2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Felsőoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  
  
A Szerkesztők üzenete
2008.11.12. 13:39

Tisztelt "házi"!

Tájékoztatom, hogy a szakok képzési és kimeneti követelményeit nem a minisztérium, hanem a szakot indító intézmény, illetve intézmények szabják meg. A nyelvi követelmények előírásait az a koncepció motiválja, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkezők idegen nyelvtudással is rendelkezzenek, amely elengedhetetlen a tanulmányok során az idegen nyelvű szakirodalom tanulmányozása szempontjából, később pedig piacképesebb végzettséget jelent a hallgatónak.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

 

A Szerkesztők üzenete
2008.11.12. 13:34

Tisztelt "Maca"!

Leírása alapján Önre a hagyományos képzésben a képesítési követelményeket szabályozó 77/2002. (IV. 13.) kormányrendelet előírása vonatkozik, amelynek 11. számú melléklete 9.1 pontja hivatkozik a 97/2000. (VI. 22.) kormányrendelet által meghatározott hallgatói körre, mint a nyelvvizsga-követelmény alól mentességet élvezőkre. Ez utóbbi kormányrendelet 2.§-a azonban azokat mentesíti a nyelvvizsga-követelmény alól, akik 1996. január 1-je előtt létesítettek közalkalmazotti munkaviszonyt, illetve olyan munkaviszonyt, ami a képzés profiljába tartozik.

Leírása szerint Ön nem tartozik ebbe a körbe, azaz alapfokú C vagy középfokú A vagy B típusú államilag elismert nyelvvizsgát kell tennie, hogy oklevelét megkaphassa.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

lilike40 üzenete
2008.11.07. 20:16
Tisztelt Dr. Sárvári Judit!

Győrben Nyme Andragógia szakos hallgatója vagyok és 2006 szeptemberben kezdtem meg tanulmányaimat.2009-ben nyáron végzek. Közalkalmazottként dolgoztam mielőtt eljöttem főállású anyának.(Kb egy éve)
Kérem ha valamilyen lehetőséget lát és tud tanácsot adni akkor legyen szíves segítsen.
Tisztelettel: Lili
A Szerkesztők üzenete
2008.11.05. 13:12

Tisztelt "bodnarilda"!

Munkaügyekben a munkáltatói jogkört gyakorló intézményvezető, illetve a bíróság illetékes. A sérelmesnek tartott munkabeosztás, a kötelező óraszám módosítása, a munkaterület nagyságának megváltoztatása és az igénybe vehető közlekedési eszköz meghatározása munkáltatói intézkedések, melyekkel kapcsolatban munkaügyi vitának van, illetve lehet helye. Munkaügyi vitában kizárólag a bíróság jogosult eljárni, és a munkáltatóra nézve kötelező erejű érdemi döntést hozni.
Kérdéseivel kapcsolatban felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az utazó szakember foglalkoztatására vonatkozó alapvető előírásokat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. számú melléklete Első részének „Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak” című fejezete a következők szerint fogalmazza meg: „Az utazó szakember hálózat keretében a foglalkoztatás a fővárosi, megyei önkormányzat által kijelölt közoktatási intézményben történik. Az álláshelyeket a fővárosban, illetőleg megyében - a szakértői és rehabilitációs bizottság nyilvántartása szerint - a többi gyermekkel, tanulóval együtt óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban részesített gyermekek, tanulók - a fogyatékosság típusa szerint - létszámát nyolccal, az utazó gyógytestnevelői álláshelyek létszámát az érintett tanulók létszámát tizenkettővel elosztva ajánlott meghatározni. Az osztással - a kerekítés szabályai szerint kialakított - csoportra ajánlott tervezni egy-egy - egy csoport esetén a csoport létszámától függetlenül legalább egy - a feladat ellátásához szükséges szakembert. Az utazó gyógypedagógust, logopédust, konduktort, gyógytestnevelőt stb. a gyermeket, tanulót nevelő, illetve oktató óvoda, iskola megkeresésére a munkáltatói jogot gyakorló közoktatási intézmény vezetője rendeli ki.”

Üdvözlettel: 
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2008.11.05. 12:51

Tisztelt "zsudesstone"!

Az átsorolás részleteit a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 29. §-a az alábbiak szerint szabályozza.
"(5) Megürült államilag támogatott hallgatói létszámkeretre az vehető át, aki
a) az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségnek legalább az 50%-át és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató, továbbá akinek
b) az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató összesített kreditindexe.
(6) A felsőoktatási intézménynek a következő képzési időszakra államilag támogatott formára átsorolható hallgatói létszáma meghatározásához a hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján meg kell állapítania, hogy
a) az adott félévben hány államilag támogatott hallgatónak szűnt meg a hallgatói jogviszonya,
b) hány olyan államilag támogatott hallgató van a jegyzéken, aki költségtérítéses képzésre került átsorolásra,
c) hány olyan hallgató van, aki a lezárt félévvel már igénybe vette az adott szakon a felsőoktatási törvény 55. §-ának (4) bekezdése szerint rendelkezésre álló államilag támogatott féléveket.
(7) Nem vehető át államilag támogatott képzési formára az a költségtérítéses hallgató, akinek a korábban igénybe vett államilag támogatott féléveinek száma kettővel – fogyatékossággal élő hallgatók esetében néggyel – meghaladja az adott szak képzési idejét.
(8) Az át nem sorolt hallgatók ugyanabban a képzési (finanszírozási) formában folytatják tanulmányaikat a következő tanévben, mint az azt megelőzőben."

Az átsorolást minden intézmény saját szabályzatában rögzíti a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) szellemében. Az Ftv. tanulmányi előmenetel alapján biztosítja az átsorolás lehetőségét és döntésre is csak az intézmény jogosult.

Az egyéni, speciális kérdésekben is a felsőoktatási intézmény dönt, így kérdésére az adott intézmény válaszolhat.

Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető

A Szerkesztők üzenete
2008.11.05. 11:44

Tisztelt "llilike40"!

A válaszhoz szükségem lenne arra az információra, hogy pontosan mikor kezdte meg tanulmányait és milyen szakon.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2008.11.05. 11:42

Tisztelt "kata29"!

Amennyiben az Ön szakjára vonatkozó jogszabály nem nevesíti azokat a nyelveket, amelyekből nyelvvizsgát tehet, minden Magyarországon akkreditált nyelvet  – köztük az eszperantót – el kell fogadnia az intézménynek.
 
Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2008.11.05. 11:40

Tisztelt Cseplyéné Herperger Anita!

Mint írja, Ön egyetemi szintű tanári szakképzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik, és jelenleg germanisztika (német) alapképzési szakon tanul. Ugyanakkor szeretné a német nyelvet tanítani.
Ebben az esetben Önre az újabb oklevelet adó tanári szakképzettség megszerzésére vonatkozó szabályok érvényesek. Az alap– és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV.3.) OM rendelet 4. számú mellékletének 4.4. b) pontja értelmében az egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettségtől eltérő tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben 2 félév (60 kredit) a képzési idő a tanári szakképzettség megszerzéséhez. A második tanári szakképzettség megszerzésére irányuló mesterképzésbe való belépés feltétele a megfelelő alapképzési szakon előírt 50 szakterületi kredit megszerzése. Az egyes képző intézmények által összeállított programról van szó, melynek nincs rendeleti szintű részletes szabályozása. Ezen ismeretek birtokában kezdheti meg tanulmányait a tanári mesterszakon, melynek elvégzése után jogosulttá válik a német nyelv középiskolában történő oktatására.
A tanári szakra való jelentkezés feltétele még államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga. Ön ennek eleget fog tenni, ha germanisztika alapképzési szakon fokozatot szerez.

Üdvözlettel,
Dr. Rádli Katalin
főosztályvezető-helyettes

Anka üzenete
2008.11.03. 20:33
Tisztelt Szerkesztő!
Kérdésemre szeretnék pontos választ kapni: Idén 36 éves koromban kezdtem, levelező tagozaton a Károly Róbert főiskola 8 féléves főiskolai képzését. Ezt megelőzően a tanítói szak megszerzésével egyidőben angolból már letettem az alapfokú nyelvvizsgát. A mostani tanulmányaim sikeres befejezésének feltétele egy szakmai nyelvvizsga, mely - véleményem szerint - nem tudható be az angollal. Azonban újabb "nyelvi" megpróbáltatásnak már nem érzem elég biztosnak magam, ezért elgondolkodtató, hogy esetleg egy év kihagyással, megvárhatom-e a nyelvvizsga mentességet.
A pontos tájékoztatást és segítséget köszönöm:
Anka
Leticia üzenete
2008.11.01. 12:44
Tisztelt Szerkesztő!
Az alábbi kérdésben szeretnék választ kapni:
2008. szeptembertől kedzte meg tanulmányaimat egyetemi szintú, de felsőfokú OKJ-s bizonyitványt adó titkárságvezető levelező képzésen. Jelentkezés előtt érdeklődtem, hogy idegen nyelvi képzés van-e. Akkor úgy tájékoztattak, hogy nincs a 4 félév során nyelvi képzés. Tanulmányaink megkezdésekor kiderült, hogy két idegen nyelv is lesz a 2 év során, sőt az egyikból középfokú, míg a másikból alapfokú nyelvvizsgát kérnek a "diploma" megszerzéséhez. (még azt sem tudjuk biztosan, hogy diplomát vagy felsőfokú szakképesítést kapunk-e, ha ez utóbbit, ahhoz írhatnak-e elő két nyelvvizsgát is?) Fő kérdésem azonban az lenne, hogy mentesülhetek-e a nyelvvizsga letétele alól, mivel most, 2008. november 2.-án töltöm 40. évemet. Itt a fórumon is próbáltam olyan válaszokat keresni, ami alapján választ kaphatok krédésemre, mert még az egyetem tanulmányi osztályán sem tudtak egyértelmü választ adni.
Válaszukat várva, üdvözlettel: Kántor Tünde
anita.penzes üzenete
2008.11.01. 12:18
Kedves Dr. Szitás József!

Köszönöm válaszát. Megpróbálom a törvényt és a kormányrendeletet értelmezni.
Annyit nem értek, hogy ha én jövőre azaz az 5. félévemben kezdeném el a párhuzamos orvosi képzést akkor az lehetséges, hogy a 12. félévig államilag finanszírozottan csináljam és utána kezdjek fizetni? Illetve végbizonyítványnak számít a Bsc-n szerzett főiskolai szintű diploma is vagy csak az Msc-s diploma?
Válaszát előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
Pénzes Anita
A Szerkesztők üzenete
2008.10.29. 14:16

Tisztelt "versszak"!

Levelére válaszolva tájékoztatom arról, hogy a jelentkezési szabályok a mesterképzéseknél azonosak az alapképzéssel, vagyis jelentkezhet több szakra, intézménybe, de felvételt az Ön által meghatározott sorrend alapján egy szakra nyerhet.

A szakdolgozatról, illetve mesterképzésről annak a felsőoktatási intézménynek a feladata tájékoztatni Önt, ahol hallgató.

Üdvözlettel:
Bakos Károly

A Szerkesztők üzenete
2008.10.29. 13:36

Tisztelt Pénzes Anita!

Kérdésére a választ a felsőoktatásról szóló, többször módosított, jelenleg hatályos 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Ftv.), valamint a jelenleg hatályos, a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján lehet megadni.
Államilag támogatott képzésben egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat az Ftv. 55. §-ban foglaltak szerint.

- Adott képzési ciklusban a további (párhuzamos) hallgatói jogviszony is lehet államilag támogatott képzés az Ftv. 53. és 56. §-ban meghatározottak szerint, amennyiben a hallgató ezen idő alatt másik szakra vagy felsőfokú szakképzésre is felvételt nyer. Itt azonban kétfajta korlátozással is számolni kell.

~ aki államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban végbizonyítványt szerzett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet már részt államilag támogatott képzésben,

~ továbbá az összesen rendelkezésre álló államilag támogatott, maximum 12 félévet a párhuzamos képzés csak abban az esetben nem csökkenti, ha az elsőként megkezdett képzésének legkésőbb harmadik félévében létesít további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt.

A párhuzamos képzésben egyébként maguk az intézmények is érdekeltek, hiszen a rendelet szerint támogatásuknál a jogosult hallgatót mind a két intézményben, vagy egy intézményben mind a két szaknak megfelelően figyelembe kell venni.
Az orvosi képzés esetében a tizenkét féléves szabályt az Ftv. 55. §-ának (4) bekezdése pontosítja, amely szerint az „adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje”.

Tehát elvileg megoldhatta volna mindkét szak elvégzését állami támogatással, de az előzmények alapján ez már teljes mértékben nem lehetséges.

Üdvözlettel:
Dr. Szitás József

zezzencs üzenete
2008.10.28. 10:34
Tisztelt Szerkesztő!
2003-ban kezdetem egyetemi tanulmányaimat. Akkor a két tanári szakomon 3(biológia)+ 1 (pedag - pszicho) szigorlat volt előírva. 2004 tavaszán módósították ezt, s 4+1 szigorlat lett előírva. Kérdezném, hogy ezt visszamenőleg 2003-ban kezdett hallgatókra (rám)is vonatkozik , vagy "törvénytelenül" kényszerítik ránk? (Hosszasan olvasgattam a törvényt, de nem látok tisztán).
Válaszát, segítségét előre is köszönöm!
klra üzenete
2008.10.28. 09:20
Tisztelt Szerkesztő!
Lányom 2006-ban felvételt nyert Veszprémbe a Pannon Egyetemre, eredetileg humánerőmenedzser szakra, de ezt menetközben megszüntették.Ezért 2007-ben újra felvételizett germanisztika szakra, szintén a Pannon Egyetemre.Sikeresen felvették, de levelet küldtek, hogy a 12 államilag támogatott félév helyett neki csak 6 jár, ezért a bolognai rendszerbe való átkerülése miatt germanisztika szakon csak az első négy féléve államilag támogatott.Már ezt sem értettem, hogy konkrétan mivel jár.Fizetni kell neki? Semmilyen szoctám nem jár neki, kollégiumra sem jogosult?(3 gyerekesek vagyunk, testvére szintén egyetemista Szegeden)2008. nyarán állást kapott Budapesten, így 2008. szeptemberétől szünetelteti egyetemi tanulmányait.De a második félévben szeretné folytatni.Kérdéseim:
1.A 12 államilag támogatott félévből hogyan lehetett Veszprémben csak 6?
2.Ha a körülmények ismeretében levelezőn folytatná tanulmányait, ez a továbbiakban költségtérítéses lenne-e?Ugyanis komoly veszélyben van így a tanulása, hiszen anyagilag nem tudjuk finanszírozni két egyetemista tanulását, főleg így, hogy Veszprémben albérletet és minden mást kellene fizetni nappalin, de ha levelezőn tandíjat kell fizetni, ez sem teszi könnyebbé a helyzetet.
3.Elképzelhető-e, hogy mindez csak Veszprém túlkapása, mert tudomásom van róla, hogy ugyanilyen helyzetben lévő ismerősöm Szegeden megkapott minden támogatást végig, most pedig államilag támogatott levelezőn folytatja tanulmányait.
Válaszát előre is köszönöm!
lilike40 üzenete
2008.10.22. 07:17
Tisztelt Szerkesztők!
Mivel nincs akivel beszéljek róla vagy esetleg információt kérjek ezért írok önöknek.Ha nem válaszolnak akkor kérem adjanak címet ahova fordulhatnék a kérésemmel mert eddig csak elutasítottak azzal, hogy nem kompetensek. A kérdésem: Három évvel ezelőtt rosszul tájékoztattak azzal kapcsolatban hogy nem kell nyelvvizsga a diplomához.
Akkor 38 voltam . Most hogy betöltöttem a 40-ik évemet és éppen végzek a főiskolával kiderült, hogy mégis kellene. Nem hiszem ,hogy képes vagyok rá ,hogy ennyi idősen három pici gyerek mellett egy középfokú c típusú nyelvvizsgát tegyek. Arról nem beszélve ,hogy anyagilag már nem bírnám. hallottam egy közalkalmazotti mentességről. Nem tudom kire vonatkozik ez? Én világ életemben közalkalmazottként dolgoztam. Jelenleg főállású anya vagyok.
Kérem segítsenek ha tudnak. Köszönöm! Lili
lilike40 üzenete
2008.10.22. 07:17
Tisztelt Szerkesztők!
Mivel nincs akivel beszéljek róla vagy esetleg információt kérjek ezért írok önöknek.Ha nem válaszolnak akkor kérem adjanak címet ahova fordulhatnék a kérésemmel mert eddig csak elutasítottak azzal, hogy nem kompetensek. A kérdésem: Három évvel ezelőtt rosszul tájékoztattak azzal kapcsolatban hogy nem kell nyelvvizsga a diplomához.
Akkor 38 voltam . Most hogy betöltöttem a 40-ik évemet és éppen végzek a főiskolával kiderült, hogy mégis kellene. Nem hiszem ,hogy képes vagyok rá ,hogy ennyi idősen három pici gyerek mellett egy középfokú c típusú nyelvvizsgát tegyek. Arról nem beszélve ,hogy anyagilag már nem bírnám. hallottam egy közalkalmazotti mentességről. Nem tudom kire vonatkozik ez? Én világ életemben közalkalmazottként dolgoztam. Jelenleg főállású anya vagyok.
Kérem segítsenek ha tudnak. Köszönöm! Lili
kata29 üzenete
2008.10.21. 16:02
Tisztelt Szerkesztők!

A Kaposvári Egyetem (volt PATE) Gazdasági Agrármérnöki Szak Terület- és vidékfejlesztési szakirányon tettem sikeres záróvizsgát 2004-ben. Az iskolát 1999-ben kezdtem. 2008. szeptember 20-án sikerült megszereznem a középfokú, "C" típusú államilag elismert eszperantó nyelvvizsgát.
A záróvizsgáról kapott igazolásban egy idegen nyelvből középfokú "C" típusú államilag elismert, akkreditált nyelvvizsgát kell letenni.
Az egyetemen ennek ellenére nem adják ki a diplomámat, olyan indokkal, hogy egyetemi szinten nem elfogadható az eszperantóból tett nyelvvizsga.
Abban szeretném a segítségüket kérni, hogy most ilyenkor mi a teendő?

Segítségüket előre is köszönöm!

Kata
kata29 üzenete
2008.10.21. 16:01
Tisztelt Szerkesztők!

A Kaposvári Egyetem (volt PATE) Gazdasági Agrármérnöki Szak Terület- és vidékfejlesztési szakirányon tettem sikeres záróvizsgát 2004-ben. Az iskolát 1999-ben kezdtem. 2008. szeptember 20-án sikerült megszereznem a középfokú, "C" típusú államilag elismert eszperantó nyelvvizsgát.
A záróvizsgáról kapott igazolásban egy idegen nyelvből középfokú "C" típusú államilag elismert, akkreditált nyelvvizsgát kell letenni.
Az egyetemen ennek ellenére nem adják ki a diplomámat, olyan indokkal, hogy egyetemi szinten nem elfogadható az eszperantóból tett nyelvvizsga.
Abban szeretném a segítségüket kérni, hogy most ilyenkor mi a teendő?

Segítségüket előre is köszönöm!

Kata
kata29 üzenete
2008.10.21. 16:00
Tisztelt Szerkesztők!

A Kaposvári Egyetem (volt PATE) Gazdasági Agrármérnöki Szak Terület- és vidékfejlesztési szakirányon tettem sikeres záróvizsgát 2004-ben. Az iskolát 1999-ben kezdtem. 2008. szeptember 20-án sikerült megszereznem a középfokú, "C" típusú államilag elismert eszperantó nyelvvizsgát.
A záróvizsgáról kapott igazolásban egy idegen nyelvből középfokú "C" típusú államilag elismert, akkreditált nyelvvizsgát kell letenni.
Az egyetemen ennek ellenére nem adják ki a diplomámat, olyan indokkal, hogy egyetemi szinten nem elfogadható az eszperantóból tett nyelvvizsga.
Abban szeretném a segítségüket kérni, hogy most ilyenkor mi a teendő?

Segítségüket előre is köszönöm!

Kata
kata29 üzenete
2008.10.21. 15:55
Tisztelt Szerkesztők!

A Kaposvári Egyetem (volt PATE) Gazdasági Agrármérnöki Szak Terület- és vidékfejlesztési szakirányon tettem sikeres záróvizsgát 2004-ben. Az iskolát 1999-ben kezdtem. 2008. szeptember 20-án sikerült megszereznem a középfokú, "C" típusú államilag elismert eszperantó nyelvvizsgát.
A záróvizsgáról kapott igazolásban egy idegen nyelvből középfokú "C" típusú államilag elismert, akkreditált nyelvvizsgát kell letenni.
Az egyetemen ennek ellenére nem adják ki a diplomámat, olyan indokkal, hogy egyetemi szinten nem elfogadható az eszperantóból tett nyelvvizsga.
Abban szeretném a segítségüket kérni, hogy most ilyenkor mi a teendő?

Segítségüket előre is köszönöm!

Kata
A Szerkesztők üzenete
2008.10.21. 14:07

Tisztelt "vera24"!

Leveléből nem derült ki, hogy oklevelét már megszerezte-e vagy azt nyelvvizsga hiányában nem kapta meg, esetleg kizárólag a záróvizsgáját nem teljesítette még, így általános választ tudunk adni Önnek.

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.) 62. §-ának (1) bekezdése értelmében a felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá - ha e törvény másképp nem rendelkezik - az előírt nyelvvizsga letétele. A hivatkozott szakasz (7) bekezdése szerint ha az oklevél kiadására azért nincs lehetőség, mert a nyelvvizsga-bizonyítványt nem tudták bemutatni, a felsőoktatási intézmény igazolást állít ki. Az igazolás végzettséget és szakképzettséget nem igazol, tanúsítja a záróvizsga eredményes letételét.

A fentiek alapján, amennyiben Ön oklevelét nyelvvizsga hiányában nem kapta meg, úgy az oklevele időkorlátozás nélkül kiadandó, ha az adott szakra előírt nyelvvizsga követelménynek eleget tesz.

Az Ftv. 60. §-ának (3) bekezdése kimondja, hogy a záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a tantervben meghatározottak szerint több részből - szakdolgozat vagy diplomamunka megvédéséből, további szóbeli, írásbeli, gyakorlati vizsgarészekből - állhat. A 60. § (4) bekezdése szerint, a záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot - a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével - teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, határidő nélkül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után feltételhez kötheti.

A záróvizsga tehát a hallgatói jogviszony keretében a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban, a hallgatói jogviszony megszűnését követően azonban bármikor letehető az érvényes követelmények szerint. Hét év eltelte után a tanulmányi és vizsgaszabályzat feltételhez kötheti a záróvizsga letételét.

Tájékoztatom Önt, hogy valamely felsőoktatási intézményben kiállított oklevél által tanúsított végzettség és szakképzettség nem évül el, azt az oklevél tulajdonosa számára kiállítása dátumától tanúsítja.

Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető

A Szerkesztők üzenete
2008.10.21. 14:01

Tisztelt "kolkomilko"!

Leveléből nem derült ki egyértelműen, hogy szünetelteti-e a hallgatói jogviszonyát vagy szüneteltetés nélkül fejezte be tanulmányait.

Amennyiben hallgatói jogviszonyának szüneteltetésére került sor, úgy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 158. §-ának (2) bekezdése irányadó, mely szerint azok a hallgatók, akik a felsőoktatásban a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, azt a felsőoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények szerint fejezhetik be, és az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szereznek. A hallgatók részére biztosított tanulmányi időt, a tanulmányok megszakítását és szüneteltetését a hallgatói jogviszonyuk létesítésekor érvényes rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni. E rendelkezésektől a felsőoktatási intézmény 2015. szeptember 1-jétől eltérhet.

A másik esetben új felvételi eljárás követően tud felvételt nyerni a szakra és a felsőoktatási intézmény saját hatáskörében döntheti, illetve dönti el, hogy a korábbi tanulmányaiból be tud-e számítani egyes ismereteket, tárgyakat az új képzésébe.

Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető

A Szerkesztők üzenete
2008.10.21. 13:43

Tisztelt "K. Viktor"!

A felsőoktatási törvény nem szab határidőt a záróvizsga letétele és a nyelvvizsga megszerzése között. Akkor kapja meg oklevelét, ha a nyelvvizsga-bizonyítványt bemutatja.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2008.10.21. 13:34

Tisztelt "netherikett"!

Mivel 1999-ben kezdte meg tanulmányait a rendőrtiszti Főiskolán, Önre a rendvédelmi felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 55/1999. (III. 31.) kormányrendelet előírásai vonatkoznak:

A fenti rendelet 4. § (2) szerint a rendeletben meghatározott képesítési követelmények rendelkezéseit az 1999-2000. évi tanévben az első évfolyamra, a következő tanévekben pedig fokozatosan a magasabb évfolyamokra kell alkalmazni. A rendelet 1. számú mellékletének 5.2. pontja szerint legalább egy idegen nyelvből szakmai anyaggal bővített, C típusú, középfokú, állami - vagy azzal egyenértékű - nyelvvizsga teljesítése volt a záróvizsgára bocsátás feltétele. A záróvizsgára bocsátás feltételét a 2003. évi felsőoktatási törvénymódosítás az oklevél megszerzésének feltételére változtatta.

Az Ön szakjára vonatkozó rendelet 1999. március 31-én lett kihirdetve, és a kihirdetését követő 8. napon lépett hatályba, azaz hónapokkal előtte, mint hogy Ön beiratkozott a képzésre. Sem a vonatkozó jogszabályok nem ismerete, sem az intézmény mulasztása a tájékoztatással kapcsolatban nem ment fel kormányrendelet által előírt követelmények teljesítése alól.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2008.10.21. 13:30

Tisztelt Jenei Erika!

Kérésére tájékoztatom, hogy a felsőoktatási intézményekben folyó képzések nyelvi követelményét a hagyományos képzésben a képesítési feltételeket szabályozó 77/2002. (IV. 13.) kormányrendelet, a kétciklusú képzésben pedig a képzési és kimeneti feltételeket szabályozó 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet  írja elő.

Mindkét rendelet államilag elismert nyelvvizsgát ír elő az oklevél megszerzésének feltételéül, ami alól a szakmai gyakorlat nem mentesít.

Mivel nem írta meg, milyen szakra és melyik képzésre jár, a szükséges nyelvvizsga szintjét és típusát nem tudom megmondani.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2008.10.21. 13:28

Tisztelt "Bigyó"!

A munkáltatótól függ, illetve a mögöttes jogszabályoktól vagy intézményi előírásoktól, hogy a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél szükséges-e az adott állás betöltéséhez, vagy elég a szakmai tanulmányok elvégzését igazoló tanúsítvány.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2008.10.21. 13:26

Tisztelt "lantosedit"!

Az Ön esetében a hallgatói jogviszonya folyamatos, annak csak a tartalma módosult a kihelyezett tagozatra váltással, mindennek azonban a GYED alatti költségtérítés-mentessége szempontjából nincs jelentősége, azaz Ön továbbra is jogosult erre. Annak sincs jelentősége a mentessége tekintetében, hogy 2007 augusztusáig 1,5 évig nem volt TGYÁS-on, GYED-en, GYES-en. Az egyetem a jogszabályoknak megfelelően járt el akkor, amikor Önt újból költségtérítés-mentességben részesítette a 2007/2008-as tanév őszi, majd tavaszi félévében, ez a jogosultsága folytatódik most is.

A felsőoktatási intézmények terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS), gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozási segély  (GYES) vagy gyermeknevelési támogatás (GYET) ellátás-ban részesülő hallgatóinak biztosított kedvezményekről a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló, 2007. augusztus 1-jétől hatályos, 2007. szeptember 12-én módosult 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése rendelkezik a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) felhatalmazása alapján.
Ennek értelmében az, aki
1. 2006. december 31-e előtt költségtérítéses képzésben hallgatói jogviszonyt létesített (vagyis egy konkrét szakra, szakképzésre felvételt nyert és arra beiratkozott), valamint
2. e költségtérítéses képzése során a 2007. augusztus 1-jét megelőző valamelyik félév (oktatási időszak) első napján TGYÁS-ban, GYED-ben, GYES-ben vagy GYET-ben részesült és ennek alapján már ténylegesen mentesült a költségtérítés megfizetése alól, továbbá
3. az aktuális, jelenlegi félév (oktatási időszak) első napján is GYES-ben, GYED-ben, stb. részesül,
az az adott költségtérítéses szakon, szakképzésben folytatott tanulmányai idején költségtérítés fizetésére nem kötelezhető.

A fenti 2-es feltétel szerint tehát nem a 2007 tavaszi félév első napján (2007 január végén - február elején) kell GYED-en, GYES-en, stb. lenni, hanem legkésőbb ekkor, azaz korábbi félév első napja is megfelelő a feltétel teljesítéséhez, ezt pedig Ön sokszorosan teljesíti a 2003 őszi és 2005 tavaszi félévek között.

Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető

lilike40 üzenete
2008.10.21. 07:44
Tisztelt Szerkesztők!
Mivel nincs akivel beszéljek róla vagy esetleg információt kérjek ezért írok önöknek.Ha nem válaszolnak akkor kérem adjanak címet ahova fordulhatnék a kérésemmel mert eddig csak elutasítottak azzal, hogy nem kompetensek. A kérdésem: Három évvel ezelőtt rosszul tájékoztattak azzal kapcsolatban hogy nem kell nyelvvizsga a diplomához.
Akkor 38 voltam . Most hogy betöltöttem a 40-ik évemet és éppen végzek a főiskolával kiderült, hogy mégis kellene. Nem hiszem ,hogy képes vagyok rá ,hogy ennyi idősen három pici gyerek mellett egy középfokú c típusú nyelvvizsgát tegyek. Arról nem beszélve ,hogy anyagilag már nem bírnám. hallottam egy közalkalmazotti mentességről. Nem tudom kire vonatkozik ez? Én világ életemben közalkalmazottként dolgoztam. Jelenleg főállású anya vagyok.
Kérem segítsenek ha tudnak. Köszönöm! Lili
cukri üzenete
2008.10.20. 20:30
Tisztelt Szerkesztők!
A Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Karán diplomáztam tanító-informatika szakon 2002-ben. Ehhez a diplomához lektorátusi nyelvvizsga kellett, ami a főiskolán megszerezhető volt. Jelenleg a BGF-PSZF-án vagyok végzős hallgató. A kérdésem az, hogy kell-e nekem szakmai középfokú nyelvvizsgát tennem, vagy mentességet kérhetek a másoddiplomára hivatkozva.
Segítségüket előre is köszönöm!
cukri
  
 29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok