2020. július 11.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás szociális módszertani intézmények számára

2010. december 31.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (továbbiakban NEFMI) 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelet alapján meghívásos pályázatot hirdet az Idősügyi Stratégia II.4.5. pontja alapján innovatív programok működtetésének támogatására.
 
1. A pályázat célja
Az Idősügyi Stratégia II.4.5. pontjában megfogalmazott idősödők és idősek társadalmi részvételének erősítéséről szóló innovatív program/ok működtetésének támogatása.
 
2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. mellékletét módosító 2010. évi XLII. törvényerejű rendelet alapján, XX. NEFMI fejezet, 20. fejezet, 20. cím, 27. alcím, „Idősügyi programok” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton áll rendelkezésre.
 
3. A pályázók köre, a megvalósítandó feladatok, a megvalósítás időszaka
Pályázatot nyújthatnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58.§-a alapján a pályázat benyújtásakor miniszteri kijelöléssel rendelkező regionális, illetve egyházi szociális módszertani intézmények (a címjegyzéket az 1. sz. melléklet tartalmazza).
 
A pályázat megvalósulása:
A pályázati program megvalósulása során a fiatal korosztály, az idősödő és idős korosztály egymás életébe és készségeibe betekintést nyer, azokat támogatja, segíti.
A program kivitelezője kizárólag idősek nappali intézménye lehet, mely oktatási intézménnyel és vagy közművelődési szervezettel közösen tervezi, végzi pályázati programját.
 
Támogatható feladatok
A pályázati programban mindkét célcsoport és azok családjainak értékrendjét kiemelten kell kezelni és megjeleníteni. Az a pályázati program részesülhet támogatásban, melyben a célcsoportok érdeklődési köre, hiányterületei, képességei egymásra felhajtó erőként hatnak, melyben a fiatal korosztályt az idősebb tanítja valamely készségre és viszont, például:
 • idősebb korosztály szabadidős programot szervez a fiatalabbaknak,
 • idősebb korosztály felügyeletet nyújt a fiatalabbaknak,
 • közös programok megvalósítását szervezi meg úgy, hogy abban mindkét korosztály aktív feladatot kap.
 • stb.
A pályázat megvalósításának időszaka: 2011. február 1. – 2011. május 31.
 
A pályázható összeg minimum 5 millió, maximum 20 millió forint.
 
4. A pályázat benyújtásának formai követelményei, módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus formában, adatlapon kell benyújtani (2. sz. melléklet).
 
A benyújtás helye:
 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya
 
5. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat benyújtási határideje 2011. január 11.
Benyújtottnak minősül az a pályázat, mely a határidő utolsó napján 24 óráig beérkezik az szgyszftitkarsag@nefmi.gov.hu e-mail címre.
 
Ha pályázó a pályázat benyújtására meghatározott határidőt elmulasztja, a pályázat elutasításra kerül.
 
6. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatot a beérkezést követően pályázati azonosítóval látják el, majd a pályázat érvényességi ellenőrzésére kerül sor az alábbi szempontok szerint:
 1. a pályázat elektronikus benyújtottsága, kitöltöttsége, megfelelősége,
 2. a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága.
Amennyiben a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapításra kerül, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban, a pályázót hiánypótlásra hívja fel a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya a 6. pontban meghatározott módon.
 
7. Hiánypótlás módja
A pályázat beérkezését követő 3 napon belül a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya a pályázat formai hiányossága esetén – amennyiben a hiányosság pótolható – a hiányosságok kijavítására, pótlására 5 napos határidővel felszólítja a pályázót. A felszólítást a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya elektronikus formában küldi el a pályázónak. Az értesítésben megjelöli az összes hiányt, valamint a hiánypótlás módját. A hiánypótlásra csak egy alkalommal, a felhívás kézhezvételétől számított 5 napon belül van lehetőség. Ha a pályázó a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a pályázat elutasításra kerül.
 
Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely legkésőbb a felszólítás megküldésétől számított 5 napon belül (a határidő utolsó napján 24 óráig) beérkezik az szgyszftitkarsag@nefmi.gov.hu e-mail címre.
 
8. A pályázat elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését 3 fős döntés-előkészítő bizottság végzi, melynek tagjai a NEFMI kijelölt munkatársai.
A pályázatok értékelését döntés-előkészítő bizottság az alábbi szakmai szempontrendszer szerint végzi:
 • a pályázati programban foglaltak, valamint azok megvalósításának várható eredményei illeszkednek-e az Idősügyi Stratégia II.4.5. pontjában megfogalmazott iránymutatásokhoz,
 • mindkét célcsoport és azok családjainak értékrendjét kiemelten kezeli és megjeleníti a pályázati program,
 • a célcsoportok érdeklődési köre, hiányterületei, képességei egymásra felhajtó erőként hatnak, melyben a fiatal korosztályt az idősebb tanítja valamely készségre és viszont,
 • a program továbbélése a pályázati időszak után még legalább két évig biztosított.
9. A pályázók döntést követő kiértesítése
A nemzeti erőforrás miniszter döntését követően a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya 3 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indokait. A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslatnak helye nincs.
 
10. A nyertes pályázatok állami támogatása
A miniszteri döntés alapján a nyertes pályázókkal a NEFMI támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésére irányadó a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelet.
 
A pályázati döntésről szóló értesítés tartalmazni fogja a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét.
 
A támogatási szerződés keretében csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:
 • a kedvezményezett valóságban felmerült és kifizetett költségei, amelyek teljesülése eredeti számlákkal, okmányokkal igazolható,
 • közvetlenül kapcsolódnak a pályázatban vállalt cél megvalósításához, nélkülözhetetlenek annak végrehajtásához és a támogatási szerződéshez bekért költségvetésben személyi, dologi és felhalmozási kiadásként betervezésre kerülnek.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
 1. a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott;
 2. a korábban nyújtott állami, vagy európai uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el,
 3. korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
 4. szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
 5. csőd-, felszámolási- illetve végelszámolási eljárás alatt áll,
 6. korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
 7. munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek (1/2006. (II. 2.) FMM rendelet szerint)
11. További információk
A meghívásos pályázattal kapcsolatban további információkat a (1) 795-3149-es telefonszámon, valamint az szgyszftitkarsag@nefmi.gov.hu e-mail címen kaphatnak a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályától.
 
Dr. Réthelyi Miklós
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok