2023. október 3.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató az európai közösségi jog hatálya alá tartozó külföldi pedagógus oklevelek elismeréséről

2007. szeptember 28.
I. Általános bevezetés

Az európai közösségi jog alá tartozó pedagógus oklevelek magyarországi elismerését a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (Elismerési tv.) Harmadik része szabályozza.

E rész rendelkezéseit kell alkalmazni minden olyan esetben, amelyben a jelen tájékoztató II.1. pontjában felsorolt országok valamelyikének állampolgára Magyarországon pedagógusként szeretne dolgozni, és a külföldön szerzett oklevél lehetővé teszi számára a tanári szakma gyakorlását ezen országok valamelyikében.

Az Elismerési tv. értelmében az európai közösségi jog alá tartozó pedagógus oklevelek elismerésére irányuló eljárás lefolytatására az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) jogosult.

Amennyiben az említett országok állampolgárai nem pedagógusként vagy nem kizárólag pedagógusként szeretnének a jövőben Magyarországon dolgozni, akkor az Elismerési tv. Második része szerinti, a végzettségi szint vagy a végzettségi szint és szakképzettség elismerésére irányuló eljárást célszerű kérelmezniük a MEIK-től. [Ezt az elismerési formát javasoljuk annak, aki olyan, nem pedagógus munkakört kíván betölteni, amelyhez pl. kizárólag felsőfokú végzettség igazolását írják elő számára, vagy annak, akinek az oklevele nem csak pedagógus képesítést tanúsít (pl. biológus és biológia szakos tanár), vagy aki pedagógus oklevelével nem tanítani, hanem pl. fordítani, tolmácsolni szeretne.] Az Elismerési tv. Második része szerinti elismerési eljárásra vonatkozó tudnivalók megtalálhatók a "Tájékoztató a külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismeréséről" címet viselő ismertetőnkben.

II. Az Elismerési tv. Harmadik része szerinti elismerést érintő alapvető kérdések

1. Ki kérheti a Harmadik rész szerinti elismerést?

Valamely EU tagállam [1] vagy az oklevelek és bizonyítványok kölcsönös elismerése tekintetében az EU tagállamaival azonos megítélés alá eső ország [2] (küldő állam) állampolgára, aki oklevelét a felsorolt országok valamelyikében szerezte meg (származási ország), és jogosult a pedagógus szakma gyakorlására abban az államban, amelyben oklevelét szerezte, továbbá az a kérelmező, aki hároméves szakmai gyakorlattal rendelkezik abban a tagállamban, amely egy nem tagállamban szerzett oklevelét elismerte.

2. Milyen iratok szükségesek a szakképzettség elismeréséhez?

 • Az eredeti oklevél hiteles másolata és további öt példányban annak fénymásolata.
 • Az eredeti leckekönyv (a tanulmányok időtartamára, a tanulmányi követelményekre - tanulmányi és vizsgarendre - vonatkozó, az oktatási intézménytől származó igazolás) hiteles másolata és további öt példányban annak fénymásolata. A felsőoktatási intézmények által készített kivonat vagy transcript hiteles másolata is elfogadható.
 • A fenti okiratok hiteles fordításai és további öt példányban azok fénymásolatai. Kivétel az angol, cseh, francia, német, orosz, román és szlovák nyelvű okiratok, amelyek esetében a géppel írott fordítás akkor is elfogadható, ha az nem hiteles (például a kérelmező készíti).
 • Szakmai önéletrajz hat példányban.
 • Tagállami igazolás arról, hogy mire jogosítja fel a kérelmezőt az oklevele a származási országban.
 • Amennyiben a kérelmező nem valamely tagállamban szerezte az oklevelét, de azt valamelyik tagállam elismerte, és rendelkezik legalább hároméves pedagógus szakmai gyakorlattal abban a tagállamban, az elismerő határozat hiteles másolata és a szakmai gyakorlatról szóló igazolás.
 • Az eljárási díj befizetését igazoló feladóvevény másolata.
 • Személyi adatok igazolására szolgáló hatósági igazolvány, amelyből hitelt érdemlően megállapítható a kérelmező állampolgársága (pl. személyazonosító igazolvány, útlevél, jogosítvány).
 • Amennyiben kérvényét postai úton küldi be, a személyi adatok és a lakcíme igazolására szolgáló hatósági igazolványa másolatát is csatolnia kell.
 • Meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges. A kérelmezőnek (meghatalmazó) a személyi adatok és a lakcíme igazolására szolgáló hatósági igazolványának másolatát ebben az esetben is csatolnia kell.
Hiteles fordítás készítésére az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) (1062 Budapest, Bajza utca 52., valamint vidéki kirendeltségei), a Magyar Köztársaság külképviseleti szervei vagy erre felhatalmazott magyar közjegyző jogosult.

Kizárólag az eredeti oklevélről készült fordítás fogadható el! Hiteles fordításnak tekintendő az a magyar fordítás is, amely hitelesnek minősül az Európai Unió küldő államának vagy származási országának joga szerint.

Hiteles másolat készítésére erre felhatalmazott magyar közjegyző, az OFFI, az eljáró hatóság, illetve a Magyar Köztársaság külképviseleti szervei jogosultak.

Amennyiben a beadvány a fenti mellékletek nélkül érkezik be, és a hiánypótlás sem történik meg, az eljárást meg kell szüntetni.

A MEIK a kérelmezőt további dokumentumok (pl. a korábban megszerzett oklevél, érettségi bizonyítvány stb.), valamint a másolatban benyújtott okiratok eredetijének benyújtására is felszólíthatja.

3. Milyen döntést hozhat a MEIK?

Az Elismerési tv. Harmadik része szerinti elismerés sem ad lehetőséget egy másik tagállamban megszerzett pedagógus szakképzettség automatikus elismerésére. Személyre szabott elismerési kérelmet kell benyújtani, világosan jelezve a gyakorolni kívánt szakmát (pl. okleveles matematika szakos tanár).

A MEIK a benyújtott dokumentumok alapján, szakbizottság bevonásával - figyelembe véve az alapképzés után elvégzett további képzést és szerzett szakmai tapasztalatot - összehasonlítja a származási országban az adott szakképzettség megszerzése érdekében előírt követelményeket a hazai képesítési követelményekkel, és az alábbi döntést hozhatja:

 1. A MEIK elismeri a szakképzettséget. Ebben az esetben a külföldi oklevél tulajdonosa jogosult mindazon szakmai tevékenység folytatására, amelyre a külföldi oklevélnek megfeleltethető magyarországi felsőoktatási intézményben megszerezhető pedagógus szakképzettséget tanúsító oklevél feljogosít, továbbá használhatja a szakmának megfelelő magyar szakmai címet.
  Az elismerés azonban nem jelenti a külföldi képzés és a hazai képzés tartalmának egyezőségét, valamint nem jelenti a külföldi oklevél által tanúsított végzettségi szint elismerését.
 2. Ha a képzés időtartamában vagy tartalmában jelentős eltérések mutatkoznak, a MEIK az alábbi kiegészítő követelmények teljesítését írhatja elő:
  • A MEIK által meghatározott, három évnél nem hosszabb alkalmazkodási időszak teljesítése. Alkalmazkodási időszaknak minősül a pedagógus szakma Magyarországon történő gyakorlása az adott szakképzettségnek megfelelő szakember felügyeletével. A MEIK előírhatja, hogy a kérelmező a szakma gyakorlása mellett további képzésben is vegyen részt.
  • Alkalmassági vizsga teljesítése. Alkalmassági vizsgának minősül a kérelmező szakmai tudására vonatkozó olyan magyar nyelvű elméleti, illetve gyakorlati vizsga, amelyet a MEIK abból a célból szervez, hogy felmérje a kérelmező képességét a pedagógus szakma Magyarországon történő gyakorlására.
   Az alkalmassági vizsga lebonyolítója a kérelmező által fizetendő díjat állapíthat meg. A díj nem haladhatja meg az alkalmassági vizsga lebonyolításával kapcsolatban felmerülő tényleges költségeket.
   A kérelmező jogosult az alkalmazkodási időszak és az alkalmassági vizsga közötti választásra.
 3. Ha az elismerés feltételei hiányoznak, a MEIK elutasíthatja a kérelmet.
4. Eljárási határidő

A MEIK a szakképzettség elismerésére irányuló eljárásban 90 napon belül jár el, amennyiben a kérelmező minden szükséges okmányt benyújtott, és további bizonyítási eszköz beszerzése nem szükséges.

Az érdemi ügyintézés határidejébe - hiányos beadványok esetén - nem számít be a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

A MEIK vezetője az eljárási határidőt egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.

Amennyiben a MEIK kiegészítő feltételeket ír elő, azok teljesítésére határozatában külön határidőt szab. Az előírt valamennyi feltétel teljesítéséről szóló igazolás benyújtását követően a MEIK 30 napon belül hozza meg határozatát.

A határozatot a MEIK postai úton, ajánlott tértivevényes küldeményként küldi meg a kérelmező vagy meghatalmazottja részére.

5. Az eljárás díja

A szakképzettség elismerésének díja 49125 Ft, amelyet készpénz-átutalási megbízással (sárga színű csekk) lehet befizetni. A csekket a MEIK az Oktatási és Kulturális Minisztérium Ügyfélszolgálati Irodáján (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) keresztül bocsátja az ügyfelek rendelkezésére.

Az eljárási díjat a 10032000-00282637-00000000-as számlaszámra történő belföldi forintátutalással is be lehet fizetni, a közlemény rovatban ekkor a "MEIK" szót, valamint a kérelmező nevét is fel kell tüntetni.

6. Jogorvoslat

A MEIK által hozott határozat ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül a MEIK-hez benyújtandó, de az oktatási és kulturális miniszterhez címzett illeték- és díjmentes fellebbezéssel lehet élni.

Az oktatási és kulturális miniszter határozata ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak nincs helye, azonban a határozat közlésétől számított 30 napon belül keresettel lehet kérni a határozat felülvizsgálatát a Fővárosi Bíróságtól.

7. A kérelem benyújtásának módja

Tájékoztató, kéreleműrlap és csekk az Oktatási és Kulturális Minisztérium Ügyfélszolgálati Irodájában (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) szerezhető be, és a kérelmet is ott lehet benyújtani személyesen vagy meghatalmazott által. A tájékoztató és a kéreleműrlap letölthető a www.ekvivalencia.hu oldalról is. Postai beküldés esetén a kérelmet célszerű ajánlott levélként a MEIK címére (Oktatási Hivatal, Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, 1054 Budapest, Báthory utca 10.) elküldeni.

Az Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási rendje:

Hétfő-Csütörtök:
9 órától - 12 óráig,
13 órától - 16 óráig,
Péntek:
9 órától - 12 óráig.

Felhívjuk figyelmét, hogy a MEIK munkatársaival való személyes konzultációra kizárólag szerdán és az ügyfélszolgálati irodán van lehetőség! Kollégáink félfogadási időpontjai megtekinthetők az elérhetőség menüpont alatt.


[1] Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.
[2] Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok