2024. február 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Módosult a Telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők integrációjának támogatására (ROM-TP-09) kiírt pályázat felhívása és útmutatója

2010. november 18.
Az ESZA Nonprofit Kft. által a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, mint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium jogutódja megbízásából 2009. december 21-én meghirdetett pályázati felhívásában és útmutatójában a Támogató döntése alapján módosítások történtek.
 
Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (Pályázatkezelő) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium mint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium jogutódja (Támogató) megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelete alapján 2009. december 21-én pályázatot hirdetett telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők integrációjának támogatására.
 
A Támogató döntése alapján az alábbi módosítások lépnek érvénybe 2010. november 15-től:
 
1. A pályázati felhívás első bekezdésében szereplő szövegrész:
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit Kft.) a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők lakhatási és szociális integrációjának támogatására.
 
A pályázati felhívás első bekezdésében szereplő szövegrész helyébe jelen módosítással az alábbi lép:
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, mint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium jogutódja megbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit Kft.) a szociális és munkaügyi miniszter 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelete, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), valamint a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők lakhatási és szociális integrációjának támogatására.
 
2. A pályázati felhívás 5. pontjában szereplő szövegrész:
A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, előlegfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató 11. pontja szerint.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig, 2010. december 15-ig meg kell történnie.
 
A pályázati felhívás 5. pontjában szereplő szövegrész helyébe jelen módosítással az alábbi lép:
A támogatás folyósítása két összegben, előleg és előfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató 11. pontja szerint. A támogatási összeg 25%-át pályázatkezelő a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át. A fennmaradó 75%-ot a támogatási összeg 25%-áról való szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását követő 15 napon belül utalja át.
 
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül, de legkésőbb az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
 
A pályázó a támogatási összegnek a Konzorciumi megállapodásban és az elfogadott költségvetésben foglaltaknak megfelelő részét a Konzorciumi tagoknak tovább utalhatja, az nem ütközik a 6/2010. (III.12.) SZMM rendelet 3. § (1) bekezdésben foglalt szabályba.
 
3. A pályázati felhívás 6. pontjában szereplő szövegrész:
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. március 1. és 2010. november 30. közé eső időszak.
 
A pályázati felhívás 6. pontjában szereplő szövegrész helyébe jelen módosítással az alábbi lép:
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. március 1. és 2011. június 30. közé eső időszak.
 
4. A pályázati felhívás 8.2. pontjában szereplő szövegrész:
Nem részesülhet támogatásban az a főpályázó, amely
 1. a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
 2. a korábban nyújtott állami, vagy Európai Uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el,
 3. a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
 4. korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
 5. szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
 6. csőd-, felszámolási- illetve végelszámolási eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
 7. korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztató visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van vele szemben,
 8. munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek,
 9. pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
 10. az Ámr. 87. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel az adósságrendezési eljárás alatt álló szervezetekkel - függetlenül a támogatás egyéb feltételeinek meglététől - támogatási szerződés nem köthető;
 11. amely gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht. 15/D. § (1) bekezdésben, valamint a 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt követelményeknek.
A pályázati felhívás 8.2. pontjában szereplő szövegrész helyébe jelen módosítással az alábbi lép:
Nem részesülhet támogatásban az a főpályázó, amely
 1. a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 2. a korábban nyújtott állami, vagy Európai Uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el,
 3. a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
 4. korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
 5. kedvezményezettnek – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van,
 6. csőd-, felszámolási- illetve végelszámolási eljárás, adósságrendezési eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
 7. korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
 8. nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
 9. pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi,
 10. a támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,
 11. a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 12. gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht. 15/D. § (1) bekezdésben, valamint a 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt követelményeknek.
 13. a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
5. A pályázati felhívás 16. pontjában szereplő szövegrész:
A támogatási összeg folyósítása négy egyenlő részletben (25%-25%-25%-25%) történik. Minden részösszeg felhasználásáról külön-külön pénzügyi és szakmai beszámolót szükséges benyújtani a Pályázati Útmutató 14. pontjában leírtak szerint. A negyedik részösszeg felhasználásáról készített pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtásának végső határideje: 2010. december 15.
A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves és évközi szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó miniszteri rendelet, a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 14. pontja tartalmazza.
 
A pályázati felhívás 16. pontjában szereplő szövegrész helyébe jelen módosítással az alábbi lép:
A támogatás folyósítása két összegben, előleg és előfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató 11. pontja szerint. A támogatási összeg 25%-át pályázatkezelő a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át, a fennmaradó 75%-ot pedig a támogatási összeg 25%-áról való szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását követő 15 napon belül.
 
A pénzügyi és szakmai beszámolót a Pályázati Útmutató 14. pontjában leírtak szerint szükséges benyújtani. A végbeszámoló benyújtásának határideje a támogatási időszakot követő 30. nap, de legkésőbb 2011. július 30. napja. A végbeszámolóknak tartalmaznia kell az projektidőszakról szóló részletes szakmai beszámolót, valamint a támogatás második részletéről (a támogatás 75%-a) szóló pénzügyi elszámolást.
 
A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves és évközi szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó miniszteri rendelet, a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 14. pontja tartalmazza.
 
A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség.
 
6. A pályázati felhívás 17. pontjában szereplő szövegrész:
Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a www.esza.hu, a www.szmm.gov.hu honlapokról, vagy beszerezhető a pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címén.
 
A pályázati felhívás 17. pontjában szereplő szövegrész helyébe jelen módosítással az alábbi lép:
Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a www.esza.hu honlapról, vagy beszerezhető a pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címén.
 
7. A pályázati útmutató 3.1. pontja jelen módosítással az alábbi szövegrésszel egészül ki:
A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére a támogatás terhére – akár megbízási vagy vállalkozási szerződés, akár munkaszerződés útján – nyújtott kifizetés nem haladhatja meg a támogatás teljes összegének 20 százalékát.
 
8. A pályázati útmutató 3.2. pontjában szereplő szövegrész:
A projektvezetőnek a projekt teljes munkaidős alkalmazottjának kell lennie. Vele a konzorcium vezetőjének heti 40 órás munkaszerződést kell kötnie. Munkavégzésének helye a projekt megvalósításnak helyszínén lévő (vagy ott kialakított) projektiroda. A projektvezető havi munkabére nem lehet magasabb bruttó 300 000 Ft-nál.
 
A pályázati útmutató 3.2. pontjában szereplő szövegrész helyébe jelen módosítással az alábbi lép:
A projektvezetőnek a projekt teljes időtartama alatt összesen 9 hónap időtartamban kell főállásban ellátni a projektvezetői feladatokat, a támogatási időszak fennmaradó részében azonban elláthatja akár részmunkaidőben, vagy társadalmi munkában is. A főállásban való alkalmazás ideje alatt a projektvezetővel a konzorcium vezetőjének heti 40 órás munkaszerződést kell kötnie. Munkavégzésének helye a projekt megvalósításnak helyszínén lévő (vagy ott kialakított) projektiroda. A projektvezető havi munkabére teljes munkaidős foglalkoztatása idején nem lehet magasabb bruttó 300 000 Ft-nál.
 
9. A pályázati útmutató 3.2. pontjában szereplő szövegrész:
A program lebonyolításához megfelelő szakmai tapasztalattal, hozzáértéssel rendelkező munkacsoportot kell felállítani. A munkacsoport szereplői:
 • főpályázó-programgazda képviselője,
 • projektvezető,
 • projektasszisztens,
 • a program által foglalkoztatott műszaki szakértő,
 • szociális munkás
 • a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselője,
 • a telepen élők képviselője,
 • mentor,
 • közoktatási intézmény képviselője (amennyiben az intézmény tagja a konzorciumnak).
A pályázati útmutató 3.2. pontjában szereplő szövegrész helyébe jelen módosítással az alábbi lép:
A program lebonyolításához megfelelő szakmai tapasztalattal, hozzáértéssel rendelkező munkacsoportot kell felállítani. A munkacsoport szereplői:
 • főpályázó-programgazda képviselője,
 • projektvezető,
 • projektasszisztens,
 • a program által foglalkoztatott műszaki ellenőr
 • szociális munkás
 • a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselője,
 • a telepen élők képviselője,
 • mentor 2010. november 30. napjáig,
 • közoktatási intézmény képviselője (amennyiben az intézmény tagja a konzorciumnak).
10. A pályázati útmutató 3.2. pontjában szereplő szövegrész:
A Támogató felé készített szakmai részbeszámolókba azt is bele kell írni, hogy a beszámolási időszakban mikor, milyen megbeszélések voltak, és a részbeszámolóhoz csatolni kell a megbeszélések után készített emlékeztetőket, jegyzőkönyveket is.
 
A pályázati útmutató 3.2. pontjában szereplő szövegrész helyébe jelen módosítással az alábbi lép:
A Támogató felé készített szakmai részbeszámolóba, végbeszámolóba azt is bele kell írni, hogy a beszámolási időszakban mikor, milyen megbeszélések voltak, és a részbeszámolóhoz, végbeszámolóhoz csatolni kell a megbeszélések után készített emlékeztetőket, jegyzőkönyveket is.
 
11. A pályázati útmutató 3.3. pontjában szereplő szövegrész:
Amennyiben az ingatlan vételára, vagy új ingatlan építése kapcsán (telek és építkezés költségei) a teljes bekerülési költség kizárólag a támogatási összegből kerül kifizetésre, az ingatlan – a főpályázótól függően - önkormányzati, vagy a civil szervezet tulajdonába kerül, és szociális bérlakásként kerül hasznosításra a telepen élő családok részére. A főpályázónak ezen esetben 5 évre terjedő működtetési kötelezettsége áll fenn. A bérlakások kiutalása előtt az adott családdal együttműködési megállapodás és bérleti szerződés megkötésére van szükség.
 
Amennyiben az ingatlan vételára, vagy az új ingatlan építése kapcsán (telek és építkezés költségei) a bekerülési költség teljes egészében a támogatási összegből kerül kifizetésre, a szerződésben meghatározott rendeltetésszerű használat és a visszavont támogatás visszafizetésének biztosítása céljából a használati, működtetési kötelezettség lejártáig a Támogató javára az érintett ingatlan(ok) tekintetében az ingatlan értékének megfelelő jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni.
A jelzálogjog jogosultság létesítésével, majd a projekt végével annak megszüntetésével kapcsolatos költségek a kedvezményezettet terhelik. A jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom az 5 éves működtetési kötelezettség idejére áll fenn.
 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a nyertes pályázó (kedvezményezett) részére műszaki szakértőt biztosít. Feladata a kiválasztott ingatlanok megtekintése és amennyiben megfelelőek, az ingatlanok megvásárlásának jóváhagyása. A műszaki szakértő tesz javaslatot - a közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles tevékenységek kivételével - az esetleges felújítási, építési munkálatokra beérkezett tevékenységek és a hozzájuk tartozó költségek megfelelőségéről. A beruházások során műszaki ellenőri feladatot nem lát el, ezen munkára a kedvezményezettnek kell műszaki ellenőrt megbíznia, melynek költségét a kedvezményezettnek a költségvetésében tervezni kell.
 
A pályázati útmutató 3.3. pontjában szereplő szövegrész helyébe jelen módosítással az alábbi lép:
Amennyiben a támogatásból megvásárolt ingatlan, vagy új ingatlan építése kapcsán (telek és építkezés költségei) a teljes bekerülési költség a támogatási összegből (is) kerül kifizetésre, az ingatlan – a főpályázótól függően - önkormányzati, vagy a civil szervezet tulajdonába kerül, és szociális bérlakásként kerül hasznosításra a telepen élő családok részére. A főpályázónak ezen esetben 5 évre terjedő működtetési kötelezettsége áll fenn. A bérlakások kiutalása előtt az adott családdal együttműködési megállapodás és bérleti szerződés megkötésére van szükség.
 
Amennyiben a támogatásból megvásárolt ingatlan vételára, vagy az új ingatlan építése kapcsán (telek és építkezés költségei) a bekerülési költség a támogatási összegből (is) kerül kifizetésre, a szerződésben meghatározott rendeltetésszerű használat és a visszavont támogatás visszafizetésének biztosítása céljából a használati, működtetési kötelezettség lejártáig a Támogató javára az érintett ingatlan(ok) tekintetében elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni.
Az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésével, majd a működtetési kötelezettség időtartamát követően annak megszüntetésével kapcsolatos költségek a kedvezményezettet terhelik. Az elidegenítési és terhelési tilalom időtartamának meghatározásakor a működtetési kötelezettség időtartamából kell kiindulni a Rendelet 14. § (3) bekezdése alapján. A működtetési kötelezettség időtartama az ingatlan vételárnak a támogatásból fizetett mértékéhez igazodik.
 
A Kedvezményezetteknek műszaki szakértőt szükséges biztosítaniuk a megítélt támogatási összeg terhére az alábbi kötelező tevékenységek ellátása érdekében. A műszaki szakértő feladata a kiválasztott ingatlanok megtekintése és amennyiben megfelelőek, az ingatlanok megvásárlásának jóváhagyása. A műszaki szakértő tesz javaslatot - a közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles tevékenységek kivételével - az esetleges felújítási, építési munkálatokra beérkezett tevékenységek és a hozzájuk tartozó költségek megfelelőségéről. A beruházások során a műszaki szakértő műszaki ellenőri feladatot nem lát el, ezen munkára a kedvezményezettnek kell külön műszaki ellenőrt megbíznia, melynek költségét szintén a kedvezményezettnek a költségvetésében tervezni kell.
 
A műszaki szakértőre vonatkozó előírásokat a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet tartalmazza.
Építésügyi műszaki szakértő csak az lehet - hasonlóan a tervezőkhöz -, aki tagja az illetékes szakmai kamarának, a szabályban előírt szakmai feltételeknek megfelel (szakirányú egyetemi vagy szakirányú főiskolai végzettség, egyetemi végzettség esetében legalább nyolc év, főiskolai végzettség esetében legalább tíz év szakmai gyakorlati idő), s akit kérelmére az építésügyi műszaki szakértők névjegyzékébe a kamara bejegyzett.
 
12. A pályázati útmutató 5. pontjában szereplő szövegrész:
A pályázó által az internetes pályázati adatlap „Projekt kezdete” és „Projekt vége” elnevezésű adatmezőkben megadott 2010. március 1. és 2010. november 30. közé eső időszak. Kérjük, hogy a támogatási időszakot úgy tervezze meg, hogy abba az előkészítés és a projekt zárás időszaka is szerepeljen, figyelemmel a 4. pontban a pénzügyi bizonylatokról írtakra.
 
A pályázati útmutató 5. pontjában szereplő szövegrész helyébe jelen módosítással az alábbi lép:
A pályázó által az internetes pályázati adatlapon „Projekt kezdete” és „Projekt vége” elnevezésű adatmezőkben kizárólag a 2010. március 1. és 2011. június 30. jelölhető meg. Kérjük, hogy a támogatási időszakot úgy tervezze meg, hogy abba az előkészítés és a projekt zárás időszaka is szerepeljen, figyelemmel a 3. pontban a számviteli bizonylatokról írtakra.
 
13. A pályázati útmutató 6.1. pontjában szereplő szövegrész:
A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató megjelenik a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az ESZA Nonprofit Kft. honlapján, amelyeknek címe:
 
 
A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató az internetes pályázati adatlappal együtt képezi a pályázati dokumentációt, együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
 
A pályázati útmutató 6.1. pontjában szereplő szövegrész helyébe jelen módosítással az alábbi lép:
A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató megjelenik az ESZA Nonprofit Kft. honlapján, amelyeknek címe:
 
 
A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató az internetes pályázati adatlappal együtt képezi a pályázati dokumentációt, együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
 
14. A pályázati útmutató 6.3. pontjában szereplő szövegrész:
4. Projektadatok:
A projektnek egyedi címet kell adni, illetve a projekt kezdete dátum nem lehet korábbi, mint 2010. március 1., a projekt vége dátum nem lehet későbbi, mint 2010. november 30. A megvalósulás helyénél a projekt legjellemzőbb ország és településadatát kell megadni. A kapcsolattartóra vonatkozó információkat nem kötelező megadni, viszont a könnyebb együttműködés miatt kérjük, töltsék ki ezt is.
 
10. Egyéb nyilatkozatok:
A pályázat benyújtásával tudomásul kell vennie az űrlapon szereplő nyilatkozat tartalmát. Felhívjuk figyelmét az adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozás ellenőrzésére vonatkozó válaszának (f) pont) fontosságára. Amennyiben „nem” választ ad, úgy a támogatási döntést követően, a támogatás folyósítását (részletekben történő folyósítás esetén valamennyi támogatási részlet folyósítását) megelőzően mellékelnie kell az állami és önkormányzati (budapesti székhelyű szervezetek esetén: kerületi és fővárosi) adóhatóság, valamint a Vám- és Pénzügyőrség 30 napnál nem régebbi eredeti igazolását arról, hogy a kedvezményezettnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincsen.
Fontos kitérnünk még a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében leírt összeférhetetlenség fogalmára (lásd jelen útmutató 1. pont), amely alapján egyes szervezetek és személyek nem indulhatnak pályázóként és nem részesülhetnek támogatásban. Ebben a pontban arról is nyilatkoznia kell a pályázónak, hogy kizáró összeférhetetlenségi okok nem állnak fönn vele és szervezetével szemben sem.
Ugyanez a jogszabály 8.§ (1) bekezdése rendelkezik az érintettség fogalmáról, amelyről szintén jelen útmutató 1. pontjában tájékozódhat részletesen. Kérjük, érintettség esetén ne felejtse el a pályázat benyújtási határidejéig postázni az ESZA Nonprofit Kft. címére az www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/index.jsp honlapról letölthető közzétételi kérelem egy eredeti példányát.
 
A pályázati útmutató 6.3. pontjában szereplő szövegrész helyébe jelen módosítással az alábbi lép:
4. Projektadatok:
A projektnek egyedi címet kell adni, illetve a projekt kezdete dátum nem lehet más, mint 2010. március 1. a projekt vége dátum 2011. június 30. A megvalósulás helyénél a projekt legjellemzőbb ország és településadatát kell megadni. A kapcsolattartóra vonatkozó információkat nem kötelező megadni, viszont a könnyebb együttműködés miatt kérjük, töltsék ki ezt is.
 
10. Egyéb nyilatkozatok:
A pályázat benyújtásával tudomásul kell vennie az űrlapon szereplő nyilatkozat tartalmát. Felhívjuk figyelmét arra, hogy támogatás nem folyósítható, amíg – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével – a pályázónak adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom (a továbbiakban: köztartozás) van. A köztartozás-mentesség ellenőrzése érdekében a pályázóknak hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében a Pályázatkezelő és a Kincstár a pályázóknak jogszabályban meghatározott személyes adatait kezelje, és azokról adatot szolgáltasson az állami adóhatóság és a vámhatóság részére (így név (megnevezés), lakhely (székhely) és adószám, adóazonosító jel), ezen túl a pályázóknak hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataikhoz - azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétől függetlenül - a jogszabályban meghatározott jogosultak, és támogatások folyósítói, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek.
 
Fontos kitérnünk még a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében leírt összeférhetetlenség fogalmára (lásd jelen útmutató 1. pont), amely alapján egyes szervezetek és személyek nem indulhatnak pályázóként és nem részesülhetnek támogatásban. Ebben a pontban arról is nyilatkoznia kell a pályázónak, hogy kizáró összeférhetetlenségi okok nem állnak fönn vele és szervezetével szemben sem.
Ugyanez a jogszabály 8. § (1) bekezdése rendelkezik az érintettség fogalmáról, amelyről szintén jelen útmutató 1. pontjában tájékozódhat részletesen. Kérjük, érintettség esetén ne felejtse el a pályázat benyújtási határidejéig postázni az ESZA Nonprofit Kft. címére az www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/index.jsp honlapról letölthető közzétételi kérelem egy eredeti példányát.
 
15. A pályázati útmutató 8. pontjában szereplő szövegrész:
Az érvénytelenné nyilvánítás ellen a pályázó a kiértesítéstől számított 8 munkanapon belül panasszal élhet a pályázatkezelőnél megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva. Az elmulasztott hiánypótlás teljesítésére már nincs lehetőség.
 
A pályázati útmutató 8. pontjában szereplő szövegrész helyébe jelen módosítással az alábbi lép:
Az érvénytelenné nyilvánítás ellen a pályázó a kiértesítéstől számított 3 munkanapon belül egy alkalommal észrevétellel élhet a pályázatkezelőnél megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva. Az elmulasztott hiánypótlás teljesítésére már nincs lehetőség. Az észrevételt faxon (06/1-298-0986) vagy e-mailben (eszrevetel@esza.hu) kell benyújtani a pályázati azonosító, a pályázó szervezet és a benyújtás okának megjelölésével, amelyet a pályázatkezelő 3 munkanapon belül elbírál és a pályázó által használt úton értesíti az észrevétel benyújtóját. Amennyiben a Pályázatkezelő a válaszadási határidőt elmulasztja vagy jogszabálysértő választ ad, úgy a pályázó kifogást nyújthat be a 19. pontban leírtak szerint.
 
16. A pályázati útmutató 10. pontjában szereplő szövegrész:
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A szerződéskötés meghiúsulásáról a pályázatkezelő elektronikus és postai úton értesíti a pályázót.
 
A szükséges jogerős hatósági engedélyek hiányában támogatási szerződés nem köthető, állami pénzeszközökből támogatás nem folyósítható.
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 87. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel az adósságrendezési eljárás alatt álló szervezetekkel - függetlenül a támogatás egyéb feltételeinek meglététől - támogatási szerződés nem köthető.
 
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a pályázatkezelő köti meg.
 
Az államháztartás alrendszereiből nem nyújtható támogatás a Magyar Állam, a helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, költségvetési szerv vagy közalapítvány legalább többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság részére, amíg a társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, vezető állású munkavállalói, a társaság működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakört ellátó egyéb munkavállalói nevének, munkakörének, illetve tisztségének, valamint a részükre munkaviszonyuk, vezető tisztségük, felügyelő bizottsági tagságuk alapján nyújtott valamennyi közvetett és közvetlen pénzbeli juttatás, egyéb járandóság, a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetésére vonatkozó magatartás tilalmának kötelezettségére kikötött időtartam és ellenérték adatainak név szerinti közzétételi kötelezettségének - külön jogszabályban meghatározottak szerint - a társaság eleget nem tesz, továbbá, amíg a szervezet eleget nem tesz a 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt rendelkezéseknek.
 
A pályázati útmutató 10. pontjában szereplő szövegrész helyébe jelen módosítással az alábbi lép:
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A szerződéskötés meghiúsulásáról a pályázatkezelő elektronikus és postai úton értesíti a pályázót.
 
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a pályázatkezelő köti meg.
 
Támogatás csak akkor nyújtható, ha a kedvezményezettnek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium felé a 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelet 1. és 2. számú mellékleteiben felsorolt, a Pályázatkezelő által kezelt és lebonyolított előirányzatok tekintetében korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs.
 
17. A pályázati útmutató 10.1. pontjában szereplő szövegrész:
 • A pályázat benyújtásának időpontjában a főpályázó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételrendszerének;
 • A pályázóval és a konzorciumtagokkal kapcsolatban nem merült fel olyan tény, körülmény, amely miatt a szerződésben foglalt nyilatkozatok megtételére nincs lehetősége;
 • A biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettségének eleget tett:
 • A támogatási szerződésben a folyósításra megjelölt bankszámlaszámról szóló felhatalmazó levelet benyújtotta;
 • A pályázat benyújtását követően nem indult ellene csőd-, végelszámolási, felszámolási, végrehajtási vagy adósságrendezési eljárás, vagy a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség nem kezdeményezte.
A pályázati útmutató 10.1. pontjában szereplő szövegrész helyébe jelen módosítással az alábbi lép:
 • A pályázat benyújtásának időpontjában a főpályázó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételrendszerének és az Áht. 15. § szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja (az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §);
 • A pályázóval és a konzorciumtagokkal kapcsolatban nem merült fel olyan tény, körülmény, amely miatt a szerződésben foglalt nyilatkozatok megtételére nincs lehetősége;
 • A pályázat benyújtásakor, vagy azt követően nem indult ellene csőd-, végelszámolási, felszámolási, végrehajtási, adósságrendezési eljárás, vagy a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség nem kezdeményezte;
 • A Pályázónak – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével – nincs esedékessé vált, meg nem fizettet adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása;
 • A Pályázó ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz - azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétől függetlenül - a jogszabályban meghatározott jogosultak, és a támogatások folyósítói, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
 • A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) hatálya alá tartozó költségvetésből nyújtott támogatás esetén a Kedvezményezettnek nyilatkoznia kell a Közpénztv. 14. §-ában foglaltakról (kizárás, érintettség);
 • A támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel a pályázó rendelkezik;
 • A támogató által előírt biztosítékokat a Kedvezményezett rendelkezésre bocsátja legkésőbb a támogatás folyósítását megelőzően;
 • A pályázó gazdasági társaság eleget tesz az Áht. 15/D. § (1) bekezdésben, valamint a 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt követelményeknek.
18. A pályázati útmutató 11. pontjában szereplő szövegrész:
A támogatás a 2010. március 1. és 2010. november 30. között felmerülő költségekhez nyújtott vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása négy egyenlő részletben történik a következő ütemezés szerint a konzorcium vezetőjének számlaszámára:
 • a megítélt támogatási összeg első 25%-át a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 15 napon belül;
 • második 25%-át a támogatás első negyedének felhasználásáról készített pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadását követő 15 napon belül;
 • harmadik 25%-át, a támogatás második negyedének felhasználásáról készített pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadását követő 15 napon belül;
 • a fennmaradó 25%-ot a támogatás harmadik negyedének felhasználásáról készített pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadását követő 15 napon belül.
A támogatási összeg folyósításának feltétele, hogy a korábban folyósított támogatási összegből vásárolt, vagy épített ingatlanok tekintetében a pályázó kezdeményezze Támogató irányában a 3.3 pontban meghatározott jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom Támogató javára való bejegyzését.
 
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatóak el.
 
A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott időpontig, a pályázati felhívásban meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a kedvezményezett számlájára történik.
 
A kedvezményezett köteles a támogatás igénybe vételének jogosságát igazoló bizonylatait elkülönítetten kezelni és nyilvántartani.
Támogatás nem folyósítható - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 12. § (4) bekezdésében foglalt támogatást, valamint a társadalmi szervezetek és az alapítványok által igényelt, a program befejezéséhez kapcsolódó támogatásokat (ide nem értve a humán szolgáltatások nem állami fenntartói által igényelt támogatásokat) kivéve -, amíg a támogatás kedvezményezettjének adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van. A köztartozás kiegyenlítéséig pályázatkezelő a kifizetést felfüggeszti, melyről írásban értesíti kedvezményezettet.
A megítélt és folyósításra kerülő támogatásból a támogatás kedvezményezettjét terhelő köztartozások összege visszatartásra kerülhet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. § (6) bekezdés rendelkezései alapján. A visszatartásról a kedvezményezettet a pályázatkezelő írásban értesíti.
 
A pályázati útmutató 11. pontjában szereplő szövegrész helyébe jelen módosítással az alábbi lép:
A támogatás a pályázó által megjelölt támogatási időszakban, 2010. március 1. és 2011. június 30. között megvalósult gazdasági esemény felmerült költségeihez nyújtott vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása két részletben, előleg és előfinanszírozás formájában történik.
A támogatási összeg 25%-át Pályázatkezelő a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át, a fennmaradó 75%-ot pedig a támogatási összeg 25%-áról való szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását követő 15 napon belül.
 
A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott időpontig, a pályázati felhívásban meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a kedvezményezett, illetve amennyiben nincs saját bankszámlaszáma, az általa a pályázatban megjelölt Számlatulajdonos szervezet számlájára történik.
 
A kedvezményezett köteles a támogatás igénybe vételének jogosságát igazoló számviteli bizonylatait elkülönítetten kezelni és nyilvántartani.
 
Támogatás nem folyósítható, amíg a támogatás kedvezményezettjének adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van. A köztartozás kiegyenlítéséig pályázatkezelő a kifizetést felfüggeszti, melyről írásban értesíti kedvezményezettet. A visszatartás a kedvezményezett támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem érinti az Áht. 13/A. § (6) bekezdés alapján.
 
A támogatási összeg folyósításának feltétele, hogy a korábban folyósított támogatási összegből vásárolt, vagy épített ingatlanok tekintetében a pályázó kezdeményezze Támogató irányában a 3.3. pontban meghatározott elidegenítési és terhelési tilalom Támogató javára való bejegyzését.
A Pályázó a támogatási összegnek a Konzorciumi megállapodásban és az elfogadott költségvetésben foglaltaknak megfelelő részét a Konzorciumi tagoknak tovább utalhatja, az nem ütközik a 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelet 3. § (1) bekezdésben foglalt szabályba.
 
19. A pályázati útmutató 12. pontjában szereplő szövegrész:
A támogatási szerződésben a kedvezményezettnek kötelezettséget kell arra vállalnia, hogy ha a támogatott program megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, vagy a pályázati program megvalósításával kapcsolatban bármely körülmény megváltozik, akkor legkésőbb 15 napon belül bejelenti ezt a pályázatkezelőnek.
A módosítási kérelmet az EPER-ben kell elkészíteni a 10.2. pontban leírtaknak megfelelően.
Módosítási kérelem benyújtására legkésőbb a teljesítési határidő (projekt vége dátum) lejárta előtti 30. napig van lehetőség.
 
A pályázati útmutató 12. pontjában szereplő szövegrész helyébe jelen módosítással az alábbi lép:
A támogatási szerződésben a kedvezményezettnek kötelezettséget kell arra vállalnia, hogy ha a támogatott program megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, vagy a pályázati program megvalósításával kapcsolatban bármely körülmény megváltozik, akkor legkésőbb 8 napon belül bejelenti ezt a pályázatkezelőnek.
A módosítási kérelmet az EPER-ben kell elkészíteni a 10.2. pontban leírtaknak megfelelően.
Módosítási kérelem benyújtására legkésőbb a projekt vége dátum lejártát megelőző 30. napig van lehetőség. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a beszámolás során legfeljebb 20%-os eltérés megengedett a részletes költségvetési terv egyes költségvetési fősorai közötti a 14.1.5. pontban leírtak szerint. Kérjük, hogy a 20%-os meghaladó mértékű költségvetés-módosítási kérelmüket időben nyújtsák be!
 
20. A pályázati útmutató 13. pontjában szereplő szövegrész:
A támogatásban részesült pályázatok esetében a Szociális és Munkaügyi Minisztérium független szakértőket bíz meg a pályázatok mentorálásával. A mentor amellett, hogy segíti a projekt végrehajtását, a kedvezményezett által elkészített pénzügyi és szakmai beszámolók ellenjegyzésével garantálja a pályázatban vállalt feladatok megvalósulását.
 
A pályázati útmutató 13. pontjában szereplő szövegrész helyébe jelen módosítással az alábbi lép:
A támogatásban részesült pályázatok esetében a Szociális és Munkaügyi Minisztérium független szakértőket bíz meg a pályázatok mentorálásával a támogatási időszak első felében, azaz 2010. május 1. napjától 2010. november 30. napjáig tartó időtartamra. A mentor amellett, hogy segíti a projekt végrehajtását, a kedvezményezett által a fenti időszakban elkészített pénzügyi és szakmai beszámolók ellenjegyzésével garantálja a pályázatban vállalt feladatok megvalósulását. 2010. december 1. napjától a pályázóknak egy fő kapcsolattartót kell kijelölniük, aki a Támogatót folyamatosan tájékoztatja minden, a megvalósítással kapcsolatos eseményről, problémáról. A kijelölt kapcsolattartó minden hét péntek 14 óráig írásos formában rövid összefoglalót küld Támogató részére az adott héten történtekről. fenti heti beszámoló hiányában a szakmai és pénzügyi beszámoló nem fogadható el.
 
21. A pályázati útmutató 14. pontjában szereplő szövegrész:
A támogatási összeg folyósítása négy egyenlő részletben (25%-25%-25%-25%) történik. A támogatási részösszegek utalásának feltétele a megelőző résztámogatás felhasználásáról készült pénzügyi és szakmai beszámoló beküldése és annak elfogadása a Támogató részéről:
 • a támogatási összeg második 25%-ának, mint előleg utalásának feltétele a szerződés megkötésekor folyósított 25% résztámogatás felhasználásáról készített pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadása;
 • a támogatási összeg harmadik 25%-ának, mint előleg utalásának feltétele a megelőző ütemben folyósított 25% résztámogatás felhasználásáról készített pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadása;
 • a támogatási összeg negyedik 25%-ának, mint előleg utalásának feltétele a megelőző ütemben folyósított 25% résztámogatás felhasználásáról készített pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadása.
A pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadásának feltétele, hogy a pályázó eleget tegyen a 11. pontban a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésével kapcsolatos kötelezettségének.
 
A negyedik részösszeg felhasználásáról készített pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtásának végső határideje: 2010. december 15.
 
A részösszegekről szóló pénzügyi részelszámolást, szakmai részbeszámolót, valamint a végbeszámolót a Pályázatkezelő vizsgálja meg és beszámolási körönként maximum két alkalommal a hiányosságok kijavítására, pótlására 15, illetve 8 munkanapos határidővel felszólítja a kedvezményezettet. Az első felszólítást elektronikus úton, a második felszólítást elektronikus és postai úton, tértivevényes küldeményként küldi meg. Ha a kedvezményezett nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség.
A beszámolási határidő elmulasztása esetén a kedvezményezettet a Pályázatkezelő már csak egy alkalommal szólítja fel hiánypótlásra.
 
A kedvezményezett csak a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása esetén tekintheti a szerződésben foglalt rendelkezéseket teljesítettnek.
 
A beszámoló készítése során figyelmet kell fordítania arra, hogy a támogatás teljes összegével el kell számolni. Amennyiben a támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint elszámolni, úgy a maradványösszeget vissza kell utalni a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 10032000-00285575-50000005 számú bankszámlaszámára a pályázati azonosító közlemény rovatba való feltüntetésével.
 
A pályázati útmutató 14. pontjában szereplő szövegrész helyébe jelen módosítással az alábbi lép:
A támogatás a pályázó által megjelölt támogatási időszakban, 2010. március 1. és 2011. június 30. napja között megvalósult gazdasági esemény felmerült költségeihez nyújtott vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása két részletben, előleg és előfinanszírozás formájában történik.
A támogatási összeg 25%-át Pályázatkezelő a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át. A fennmaradó 75% utalásának feltétele a megelőző résztámogatás felhasználásáról készült pénzügyi és szakmai beszámoló beküldése és annak elfogadása a Támogató részéről.
 
A pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadásának feltétele, hogy a pályázó eleget tegyen a 11. pontban az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésével kapcsolatos kötelezettségének, továbbá, hogy papír alapon, a hivatalos képviselő által aláírva benyújtsák az összeférhetetlenségről szóló nyilatkozatot.
 
A támogatási összeg 25%-áról készített részbeszámoló benyújtásának határideje: 2010. november 15. A végbeszámoló benyújtásának határideje a támogatási időszakot követő 30. nap, de legkésőbb 2011. július 31. napja. A végbeszámolóknak tartalmaznia kell az projektidőszakról szóló részletes szakmai beszámolót, valamint a támogatás második részletéről (a támogatás 75%-a) szóló pénzügyi elszámolást.
 
A pénzügyi elszámolást a Pályázatkezelő, a szakmai beszámolót a Támogató vizsgálja meg és maximum két alkalommal a hiányosságok kijavítására, pótlására a támogatási összeg első 25%-áról készített beszámoló tekintetében 5-5 nap, a fennmaradó 75% tekintetében 15, illetve 8 munkanapos határidővel felszólítja a kedvezményezettet. Az első felszólítást elektronikus úton, a második felszólítást elektronikus és postai úton, tértivevényes küldeményként küldi meg. Ha a kedvezményezett nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség.
 
A kedvezményezett csak a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása esetén tekintheti a szerződésben foglalt rendelkezéseket teljesítettnek.
 
A beszámoló készítése során figyelmet kell fordítania arra, hogy a támogatás teljes összegével el kell számolni. Amennyiben a támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint elszámolni, úgy a maradványösszeget vissza kell utalni a Pályázatkezelő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00286318-00000055. számú bankszámlaszámára a pályázati azonosító közlemény rovatba való feltüntetésével.
 
22. A pályázati útmutató 14.1.1. pontjában szereplő szövegrész:
A pénzügyi elszámolás részeként a kedvezményezett, azaz a támogatott nevére és címére kiállított számla vagy pénzügyi bizonylat fogadható el.
 
A pályázati útmutató 14.1.1. pontjában szereplő szövegrész helyébe jelen módosítással az alábbi lép:
A pénzügyi elszámolás részeként a főpályázó, vagy a konzorciumi tagok nevére és címére kiállított számla, számviteli bizonylat fogadható el.
 
23. A pályázati útmutató 14.1.2. pontjában szereplő szövegrész:
A kiadásokat igazoló bizonylatokat záradékolni, majd hitelesíteni kell a következő módon:
 • a bizonylat eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „…. Ft a ROM-TP-09-……… pályázati azonosítószámú szerződés terhére elszámolva” (=záradékolás),
 • a bizonylatot ezt követően le kell fénymásolni, majd
 • a másolatra pecséttel vagy kék tollal rá kell vezetni, hogy „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.” (vagy ezzel megegyező tartalmú záradékszöveg),
 • ezután a fénymásolatot a képviselőnek vagy meghatalmazottnak kék tollal aláírásával és dátummal kell ellátnia.
A pályázati útmutató 14.1.2. pontjában szereplő szövegrész helyébe jelen módosítással az alábbi lép:
A gazdasági események kiadásait igazoló számviteli bizonylatokat záradékolni, majd hitelesíteni kell a következő módon:
 • az eredeti Konzorcium vezetője, valamint a Konzorciumi tagok nevére kiállított számviteli bizonylaton szöveges formában fel kell tüntetni az adott pályázat pályázati azonosítóját, valamint az elszámolni kívánt összeget, például: „…. Ft a ROM-TP-09-……… pályázati azonosítószámú szerződés terhére elszámolva” (=ZÁRADÉKOLÁS),
 • a (záradékolt) eredeti számviteli bizonylatot ezt követően le kell fénymásolni, majd a másolatra pecséttel vagy kék tollal rá kell vezetni, hogy „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.” (vagy ezzel megegyező tartalmú hitelesítési szöveg),
 • ezután a fénymásolatot a képviselőnek (Konzorcium vezetője vagy a Konzorciumi tagok) vagy meghatalmazottnak kék tollal cégszerű aláírásával és dátummal kell ellátnia (=HITELESÍTÉS).
24. A pályázati útmutató 14.1.4. pontjában szereplő szövegrész:
A pénzügyi elszámolás részeként a következőket kell beküldeni papír alapon:
 • az EPER-ből kinyomtatott számlaösszesítő aláírt, eredeti példánya, amely az elszámolni kívánt kiadások bizonylatainak adatait tartalmazza,
 • az elszámolni kívánt kiadásokat igazoló, záradékolt bizonylatok hitelesített másolata;
 • a tényleges kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolata;
 • bérleti díj elszámolása esetén a bérleti díjhoz kapcsolódó bérleti szerződés hitelesített másolata;
 • könyvelési díj elszámolása esetén a könyvelési díjhoz kapcsolódó szerződés hitelesített másolata;
 • a szervezet tulajdonában lévő gépjármű, a költségvetés alapján történő, költségeinek elszámolása esetén a gépjármű forgalmi engedélyének hitelesített másolata;
 • személyi kifizetés elszámolása esetén a munkaszerződés, a kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata;
 • amennyiben a számlához megbízási szerződés tartozik (számlán hivatkozás a megbízási szerződésre), akkor a megbízási szerződés hitelesített másolata.
Amennyiben egy számla értéke meghaladja a 250.000 Ft-ot, akkor a számlához kapcsolódó szerződés, megrendelő hitelesített másolatát is csatolni kell az elszámoláshoz.
 
Az elszámolást az ÁFA nyilatkozat figyelembevételével kell elkészítni. Az ÁFA nyilatkozatnak megfelelően, ha a szervezet
 • nem alanya az ÁFÁ-nak, azaz nem jogosult az ÁFA visszaigénylésére, akkor a számlák bruttó értéke,
 • alanya az ÁFÁ-nak, de a támogatásból finanszírozott projekt kapcsán ÁFA levonási jog nem illeti meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó tevékenységet végez), akkor a számlák bruttó értéke,
 • alanya az ÁFÁ-nak és a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFÁ-ra vonatkozóan adólevonási jog illeti meg, akkor a számlák nettó értéke,
 • alanya az ÁFÁ-nak, de a támogatási szerződéshez kapcsolódóan nem élhet az ÁFÁ-ra vonatkozó adólevonási joggal, és vállalja, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogával nem él, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül, akkor a számlák bruttó értéke,
 • alanya az ÁFÁ-nak és a támogatási szerződéshez kapcsolódóan arányosítással állapítja meg a levonható és le nem vonható ÁFA összegét, akkor az arányosításnak megfelelően kiszámított érték,
 • alanya az ÁFÁ-nak, az egyszerűsített vállalkozási adóról szóló törvény hatálya alá tartozik, azaz jogosult az ÁFA visszaigénylésére, akkor a számlák nettó értéke
számolható el a támogatás terhére.
Amennyiben a kedvezményezett arányosítással állapítja meg a levonható és le nem vonható ÁFA összegét, akkor a beszámolójához csatolnia kell az arányosítás számítását, mely számítást megfelelően hitelesíteni kell.
 
A pályázati útmutató 14.1.4. pontjában szereplő szövegrész helyébe jelen módosítással az alábbi lép:
A pénzügyi elszámolás részeként a következőket minden esetben be kell beküldeni papír alapon:
 • az EPER-ből kinyomtatott számlaösszesítő a főpályázó hivatalos képviselője által aláírt, eredeti példánya, amely az elszámolni kívánt kiadásokat alátámasztó számviteli bizonylatok adatait tartalmazza,
 • az elszámolni kívánt kiadásokat igazoló, záradékolt számviteli bizonylatok hitelesített másolata;
 • a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok hitelesített másolata;
 • 200.000 Ft egyedi értékét meghaladó dologi vagy felhalmozási kiadások esetén a kapcsolódó szerződés, megrendelő, megállapodás hitelesített másolata;
 • amennyiben a személyi jellegű kiadás egyedi értéke meghaladja a 200.000 Ft-ot, akkor a vonatkozó szerződés vagy megállapodás hitelesített másolata;
 • amennyiben a számlához megbízási szerződés tartozik és a számlán hivatkozás szerepel a megbízási szerződésre, akkor a megbízási szerződés hitelesített másolata;
 • bérleti díj elszámolása esetén a bérleti díjhoz kapcsolódó bérleti szerződés hitelesített másolata;
 • könyvelési díj elszámolása esetén a könyvelési díjhoz kapcsolódó szerződés hitelesített másolata;
 • a szervezet tulajdonában lévő gépjármű, a költségvetés alapján történő, költségeinek elszámolása esetén a gépjármű forgalmi engedélyének hitelesített másolata;
 • személyi kifizetés elszámolása esetén a munkaszerződés, a kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata;
 • amennyiben a számlához megbízási szerződés tartozik (számlán hivatkozás a megbízási szerződésre), akkor a megbízási szerződés hitelesített másolata.
Az elszámolást az ÁFA nyilatkozat figyelembevételével kell elkészítni. Az ÁFA nyilatkozatnak megfelelően, ha a szervezet
 • nem alanya az ÁFÁ-nak, azaz nem jogosult az ÁFA visszaigénylésére, akkor a számlák bruttó értéke,
 • alanya az ÁFÁ-nak, de a támogatásból finanszírozott projekt kapcsán ÁFA levonási jog nem illeti meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó tevékenységet végez), akkor a számlák bruttó értéke,
 • alanya az ÁFÁ-nak és a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFÁ-ra vonatkozóan adólevonási jog illeti meg, akkor a számlák nettó értéke,
 • alanya az ÁFÁ-nak, de a támogatási szerződéshez kapcsolódóan nem élhet az ÁFÁ-ra vonatkozó adólevonási joggal, és vállalja, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogával nem él, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül, akkor a számlák bruttó értéke,
 • alanya az ÁFÁ-nak és a támogatási szerződéshez kapcsolódóan arányosítással állapítja meg a levonható és le nem vonható ÁFA összegét, akkor az arányosításnak megfelelően kiszámított érték,
 • alanya az ÁFÁ-nak, az egyszerűsített vállalkozási adóról szóló törvény hatálya alá tartozik, azaz jogosult az ÁFA visszaigénylésére, akkor a számlák nettó értéke
számolható el a támogatás terhére.
Amennyiben a kedvezményezett arányosítással állapítja meg a levonható és le nem vonható ÁFA összegét, akkor a beszámolójához csatolnia kell az arányosítás számítását, mely számítást megfelelően hitelesíteni kell.
 
25. A pályázati útmutató 14.1.5. pontjában szereplő szövegrész:
A beszámoláskor szerződésmódosítási kérelem benyújtása nélkül is eltérhet a pályázatban rögzített, elfogadott költségtervtől az alábbiak szerint:
 • a tervezett összegtől lefelé korlátlan mértékben eltérhet, vagyis kevesebb összeget elszámolhat (lemondó nyilatkozat csatolásával);
 • a támogatási összeg erejéig elkészített részletes költségvetési terv egyes költségvetési fősorai között a támogatási szerződésben jóváhagyottakhoz képest legfeljebb 10%-kal térhet el (Költségvetési sor alatt a részletes költségvetési tervben meghatározott fő sorokat kell érteni, lásd 6.3.7. pont.);
 • a pénzügyi elszámolás során a költségvetés egyes fősorain belül új költségvetési sor (alsor) nyitása nem megengedett a jóváhagyott támogatási összegre vonatkozó költségvetéshez képest, vagyis csak olyan alsorra számolható el költség, amelyre a kedvezményezett korábban is tervezett támogatásból finanszírozott költséget.
A pályázati útmutató 14.1.5. pontjában szereplő szövegrész helyébe jelen módosítással az alábbi lép:
A beszámoláskor szerződésmódosítási kérelem benyújtása nélkül is eltérhet a pályázatban rögzített, elfogadott költségtervtől az alábbiak szerint:
 • a tervezett összegtől lefelé korlátlan mértékben eltérhet, vagyis kevesebb összeget elszámolhat (lemondó nyilatkozat csatolásával);
 • a támogatási összeg erejéig elkészített részletes költségvetési terv egyes költségvetési fősorai között a támogatási szerződésben jóváhagyottakhoz képest legfeljebb 20%-kal térhet el (Költségvetési sor alatt a részletes költségvetési tervben meghatározott fő sorokat kell érteni, lásd 5.3.7. pont);
 • a pénzügyi elszámolás során a költségvetés egyes fősorain belül új költségvetési sor (alsor) nyitása nem megengedett a jóváhagyott támogatási összegre vonatkozó költségvetéshez képest, vagyis csak olyan alsorra számolható el költség, amelyre a kedvezményezett korábban is tervezett támogatásból finanszírozott költséget.
26. A pályázati útmutató 14.3. pontjában szereplő szövegrész:
Kedvezményezett az ellenőrzések során köteles együttműködni az ellenőrzést végző szervezetekkel, illetve a projekt zárását követő 5 éven át köteles biztosítani, hogy a pályázatban a dokumentumok őrzésére kijelölt helyen a pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles haladéktalanul tájékoztatni pályázatkezelőt.
E kötelezettség megszegése esetén Támogató jogosult – a kötelezettség fennállásának időtartama alatt – a támogatás jogosulatlan igénybe vételére vonatkozó szankciók alkalmazására
 
A pályázati útmutató 14.3. pontjában szereplő szövegrész helyébe jelen módosítással az alábbi lép:
A kedvezményezett az ellenőrzések során köteles együttműködni az ellenőrzést végző szervezetekkel, illetve a projekt zárását követő 10 éven át köteles biztosítani, hogy a pályázatban a dokumentumok őrzésére kijelölt helyen, vagy előre bejelentett, ettől eltérő helyen a pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles haladéktalanul tájékoztatni pályázatkezelőt.
 
27. A pályázati útmutató 16. pontjában szereplő szövegrész:
A kedvezményezett a döntés után bármikor kezdeményezheti a támogatási összeg egészéről vagy részéről való lemondást az EPER-ben, a Beadott pályázatok menüpontban vagy a www.esza.hu honlap Hazai Programok/Dokumentumok menüpont „beszámolás-beszámoló űrlapok” témát választva. Gyakori eset, hogy a kedvezményezett a beszámoló elkészítése során szembesül azzal, hogy a támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint elszámolni, úgy a beszámolóval együtt kell beküldeni a lemondást.
A lemondó nyilatkozatot a szervezet hivatalos képviselőjének kell aláírni és szükség esetén vissza kell utalni a támogatási szerződésben rögzített bankszámlaszámra a támogatási (rész)összeget, illetve az előlegként megkapott összeg és az elszámolásra benyújtott és jóváhagyott támogatás különbözetét. A visszautalásról szóló terhelési értesítő záradékolt másolatát csatolni kell a nyilatkozathoz visszautalás esetén.
 
A pályázati útmutató 16. pontjában szereplő szövegrész helyébe jelen módosítással az alábbi lép:
A kedvezményezett a döntés után bármikor kezdeményezheti a támogatási összeg egészéről vagy részéről való lemondást az EPER-ben, a „Beadott pályázatok” menüpontban vagy a www.esza.hu honlapról letölthető iratminta segítségével. Gyakori eset, hogy a kedvezményezett a beszámoló elkészítése során szembesül azzal, hogy a támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint elszámolni, úgy a beszámolóval együtt kell beküldeni a lemondást és visszautalni a lemondott összeget a Pályázatkezelő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00286318-00000055 számú bankszámlájára.
A lemondó nyilatkozatot a szervezet hivatalos képviselőjének kell aláírni.
 
28. A pályázati útmutató jelen módosítással az alábbi, 19. ponttal egészül ki:
Kifogás
Az Ámr. 131. §-a értelmében az államháztartáson kívüli szervezetek kifogást nyújthatnak be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő.
A kifogást a közigazgatási és igazságügyi miniszternek kell küldeni a kifogásolt intézkedés, döntés kézhez vételétől, illetve – döntés, intézkedés elmaradásával kapcsolatos kifogás esetén – a döntés vagy az intézkedés elmaradásáról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül.
A kifogásnak tartalmaznia kell legalább
 • a pályázati azonosítót,
 • a kifogás benyújtójának nevét vagy megnevezését,
 • a kifogásolt vagy elmaradt intézkedés, döntés meghatározását,
 • a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel, döntéssel megsértett jogszabályhely pontos megjelölését, valamint
 • az EPER-ben lefolytatott pályázati eljárások kivételével a kifogás határidőben történő benyújtásának igazolására alkalmas dokumentumot vagy iratot.
Egy döntéssel, intézkedéssel összefüggésben kifogás egyazon pályázó vagy kedvezményezett részéről csak egy alkalommal nyújtható be.
A kifogásról a miniszter a kifogás benyújtását követő 30 napon belül dönt, amelyről értesíti a kifogás benyújtóját.
 
A módosítás jóváhagyásának dátuma: 2010. november 15.
 
 
Kérdéseivel, kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat:
 
Telefon: 1/273-4250
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok