2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezető munkakörének betöltésére címmel

2010. szeptember 24.
A Társaság tevékenysége
 
A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. (továbbiakban Társaság) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1997. január 1-jével alapított közművelődési és kulturális feladatokat ellátó szervezete. A Társaság működteti a Soproni Petőfi Színházat, a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központot, a Gyermek és Ifjúsági Központot, a balfi József Attila Művelődési Házat, a Tourinform Irodát, a Fertőrákosi Barlangszínházat, a Festőtermet. Szervezi és bonyolítja Sopron kulturális, közművelődési rendezvényeit, valamint a Soproni Tavaszi Napok és a Soproni Ünnepi Hetek programjait.
 
A Társaság tevékenységét a vonatkozó, hatályos törvények és jogszabályok, különös tekintettel az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvényre, valamint a Társaság Alapító Okirata, a Közszolgáltatási Szerződése, a Szervezeti és Működési Szabályzata előírásai alapján végzi.
 
A Társaság kiemelten közhasznú szervezet, a Soproni Petőfi Színház besorolása szerint I. kategóriás színház.
 
A Társaság 2009. évi jóváhagyott mérlegadatai:
bevételi főösszeg: 1.045.726 EFt
kiadási főösszeg: 897.766 EFt
A Társaság 2010. évi Üzleti Tervének jóváhagyott adatai:
bevételi terv: 830.043 EFt
kiadási terv: 829.903 EFt
 
Az ügyvezető feladatai
 
Egyszemélyi felelős vezetőként az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása, a Társaság szervezetének folyamatos működtetése, irányítása, felügyelete. A megfelelő arányok biztosításával a közhasznú és a profitorientált működés megszervezése, koordinálása. A nem közhasznú tevékenységek fő irányainak (konferenciák, üzleti rendezvények, stb.) kidolgozása, megvalósítása. Kapcsolatépítés, kezdeményező szerepvállalás. A propagandatevékenység, az adománygyűjtés megszervezése, irányítása. A Társaság éves üzleti tervének és beszámolóinak elkészíttetése, jóváhagyatása és végrehajtása. A rendelkezésre álló anyagi és tárgyi eszközökkel történő célszerű és felelősségteljes gazdálkodás biztosítása.
 
A pályázók a pályázat elkészítéséhez az alábbi tartalmú dokumentációt kapják meg:
 
A Társaság
 • Alapító Okirata,
 • Szervezeti és Működési Szabályzata,
 • Közszolgáltatási Szerződése,
 • 2009. évi beszámolója,
 • 2010. évi Üzleti Terve,
 • által működtetett Petőfi Színház I. kategóriába besoroláshoz szükséges adatok.
Az ügyvezetői megbízás (munkaszerződés) 2011. január 1. napjától kezdődően a 2015. december 31-ig napjáig tartó határozott időre szól.
 
Az ügyvezető munkabérének megállapítása a felek közötti megállapodás, illetve a Munka Törvénykönyvének vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alapján történik.
 
Pályázati feltételek:
 • szakirányú felsőfokú végzettség és szakképesítés (szakirányú felsőfokú végzettségnek és szakképesítésnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, a Társaság alaptevékenységének megfelelő diplomával vagy oklevéllel, továbbá a jogász, illetve a közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség és szakképesítés),
 • egy idegen nyelv legalább középfokú ismerete,
 • ötéves, a Társaság tevékenységi körében szerzett gyakorlat (szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő),
 • A Társaság vezetésére vonatkozó részletes szakmai program benyújtása az ügyvezetői megbízás időtartamára, amely tartalmazza
  • a pályázó személyes motivációját, a színház jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeit,
  • az alkotótársak felsorolását, az adott szervezeti felépítésre és személyi feltételekre reflektálva,
  • gazdasági stratégiát a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósításához,
 • a pályázati dokumentáció igénylése.
Azonos feltételek esetén előnyt élvez az a pályázó, aki a Társaság tevékenységi körében, az Mt. 188. § (1) bekezdése szerinti vezetői beosztásban szerzett legalább 5 éves vezetői gyakorlattal bír.
 
A pályázathoz csatolni kell
 • a pályázó szakmai önéletrajzát,
 • a végzettségét és szakképesítését, a nyelvvizsgáját igazoló iratok másolatát,
 • a szakmai gyakorlat (esetleg vezetői gyakorlat) meglétét igazoló dokumentumokat,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • a pályázó nyilatkozatát a pályázat megismerhetőségével kapcsolatban (a benyújtott pályázat tartalma - törvény eltérő rendelkezése hiányában - csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel),
 • a Munka Törvénykönyve 191. §-a értelmében az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozatot.
A pályázat benyújtása
 
A pályázatot
 • kizárólag postai úton, 2010. október 30. napján 24 óráig történő feladással lehet benyújtani.
 • két példányban papír alapon, és egy példányban elektronikus adathordozón, zárt borítékban “Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat” megjelöléssel Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve (9400 Sopron, Fő tér 1.) kell feladni.
A pályáztató döntését a beadást követő 45 napon belül hozza meg, és arról írásban értesíti a pályázót.
 
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályáztatást eredménytelennek nyilvánítsa.
 
Egyéb közlendők
A pályázattal kapcsolatos dokumentáció átvehető (igényelhető) és felvilágosítás kapható Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztályán Palotai György osztályvezetőtől (9400 Sopron, Új u. 12. tel: 99/515-121, e-mail: palotai.gyorgy@sopron-ph.hu).
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok