2023. december 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Álláspályázat a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatói álláshelyének betöltésére

2010. október 27.
A nemzeti erőforrás miniszter (a továbbiakban: miniszter) — a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére alkotott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján — pályázatot hirdet az irányítása alá tartozó
 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatói álláshelyének betöltésére.
 
A főigazgató felelős az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 94.§-ában megfogalmazott feladatok ellátásáért.
 
Kiemelt szakmai feladatai:
 • az „országos múzeum” besorolású intézmény gyűjteményezési, tudományos, kiállítási és közönségkapcsolati munkájának irányítása, ellenőrzése, a műtárgykölcsönzések koordinálása;
 • az éves munkatervek kidolgozása és a feladatkörökre lebontott teljesítménymutatók értékeinek meghatározása, a végrehajtáshoz szükséges tárgyi, anyagi, szervezeti és személyi feltételek biztosítása, az intézmény — alapító okiratban rögzített — feladatainak megfelelő, teljes körű működési rend biztosítása;
 • a korszerű kommunikációs és marketing-tevékenység, valamint a külső és belső kommunikáció összehangolása, irányítása; az intézmény bekapcsolása az „egész életen át tartó tanulás” közművelődési stratégiájába;
 • a múzeum alapító okiratában meghatározott átfogó szakterületi módszertani és kutatási tevékenység biztosítása;
 • a kialakult szakmai kapcsolatrendszer fejlesztése és bővítése bel- és külföldön egyaránt; az intézmény képviselete hazai és nemzetközi konferenciákon, egyéb rendezvényeken;
 • a szabadtéri muzeológia szakági együttműködésének, továbbképzéseinek országos szintű koordinálása;
 • a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK) és a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság működtetése;
 • a Tájházszövetséggel kialakított szoros együttműködés erősítése, tájházak központi fejlesztéseinek lebonyolítása, monitorozása;
 • a népi műemlékvédelem területén a módszertani és kutatási tevékenység országos szintű összehangolása, kiemelten a keletkezett digitalizált tartalmak fejlesztése, gondozása, közzététele és a népi műemlékek fenntartásával, állagmegóvásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati tevékenységek.
 
A pályázónak középtávú szakmai fejlesztési koncepciót kell benyújtania, amely
 • kidolgozza az intézmény működtetésének jövőbeli alternatív lehetőségeit, kiemelt figyelemmel a fenntarthatóságra, különös tekintettel a SÖP program eredményeire, valamint a megnövekedett terület és épületállomány folyamatos karbantartására, és az un. Tetőmentő program megvalósítására;
 • áttekinti az MMP-MOKK kiemelt projekt fenntartási időszakra vonatkozó működtetési lehetőségeit, a létrehozott infrastruktúra és szellemi tőke további hasznosítását, beleértve a lehetséges funkcióbővülést;
 • javaslatot tesz a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság további működtetésére, koordinátori hálózat kiépítésére és a szorosabb szakmai integráció, a társadalmi beágyazódás elősegítésére, a kiválasztott SZKÖI elemek és közösségeik utógondozására;
 • áttekinti a magyar néprajzi kutatásoknak és a szabadtéri muzeológia eredményeinek bemutatását célzó, külföldi (elsősorban a határon túli magyar területekre összpontosító) szerepvállalás kibővítésének lehetőségeit;
 • meghatározza a Magyarországi Tájház Szövetséggel történő együttműködés, kibővítésének lehetőségeit a hálózat fenntarthatósága érdekében.
A főigazgatói megbízatás betöltésének feltételei:
 • a pályázó rendelkezik
  1. szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel;
  2. tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel (amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával);
  3. a végzettségnek és szakképzettségnek, egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlattal;
 • kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenységet végez;
 • vezetői gyakorlat;
 • nyilatkozat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 95/B § (6)-(8) bekezdésében előírt ismeretek meglétéről vagy határidőre történő megszerzéséről;
 • büntetlen előélet, a pályázó nem állhat muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 95/B § (6)-(7) bekezdésében előírt ismeretek;
 • a hazai és nemzetközi szabadtéri múzeumi szakmai szervezetekben betöltött kiemelkedő tevékenység;
 • legalább hároméves, költségvetési szervben (múzeumban) szerzett vezetői gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
 • a kiírásnak megfelelő középtávú szakmai fejlesztési koncepciót;
 • az intézmény szervezeti, működtetési és vezetési koncepcióját;
 • részletes szakmai önéletrajzot és tudományos-szakmai publikációs jegyzéket;
 • a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolatát;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
 • a vagyonnyilatkozat-tételéről szóló kötelezettséget elfogadó nyilatkozatot;
 • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 95/B § (6)-(8) bekezdésében előírt ismeretek határidőre történő megszerzéséről szóló nyilatkozatot vagy a követelmény teljesítéséről szóló igazolás másolatát;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A megbízás kezdete:
A főigazgatót közalkalmazotti jogviszony keretében — közalkalmazotti kinevezéssel létesülő, ill. közalkalmazotti jogviszonyának fenntartása alapján — magasabb vezetői beosztással, 2011. január 1-jei hatállyal, 5 év határozott időre a miniszter bízza meg. Közalkalmazotti besorolása és illetményének megállapítása a Kjt., valamint a végrehajtásáról rendelkező jogszabály és a felek közötti megállapodás alapján történik.
 
A főigazgatói beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. (Az utóbbi esetben a magasabb vezető beosztást ellátó főigazgató mint közalkalmazott által betöltendő munkakör: (fő)muzeológus.)
 
A pályázatot „Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatói pályázat” megjelöléssel, zárt borítékban, a pályázati kiírás Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán való közzétételtől számított 30 napon belül a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályára (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) kell benyújtani.
 
A pályázatról a benyújtási határidőt követő 30 napon belül, a miniszter az általa felkért legalább háromtagú szakmai bíráló bizottság — a pályázó a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belüli személyes meghallgatásával kialakított — írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt.
 
A pályázat tartalmát a megbízón és a bírálóbizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük.
 
A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.
 
A pályázat elkészítéséhez szükséges további információ, illetve az intézményre vonatkozó tájékoztatás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályán, dr. Vígh Annamária főosztályvezető asszonytól a 79-54785-ös telefonszámon kérhető.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok