2023. december 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázat a Szigligeti Színház vezetői (igazgatói) munkakörének betöltésére

2010. december 20.
A Szigligeti Színház művészi igényű népszínház. Besorolása: Színház I. kategória, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Emtv.) 10.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
 
Feladata elsősorban a magyar és világirodalom értékeinek felmutatása, inspirálása, támogatása. Emellett a kortárs szerzők műveinek színpadra állítását is segítenie kell. A színház kamaraterme, a Szín-Mű-Hely lehetőséget nyújt az újító kezdeményezések felkarolására, kamaradarabok színrevitelére, konferenciák megrendezésére is.
 
Az igazgató feladata:
 • a Szigligeti Színház több évtizedes művészeti hagyományainak felvállalása, folytatása,
 • a színház művészeti programjának felvázolása,
 • a költségvetési támogatás mértékéhez igazodó művészeti program alapján az intézmény működtetése,
 • az intézmény művészeti arculatának formálása az előző években kialakított gyakorlat szerint,
 • az együttműködés további fokozása a város és a régió művelődési, művészeti intézményeivel, szervezeteivel, aktív részvétel a város kulturális életében,
 • a közönségnevelő-megtartó tevékenység további erősítése,
 • a klasszikus drámairodalom értő és korszerű tolmácsolása,
 • törekvés a műfaji sokszínűségre,
 • tevékeny részvétel a fiatalok értő közönséggé való nevelésében,
 • anyanyelvünk színpadi eszközökkel történő ápolása,
 • új, művészeti értékeket szem előtt tartó és érvényesítő utak keresése - elsősorban a Szín-Mű-Hely színpadán,
 • a színház szerepének erősítése a megye és az ország kulturális – ezen belül színművészeti – életében,
 • a színház kihasználtságának, éves nézőszámának megőrzése,
 • az Emtv. alapján a Színház I. kategóriába sorolás feltételeinek folyamatos teljesítése.
Az éves költségvetés tervezett fő előirányzatai:
A 2011-es költségvetés előirányzatai még nem ismertek, így a 2010-es adatok megadására van lehetőség.
 
A Szigligeti Színház 2010-es költségvetési előirányzata 823.509.000 Ft, melyből 605.514.000 Ft állami és önkormányzati támogatás, míg 217.995.000 Ft intézményi működési bevétel.
 
A színház teljesítménymutatói a 2009-2010-es évadban:
 • kihasználtság: 103.6%
 • nézőszám: 103.399 fő
1. A munkaviszony kezdő és befejező időpontja, javadalmazás:
A vezetői (igazgatói) munkakör betöltésére 2011. július 1. napjától 2015. június 30. napjáig tartó munkajogviszony keretében kerül sor.
 
A munkába lépés napja 2011. július 1.
 
Az igazgató a feladatait munkaszerződés keretében látja el.
 
A munkabér megállapítása a felek közötti megállapodás, illetve a Munka Törvénykönyvének vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alapján történik.
 
2. A vezetői (igazgatói) munkakör betöltésének feltételei:
Emtv. 40. § (1)-(2) bekezdése alapján:
 • szakirányú felsőfokú végzettség és legalább öt éves szakmai gyakorlat.
Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül: a felsőfokú oktatási intézményben szerzett az intézmény alaptevékenységének megfelelő diplomával vagy oklevéllel továbbá a jogász illetve a közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség.
 
3. A pályázat kötelezően tartalmazza:
 • a gazdasági stratégiát, a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósításához. Ezen belül a bevételek és kiadások tervezett struktúráját; a források növelésének lehetőségét, az igényelt és várható támogatásokat; a kooperációkban rejlő lehetőségeket,
 • a pályázó által megvalósítandó kívánt művészeti koncepciót, szakmai elképzeléseket, évadtervet, produkciós tervet. Ezen belül a megpályázott színház múltjának, szakmai munkájának, művészi teljesítményének értékelését,
 • a pályázó személyes motivációját, a színház jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeit,
 • a színház adottságainak figyelembe vételével a játszóhelyre vonatkozó konkrét elképzelését, a színház és közönségének viszonyáról, a változtatás esetleges irányáról kialakított álláspontját,
 • az alkotótársak felsorolását, az adott szervezeti felépítésre és személyi feltételekre reflektálva,
 • marketing, PR, belső-külső kommunikációs stratégiai elképzeléseket,
 • belföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét,
 • a külső források, szponzorok bevonására vonatkozó elképzeléseket,
 • művészeti vezetésének módjával, teljesítménymutatóival, foglalkoztatással kapcsolatos elképzeléseket.
4. A pályázathoz csatolni kell:
 • szakmai önéletrajzot,
 • a végzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • a Munka Törvénykönyve 191. §-a értelmében az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozatot,
 • a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról szóló nyilatkozatot,
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban résztvevők megismerhetik,
 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot elbíráló testület a személyét érintő napirendi pont tárgyalásakor nyilvános ülést tartson,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
5. A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt (elektronikus adathordozón) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humán Igazgatóságán (tel: 56/503-476) kaphatnak, mely tartalmazza az intézmény
 • alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát,
 • állományi létszámát,
 • működési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, bemutató- és előadásszámok, látogatottság, létesítményi technikai és műszaki adatok).
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Igazgatósága igazgatója Szutorisz-Szügyi Csongor az 56/503-482 telefonszámon.
 
6. Benyújtási határidő: a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján történő közzétételtől számított 30 napon belül.
 
7. Pályázat felhívás elérhető:
8. A benyújtás helye, módja: a pályázatot postai úton, személyesen, vagy megbízott útján Szalay Ferenc Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere részére (5000 Szolnok, Kossuth tér 9. fsz. 6. sz.) zárt borítékban „Pályázat a Szigligeti Színház vezetői (igazgatói) munkakörének betöltésére” megjelöléssel egy eredeti példányban kell benyújtani, melyhez a pályázati teljes anyagot tartalmazó elektronikus adathordozót (CD) kell csatolni.
 
9. Az elbírálás rendje: A pályázatokról az Emtv. 39. § (6) bekezdése alapján létrehozott szakmai bizottság véleményének kikérésével a közgyűlés dönt.
 
10. Az elbírálás határideje: A leadási határidőt követő 45 napon belül, Szolnok Megyei Jogú Város 2011. februári munkaterv szerinti közgyűlése.
 
A pályázató a döntést Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapján közzéteszi (www.szolnok.hu).
 
A döntésről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata értesíti a pályázókat. A nem nyertes pályázatokat a döntést követően visszaszolgáltatjuk.
 
A Pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok