2023. december 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a Vojtina Bábszínház vezetői munkakörének betöltésére

2010. július 28.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (4024 Debrecen, Piac u. 20.) pályázatot hirdet a Vojtina Bábszínház (4024 Debrecen, Kálvin tér 13.) vezetői munkakörének betöltésére az előadói-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Emtv.) 39-42. §-ban foglaltak alapján.
 
Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, a pénzügyi-gazdasági feladatokat a Csokonai Színház látja el.
 
Az intézmény feladata:
 • Báb és gyermekszínházi és felnőtteknek szóló bábszínházi előadások létrehozása, bemutatása, valamint játszószínházi foglalkozások, táborok, szakmai képzések, továbbképzések szervezése.
 • Lehetőséget teremt a városi, megyei bábcsoportok és alternatív színházi formák fellépésére. Rendszeresen fogad báb- és gyermekszínházi előadásokat.
 • Együttműködik a város kulturális intézményeivel, törekszik a társulat szellemi művészi színvonalának emelésére, kapacitásának teljes kiaknázására és a városban élő alkotók bevonására.
 • Az intézmény profiljához tartozó kiállítások és egyéb programok szervezése.
Az intézmény tevékenységét a lakossági szükségletekre alapozva művészi szempontok figyelembe vételével, törvényes keretek között, a vonatkozó jogszabályok betartásával végzi.
 
Az intézmény 2010. évi költségvetésének pénzmaradvánnyal módosított előirányzatai:
 
működési fenntartási kiadások: 152.448.000 Ft
működési bevételek: 36.593.000 Ft
pénzforgalom nélküli bevétel: 14.807.000 Ft
támogatás összesen: 101.048.000 Ft, melyből 72.150.000 Ft állami támogatás.
 
Az intézmény besorolása az Emtv. alapján: Bábszínház I.
 
A fenntartó által meghatározott tartalmi követelmények:
 • az Emtv. alapján a Bábszínház I. kategóriába sorolás feltételeinek teljesítése
 • folyamatos törekvés a látogatottság növelésére
 • a közönség igényeinek kielégítésére való törekvés
 • a társulat regionális és országos szerepének erősítése
 • közreműködés a város kulturális rendezvényeinek megvalósításában a fenntartó felkérésére
 • folyamatos törekvés a fenntartói és állami támogatások kiegészítésére a pályázati és szponzori források növelésével
 • a város kulturális életének szereplői közötti hatékony együttműködés elősegítése
A vezetői munkakör betöltésének feltételei az Emtv. 40.§ (1)-(4) bekezdéseiben előírt
 • szakirányú felsőfokú végzettség és
 • legalább ötéves szakmai gyakorlat
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. Az igazgató feladatát határozott időtartamú munkaviszonyban látja el, a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával.
 
A munkaviszony időtartama: 2011. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő 5 éves határozott időtartamú. A munkába lépés napja: 2011. január 3.
 
Javadalmazás: a munkabér megállapítása a Munka Törvénykönyve szerint, a felek megegyezése alapján, várhatóan havi 235.000 Ft.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 
Tartalmi elemek:
 • részletes szakmai önéletrajzot és a szakmai gyakorlat igazolását
 • az intézmény művészeti irányítására vonatkozó elképzeléseket, tervezetet az előadásszám illetve a látogatottság növelésére
 • a gazdaságos és hatékony működtetésre, menedzselésre vonatkozó konkrét vezetői elképzeléseket,
Mellékletek:
 • a szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolatát azzal, hogy a pályázó a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles a munkaszerződés aláírásáig DMJV PH Humán Főosztályán bemutatni
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
 • a pályázó nyilatkozatait az alábbiakról:
  • személyével kapcsolatban nem áll fenn összeférhetetlenség a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalókra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályait tekintve
  • a pályázatot a véleményező és az elbíráló testületek nyilvános ülésükön tárgyalhatják
  • a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
  • vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségének vállalásáról
A pályázati felhívás közzététele:
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (www.nefmi.gov.hu), valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának (www.debrecen.hu) honlapján történik.
 
A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján való megjelentéstől számított 30 nap.
 
A pályázat benyújtásának helye:
Postai úton: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének címezve (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.), a pályázatot zárt borítékban "Pályázat a Vojtina Bábszínház vezetői munkakörének betöltésére" megjelöléssel kell benyújtani.
Személyesen: Zsadányi Tünde, Új Városháza, Kulturális Osztály (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. 2. em. 202. sz.)
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Humán Főosztály vezetőjének címére (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) kell benyújtani 6 példányban (1 példány valamennyi elemet; 5 példány csak a tartalmi elemeket tartalmazza mellékletek nélkül, melyből 1 példány elektronikus adathordozón nyújtandó be a zsadanyi@ph.debrecen.hu email címre.
 
A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás és az intézményt bemutató alapdokumentumok Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályán kérhetők, illetve átvehetők (4026 Debrecen, Kálvin tér 11., telefon: 517-701).
 
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatokat a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kell elbírálni. A pályázatokat az Emtv. 39. § (6) bekezdése alapján létrehozott szakmai bizottság értékeli, DMJV Önkormányzat Közgyűlésének Kulturális Bizottsága véleményezi. A munkakör betöltéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója 15 napon belül dönt.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok