2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Álláspályázat a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet főigazgató (magasabb vezető) munkakörének betöltésére

2010. október 13.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
 
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
főigazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
 
A munkavégzés helye:
1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (a továbbiakban: SZMI) a Nemzeti Erőforrás Minisztérium irányítása alatt álló önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, amely a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozik. Az SZMI főigazgatójának feladata a vonatkozó jogszabályok, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) figyelembe vételével az SZMI egyszemélyi felelős vezetése, melynek keretében különösen:
 • irányítja az SZMI szakmai és funkcionális tevékenységét, gyakorolja a munkáltatói jogkört az SZMSZ-ben foglaltak szerint;
 • kapcsolatot tart, együttműködik az irányító szervvel;
 • elkészíti az SZMI éves munkatervét, folyamatosan nyomon követi annak teljesítését;
 • irányítja az SZMI nemzetközi kapcsolatainak kialakítását és ápolását, meghatározza az Intézet PR tevékenységét;
 • irányítja az SZMI által szervezett és megvalósított akkreditált felnőttképzési tevékenységet;
 • felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban foglaltaknak megfelelő, valamint az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért;
 • felelős a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért;
 • felelős a szakmai és pénzügyi folyamatos monitoring rendszer működtetéséért, a tervezési, beszámolási, a közérdekű, valamint a közérdekből nyilvános adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rendszerért. A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet főigazgatója felett a munkáltatói jogokat a Nemzeti Erőforrás Minisztériumot vezető miniszter gyakorolja. Főigazgatói munkakörre kinevezést az kaphat, aki jelenleg az SZMI-vel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a vezetői kinevezéssel egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló 22/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet rendelkezései az irányadók. (Az illetmény megállapítása a nemzeti erőforrás miniszter hatásköre.)
 
Pályázati feltételek:
 • Egyetem, szociálpolitikus/szociológus,
 • legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
 • legalább 3 év vezetői tapasztalat
 • angol középfokú C típusú nyelvvizsga
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • magas színvonalú írásbeli és szóbeli kommunikációs képesség
 • kiváló problémamegoldó készség, rugalmasság,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó nyilatkozat
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Európa tanulmányok területén szerzett egyetemi végzettség
 • közoktatás területén szerzett végzettség, tapasztalat
 • tudományos fokozat bölcsésztudományi területen
 • társadalmi, szociológiai kutatásokban való részvétel
 • felhasználói szintű számítógép ismeretek
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a pályázó személyi adatait is tartalmazó, a szakmai életutat részletesen bemutató magyar nyelvű, fényképes szakmai önéletrajz
 • az SZMI vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
 • büntetlen előéletet tanúsító, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány
 • a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét teljesíti
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 11.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Erőforrás Minisztérium címére történő megküldésével (1051 Budapest, Arany János utca 6-8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 56368/2010/Humpol., valamint a munkakör megnevezését: főigazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezési jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a főigazgatói kinevezésről. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 15 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 11.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapja
 • Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet honlapja
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. október 11.
 
A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok