2023. június 3.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Könyvtártámogatási pályázat 2006 - Tájékoztató

2006. szeptember 4.
TÁJÉKOZTATÓ

a

Felsőoktatási
Könyvtártámogatási
Pályázat

CÉLJAIRÓL
ÉS A RÉSZVÉTEL
FELTÉTELEIRŐL

2006

Tartalom

I. A pályázat célja
II. Prioritások
III. A pályázók köre
IV. A pályázatok elbírálása és bírálati preferenciák
V. A nyertes pályázat
VI. Kitöltési útmutató a pályázati űrlaphoz

I. A pályázat célja

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 128. § (1) bekezdés j) pontjában foglaltak alapján az oktatási és kulturális miniszter évente többletforrásokat biztosít a felsőoktatási könyvtárak állományfejlesztésének támogatására.

A tanulmányi és az oktató munka sikeres folytatásához, a követelmények teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges (mind hagyományos, mind elektronikus hordozókon megjelenő) tankönyvek, szakkönyvek és folyóiratok ára az utóbbi években robbanásszerűen megnőtt. Sem a hallgatók, sem pedig az oktatók körében a szakirodalom egyéni forrásból nem finanszírozható. A felsőoktatási könyvtárak szerepe a primer szakirodalom biztosításának minden formáját tekintve nagymértékben felértékelődött. Ezért az állománybeszerzés területén e könyvtárak rendszeres céltámogatása szükséges.

A 2006-ban várhatóan 45 millió Ft összegű könyvtári többlettámogatás elnyerésére az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot ír ki. A pályázat keretében elérhető támogatásra az állami és államilag elismert nem állami felsőoktatási intézmények egyetemi (központi) és főiskolai (központi) könyvtárai pályázhatnak, amelyek a pályázatukban tükröztetik az adott felsőoktatási intézmény könyvtári fejlesztési igényeit, tehát figyelemmel vannak a kari könyvtárak speciális igényeire is.

A pályázat célja az, hogy a felsőoktatási könyvtárak állománygyarapítási lehetőségeit növelje a hallgatók és az oktatók jobb szakirodalmi és információs ellátása érdekében.

II. Prioritások

A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok az intézmények (könyvtárak), amelyek:
 • gondoskodnak a beszerzett dokumentumok magas szintű formai és tartalmi feltárásáról, a kapcsolatos információkat gyorsan és az érintett felhasználói kör számára teljes mértékben biztosítják (pl. on-line elérhető katalógusok révén),
 • folyóirat-előfizetésük fenntartásával hozzájárulnak az elektronikus információ-szolgáltatás nemzeti program teljes szövegű adatbázisainak folyamatos biztosításához,
 • az EISZ szolgáltatás keretében az ELSEVIER (és társult kiadói) által hagyományos formában megjelentett folyóiratokat előfizető felsőoktatási könyvtárak,
 • könyvtárközi kölcsönzéssel lehetővé teszik az országos elérhetőséget is,
 • társulás tagjaként a beszerzett dokumentumokat több intézmény felhasználói számára teszik folyamatosan hozzáférhetővé.
III. A pályázók köre

A pályázat keretében elérhető támogatásra az állami és állam által elismert felsőoktatási intézmények egyetemi (központi) és főiskolai (központi) könyvtárai pályázhatnak, amelyek a pályázatukban tükröztetik az adott felsőoktatási intézmény könyvtári fejlesztési igényeit, tehát figyelemmel vannak a kari könyvtárak speciális igényeire is.

IV. A pályázatok elbírálása és bírálati preferenciák

A megadott határidőig beérkezett és a formai követelményeknek (pályázati jogosultság, adatkitöltés, szükséges aláírások) is megfelelő pályázatokat a Misztótfalusi Kis Miklós Kuratórium (továbbiakban Kuratórium) által elfogadott fejlesztési célok ismeretében a Kuratórium által felkért szakmai bizottság bírálja el és javasolja támogatásra.
A bírálat során előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyekben a pályázati felhívásban bírálati előnyt nyújtó feltételeken kívül
 • a megfogalmazott pályázati cél a fejlesztési prioritásokkal egybeesik,
 • a pályázati cél indoklása egyértelmű,
 • a pályázati cél és a megvalósításához kért támogatási összeg viszonya reális.
A szakbizottság javaslatait a Kuratórium vizsgálja meg, dönt a benyújtott pályázatok szakmai értékéről és az oktatási és kulturális miniszter számára javaslatot tesz a támogatás megadására és mértékére. Problémás esetekben a Kuratórium egyéni könyvtári és pénzügyi szakértőket is felkérhet tanácsadásra.

Nem kerül elbírálásra a formailag nem megfelelő, illetve a késve érkezett pályázat.

V. A nyertes pályázat

A nyertes pályázókkal az Oktatási és Kulturális Minisztérium köt szerződést a pályázat megvalósítására.
A szerződés (pályázat) megvalósításáról és a támogatás összegének felhasználásáról a pályázó a szerződésben meghatározott időpontig köteles részletes jelentést tenni, és azt az OM Alapkezelő Igazgatóságának elküldeni.

A támogatási összegből (miután ez költségvetési támogatás) rezsi és kezelési költség nem vonható le.

Nem kaphat támogatást a pályázó, ha
 • a pályázat a megadott pályázati szempontoknak nem felel meg,
 • a pályázatban formai hiányosságok találhatók (hiányzó pályázati lap, aláírás hiánya, a pályázat határidőn túl történő postára adása),
 • a pályázatban igényelt összeg meghaladja a pályázatra rendelkezésre álló teljes összeg (45 millió Ft) 25 százalékát,
 • a XX. Oktatási Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat útján történő felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV. 19.) OM rendeletben meghatározott egyéb esetben.
Kitöltési útmutató a pályázati űrlaphoz

Kérjük, hogy a pályázók az alábbiakban nem részletezett pontokat értelemszerűen töltsék ki. Az űrlap kitöltésénél a megküldött formanyomtatványok, illetve azok fénymásolatai használhatók. A pályázati lapok esetén - amennyiben szükséges - pótlap(ok) vehető(k) igénybe (A/4-es lapok).

A pályázati lapokon szereplő pályázati kódszámot valamint a "Saját intézmény" / "Nem saját intézmény" részeket a beérkezést követően az OM Alapkezelő Igazgatósága Felsőoktatási Pályázati Osztálya tölti ki.

A pályázó intézmény (könyvtár) adatai

Megjegyzések:
a) technikailag az intézmény központi könyvtára pályázhat, tehát e pontban a pályázó könyvtár adatai kerülnek,
b) a pályázati megbízott olyan felelős személyiség legyen, aki szükség esetén a pályázat bármely részletével kapcsolatosan felvilágosítással tud szolgálni és döntési felhatalmazása van.

A pályázat célja

1. A pályázati téma rövid leírása max. 150 betűvel lényegében a pályázat címének megadása.
2. A pályázat témájának részletes leírását, a beszerzés, fejlesztés tételes indoklását tetszőleges hosszúságban, kérjük elkészíteni (pótlap igénybe vehető, amin kérjük feltüntetni a III/2 melléklet számot). Célszerű, ha a pályázat szerkezeti felépítésében tükrözi az adott felsőoktatási intézmény alapvető szerkezeti egységei (egyetemi központi és kari könyvtárak) által megfogalmazott igényeket. Ugyanakkor az egységes és hatékony felsőoktatási intézményi könyvtári rendszerben az állományfejlesztés támogatásának alapfeltétele, hogy a beszerzett állomány a felhasználást minden tekintetben optimálisan biztosító könyvtárba kerüljön. A fentiek alapján tehát a pályázat készíthető az adott intézmény egyes könyvtári egységeinek igényeit külön-külön felsoroló módon, de beadható az intézmény egységes pályázataként is, a részpályázók megjelölése nélkül.

A pályázat megvalósításához igényelt támogatás

a) Az igényelt támogatási összeg indoklásánál a pályázó törekedjen a megvalósítandó pályázati cél s a megvalósításhoz szükséges igényelt összeg reális kapcsolatának bemutatására.
b) Itt kérjük a költségvetési terv megadását is.

Mellékletek

A pályázó intézmény (könyvtár) szakmai adatai a szakmai bírálók számára lehetővé teszik annak felmérését, hogy a pályázati fejlesztés milyen meglévő háttérhez, adottságokhoz és feltételekhez társul, hatékony felhasználása mennyire biztosított.
a) a könyvtári állományadatok az elmúlt év végi statisztikai adatokkal egyezzenek meg,
b) ha a pályázat benyújtási határidejéig az adott évi költségvetési keretek még nem tudottak, vagy nem hivatalosak, az elmúlt év adatait kérjük közölni,
c) amely könyvtárban on-line módon is elérhető elektronikus katalógus nincs, kérjük az állományt feltáró hagyományos katalógusok fajtáinak felsorolását,
d) ha az elektronikus katalógusnak már a terve létezik, kérjük, hogy ezt s a megvalósítás várható dátumát közöljék.

Nyilatkozatok

A pályázó cégszerű aláírása a könyvtár felelős vezetőjének az aláírása az írott nagybetűkkel vagy írógéppel is feltüntetett nevével együtt.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok