2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Felsőoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  
  
csizmask üzenete
2008.01.12. 09:16
Válaszukat erlőre is köszönöm!
Cs. Katalin
csizmask üzenete
2008.01.12. 09:13
Folytatom:
Be is iratkoztam egy főiskolára, államilag tmogatott képzésre; ott elvégeztem eddig egy félévet. A főiskola "Hallgatói térítési
és juttatási szabályzata" azonban azt írja: "aki államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban végbizonyítványt szerzett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott képzésben." Ez viszont kizár az államilag támogathatók köréből. Mi az igazság?

()
csizmask üzenete
2008.01.12. 09:09
Tisztelt szerkesztők!
1987-ben abszolutóriumot (végbizonyítványt) szereztem a BME-n. Ezt államilag finanszírozott formában tettem, tíz aktív félév alatt. Az Ftv. szerint "aki államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban záróvizsgát tett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott képzésben." Én záróvizsgát nem tettem; így azt a következtetést vontam le, hogy két félévig még részt vehetek államilag támogatott képzésben; tetszőleges képzési ciklusban. Jól értelmeztem a törvényt?
szrozsa üzenete
2008.01.07. 20:31
Tisztelt Szerkesztők !

Azt szeretném megtudni, hogy az idei felvételinél mit jelent a pontduplázás?
Ha jól gondolom,akkor ha jobb az érettségi,akkor nem számít egyik tantárgy sem a hozottból, vagy pontosan mit dupláznak,Pl. ha bióliga -kémia a felvételi követelmény.
Bocsánat a tdatlanságért, de most lett aktuális a Gyermekemnél.Eddig nem foglalkoztatott.
Köszönettel.
Sné.Rózsa
Bakemono üzenete
2008.01.07. 15:50
Tisztelt Szerkesztők!

Egy konkrét kérdéssel fordulnék Önökhöz! Az Önök honlapján Főoldal / Közoktatás / Programok címszavak alatt feltüntették a VI. Országos zenekari versenyt, mint támogatott verseny. A felvi.hu-n olvastam, hogy ezeken a versenyeken az eredményes részvételért többletpont jár az érettségihez. Én 2002. április 28-án részt vettem zeneiskolámmal az "a Zeneiskolai Zenekarok IV. Országos versenyén" Kecskeméten. Első helyezést értünk el. Oklevelet kaptunk a "Magyar Zeneiskolák És Művészeti Iskolák Szövetségének" pecsétjével, elnökének aláírásával. Kérdésem a következő: Jár-e pluszpont az érettségihez a fent említett országos versenyen elért első helyezésemért?

Segítségüket és válaszukat előre is köszönöm: G. Tamás
Bakemono üzenete
2008.01.07. 15:44
Tisztelt Szerkesztők!

Egy konkrét kérdéssel fordulnék Önökhöz! Az Önök honlapján Főoldal / Közoktatás / Programok címszavak alatt feltüntették a VI. Országos zenekari versenyt, mint támogatott verseny. A felvi.hu-n olvastam, hogy ezeken a versenyeken az eredményes részvételért többletpont jár az érettségihez. Én 2002. április 28-án részt vettem zeneiskolámmal az "a Zeneiskolai Zenekarok IV. Országos versenyén" Kecskeméten. Első helyezést értünk el. Oklevelet kaptunk a "Magyar Zeneiskolák És Művészeti Iskolák Szövetségének" pecsétjével, elnökének aláírásával. Kérdésem a következő: Jár-e pluszpont az érettségihez a fent említett országos versenyen elért első helyezésemért?

Segítségüket és válaszukat előre is köszönöm: G. Tamás
molnarju üzenete
2008.01.06. 16:51
Tisztelt Szerkesztők!

Egy közgazdasági szakközépiskolában tanítok, ahol eddig a viselkedéskuktúra és a kommunikáció tantárgyakat 9. ill. 10. évfolyamon a gépírás tanár tanította. Kérdésem a következő: taníthatja-e ezeket a tantárgyakat egy német szakos kolléga? Illetve van-e valamilyen törvényi szabályozás arra vonatkozóan, hogy az említett tantárgyakat milyen szakos tanár oktathatja középiskolában?
Köszönettel:
Kovács Árpádné
Ricsi_91 üzenete
2008.01.05. 15:29
Vagy akkor most mire szánjak több energiát?
Ricsi_91 üzenete
2008.01.05. 15:27
Tisztelt szerkesztők!

10.osztályos gimnazista vagyok,és médiaismeretből fakultációra járok.Fél osztály felvette,és én is leginkább csak érdeklődésből.Viszont nem valószínű,hogy ezzel a tárggyal szeretnék továbbtanulni.Ugyebár ha megcsinálom előrehozottan az érettségit,akkor már csak négy tárgyból kötelező.Viszont elképzelhető hogy később pédául gyógyszerésznek jelentkezek,és ahhoz amugyis biosz,kémia kell.Ilyenkor ha teszem azt a média most rosszul sikerül,a biosz,kémia viszont jól,és a kötelező tárgyak is,akkor nem fogja lerontani az érettségi százalékos átlagára kapható TANULMÁNYI pontokat a majdani felvételin,hogy van még plusszban egy hetedik,rosszul sikerült tárgy is?Egy másik lehetőség viszont,hogy jogra jelentkezek,és oda ugyebár mindkét felvételi tárgy egyszersmind kötelező is,és a média pont jó ötödiknek,főleg ha jól sikerül.Probléma viszont:Ezt a tárgyat csak egy évig tanuljuk,egy év alatt lehet leérettségizni belőle(illetve tavaly is volt kötelező,de akkor nem osztályozták,csak egy "részt vett"bejegyzés van róla bizonyítványban.Ez nem zavarja beszámítást?Vagy ebben az esetben,ha nincs más tárgy,akkor csak szerzett pont duplázása lehetséges,mert az egy év miatt nem veszik figyelembe?Tehát összességében:Ha csak érdeklődésből felvetem az órát,amin amugy is ott kell lenni,és tanulok is rá mert érdekel,de nem erre szánom a legtöbb energiát,akkor érdemes beülnöm májusban vizsgázni ilyen "Ha sikerül sikerül,ha nem nem,különben is kíváncsi vagyok mennyit tudok."alapon,akkor is ha esetleg csak 50% körüli lesz?
A Szerkesztők üzenete
2007.12.19. 14:42

Tisztelt "san"!

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)  55. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy egy személy tizenkét féléven át folytathat  a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. A támogatási időbe be kell számítania megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet. Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy aki államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban végbizonyítványt szerzett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott képzésben. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés tekintetében is.

Az Ftv. 161. §-ának (1) bekezdése értelmében az 53-56. §-ban foglaltakat a 2006. szeptember 1-jén induló képzések tekintetében kell alkalmazni.

A leírtak alapján 2006. évben megkezdett szak esetében felvételekor a tizenkét támogatott félévből le kellett vonni a korábban államilag támogatott képzésben eltöltött időt és az így hátralévő időtartamig, illetve időtartam alatt jogosult államilag támogatott képzésben részt venni. Szakmai véleményünk szerint az Ftv. hivatkozott rendelkezése értelmében a felsőoktatási intézmény akkor sorolhatja Önt át költségtérítéses képzésre, ha az első képzésben a záróvizsgán kívül minden tanulmányi kötelezettségét teljesítette.
Kérem, szíveskedjék a problémát az intézménynél rendezni, akár hallgatói jogorvoslat útján. Az Ftv. 73. §-a rendelkezik a hallgató jogorvoslati jogáról, az irányadó szabályok az alábbiak:

"73. § (1) A felsőoktatási intézmény a hallgatóval kapcsolatos döntéseit - e törvényben, kormányrendeletben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetben, valamint ha a hallgató kéri - írásban közli a hallgatóval.
(2) A hallgató a felsőoktatási intézmény döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - jogorvoslattal élhet, kivéve a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntést. Eljárás indítható a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntés ellen is, ha a döntés nem a felsőoktatási intézmény által elfogadott követelményekre épült, illetve a döntés ellentétes a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában foglaltakkal, vagy megszegték a vizsga megszervezésére vonatkozó rendelkezéseket. A jogorvoslati eljárásban a hallgató, továbbá meghatalmazottja (Ptk. 222-223. §) járhat el.
 (6) A döntést határozatba kell foglalni, és meg kell indokolni. Az eljárás során a határozatban fel kell hívni a figyelmet a jogorvoslat lehetőségére, és az eljárás során a hallgatót legalább egy ízben személyesen meg kell hallgatni. Ha a hallgató, illetve meghatalmazottja ismételt, szabályos értesítés ellenére nem jelenik meg a bizottság ülésén, akkor a személyes meghallgatásától el lehet tekinteni. A hallgató, illetve meghatalmazottja észrevételeit írásban is benyújthatja, kérve a személyes meghallgatásának mellőzését.
(7) A hallgató a jogorvoslati kérelem elbírálója által hozott döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti, annak közlésétől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre, illetve hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással. A bírósági eljárásra a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezetét kell alkalmazni. A bíróság a döntést megváltoztathatja. A bíróság az ügyet soron kívül bírálja el.
(8) A felsőoktatási intézmény döntése jogerős, ha a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be jogorvoslati kérelmet, vagy a kérelem benyújtásáról lemondtak. A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé. A jogerős határozat végrehajtható, kivéve, ha a hallgató a bírósági felülvizsgálatát kérte."
 
Üdvözlettel:
Szövényi Zsolt
főosztályvezető

A Szerkesztők üzenete
2007.12.19. 14:18
Tisztelt "Dondi"!
 
A felsőoktatási felvételi eljárás során legfeljebb két nyelvvizsgáért, de maximum 50 többletpontot lehet kapni. Ez azt jelenti, hogy ha Önnek két középfokú C típusú nyelvvizsgája van, azért a maximális 50 többletpontot meg fogja kapni.
 
Üdvözlettel,
Bakos Károly
A Szerkesztők üzenete
2007.12.19. 14:16
Tisztelt "Pemack"!
 
Egy nyelvért csak egy jogcímen lehet többletpontot kapni a felsőoktatási felvételi eljárás során. Ez tehát azt jelenti, hogy amennyiben van középfokú C típusú nyelvvizsgája, illetve lesz emelt szintű érettségije ugyanabból a nyelvből, attól függően, hogy hová jelentkezik, vagy 35, vagy 40 többletpontot fog kapni.
 
Üdvözlettel,
Bakos Károly
Csaba65 üzenete
2007.12.18. 22:41
Tisztelt Szerkesztők!

Kérdésem a következő volna: 42 éves vagyok, informatikus közgazdász (GDF-en végeztem). Szeretnék 2008. szeptembertől mesterképzésre jelentkezni. A Miskolci Egyetem honlapján (számvitel szak)a nyelvi követelményeknél az áll, hogy az oklevél középfokú angol "C", vagy más élő nyelvből szakmaival bővített "C", vagy felsőfokú "C" nyelvviszga szükséges. Kérdésem az volna, hogy a nyelvvizsga mentesség (2005. évi CXXXIX. Tv. 150§.)vonatkozik-e erre az esetre, tehát felvételem esetén végzéskor nyelvvizsga nélkül megkaphatom-e az egyetemi oklevelet, tekintettel arra, hogy alapban "sima" középfokú nyelvvizsgát kérnek? Válaszukat előre is köszönöm!
naty7808 üzenete
2007.12.18. 11:47
tisztelt szerkesztőség!

2004-ben érettségiztem, gyermekemet egyedül nevelő, epilepsziával élő rokkantnyugdíjas vagyok.
egy kicsit igazságtalannak tűnik, hogy akit felhívok, és
érdeklődöm,(több helyen is)mindenki elutasít.
pedig orvosi utasításra kellene továbbtanulnom, a betegség miatt.
így csak az egészséges emberek juthatnak be a felsőoktatási
intézmények kapuján!
hát nem elképesztő?
és ezzel nem vagyok egyedül!!
sajnos!
mosoly üzenete
2007.12.15. 11:33
Tisztelt Szerkesztők!

A BGF-KVIFK-kereskedelmi szakoktatói szakon 2002/2003. tanévben kezdtem tanulmányaimat, 2006.júniusában sikeres záróvizsgát tettem, de oklevelemet nyelvvizsga hiánya miatt nem kaptam meg. A 40.életévemet 2008.októberében töltöm be. A harmadik tanévemet kezdtem meg szakoktatói munkakörben, de az oklevelem hiányára való hivatkozással, átsorolásom a mai napig nem történt meg. Kérdésem: Kiváltható-e eszperantó vagy angol közép C nyelvvizsgával egy alapfokú C szakmaival bővített nyelvvizsga? (a szakon alapfokú C szakmaival bővített nyelvizsga volt a követelmény, nem volt kikötve, hogy milyen nyelvből) Van-e lehetőségem nyelvvizsga mentességre, oklevelem kiadására? Van-e lehetőség végzettségemnek megfelelő átsorolásra (jelenleg "C" kategóriában vagyok)?
epokid üzenete
2007.12.13. 19:20
Tisztelt Szerkesztőség! A kérdésem az lenne, hogy 2006. júniusában államvizsgáztam. Diplomát nem kaptam, mert nincs nyelvvizsgám. 28 éves vagyok. A kérdésem az lenne, hogy van-e jogszabály arra vonatkozóan, hogy meddig kell teljesítenem ezt a kötelezettséget?
Köszönettel: e
A Szerkesztők üzenete
2007.12.13. 11:21
Tisztelt "holczman"!
 
Tekintettel arra, hogy leveléből nem derül ki, hogy mikor kezdte meg tanulmányait és melyik szakon, ezért csak az általános jogszabályi rendelkezésekről tudom tájékoztatni.
 
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 150. §-ának (1) bekezdése a következőképpen rendelkezik: ha az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzésének az előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaiknak első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik. A törvény 2006. március 1-jén lépett hatályba, tehát a 2006 szeptemberében tanulmányaikat megkezdő hallgatókra alkalmazni kell.
 
A 2006 szeptembere előtt tanulmányaikat megkezdő hallgatókra vonatkozóan a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 123.§ (10) bekezdése a következőképpen határozta meg az idegen nyelvi követelmények alóli mentességre vonatkozó rendelkezéseket: amennyiben a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az egyetemi és főiskolai szintű képzésre felvett hallgatók, akik tanulmányaik - első évfolyamon történő - megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik. A felsőoktatási törvény módosításáról szóló 2003. évi XXXVIII. törvény 33. § (6) bekezdése értelmében  e rendelkezést az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben azon hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre is alkalmazni kellett, akik e törvény hatálybalépésekor folytatott, illetve a 2003/2004. tanévben első évfolyamon megkezdett tanulmányaik során a szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket, valamint azokra a jelöltekre, akik az intézményi Szabályzatban foglaltak szerint időpont megállapításával engedélyt kaptak a nyelvvizsga követelményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére, és ezen időpontig betöltik 40. életévüket.
 
Az eszperantó élő idegen nyelvnek minősül. Minden szak esetén a képesítési követelményekről rendelkező jogszabály határozza meg a nyelvi követelményt. Egyes szakok esetében a jogszabály alapján csak meghatározott nyelvből tett nyelvvizsgát lehet elfogadni, az eszperantó nyelvből tett nyelvvizsgát abban az esetben lehet elfogadni, amennyiben a jogszabály élő idegen nyelvből tett nyelvvizsgát ír elő, és nem határoz meg konkrét nyelveket.
 
Üdvözlettel,
Szövényi Zsolt
főosztályvezető
 
 
1829 üzenete
2007.12.12. 20:01
Tisztelt Szerkesztők!

Fontos kérdésem volna, bizonyosan másokat is érinthet.

Én jelenleg végzős levelezős joghallgató vagyok, már csak két államvizsgám van hátra tavasszal. Amúgy az első egyetemi diplomámat 1999-ben kaptam, amikor még természetesen nem volt feltétel a nyelvvizsga. (A negyvenéves korhatár engem nem érint.)

Ezidáig nyilvánvaló volt (még az indexbe is bepecsételték), hogy a 77/2002. Korm. rend. 5. melléklet 9. pontja alapján jár a nyelvvizsga mentesség (mivel az első oklevél követelményei irányadók). A gond csak az, hogy az új Ftv. ezt a kormányrendeletet hatályon kívül helyezte 2007.09.01-el. Így a mostani helyzet számomra nem világos. Bízom benne, hogy nem kell két vizsgányira a diplomától elkezdenem nyelvet tanulni!?

Tisztelettel várom válaszukat!

Köszönettel

István
Imola1989 üzenete
2007.12.10. 23:33
Tisztelt Szerkesztők és fórumolvasók!

Sokat próbáltam már utána járni, de ez idáig sikertelenül, így döntöttem úgy, hogy írok a fórumba. A kérdésem az lenne, hogy a megváltozó felsőoktatási törvények értelmében hogyan fog működni a tandíj megállapítása költségtéríteses finanszírozási formában? Az adott szak tandíja + a 105 000 Ft?

Válaszukat előre is köszönöm!

Gecse Imola

(Fórumolvasóknak: imola03@freemail.hu)
most üzenete
2007.12.10. 16:21
Tisztelt Szerkesztők!

2007. szeptemberétől egyetemi hallgató vagyok. A 2007/2008-as tanévtől kezdve elnyertem a Bursa Hungarica B ösztöndíjat.
Be is jelentettem a felvételemet az OM Támogatáskezelőnél írásban, ahogy ők ezt kérték, azonban a mai napig egyetlen fillért sem kaptam és semmilyen értesítést sem.
Szeretném Önöktől megkérdezni, hogy miért nem adják oda a jogosan járó ösztöndíjamat, hol kell keresgélnem az illetékest, aki tud valamit a nekem járó ösztöndíjról?

Válaszukat nagyon várom.
kitti12 üzenete
2007.12.07. 20:43
Tisztelt Szerkesztők !

Érdeklődni szeretnék, hogy a közalkalmazottakra, illetve köztisztviselőkre vonatkozik- e v.milyen nyelvvizsgamentesség. Én erről tegnap hallottam először, de rendeletet sajnos nem tudtak mondani hozzá. Én közalkalmazoot voltam 91 és 2001 között, illetve 2003-tól vagyok ismételten az. Sajnos van két év kihagyás, tehát valószínűleg nincs szerencsém, de azért érdekelne, hogy mi újság ezen a téren. A köztisztviselőkre vonatkozóan a férjem mitta érdeklődnék.
Előre is köszönöm válaszát !
zsebi32 üzenete
2007.12.03. 17:57
Tisztelt Szerkesztők!

Másoddiplomás képzésben veszek rész, másodéves vagyok esti tagozaton. Április 24.-én született meg a kisfiam, tehát jelenleg GYed-en vagyok. Szeptemberben én is benyújtottam a költségtérités mentességre a kérelmemet a Tanulmányi Osztálynak a 2007/2008 tanév I. félévére és villámcsapásként ért a válasz novemberben, hogy nem vagyok jogosult rá. Mert igaz, hogy 2006. dec.31. előtt hallgatói jogviszonyom volt, igaz, hogy aug.30-án már Tgyás-on voltam és a félév első napján is, deeeeeeeeeeeeee a 2006/2007-es tanév II. félévének első napján "sajnos" még nem született meg a babám, tehát fizethetek.
A kérdésem az lenne (és egyben tolmácsolom az évfolyamtársaim kérdését is...) arra lehet ezek után számítani, hogy a következő félévekre is fizetni kell? Mert ez nem volt egyértelmű számunkra. Sajnos sokaknak ettől a választól függ, hogy tovább folytatják-e az iskolát -e vagy sem...Előre is köszönöm a választ!
juditkecskemet üzenete
2007.12.03. 12:48
Tisztelt Szerkesztőség!
Jelenleg GYED-en lévő kismama vagyok. Most teljesítem a 3. félévet Szegeden a JGYPK egyik szakán. A kisfiam 2005 dec. 16-án született. Most újra babát várok, a szülés várható időpontja 2008. márc. 18.
Halasztani szeretnék egy teljes tanévet (két félévet). Eddig nem kellett fizetnem a félévekért. A kérdésem az, hogyha kihagyom ezt az egy évet, akkor kapom e továbbra is a költségtérítést az államtól?
Válaszukat előre is köszömöm.
Tisztelettel: Nagy Judit
Pemack üzenete
2007.11.27. 17:44
Szeretnék érdeklődni a felvételi pontszámítással kapcsolatban. Májusban megcsináltam az angol középfokú nyelvvizsgát sikeresen és most novemberben pedig az emelt szintű angol érettségit. Az lenne a kérdésem, hogy a plusz pontszámokat hogyan lehet számítani? Hallottam olyanról, hogy az egy nyelvből elért eredmények csak egyszer számíthatók plusz pontszámként, azaz vagy a nyelvvizsga, vagy az emelt szintű érettségi ad csak plusz pontot. Viszont mások azt mondták, hogy mivel a nyelvvizsgám és az érettségim egymástól teljesen független (azaz nem a nyelvvizsgámat "váltottam" be érettségire, és fordítva) ezért a nyelvvizsgáért járó 35 és az emelt szintű érettségiért járó 40 pontot megkaom, és így a 80-ból már 75 pontom megvan.
Melyik igaz?
dondi üzenete
2007.11.27. 15:22
A felvételi pontszámszámítással kapcsolatban szeretném a következőt megkérdezni.
Nyelvvizsgáért kapható 50 pont
-egy felsőfokú ( pl angol felsőfokú) nyelvvizsgából lehet
-és/vagy két középfokú ( pl. angol és német középfokú) nyelvvizsgáért is megkapható az 50 pont ( 2x35----50)
Azt az információt kaptuk, hogy csak egy nyelvvizsgát számíthatunk be, tehát a két középfokú nem adható össze 50 pontnak.( az is csak 35 pontnak számít)
Válszukat köszönöm:
Dondi
A Szerkesztők üzenete
2007.11.26. 10:08
Tisztelt Kondoray Szilvia!

A korábban szerzett oklevele, és az ahhoz kapcsolódó foglalkoztatási jogosítványok természetesen változatlanok. Ennek megfelelően a főiskolai szintű történelem tanári végzettséggel továbbra is taníthat, ott és olyan szinten, mint eddig.
Ha a kérdése arra irányul, hogy középiskolában a 12. évfolyamig hogyan tanítható történelmet, akkor erre az a válasz, hogy el kell végeznie egy mesterképzési szakot. A mesterképzési szakra történő felvétel nem az érettségin alapszik, hanem a korábbi oklevél, illetve felvételi vizsga alapján rangsorolhatják Önt a felsőoktatási intézmények.
A kérésének második része félreértésen alapszik. A többciklusú rendszerben el kell végezni egy alapképzési szakot (3 év) és egy ráépülő mesterképzési szakot (2,5 év) és úgy lehet kétszakos tanári végzettséget és szakképzettséget szerezni.

Üdvözlettel,
Dr. Bakos Károly
főtanácsos
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Felsőoktatási Főosztály
holczman üzenete
2007.11.24. 16:38
Szeretném megtudni, hogy a 2005-ben hatályba lépett nyelvvizsga követelmény szerint az eszperantó nyelvvizsgát az ELTE-n elfogadják. 2 éves kiegészítő egyetemi képzésre (ELTE-BTK) járok, és jövőre leszek csak 40 éves...Főiskolára pedig 10 évvel ezelőtt jártam, akkor még nem kellett.
A tanulmányi osztályon a hölgy célozgatott olyasmire , hogy nehogy eszperantóból..!??
A Szerkesztők üzenete
2007.11.22. 14:39
Tisztelt pranzo!

Ön jól idézte a jogszabályrészleteket, azonban a helyes alkalmazásukhoz javasoljuk, hogy olvassa el a 270. bejegyzést.

Üdvözlettel,
a szerkesztők
Kondoray Szilvia üzenete
2007.11.19. 20:08
Tisztelt Szerkesztők!

Általános iskolai történelem szakos diplomával rendelkezem
1994 óta. Egy középiskolában tanítok, ahol eddig a francia szakomat használtam ( az egyetemi diploma) de lehetséges, hogy a történelmet is kell majd tanítanom. Van-e még jogosítványom az alapképzésben, azaz 10.évig tanítani a meglévő diplomával? Vagy valóban el el kell végeznem az egyetemet? Lehetséges volna,hogy ÉRETTSÉGIZNEM kell és x év alatt elvégeznem a képzést, akkor amikor fiatal kollégám a nulláról indulva 3 és félév alatt szerezhetett egy egyetemi diplomát???
szivárvány üzenete
2007.11.19. 18:46
Tisztelt szerkesztőség!

Köszönöm 11.12-i gyors válaszukat.
Ha jól értelmeztem a válaszukat, akkor egy államilag támogatott szak mellett folytatható párhuzamosan még egy szak, amíg tart a 12 finanszírozott félév, és csak a második szakon a 12 félév lejárta utáni féléveket kellene fizetni.
Félév elején lehetőség nyílt költségtérítéses képzésről átmenni államilag támogatott státuszba. Én erre pályáztam is, (az átlagom meg is lett volna hozzá) ám a pályázatomat elutasították azzal az indokkal, hogy államilag csak egy szakot lehet végezni.
(az első 2005.ben felvett szakom 8 féléves, államilag támogatott, a 2006-ban felvett második szakom pedig 6 féléves, BA képzés.)
Jogos volt így ez az elutasítás? Mert előző levelüket úgy értelmeztem, hogy a maradék 4 államilag finanszírozott félév még felhasználható lenne a második szakon, és csak a különbözetet, vagyis 2 félévet kellene kifizetnem. Ennek ellenére elutasították, és már a 3. félévemet fizetem. Vagy egyáltalán lehetőségem rá, hogy valahogy átkerülhessek államilag támogatott kategóriába, pl a következő félévi ilyen jellegű pályázatnál?

Segítségüket előre is köszönöm!
  
 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok