2022. május 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató

2003. február 27.

Tájékoztató a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj pályázati feltételeiről

2003


Szerkesztette a Felsőoktatási Pályázatok Irodája

A.) Általános tudnivalók

 1. A Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 10/A paragrafusának (1)-(5) bekezdésében foglaltak, valamint az oktatási miniszter 7/2001. (II. 23.) OM rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján került meghirdetésre.
 2. Az ösztöndíj célja, hogy a tudományos, illetve mester fokozat megszerzését követően a legtehetségesebb és legrátermettebb fiatal kutatók és művészek pályájukat a hazai felsőoktatási intézmények műhelyeiben alapozzák meg, ezáltal elősegítve a vezető oktatói utánpótlás biztosítását a felsőoktatási intézményekben.
 3. Az ösztöndíjpályázatot az Oktatási Minisztérium évente hirdeti meg, 2003-ban várhatóan legalább 100 ösztöndíjat ítélhet oda, amelyről a független szakértői értékeléseket követően a Széchenyi István Kuratórium dönt. A döntést követően az eredményről a pályázók írásos értesítést kapnak.
 4. A benyújtott pályázatokat – a pályázat kimenetelétől függetlenül – a Felsőoktatási Pályázatok Irodája 5 évig őrzi meg.
 5. Az ösztöndíj havi bruttó összege
 1. a felsőoktatási intézményben közalkalmazotti, szolgálati, illetve egyéb munkaviszony alapján teljes munkaidőben, egyetemi/főiskolai adjunktusi, vagy tanársegédi, főiskolai docensi, továbbá tudományos segédmunkatársi és tudományos munkatársi munkakörben foglalkoztatott pályázók,
 2. a felsőoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoportban teljes munkaidőben tudományos segédmunkatársi, vagy tudományos munkatársi munkakörben foglalkoztatott pályázók, valamint
 3. a pályázáskor felsőoktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoportban teljes munkaidőben nem foglalkoztatott, de legalább az ösztöndíj folyósításának időtartamára a fogadó intézménnyel teljes munkaidejű jogviszonyba kerülő pályázók esetében a költségvetési törvényben meghatározott egyetemi tanári munkakör garantált illetményének* 20%-a (kiegészítő ösztöndíj); míg
 4. a pályázáskor, valamint az ösztöndíj folyósításának teljes időtartama alatt a fogadó felsőoktatási intézményben/felsőoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoportban és más munkáltatónál nem foglalkoztatott, a rendelet szerint teljes ösztöndíjra pályázók esetében a költségvetési törvényben meghatározott egyetemi tanári munkakör garantált illetményének* 70%-a (teljes ösztöndíj).
 1. Az ösztöndíj időtartama alatt az (a) - (c) pont szerinti pályázó teljes munkaidejű alapbérét a munkáltató változatlanul folyósítja.
 2. Az ösztöndíjat az Oktatási Miniszter adományozza, az ösztöndíjas jogviszony feltételeit szerződés rögzíti.
 3. Az ösztöndíj a minisztérium és a fogadó felsőoktatási intézmény között megkötött szerződésben foglaltak szerint kerül folyósításra.
 4. A jelen pályázati fordulóban elnyert ösztöndíjak 2003. szeptemberétől 36 hónapon át kerülnek folyósításra.


 5. * Az egyetemi tanári munkakör – a 2002. évi LXII. törvény 11. § (4) bek. szerinti – garantált illetménye 2003-ban 360 ezer Ft.

 6. Az ösztöndíjas jogviszony legfeljebb összesen 12 hónapra szüneteltethető. Szüneteltetésnek minősül az egy naptári évben, a szorgalmi időszakra eső összesen nyolc hetet – ezen belül egyszeri alkalommal legfeljebb hat hetet – meghaladó távollét. Az ösztöndíjas jogviszony időtartamát a szüneteltetés időtartama nem hosszabbítja meg. A szüneteltetés időtartamára ösztöndíj nem folyósítható. Az ösztöndíjas a szüneteltetésre vonatkozó kérelmet a fogadó felsőoktatási intézményhez nyújtja be, a szüneteltetést a fogadó felsőoktatási intézmény jóváhagyását követően a kuratórium engedélyezi, mérlegelve az ösztöndíjas munkatervének teljesíthetőségét, illetőleg előírva annak módosítását.
 7. Külföldi kutatómunka végzése céljából az ösztöndíjas jogviszony legfeljebb 2 alkalommal, összesen legfeljebb 30 hónapra, az intézmény támogatásával, megszakítható. Megszakításnak minősül az egy naptári évben a szorgalmi időszakra eső, összesen hat hetet meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás.
 8. A terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás és a gyermekgondozási díj folyósítási ideje alatt az ösztöndíjas időszak megszakítható. Megszakítható továbbá az ösztöndíjas jogviszony a sorkatonai (polgári) szolgálat idejére.
 9. A megszakítás időtartamára ösztöndíj nem folyósítható. Az ösztöndíjas időszak a megszakítás időtartamával meghosszabbodik. Az ösztöndíjas időszak megszakításáról az ösztöndíjasnak a kuratóriumot és egyidejűleg a kifizető helyet értesítenie kell.
 10. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik az egyetemi docensi, főiskolai tanári, tudományos főmunkatársi, egyetemi tanári, tudományos tanácsadói, kutatóprofesszori kinevezéssel, továbbá, ha a felsőoktatási intézménnyel/felsőoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoporttal kötött közalkalmazotti, szolgálati jogviszonya, illetve egyéb munkaviszonya megszűnik, valamint az ösztöndíjszerződésben szabályozott egyéb esetekben.

A pályázatot 4 (1 eredeti és 3 másolati) példányban kell a fogadó felsőoktatási intézmény vezetőjéhez benyújtania felsőoktatási intézmény által megszabott határidőre. A felsőoktatási intézmény a pályázatot – a pályázó személyét és szakterületét illetően, az intézményfejlesztési terv figyelembe vételével – véleményezi, és 2003. április 15-ig megküldi a pályázat lebonyolítását végző Felsőoktatási Pályázatok Irodájába.

 • A pályázó köteles a pályázatához intézményi nyilatkozatokat (I. A pályázót fogadó szervezeti egység vezetőjének nyilatkozata; II. Intézményvezetői nyilatkozat), valamint A pályázói nyilatkozatot csatolni.
 • A pályázó benyújtott pályázata utolsó lapjaként köteles az Űrlapcsomagban található Tartalomjegyzéket csatolni. A Tartalomjegyzék arra szolgál, hogy a pályázó annak alapján rendszerezze a pályázati anyag lapjait, s ott feltüntesse a pályázati anyag oldalszámozását és összoldalszámát. Az egyes lapok oldalszámát kérjük, a lap jobb alsó sarkában található kockában jelöljék (ennek elmulasztása formai hiba). A pályázó a pályázati anyag lapjait (az Ajánlásokat kivéve) egymáshoz rögzítve köteles beadni. Kérjük, a spirálkötés használatát lehetőség szerint kerüljék!

A pályázatok szakmai értékelését a Széchenyi István Kuratórium és az általa felkért független szakértők végzik. A Kuratórium a formai követelményeknek meg nem felelő pályázatokat nem értékeli. E hibák a következők:

 1. a pályázói és ajánlói adatlap, a szakmai tevékenységet bemutató lapok, a nyilatkozatok, az ajánlások és a tartalomjegyzék hiánya,
 2. a 2003. évi formanyomtatványoktól és űrlapoktól eltérő űrlapok használata (a fénymásolt, illetve az Internetről letöltött űrlapokat természetesen elfogadjuk; nem fogadhatók el azonban a korábbi évek pályázati formanyomtatványai),
 3. a pályázati anyag oldalszámozásának hiánya vagy hibája, a pályázati anyag lapjai rögzítésének elmulasztása.

B.) Pályázati feltételek

Ösztöndíjban részesülhet az, aki

 • tudományos (PhD, vagy a Ftv. 119. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a doktori fokozatnak megfelelő), illetőleg mester (DLA, vagy a Ftv. 123. § (8) bekezdésében említett művészeti díjjal) fokozattal rendelkezik, továbbá:

(a) felsőoktatási intézményben közalkalmazotti, szolgálati jogviszony, illetve egyéb munkaviszony alapján teljes munkaidőben, egyetemi/főiskolai adjunktusi, tanársegédi, főiskolai docensi, tudományos segédmunkatársi, vagy tudományos munkatársi munkakörben foglalkoztatott, vagy

(b) felsőoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoportban teljes munkaidőben foglalkoztatott tudományos segédmunkatárs, illetőleg tudományos munkatárs, vagy

(c) valamely felsőoktatási intézményben, illetőleg felsőoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoportban az ösztöndíj elnyerésére jogosító munkakörbe való kinevezés jogának gyakorlójával megállapodást kötött arról, hogy őt az ösztöndíjas szerződés érvénybelépésének időpontjától, legalább az ösztöndíj időtartamára az a) illetve a b) alpontokban megnevezett munkakörök valamelyikében teljes munkaidőben foglalkoztatja. Ezt a pályázó a pályázati anyagban megtalálható (c) típusú Intézményvezetői nyilatkozat pályázathoz való csatolásával igazolja. A kinevezés elmaradása esetén az ösztöndíjas szerződéses jogviszony nem jön létre; vagy

(d) az a), b) vagy c) alpontokban foglalt feltételek egyikének sem felel meg, de vállalja, hogy az ösztöndíj folyósításának időpontjától kezdődően, az ösztöndíjas időszak teljes időtartama alatt, sem a felsőoktatási intézményben, sem más munkáltatónál rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, illetőleg fennálló ilyen munkaviszonyát az ösztöndíj elnyerésének esetében megszünteti, vagy az ösztöndíjas jogviszony idejére fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe.

 • Az ösztöndíjra pályázhatnak azok is, akik külföldön szereztek tudományos fokozatot, művészeti elismerést, de a tudományos fokozat doktori (PhD) vagy mester (DLA) fokozatként történő honosítása, illetve művészeti elismerés esetében az Ftv. 123. § (8) bekezdése szerinti egyenértékűvé nyilvánítás a pályázat benyújtásának időpontjában még nem történt meg. Az ösztöndíjas jogviszony azonban csak akkor jön létre, ha az ösztöndíjas szerződés hatályba lépésének időpontjáig a tudományos fokozat honosítása, a művészeti elismerés fenti egyenértékűvé nyilvánítása megtörténik.

A pályázó által benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell

 1. a pályázó és az ajánlók adatait tartalmazó adatlapokat,
 2. a pályázó korábbi oktatási és kutatási/alkotó művészeti teljesítményének a pályázati útmutatóban megadott szempontok alapján elkészített dokumentációját,
 3. az oktatási és kutatási tevékenységét részletező, a vállalt feladatok részteljesítésére vonatkozó ütemezést is tartalmazó munkatervet,
 4. a Pályázó nyilatkozatát,
 5. az intézményi nyilatkozatokat
 6. I. A pályázót fogadó szervezeti egység vezetőjének nyilatkozata,

  II. Intézményvezetői nyilatkozat,

 7. lehetőség szerint kettő (legfeljebb három) kiemelkedő magyar és/vagy külföldi tudományos személyiség Ajánlását. Az Ajánlásokat elegendő 1-1 példányban beküldeni.
 8. a kitöltött és aláírt Tartalomjegyzék űrlapot.

Az ösztöndíj elnyerésével járó kötelezettségek

 1. Az ösztöndíjas vállalja, hogy az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt az őt foglalkoztató felsőoktatási intézményben, vagy felsőoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoportban fennálló közalkalmazotti, szolgálati jogviszonyán, illetve munkaviszonyán kívül, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt csak akkor létesíthet vagy tarthat fenn, ha az a pályázat megvalósulását nem veszélyezteti, és a kuratórium ahhoz a pályázat részeként, a benyújtott nyilatkozat alapján hozzájárul, illetőleg a pályázat elbírálását követően abban az esetben
  1. ha — az oktatói, kutatói tevékenységet kivéve — a szerzői jogi védelem vagy más jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységre irányuló, illetve szakmai testületi tagsági jogviszony létesítését, illetve
  2. az oktató, kutató tevékenységre, valamint az a) pontban meghatározottakon kívüli tevékenységre irányuló jogviszony létesítését

  az ösztöndíjas a kuratóriumnak előzetesen írásban bejelenti, és ahhoz a kuratórium hozzájárul.

 2. Az ösztöndíjas a fentieken kívül további és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem hoz létre, illetve korábban keletkezett ilyen jogviszonyát megszünteti.
 3. Az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósításának időszakában központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjjal nem rendelkezhet (pl. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, OTKA Posztdoktori Ösztöndíj, stb.).
 4. Az ösztöndíj folyósítása 18 aktív hónapjának elteltével az ösztöndíjas az addig elvégzett feladatok teljesítéséről a kuratórium által megszabott módon jelentést nyújt be a Széchenyi István Kuratóriumhoz.
 5. Az ösztöndíjas vállalja, hogy az ösztöndíj befejezését követő három hónapon belül részletes beszámolót ad be a lezárult ösztöndíj idejére vállalt feladatok teljesítéséről, amelyeket a három éves tevékenység eredményeinek dokumentumaival is alátámaszt.

C.) Kitöltési útmutató

A pályázati űrlapok kitöltésénél kérjük, kövessék az alábbi tájékoztatót. A tájékoztatóban nem részletezett pontokat értelemszerűen töltsék ki.

PÁLYÁZÓI ADATLAP

A pályázói adatlap a pályázó adatainak rögzítésére szolgál. Kitöltéséhez a következő hasznos tudnivalók tartoznak:

 • Pályázat kódszáma: a pályázat beérkezését követően az Iroda tölti ki.
 • A pályázat benyújtójának adatai:

1. Neve: kérjük a dr. megjelölést a pályázó neve után feltüntetni.

3. PhD vagy a Ftv. 119. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a doktori fokozatnak megfelelő tudományos fokozat; DLA vagy azzal egyenértékű, a Ftv. 123. § (8) bekezdésében említett művészeti díj.

4. A letelepedési vagy tartózkodási engedély másolatát oldalszámozással ellátva a benyújtandó pályázati anyaghoz, a Tartalomjegyzéket megelőző lap(ok)ként kell rögzíteni.

6., 7. Amennyiben a pályázó telefonszáma illetve fax elérhetősége nem budapesti, kérjük, a körzetszámot is tüntesse fel.

9. Az Általános tudnivalók 5. pontja szerint.

10. A pályázatok értékelési rendjére vonatkozó útmutatást a Tájékoztató D.) fejezetében találja.

15. Az Intézményvezetői nyilatkozatban megjelölt munkakört kérjük beírni (csak a kiegészítő ösztöndíjra pályázók esetében kell megjelölni).

16., 17. Amennyiben a jelölt telefonszáma illetve fax elérhetősége nem budapesti, kérjük, a körzetszámot is tüntesse fel.

 • Tudományág:

19.Kérjük, kizárólag az 1. sz. melléklet szerinti osztályozási listát felhasználva végezze el szakterületének besorolását.A “szűkebb tudományág” rovatába kérjük, hogy csak egy kategóriát írjanak be. Abban az esetben, ha több szűkebb tudományágat jelölnek meg, automatikusan az elsőként beírtat vesszük figyelembe.

A PÁLYÁZÓ ÁLTAL FELKÉRT AJÁNLÓK ADATAI

“A pályázó által felkért ajánlók adatai” űrlapot a pályázó tölti ki. Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a két ajánlás formai követelmény pályázata benyújtásához.

A PÁLYÁZÓ SZAKMAI (OKTATÁSI, KUTATÁSI/ALKOTÓ MŰVÉSZETI) MUNKÁSSÁGÁNAK, VALAMINT MUNKATERVÉNEK KÖTELEZŐ FELÉPÍTÉSE ÉS RÉSZLETES DOKUMENTÁCIÓJA

Az oktatási, illetve kutatási tevékenység dokumentálásánál az egyes alpontokra adott válaszok terjedelme előre meghatározott, ettől eltérni csak abban az esetben lehet, ha az űrlapon erre jelzést talál. Kérjük, hogy az alpontok szerinti válaszadásakor kerülje a felesleges ismétléseket.

A pályázó szakmai tevékenységének bemutatási rendje

I. Szakmai önéletrajz

II. A pályázó oktatási tapasztalatai

II/1. A pályázó eddigi oktatási tevékenysége

Oktatott tárgyak

Közreműködés szak/tanterv/tantárgy/módszer fejlesztésében

Részvétel oktatás-fejlesztési programokban

II/2. Az oktatási tevékenység eredményei, hatása

Részvétel tankönyv, jegyzet, oktatási segédlet elkészítésében

Elismerések, díjak, kitüntetések, vendégoktatói meghívások

Vezetése alatt készült PhD/DLA értekezések, TDK dolgozatok, szakdolgozatok, diplomamunkák

III. A pályázó kutatási, alkotó művészeti felkészültsége

III/1. Publikációk (és visszhangjuk) és/vagy szakmaspecifikus alkotások

III/2. A pályázó kutatási, alkotó művészeti tevékenységének hatása, visszhangja

Részvétel sikeres kutatási/alkotó művészeti projektekben

A pályázó szakmai elismertsége

IV. Munkaterv

IV/1. A pályázó fő célkitűzéseinek összefoglalása

IV/2. A pályázó tervezett oktatási tevékenységének részletezése

IV/3. A pályázó tervezett kutatási/alkotó művészeti tevékenységének részletezése

IV/4. A munkaterv időrendi ütemezése, a megvalósítás forrásai és a várható eredmények

A pályázó szakmai tevékenységének bemutatásához kapcsolódó szempontrendszer

I. Szakmai önéletrajz

Kérjük, hogy szakmai önéletrajza legyen tömör, ugyanakkor sorolja fel életpályájának főbb eseményeit: személyes adatok, iskolai végzettség, tudományos minősítés adatai, nyelvtudás; teljes munkaidejű (esetleg részmunkaidejű) foglalkozásainak felsorolása (felsőoktatási pályafutása); jelentősebb tanulmányutak; szakmai tevékenységének legjellemzőbb állomásai és kiemelkedő eredményei; elismerései. Az önéletrajz terjedelme ne haladja meg az 1 oldalt.

II. A pályázó oktatási tapasztalatai

A jelölt itt mutatja be a korábbi oktatási tevékenységét, és az ehhez kapcsolódó eredményeket. Az oktatási tapasztalatok hiánya nem jelenti a pályázat elutasítását. Ebben az esetben a II. pont alpontjait, vagy az alpontok egy részét hagyja üresen, és a szakértők főként a pályázó kutatási felkészültsége és – amennyiben volt – a PhD képzés alatt megszerzett oktatási gyakorlata alapján értékelnek. Azok a pályázók, akik oktatási tapasztalattal rendelkeznek, törekedjenek arra, hogy munkásságuk legjellemzőbb és legfontosabb momentumait emeljék ki, kerülve a túlzott és felesleges részletezést.

II/1. A pályázó eddigi oktatási tevékenysége

II/1.1. Oktatott tárgyak

Kérjük, hogy a táblázatnak megfelelően sorolja fel azokat a tárgyakat, amelyeket oktatott, a következők szerint (ha egy tárgyat több félévben is oktatott, akkor a tanévre, a szemeszterre, és a hallgatók létszámára vonatkozó adatokat egy táblázaton belül sorolja fel, megfelelő módon elválasztva):

 • a tárgy megnevezése (az oktatás nyelvén);
 • típusa (előadás, gyakorlat, számolási-, labor-, klinikai-, terepgyakorlat, tanüzemi gyakorlat, speciális kollégium, szeminárium);
 • képzési szint (felsőfokú szakképzés, egyetemi/főiskolai alapképzés, továbbképzés, PhD/DLA képzés, stb.);
 • intézmény, kar (oktatás helyszíne);
 • képzési szak;
 • tagozat (nappali, esti, levelező, távoktatás);
 • tanév és szemeszter (sorolja fel, hogy a tárgyat mely tanévekben, szemeszterben tartotta, a jelölésére használjon rövidítést, pl.: 1998ő (őszi szemeszter), vagy 1998t (tavaszi szemeszter), vagy 1998ő/1998t (őszi+tavaszi szemeszter);
 • óraszám (szemeszterenkénti óraszám);
 • hallgatók létszáma.

II/1.2. Közreműködés szak/tanterv/tantárgy/módszer fejlesztésében

Legfeljebb 3 fejlesztési tevékenység bemutatására van mód, ezért kérjük, hogy a legjellemzőbb fejlesztési eredményeket válassza ki. A táblázatnak megfelelően, a megnevezésen túl adja meg a fejlesztés típusát (szak, tanterv, tantárgy, módszer, egyéb), a részvétel jellegét (pl.: vezető, közreműködő), valamint fejtse ki, hogy milyen szerepet töltött be/milyen feladatot vállalt a fejlesztés során.

II/1.3. Részvétel oktatás-fejlesztési programokban (pályázati/megbízásos)

Kérjük, ismertesse a külső forrásból megvalósuló, oktatáshoz kapcsolódó azon programokat, amelyekben közreműködőként (esetleg témavezetőként) részt vett. Legfeljebb 2 program megadására van lehetősége, így kérjük, hogy a legjellemzőbb és legeredményesebb programokról számoljon be.

II/.2. Az oktatási tevékenység eredményei, hatása

II/2.1. Részvétel tankönyv, jegyzet, oktatási segédlet elkészítésében

Az alpont keretében 3 kiadott tankönyv, jegyzet, vagy oktatási segédlet (típus) ismertetésére van lehetősége. A részvétel jellege lehet pl.: szerző, fejezetszerző, szerkesztő, stb. A lapszám rovatba a pályázó által ténylegesen írt könyvoldalak számát kérjük beírni.

II/2.2. Elismerések, díjak, vendégoktatói meghívások

Az alpont keretében a következőkről adhat tájékoztatást:

 • oktatási tevékenységének visszhangja,
 • elismerések kiváló oktatói tevékenységért,
 • vendégoktatói felkérések (intézmény neve, oktatott tárgyak, időtartam).

II/2.3. Vezetése alatt készült PhD/DLA értekezések, TDK dolgozatok, szakdolgozatok, diplomamunkák

Kérjük, itt adja meg tételes felsorolásban a vezetése alatt készült PhD/DLA disszertációkat (név, cím, védés éve) és TDK dolgozatokat (név, cím, évszám, helyezés), illetve a szakdolgozatok és diplomamunkák számát.

III. A pályázó kutatási, alkotó művészeti felkészültsége

III/1. Publikációk (és visszhangjuk) és/vagy szakmaspecifikus alkotások

Az eredeti tudományos, illetve alkotó művészeti tevékenységet tükröző publikációkat (nyomtatásban és elektronikus formában megjelenteket), illetve szakmaspecifikus alkotásokat – munkássága teljes időszakára vonatkozóan – sorolja fel. A publikációk felsorolását az alábbiak figyelembe vételével készítse el (minden esetben tüntesse fel a pontos bibliográfiai adatokat):

 • a pályázó PhD értekezése (címe, témavezetője, minősítése);
 • szakkönyv, monográfia (szerző(k), cím, megjelenés helye, kiadási év, kiadó, lapszám);
 • könyvfejezet (szerző(k), a könyvfejezet címe, a kötet szerkesztője, a kötet címe, a megjelenés helye, kiadási év, kiadó, lapszám);
 • lektorált* tudományos/művészeti cikkek (szerző(k), a tanulmány címe, folyóirat neve, megjelenés éve, folyóiratszám, oldalszám);
 • konferencia előadások kiadványai (bibliográfiai adatok, mint fent);
 • nem lektorált tudományos/művészeti cikkek (bibliográfiai adatok, mint fent);
 • ismeretterjesztő kiadványok (könyvek, cikkek, stb. a fentiek szerint).**

Az alpont keretében ismertesse a publikációk visszhangját: eddigi lektorált cikkeinek összesített száma, az idézettség (az idézettség összesített száma) és az 5 legfontosabb hivatkozás felsorolása (szerző(k), a tanulmány címe, folyóirat neve/kiadó, megjelenés éve, folyóiratszám, oldalszám); vagy egyéb, az adott tudományterületre jellemző mutató(k) megadása.* Lektorálás: független szakmai bírálóval történt szakértői véleményezés.
** Megjegyzés: A fenti felsorolás tájékoztató jellegű, ezért a publikációkat a tudományterületére, tudományágára jellemző módon, illetőleg csoportosításban is megadhatja.


A szakmaspecifikus alkotásokhoz tartozik minden olyan alkotás, amely nem feltétlenül nyomtatásban jelenik meg, de az adott szakmában (pl. orvosi, agrár, műszaki területek és művészeti alkotó tevékenység) a kiemelkedő teljesítmény jeleként általánosan elfogadott. Példák a teljesség igénye nélkül: épületek, szabványok, képző-, ipar-, fotó- és tervezőművészeti egyéni kiállítások, közgyűjteményben található művek, középületben vagy köztéren felállított fontosabb tervezőművészeti munkák, zeneszerzői és előadóművészeti versenyeken elért eredmények, nyomtatásban vagy hanglemezen publikált művek, kiemelkedő filmes és színházi rendezések vagy szerepek, újító szellemű alkotások, mintaoltalommal rendelkező formatervek, új vegyületek létrehozása, új növény- és állatfajták nemesítése, klinikai teljesítmény, klinikai farmakológiai vizsgálatok, orvostechnikai eszközök kifejlesztése, részvétel gyógyító ellátást, oktatást segítő informatikai fejlesztésekben stb.

III/2. A pályázó kutatási, alkotó művészeti tevékenységének hatása, visszhangja

III/2.1. Részvétel sikeres kutatási, alkotó művészeti projektekben
(pályázati/megbízásos)

A táblázat szerint ismertessen legfeljebb 3 olyan kutatási és egyéb alkotó tevékenységet elősegítő projektet, amelynek megvalósításában közreműködött: téma, támogató/megbízó (alapok, alapítványok, költségvetési szervek, szervezetek, cégek, stb.), összeg, futamidő, elért eredmények, részvétel jellege (témavezető, közreműködő tag), valamint fejtse ki, hogy milyen szerepet töltött be/milyen feladatot vállalt a projekt megvalósításában.

III/2.2. A pályázó szakmai elismertsége

A szakmai és egyéb elismertség körébe tartoznak a következők:

 • szakmai kitüntetések, művészeti díjak;
 • szerkesztőségi és tanácsadói tagság tudományos és/vagy művészeti kiadónál, folyóiratnál, referens tudományos és/vagy művészeti folyóiratnál;
 • tudományos és/vagy művészeti ösztöndíjak (Fulbright, stb.);
 • részvétel a doktori képzésben (a részvétel minősége: előadó, témavezető, bíráló, vizsgáztató, stb.);
 • vendégkutatói meghívások (intézmény neve, időtartam);
 • szakértői tevékenység kuratóriumok mellett, tudományos fokozat alapjául szolgáló mű bírálója, lektori tevékenység;
 • tagság tudományos, alkotó művészeti testületben és bizottságban (a tanács, bizottság neve, a tagság időtartama, a tagság jellege (delegált/választott tag, tanszék/intézet/kar képviselője, elnök), bizottsági tagként elért eredmények);
 • tanácsadói/szakértői tevékenységek az intézmény nevében vagy attól függetlenül.

IV. Részletes munkaterv

Külön űrlapot a Munkaterv ismertetésének céljára nem mellékeltünk. Kérjük, hogy a Munkatervet A/4-es lapokon, számítógépen kinyomtatva készítse el legfeljebb 5 oldal terjedelemben, és oldalszámozással ellátva mellékelje a pályázati űrlaphoz.

A pályázó eddigi munkásságával összhangban álló munkaterv tartalmazzon minden olyan oktatási, kutatási és/vagy alkotó művészeti tevékenységet, amelynek teljesítéséért a pályázó felelősséget vállal, a következők szerint:

IV/1.A pályázó fő célkitűzéseinek összefoglaló ismertetése

A pályázó fő célkitűzéseinek összefoglalása legyen rövid és lényegre törő, adjon számot a pályázó által kitűzött és legfontosabbnak tartott célokról, kiemelve azok kapcsolódását a felsőoktatási intézmény szervezeti egységének fejlesztési terveihez.

IV/2. A pályázó tervezett oktatási tevékenységének részletezése

A tervezett oktatási tevékenység összeállításakor konzultáljon a felsőoktatási intézmény fogadó szervezeti egységének vezetőjével. Kérjük, a tervezett feladatok ismertetésekor – amennyiben lehetséges – használja a II. alpontban megadott szempontrendszert (tanrendi foglalkozások tartása, oktatás-fejlesztési tevékenység, oktatás-szervezési elképzelések).

IV/3. A pályázó tervezett kutatási tevékenységének részletezése

Részletes kutatási/alkotó művészeti tervét úgy készítse el, hogy az a tudományágban járatos, de nem okvetlenül az adott témára (témákra) szakosodott szakember számára is érthető legyen. A munkaterv külön térjen ki a kutatások tervezett elgondolásaira, a módszerekre, az esetleges kockázati tényezőkre.

IV/4. A munkaterv időrendi ütemezése, a megvalósítás forrásai és a várható eredmények

A munkatervi feladatok (oktatási és kutatási) időrendi ütemezését éves bontásban kérjük megadni. A kutatási tevékenység esetében konkrét adatokkal jelölje meg, hogy milyen, már rendelkezésre álló pénzügyi forrás teszi lehetővé a megvalósítást. A tervezett elgondolások mellett jelölje meg a várt eredményeket (pl.: új oktatási-fejlesztési eredmények, tankönyv, jegyzet, tudományos publikáció, találmány, műszaki, művészeti alkotások, stb.).

INTÉZMÉNYI NYILATKOZATOK

I. A pályázót fogadó szervezeti egység vezetőjének nyilatkozata

A pályázót fogadó szervezeti egység vezetője nyilatkozatával ellenjegyzi a pályázó munkatervét. Figyelem! A nyilatkozat csak abban az esetben érvényes, ha a pályázó szakmai alkalmasságának és a munkaterv megvalósíthatóságának indoklása szerepel rajta. A nyilatkozat mellékelésének elmulasztása formai hibának minősül.

II. Intézményvezetői nyilatkozat

Minden pályázó köteles a pályázatához a fogadó intézmény vezetője (felsőoktatási intézmény esetén a dékán, ha ilyen az intézményben nincs, akkor a rektor vagy a főigazgató; MTA-kutatócsoport esetén az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodájának vezetője, valamint a felsőoktatási intézmény vezetője) által aláírt Intézményvezetői nyilatkozatot csatolni. Az Intézményvezetői nyilatkozat betűjele az Általános tudnivalók 5. pontja szerinti osztályozást követi.

Az (a) típusú Intézményvezetői nyilatkozatot a felsőoktatási intézményben teljes munkaidőben foglalkoztatott pályázó esetében kell kitölteni. A (b) típusú Intézményvezetői nyilatkozat a felsőoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoportban teljes munkaidőben foglalkoztatott pályázók esetében töltendő ki. Ezek a pályázók az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodájának vezetője által kiállított nyilatkozattal tudják teljes munkaidejű jogviszonyukat igazolni, míg a felsőoktatási intézmény vezetője azt igazolja, hogy kötelező oktatási tevékenységük ellátásának feltételeit biztosítja. A kétféle szövegezésű (c) típusú Intézményvezetői nyilatkozat a pályázáskor felsőoktatási intézményben (c/1) vagy felsőoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoportban (c/2) teljes munkaidőben még nem foglalkoztatott, de legalább az ösztöndíj folyósításának időtartamára a fogadó felsőoktatási intézménnyel vagy felsőoktatási intézményhez rendelt MTA-kutatócsoporttal teljes munkaidejű munkaviszonyba kerülő pályázó esetében töltendő ki. A (d) típusú Intézményvezetői nyilatkozat a teljes ösztöndíjra pályázók esetében töltendő ki, akikkel a fogadó felsőoktatási intézmény/MTA-kutatócsoport az ösztöndíj folyósításának teljes időtartamára sem létesít munkaviszonyt.

AJÁNLÁS

Az ajánló lehet bármely, a pályázó szakterületén működő magyar vagy külföldi kiemelkedő szakember. Véleményét az “Ajánlás" űrlap kitöltésével és elküldésével dokumentálja. Az ajánló értékelje a pályázó szakmai életútját, tevékenységének színvonalát, oktatói és/vagy kutatói kvalitásait, a pályázó által benyújtott munkatervben foglaltak szakmai értékeit és a tervezett program teljesíthetőségét. (Az Ajánlásokat elegendő 1-1 példányban csatolni.)

Kérjük, hogy a pályázó hívja fel az ajánlást küldő szakemberek figyelmét a beadási határidő betartására! Az elkészített ajánlást az ajánló személy a pályázónak zárt borítékban, a leragasztást aláírásával hitelesítve küldje vissza, a pályázó pedig azt felbontás nélkül, a pályázati anyaghoz mellékelve, együtt nyújtsa be a fogadó felsőoktatási intézményhez. A pályázati anyaghoz mellékelt ajánlások darabszámát a Tartalomjegyzékben kell feltüntetni.

D.)A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSI RENDJE

A beadási határidő leteltével, a beérkezett pályázatokat az Iroda feldolgozza, és előkészíti a szakértői értékelésre. A számítógépes adatrögzítést követi a formai hibát tartalmazó (elutasítottnak tekintendő), valamint a hiánypótlásra felszólítandó pályázatok kiszűrése, majd az érvényes pályázatok zsűrikhez sorolása a pályázó saját tudományági besorolása alapján.

Ezt követően az Iroda értesítést küld minden pályázónak. A visszaigazoló levél a pályázat beérkezésének tényén és a pályázat sorszámán kívül az alábbiak valamelyikét tartalmazza:

 1. amennyiben a pályázat határidőben érkezett és maradéktalanul megfelel a pályázati feltételeknek: annak megállapítását, hogy a pályázat szakértői értékelésre bocsátható,
 2. amennyiben a pályázat határidőben érkezett és olyan kisebb formai hibát tartalmaz, amely nem eredményezi azonnal a pályázat elutasítását: nyolc napos határidővel történő hiánypótlásra való felhívást,
 3. amennyiben a pályázat határidőn túl érkezett vagy olyan formai hibát tartalmaz, amely miatt szakmai értékelésre nem bocsátható: annak tényét, hogy a pályázatot a kuratórium elutasította.

Amennyiben a pályázó a pályázatoknak az Irodához történő beérkezésének határidejétől (2003. április 15.) számított 21 napon belül nem kapja kézhez a Felsőoktatási Pályázatok Irodája visszaigazoló levelét, kérjük, érdeklődjön az Irodánál a pályázat beérkezéséről. Amennyiben a pályázó pályázata valamilyen okból nem került a Felsőoktatási Pályázatok Irodájában regisztrálásra, a pályázó a beadás tényének igazolásával (a fogadó felsőoktatatási intézmény által kiállított átvételi elismervény, postai feladóvevény) jogosult a teljes pályázati anyagot a fogadó felsőoktatási intézménynél ismételten benyújtani. Erre a beadási határidőtől számított 30 napon belül van lehetőség.

A pályázatok szakmai értékelése intenzív ülésszak keretében történik. A kuratórium – az egyes tudományágakhoz beérkezett pályázatok száma alapján – már az értékelő ülésszak előtt meghatározza a tudományáganként elnyerhető ösztöndíjak irányszámát.

A kuratórium szakmai zsűriket alakít ki, melyek élére vezető szakértőket nevez ki. A kuratórium és a vezető szakértők az értékelő ülésszak előtt ismertetik az irányadó értékelési elveket a szakértőkkel. A pályázatokat független szakértők értékelik. A szakértők és a pályázattal kapcsolatban álló tisztségviselők a szakértői értékelést megelőzően titoktartási és pártatlansági nyilatkozatot írnak alá.

Az intenzív értékelő ülésszakon a vezető szakértők gondoskodnak az esetlegesen tévesen besorolt pályázatok átirányításáról, valamint az összeférhetetlenségi szabályok szem előtt tartásával a pályázatok szakértők közötti elosztásáról.

A szakértők a Tájékoztató 3. sz. mellékletében bemutatott Értékelőlapon véleményezik a benyújtott pályázatokat. Az oktatási és a kutatási tevékenységre maximálisan 40 pontot, a munkatervre szintén 40 pontot lehet adni. A munkaterv összpontszáma maximum 5 ponttal haladhatja meg az oktatási és kutatási tevékenység összesített pontszámát. Az oktatási tevékenység hiánya nem jelenti a pályázat elutasítását, mivel ebben az esetben az oktatási és kutatási tevékenységre adható maximális pontszámon (40 pont) belül a részpontszámok aránya nem rögzített, így lehetőség van arra, hogy a szakértők a pályázatot a kutatási és alkotó művészeti tevékenység fokozott figyelembe vételével értékeljék.

A szakértői értékelést követően a vezető szakértők az adott tudományági zsűrihez tartozó pályázatok pontszámait pályázatonként összesítik, majd a kapott pontszámoknak megfelelően zsűrinként rangsorokat állítanak fel.

A rangsorok alapján a Széchenyi István Kuratórium dönt, a miniszteri jóváhagyást követően az Iroda értesíti a pályázókat. Az értesítő levélben szerepel a pályázónak az adott zsűri által kialakított rangsoron belüli helyezése, illetve az adott zsűri által bírált pályázatok közül nyertesnek nyilvánított pályázatok száma.

Az Értékelőlap másolatát - a pályázó írásbeli kérésére – a pályázó rendelkezésére bocsátjuk.

Budapest, 2003. február

A Felsőoktatási Pályázatok Irodája

A pályázat kitöltésével kapcsolatos esetleges további információk a Felsőoktatási Pályázatok Irodájában kérhetők az alábbi telefonszámokon: (1) 343-01-63, (1) 343-05-88.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok