázati felhívás
 
Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet költségvetési intézmény igazgatója pályázatot hirdet - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet alapján -
 
gazdasági igazgatói/gazdasági ügyvivő szakértői (magasabb vezető) állás betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2010. november 1-jétől 2013. október 31-ig szól.
 
A gazdasági igazgató feladata:
Az intézmény Alapító Okiratában és a Szervezeti Működési Szabályzatában meghatározott célok és feladatok megvalósítása érdekében
 • az intézmény (és kiállítóhelye) gazdasági-pénzügyi tevékenyégének közvetlen irányítása, ellenőrzése, a költségvetési gazdálkodás szabályszerű szakmai vezetése,
 • ellenjegyzési jogkör gyakorlása, a belső szabályzatok folyamatos felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, új szabályzatok készítése,
 • felelős az éves és évközi költségvetési beszámolók elkészítéséért.
 • az intézmény gazdálkodási stratégiájának elkészítése, a végrehajtás ellenőrzése, az éves költségvetés és a pénzügyi jelentés, elszámolás összeállítása,
 • bér- és létszámgazdálkodás, beleértve az illetmények és a társadalombiztosítási szolgáltatások elszámolását,
 • anyag- és eszközgazdálkodás,
 • az intézmény beruházási-felújítási tevékenységének felügyelete,
 • a szakmai pályázatok gazdasági részének gondozása,
 • közreműködés a múzeum alaptevékenységéhez kapcsolódó szponzori támogatások biztosításában,
 • az igazgató naprakész informálása a múzeum gazdasági helyzetéről,
 • a fenntartó NEFMI részére történő gazdasági adatszolgáltatás biztosítása.
A gazdasági igazgatói állás betöltésének feltételei:
 • szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű képesítés,
 • ez utóbbinak szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartások valamelyikében, és rendelkeznie kell ennek megfelelően a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
 • az állás betöltése esetén vagyonnyilatkozat tétel.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • költségvetési intézménynél gazdasági-pénzügyi területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • legalább három év vezetői gyakorlat, és/vagy versenyszférában szerzett vezetői gyakorlat,
 • közgyűjteményi intézmények tevékenységével kapcsolatos tájékozottság és tapasztalat,
 • felhasználói szintű integrált számviteli információs rendszer (Forrás SQL) alkalmazása,
 • idegen nyelv ismerete
A pályázathoz csatolni kell:
 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • szakmai vezetői elképzelést,
 • végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolatát,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (de legalább a megkérést igazoló bizonylat),
 • a nyilvántartásba vételt igazoló engedély másolatát,
 • a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A benyújtott pályázat térjen ki az alábbi kérdésekre:
 • Fogalmazza meg szakmai vezetői elképzeléseit, az intézmény gazdasági- és működési területeinek korszerű vezetői koncepcióját, annak érdekében, hogy az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet működése megfelelő, modern, racionális és hatékony irányban fejlődjön.
 • A költségvetési támogatáson kívül milyen többlet forrás bevonással képzeli el az intézmény finanszírozását.
 • Minden egyéb, a pályázó által lényegesnek, eredetinek ítélt elképzelésének ismertetésére térjen ki.
A gazdasági igazgatót sikeres pályázati eljárást követően, közalkalmazotti jogviszony keretében - közalkalmazotti kinevezéssel létesülő, illetve közalkalmazotti jogviszonyának fenntartása alapján - magasabb vezetői beosztással, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazgatójának javaslatára a Nemzeti Erőforrás Minisztérium minisztere (határozatlan időre) bízza meg, valamint gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. A további munkáltatói jogokat a gazdasági igazgató felett az igazgató gyakorolja. Közalkalmazotti besorolása és illetményének megállapítása a Kjt., illetve végrehajtásáról rendelkező jogszabály és a felek közötti megállapodás alapján történik.
 
Az állás a pályázat elbírálását követően legkorábban 2010. november 1-jétől tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 20.
 
A pályázat benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatot az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet címére történő megküldésével az igazgatónak címezve (1013 Budapest, Krisztina krt. 57.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 669/2010, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igazgató.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A gazdasági igazgató jogállása: a Kjt.17. § (6) bekezdésének megfelelően a gazdasági igazgató a gazdálkodási feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetőjének helyettese abban az esetben is, ha munkaköri elnevezése, beosztása ezt nem jelöli. Tevékenységét magasabb vezető beosztású közalkalmazottként, heti negyven órás, teljes munkaidőben látja el. A gazdasági igazgató magasabb vezetői megbízása, megbízásának visszavonása a Nemzeti Erőforrás Miniszter hatáskörébe tartozik. A gazdasági igazgató felett a további munkáltatói jogokat az intézet igazgatója gyakorolja. Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást három hónapos próbaidő kikötésével az kaphat, aki az intézettel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Gazdasági igazgatói munkakörre magasabb vezetői megbízás annak adható, akivel szemben a Kjt. 41., 43., 43/D, 44. §-ai valamint a Kjt. V. értelmében összeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, az intézet gazdasági igazgatója vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.
 
A pályázatok a benyújtási határidőt követően az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazgatója által felkért szakmai bizottság véleménye alapján (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) elbírálásra kerülnek.
 
A pályázat tartalmát a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.
 
A pályázati segédanyag beszerezhető az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazgatójától: piroska.acs@szinhaziintezet.hu, további tájékozódási lehetőség az OSZMI honlapján: szinhaziintezet.hu.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok