2023. március 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Gazdasági tanácsok a felsőoktatási intézményekben

2010. november 2.
A gazdasági tanács
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény előírja, hogy az állami felsőoktatási intézményekben gazdasági tanácsot kell (kivéve a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézményekben), a nem állami intézményekben pedig lehet létrehozni. A gazdasági tanács a felsőoktatási intézmény feladatainak végrehajtása megalapozásában, a rendelkezésre bocsátott források, eszközök, a közpénz, a közvagyon hatékony és felelős használatát segítő gazdasági stratégiai döntéseket előkészítő és végrehajtásuk ellenőrzésében részt vevő, a fenntartói döntések előkészítésében közreműködő testület. Az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete szerint, mint felügyelő testület működik.
 
A gazdasági tanácsok tagjai
A gazdasági tanácsnak - ha a felsőoktatási intézménybe felvehető maximális hallgatói létszám nem éri el a tizenötezret - hét, ha meghaladja azt, kilenc tagja van. A gazdasági tanács tagja az lehet, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A gazdasági tanács tagjainak a megbízatása öt évre szól, amely legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható. A gazdasági tanácsba - a már említett hallgatói létszám függvényében - három, illetve négy főt delegál a szenátus, ebből egy tagot a hallgatói önkormányzat javaslata alapján. A gazdasági tanácsnak - a delegált tagokon felül - hivatalból tagja a rektor és a gazdasági főigazgató, ennek hiányában gazdasági igazgató. A szenátus által delegáltak közül legalább egy tagnak jogász, vagy a gazdaságtudományok képzési területen mesterképzésben szerzett, vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel kell rendelkeznie. Továbbá a szenátus által delegált tagok legalább fele nem állhat a felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban.
Az oktatási miniszter a gazdasági tanácsba két, illetve három főt, ebből egy tagot az államháztartásért felelős miniszter javaslata alapján delegál. Az oktatási miniszter által delegált tagok közül legalább egynek a felsőoktatási intézmény oktatási, tudományos kutatási, művészeti tevékenységének megfelelő felsőfokú végzettséggel, továbbá a szakképzettségének megfelelő területen szerzett legalább öt év vezetői gyakorlattal kell rendelkeznie. A gazdasági tanács tagjai részére a delegálók utasítást nem adhatnak. Az összeférhetetlenség szigorúan szabályozott [ld. Ftv. 23. § (7), (10)-(12) bekezdés, továbbá 111. § (1) bekezdés, 113. § (1) bekezdés]. A gazdasági tanács ülésein tanácskozási joggal részt vesz a Magyar Államkincstár megbízottja is.
A gazdasági tanács ülésére az intézmény reprezentatív szakszervezetének képviselőjét tanácskozási joggal meg kell hívni, ha a szakszervezeti tagok létszáma az oktatók és kutatók együttes létszámának egyharmadát eléri.
2010. január 1-től a gazdasági tanács tagjaival a felsőoktatási intézmény létesít megbízási jogviszonyt.
A gazdasági tanácsi tagság megszűnik a megbízatás lejártával, a tag lemondásával, illetőleg a felsőoktatási törvényben meghatározott okok esetében a tag visszahívásával. A lemondás elfogadása, illetve a visszahívás a delegáló hatáskörébe tartozik.
 
A gazdasági tanács feladatai
A gazdasági tanács közreműködik a szenátus döntéseinek előkészítésében, így véleményezi:
 • a felsőoktatási intézmény intézményfejlesztési tervét,
 • a minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveit,
 • a felsőoktatási intézmény költségvetését, éves, illetve éven túli kötelezettségvállalási tervét és végrehajtásának ütemtervét továbbá vagyongazdálkodási tervét,
 • a számviteli rendelkezések szerinti beszámolóját,
 • a felsőoktatási intézmény számviteli rendjét,
 • fejlesztés indítását,
 • gazdálkodó szervezet alapítását, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzését, gazdálkodó szervezettel történő együttműködést,
 • a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott, valamint a tulajdonában lévő ingó - ideértve a szellemi terméket, más vagyoni értékű jogokat - és ingatlanvagyon hasznosítását, elidegenítését,
 • együttműködési megállapodás megkötését,
 • a felsőoktatási intézmény szervezete, szervezeti egysége létesítését, átalakítását, megszüntetését,
 • a költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény az Ftv. 30. § (3) bekezdés szerinti szervezeti egységének jogi személyiséggel történő felruházásával kapcsolatos kezdeményezést,
 • a felsőoktatási intézmény Ftv. 7. § (8) bekezdés szerinti átsorolását;
A gazdasági tanács gazdasági szempontból véleményezi
 • a felsőoktatási intézmény által készített, egy milliárd forintot meghaladó támogatási igényű, illetve az intézmény költségvetését önrész biztosításával terhelő pályázatokat,
 • a felsőoktatási intézmény kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiáját,
 • a felsőoktatási intézmény kutatási programját;
Valamint dönt azokban az ügyekben, amelyek ellátására a szenátus felhatalmazta. A gazdasági tanács figyelemmel kíséri továbbá a felsőoktatási intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítését. Rendszeresen - de évente legalább két alkalommal - áttekinti a felsőoktatási intézmény működését, gazdálkodását, az alapító okiratában meghatározott feladatok végrehajtását. Figyelemmel kíséri, hogy a felsőoktatási intézmény szervezeti rendje igazodik-e a feladatok hatékony ellátásához.
A gazdasági tanács a szenátusnál, annak eredménytelensége esetén a fenntartónál jelzéssel élhet, ha megítélés szerint az intézmény a gazdálkodásával, a rendelkezésére bocsátott vagy tulajdonában lévő ingatlanvagyon működtetésével, hasznosításával, elidegenítésével kapcsolatosan hozott döntésével veszélyezteti az intézmény működését.
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok