2024. április 23.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Felsőoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
A Szerkesztők üzenete
2010.06.23. 10:25
Tisztelt Judit!
 
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 62. §-ának (5) bekezdése értelmében az oklevél a Magyar Köztársaság címerével ellátott közokirat, amely tartalmazza a kibocsátó felsőoktatási intézmény nevét, OM-azonosítóját, az oklevél sorszámát, az oklevél tulajdonosának nevét, születési nevét, születésének helyét és idejét, a végzettségi szint, illetve az odaítélt fokozat és a szak, szakképzettség, szakirány megnevezését, a kibocsátás helyét, évét, hónapját és napját. Tartalmaznia kell továbbá a felsőoktatási intézmény vezetőjének (illetőleg a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott vezetőnek) és a záróvizsga-bizottság elnökének eredeti aláírását, a felsőoktatási intézmény bélyegzőjének lenyomatát. Ha a záróvizsga időszakában a hallgató nem rendelkezik nyelvvizsgát igazoló okirattal, és ezért az oklevél kiállítására a záróvizsga vizsgaidőszakát követően kerül sor, a záróvizsga-bizottság elnöke helyett a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott vezető is aláírhatja az oklevelet. A felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzata további - a személyes adatok körébe nem tartozó - adatok feltüntetését írhatja elő. A kiadott oklevelekről központi nyilvántartást kell vezetni.
 
A fentiek alapján a felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél végzettségi szintet és szakképzettséget igazoló közokirat. Az oklevél, mint közokirat a keltezés napjától tanúsít végzettséget és szakképzettséget, az oklevélben foglalt szakképzettség gyakorlása hiányában sem évül el oklevele.
 
Üdvözlettel,
Szövényi Zsolt
főosztályvezető
A Szerkesztők üzenete
2010.06.11. 13:24
Tisztelt zsuzsi42!
 
1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 63. § (1) bekezdése szerint a közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) - a 61. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek, szakképzettségnek alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik.
 
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kjt. vhr) 1. számú melléklet III. fejezet 10/c. pontja szerint, ha a munkakör a közoktatási törvény 17. §-a, illetőleg 127-128. §-a alapján több iskolai végzettséggel betölthető, a közalkalmazottat a meglévő, a munkakör betöltésére jogosító legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítése alapján kell besorolni.
 
Idegen nyelv oktatására - minden iskolatípusban - alkalmazható, aki nyelvtanári vagy idegen nyelv- és irodalom szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.
 
Tekintettel arra, hogy főiskolai angol nyelvtanári végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik, továbbá bölcsész diplomája tanári szakképzettséget nem tanúsít, besorolása pedagógus-munkakörben "F" lehet.
 
2) Mint levelében írja, záróvizsgázni fog a Szegedi Tudományegyetem egyetemi szintű angol nyelv és irodalom alapképzési szak kiegészítő szakán. Ennek előfeltétele volt az akkori szabályozás, a felsőoktatásban a bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi alapképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 129/2001. (VII.13.) Kormányrendelet értelmében azonos szakon szerzett főiskolai szintű oklevél megléte, ami az Ön által leírtak szerint főiskolai szintű három éves képzési idejű, egy szakként végezhető angol nyelvtanári szak volt. Akkor Önt felmentették a tanári szakkal kapcsolatos vizsgák letétele alól. Feltételezhető, hogy Ön a tanári képesítés követelményeiről szóló 111/1997.(VI.27.) kormányrendelet előírásai alapján végezte el megfelelő tanulmányait.
 
Szakmai véleményünk szerint Ön kérhet felmentést a módszertani vizsgák letétele alól az angol szak vonatkozásában, tekintettel arra, hogy ezt a felmentést az intézmény már korábban megadta az Ön számára. Tisztázandó azonban, hogy az akkor megadott felmentés pontosan mire vonatkozik. Ez a kérdés azonban csak intézményi hatáskörben rendezhető. Ugyanakkor a történelem tanítása részben más módszertan ismeretét feltételezi.
 
Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumoktól és egyéb központi szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatások, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása és az azokkal történő irányítás gyakorlata alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
Üdvözlettel,
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes
A Szerkesztők üzenete
2010.06.10. 09:56
Tisztelt Juhász Gergely!
 
A szakmai vizsgák tételei – az informatikai szakmacsoport tekintetében is – a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben (NSZFI) készülnek szakértők/lektorok bevonásával. Amennyiben a szakmai vizsgatételekkel kapcsolatban észrevétele van, azt az NSZFI-ben Mihálka Nóra osztályvezető asszonynak jelezheti. Mindezek mellett a szakmai vizsgát követően a szakmai vizsgabizottság elnöke vizsgaelnöki jelentési kötelezettsége részeként írásban számol be a megbízója felé (NSZFI) a vizsgával kapcsolatos észrevételeiről. E dokumentum alkalmas a tételekhez kapcsolódó vélemények, javaslatok megfogalmazására is.
 
Továbbá tájékoztatom, hogy az informatikai szakképesítések a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felügyeletébe tartozik, amely hivatal szakképesítéseinek tételkészítését jelenleg az NSZFI végzi.
 
Üdvözlettel,
Brassói Sándor
főosztályvezető-helyettes
A Szerkesztők üzenete
2010.06.03. 16:47
Tisztelt Jucuska!
 
Az emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szak nyelvi követelménye a korábbinál valóban könnyebb, mivel a két nyelvvizsga helyett csak egy nyelvből kell - igaz középfokú (B2) komplex - nyelvvizsgát tenni. A korábbi szabályozás szerint is a nyelvek körét meghatározhatta az intézmény a felsőoktatási törvény felhatalmazása alapján.
 
A lovári középfokú B2 szintű nyelvvizsgájának elfogadásával kapcsolatos kérelmét az intézményhez kell benyújtania, mivel ők tudnak arról meggyőződni, hogy lovári nyelven a szakkal kapcsolatban megjelent-e tudományos publikáció.
 
Üdvözlettel,
 
Szövényi Zsolt főosztályvezető nevében és megbízásából:
 
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor
OKM Felsőoktatási Főosztály
A Szerkesztők üzenete
2010.06.03. 14:42
Tisztelt ztund!
 
Amennyiben a szak nyelvi követelménye általános nyelvvizsga, úgy a 2004 szeptemberében és utána beiratkozott hallgatók mentesülnek a nyelvi követelmény teljesítése alól, ha a beiratkozás naptári évében 40. életévüket betöltötték.
 
Üdvözlettel,
 
Szövényi Zsolt főosztályvezető nevében és megbízásából:
 
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor
Felsőoktatási Főosztály
A Szerkesztők üzenete
2010.06.03. 14:39
Tisztelt csanita78!
 
A felsőoktatási törvény nem szab határidőt a záróvizsga és a nyelvvizsga letétele között. Záróvizsgája tehát nem évül el, akkor kapja meg oklevelét, ha a nyelvi követelményt is teljesítette.
 
Üdvözlettel,
 
Szövényi Zsolt főosztályvezető nevében és megbízásából:
 
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor
Felsőoktatási Főosztály
A Szerkesztők üzenete
2010.06.03. 12:49

Tisztelt "sztpaebpte"!

Kérdésére válaszolva tájékoztatom Önt arról, hogy a magyar alapszakkal és esztétika szakiránnyal nem tud tanári mesterképzésre jelentkezni, mivel az esztétika szakirány nem alapoz meg egyetlen második tanári szakképzettséget sem.

Az Ön esetében három megoldás lehetséges. Elvégezheti az alapképzési szakot követően az esztétika diszciplináris mesterképzési szakot, és azt követően egy újabb mesterképzés keretében szerezhet tanári szakképzettséget. Megszerez egy másik, valamilyen tanári szakképzettséget megalapozó 50 kredites modult, és arra alapozva jelentkezhet tanári mesterképzésre, illetve a tanári mesterképzésre úgy jelentkezik, hogy a magyartanári szakképzettség mellé egy olyan második szakképzettséget választ, ahol nincs szükség (50 kredites) előtanulmányokra.

Üdvözlettel,
dr. Bakos Károly
szakmai főtanácsadó

A Szerkesztők üzenete
2010.06.03. 12:47

Tisztelt "funnymoon"!

Figyelembe véve, hogy Ön a megkezdett felsőfokú szakképzését nem fejezte be, lehetősége van egy másik felsőfokú szakképzési programra államilag támogatott képzési helyre jelentkezni. Felhívom ugyanakkor szíves figyelmét, hogy az államilag támogatott képzésben történő részvétel időtartama több tényezőtől, különösen az Ön tanulmányi előmenetelétől is függ. Teljes és részletes tájékoztatást – a tanulmányi és vizsgaszabályzat figyelembe vételével - az a felsőoktatási intézmény tud adni, ahová Ön jelentkezik. Javaslom ezért, hogy további információkért az intézmény tanulmányi ügyekben illetékes osztályát keresse meg.

Üdvözlettel:
Dr. Veres Pál PhD
szakmai tanácsadó

A Szerkesztők üzenete
2010.06.03. 12:45

Tisztelt "Olívia"!

Tájékoztatom, hogy kérdésével kapcsolatosan a jelenleg hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban törvény) az alábbi eligazítást adja:

40. § (1) A hallgató

a) kérheti, hogy a fennálló hallgatói jogviszonya keretében további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokat folytathasson,

b) kérheti átvételét másik felsőoktatási intézménybe,
...

(4) Az átvételnek és a vendéghallgatói jogviszony létesítésének, a további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokba való bekapcsolódásnak a feltételeit a fogadó felsőoktatási intézmény határozza meg.
”.

Tehát kérheti az átvételét, de ennek konkrét módját és feltételeit a felsőoktatási intézmény(ek)nél kell tisztáznia.

Üdvözlettel:
Dr. Szitás József
Felsőoktatási Főosztály

A Szerkesztők üzenete
2010.06.03. 12:43

Tisztelt "henriett_"!

Tájékoztatom, hogy kérdésére a jelenleg hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban törvény) alapján lehet választ kapni.

A rendelkezésére álló támogatási idő kiszámításánál, felhasználhatóságánál alapvetően a törvény alábbi rendelkezéseit kell figyelembe vennie: „55. § (2) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. ... Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy azonos képzési ciklusban államilag támogatott képzésben kizárólag az 56. § (3) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén folytathatók tanulmányok. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés tekintetében is...”.

A fentiek alapján tehát látszik, hogy meg kell különböztetni az egyén rendelkezésére álló támogatási időt és az adott képzéshez felhasználható támogatási időt.

Ha valaki egy képzési ciklusban diplomát szerzett és még van felhasználható támogatási ideje, akkor ezt már csak egy másik képzési ciklusban áll rendelkezésére. Pl. ha valaki elsőként alapképzésben vett részt, akkor még felhasználható féléveit felsőfokú szakképzésben, vagy mesterképzésben veheti igénybe. Mivel az angol szakot is alapképzésben végezheti, ezért itt már állami támogatást nem vehet igénybe.

Üdvözlettel:
Dr. Szitás József
Felsőoktatási Főosztály

A Szerkesztők üzenete
2010.06.03. 12:39

Tisztelt Németh Katalin !

Megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy kérdésére a levelében megadott információ alapján nem tudok válaszolni. Kérdésével kapcsolatosan felsőoktatási intézménye tanulmányi osztályán tájékozódhat, illetve a felsőoktatási törvény tanulmányozása is segíthet.
Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az összes magyar jogszabály hatályos változata, így a jelen levelemben hivatkozott is, a hatálybalépés napjától ingyenesen elérhető az alábbi internet címen: https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso.

Üdvözlettel:
Dr. Szitás József
Felsőoktatási Főosztály

A Szerkesztők üzenete
2010.06.03. 11:55

Tisztelt "kriszta79"!

Konkrét kezdési időket nem írt, ezért általánosságban tudok válaszolni.

Az első oklevelét a 77/2002. (IV. 13.) kormányrendelet előírásai szerint szerezte, ennek a rendeletnek néhány szakra vonatkozóan, de nem mindegyikre, volt olyan szabályozása, hogy az első oklevél megszerzésének feltételei vonatkoznak az újabb oklevél megszerzésére irányuló képzésben.

Ha Ön az új képzést 2006. szeptemberében kezdte meg az óvópedagógus szakon, akkor már a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet előírásai szerint érvényes az idegen nyelvi feltétel. Ezeken a szakokon már az első oklevél nyelvi feltétele nem jelent felmentést a jogszabályban előírt alól.

Üdvözlettel,
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

A Szerkesztők üzenete
2010.06.03. 11:38

Tisztelt "essza"!


Kérdésére válaszolva tájékoztatom arról, azon a jogcímen, hogy valaki félárva, nem jár többletpont a felsőoktatási felvételi eljárás során.

Ön feltételezhetően arról hallott vagy olvasott, hogy az előnyben részesítési kötelezettségen belül többletpontot kaphatnak a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű jelentkezők. Az ezzel kapcsolatos pontos információkat megtalálhatja a felvételi tájékoztatóban, a www.felvi.hu honlapon, illetve szerepeltek ezek a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon is.

Üdvözlettel,
dr. Bakos Károly
szakmai főtanácsadó

A Szerkesztők üzenete
2010.06.03. 11:36

Tisztelt "sztpaebpte"!

Amennyiben a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapján (vagy az e-jelentkezés során) csak államilag támogatott finanszírozási formára jelentkezett, 2010. július 8-áig lehetősége van arra, hogy kérje ennek megváltoztatását költségtérítéses sorra. Az ezzel kapcsolatos eljárási rendet megtalálja a felvételi tájékoztatóban vagy a www.felvi.hu honlapon.

Ha a második alapszakját idén elkezdi, az első szakján a tanulmányait januárban befejezi, és arra építve jelentkezik és felvételt nyer januárban vagy szeptemberben egy mesterképzési szakra, azt végezheti államilag támogatott formában.

Üdvözlettel,
dr. Bakos Károly
szakmai főtanácsadó

A Szerkesztők üzenete
2010.06.01. 16:07
Tisztelt M. Zsuzsa!
 
Tájékoztatom, hogy kérdésére a jelenleg hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban törvény) alapján lehet választ kapni.
 
A rendelkezésére álló támogatási idő kiszámításánál, felhasználhatóságánál alapvetően a törvényalábbi rendelkezéseit kell figyelembe vennie: "55. § (2) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. ... Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy azonos képzési ciklusban államilag támogatott képzésben kizárólag az 56. § (3) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén folytathatók tanulmányok. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés tekintetében is...".
"56. §(3) A támogatási idő, illetve a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idő számításakor egy félévként kell nyilvántartani, ha a hallgató - az elsőként megkezdett képzésének legkésőbb harmadik félévében létesített további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyára tekintettel -
a) egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, illetve ha
b) ugyanabban a felsőoktatási intézményben egyidejűleg több szakképzettség, szakképesítés megszerzésére készül fel."
 
A fentiek alapján tehát látszik, hogy bármely képzési ciklusban (így az Ön által kérdezett mesterképzés esetében is) akkor és csak akkor lehet a párhuzamosan folytatott mindkét képzés államilag támogatott, ha a második képzését az elsőként megkezdett képzésének legkésőbb harmadik félévében megkezdi. A levelében írottak alapján Önnek még van erre esélye. Sok sikert hozzá!
 
Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az összes magyar jogszabály hatályos változata, így a jelen levelemben hivatkozott is, a hatálybalépés napjától ingyenesen elérhető az alábbi internet címen:
 
Üdvözlettel,
Dr. Szitás József
Oktatási és Kulturális Minisztérium, Felsőoktatási Főosztály
A Szerkesztők üzenete
2010.06.01. 16:02
Tisztelt mosolygos08!
 
Tájékoztatom, hogy kérdésére a jelenleg hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban törvény) alapján lehet választ kapni.
 
A rendelkezésére álló támogatási idő kiszámításánál, felhasználhatóságánál alapvetően a törvényalábbi rendelkezéseit kell figyelembe vennie: "55. § (2) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. ...A támogatási időbe be kell számítani a megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet... A támogatási idő legfeljebb két félévvel megnő, ha a hallgató egységes, osztatlan képzésben vesz részt, és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. ...".
(4) Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Ha a hallgató a támogatási idő alatt nem tudja befejezni tanulmányait, azt költségtérítéses képzési formában folytathatja.
(5) A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv tartja nyilván a felsőoktatásban megkezdett tanulmányokat, a megkezdett féléveket, az egyes személyek által igénybe vett, illetve fel nem használt támogatási időt.
 
A fentiek alapján tehát látszik, hogy meg kell különböztetni az egyén rendelkezésére álló támogatási időt és az adott képzéshez felhasználható támogatási időt.
Az egységes, osztatlan képzésű orvosi tanulmányok esetében 6x2+2, azaz 14 féléven át lehet állami támogatást igénybe venni. Ha Ön minden egyéb feltételnek meg is felel, ezt már csupán 14-1, azaz 13 féléven áll rendelkezésére.
Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az összes magyar jogszabály hatályos változata, így a jelen levelemben hivatkozott is, a hatálybalépés napjától ingyenesen elérhető az alábbi internet címen:
 
Üdvözlettel,
Dr. Szitás József
Oktatási és Kulturális Minisztérium, Felsőoktatási Főosztály
A Szerkesztők üzenete
2010.06.01. 13:17
Tisztelt piszureka87!
 
A Reklámszervező szakmenedzser OKJ-s képzés szóbeli vizsgatételeivel kapcsolatos kérdésére válaszolva a következőkről tájékoztatom.
 
Az egyes szakképesítések szóbeli vizsgatevékenységeihez kapcsolódó központi tételsorokat a szakképesítésért felelős miniszter készítteti el, hagyja jóvá és teszi hozzáférhetővé.
 
Előzőek alapján a szóban forgó Reklámszervező szakmenedzser szakképesítés szakmai követelménymoduljainak szóbeli tételei a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapján (www.nive.hu, majd a baloldali menüsorban az adatbázisok és azon belül szóbeli vizsgafeladatok, majd Szociális és Munkaügyi Minisztérium hatáskörébe tartozó szóbeli vizsgafeladatok) megtalálhatók (2655-06, 2657-06, 2658-06, 2659-06, 2660-06, 2666-06 modulok).
 
Bár jogszabály nem írja elő a képzést folytató intézmény részére a szóbeli vizsgatételek kötelező biztosítását, még nem találkoztunk olyan felelősségteljes képző intézménnyel, aki ne biztosította volna tanulói számára a tételeket, illetve nem adott tájékoztatást azok hozzáférhetőségéről.
 
Üdvözlettel,
Soós László
szakmai tanácsadó
(volt Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály)
gyhuszar üzenete
2010.05.28. 09:12
Tisztelt Szerkesztők!
2005 szeptemberében kezdtem el tanulmányaimat a Debreceni Egyetem TTK Vegyészmérnök (BSc, ALK)szakán. A felvételi tájékoztatóban a diploma megszerzéséhez alapfokú C vagy középfokú A vagy B típusú nyelvvizsga volt a követelmény. A TO-on viszont azt az infót kaptuk (2009-ben), hogy középfokú C típusú nyelvvizsga szükséges. Szeretném az állásfoglalásukat kérni az ügyben, mert sokunknak ezen múlik a diplomája. Várom válaszukat! Köszönettel!
Jucuska üzenete
2010.05.27. 12:08
Tisztelt Szerkesztőség!
SOS segítséget, tanácsot kérnék az alábbi témában:
2008-ban kezdtem meg tanulmányimat a NYME-AK Emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szakon. Akkor (és most is még!) a tanulmányi tájékoztatóban az áll, hogy (Idézem: ) "Idegennyelv—ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú, C típusú, valamint egy idegen nyelvből államilag elismert, alapfokú, C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges."
Nekem ez már kezdéskor megvolt: angol alap, és lovári cigány középfok.- ezért is jenetkeztem a szakra!!
Most a záróvizsga előtt 3 héttel egy új OKM rendelet szerint nem fogom megkapni a diplomámat, mert (ezt is idézem:)

A hatályba léptető rendelkezés(24/2010.(V.14) : A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.”
2006. szeptember 1-jétõl tanulmányaikat megkezdõ hallgatókra kell elõször alkalmazni.
A rendelet 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET 1. SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK tekintetében az idegen nyelvi követelmények megjelölésére vonatkozó elõírásokat a 2010/2011-es tanévben elsõ évfolyamra felvételt nyert és beiratkozott hallgatókra kell felmenõ rendszerben elõször alkalmazni.”

Kérdésem: tisztában vagyok azzal, hogy e rendelet könnyítést jelent a többségnek, de engem nagyon is hátrányosan érint (és nem én vagyok az egyedüli a szakon!) - nem beszélve arról, hogy visszamenőleg 4 év?!!! A szociológia szakon csak mostantól???Ilyenkor hol van az esélyegyenlőség? Ez így utólag hatalmas anyagi megterhelést jelentene, nem beszélve arról, hogy így (diplomám hiányában) nem vesznek fel arra a munkahelyre, ahol júliusban már csak a diplomámat kellene felmutatnom!
Van-e valamilyen hivatalos út, ahol esetleg pl: méltányossági alapon... kérhetném a nyelvizsgáim elfogadtatását?? Hová fordulhatok a problémámmal?

Mihamarabbi válaszukat várva:
Jucuska
sirsteve üzenete
2010.05.22. 13:47
Bombahír TV: A Nagy Egyetemista-teszt I.: ELTE vs BME
http://vimeo.com/11690875
Hölgyeim és Uraim!
Érdemes lenne átgondolni az oktatási koncepciót.
Ennyi buta embert rég láttam együtt. És hogy tanár is van közöttük, az egyenesen elképesztő.
vandort üzenete
2010.05.21. 14:35

Tisztelt Juhász Gergely!

 

A böngészőprogram a frissítés gombra történő kattintáskor megkérdezi, hogy a már megadott adatok újraküldhetők-e.

 

Például:

- FireFox: Az oldal megjelenítéséhez a Firefoxnak olyan információkat kell küldenie, amelyek megismételnek egy korábbi műveletet (például egy keresést vagy egy rendelés megerősítését).

- Internet Explorer 8: A lap ismételt megjelenítéséhez az Internet Explorernek újra el kell küldenie a korábban megadott adatokat.

 

Megerősítés esetén újraküldi az előzőleg felvitt adatokat, ezért kerül be újból a hozzászólás. Az adott témakör hozzászólásainak frissítéséhez használható a felső, vízszintes menüsor alatt látható útvonal utolsó eleme (pl. Főoldal » Fórum » Közoktatás).

A könnyebb kezelhetőség érdekében módosítottuk az oldal működését, hogy a hozzászólás elküldésének feldolgozása után a szerver automatikusan újratölti az oldalt.

 

Üdvözlettel:

Vándor Tamás

OKM webmester
gergely001 üzenete
2010.05.20. 11:29
Kedves Fórumozók!

Ezt a honlapot is profik készíthették, ugyanis, új üzenet elküldése után, ha frissítés gombra kattintok, akkor ismét felveszi új üzenetként azt amit előzőleg már felvettem!

Hihetetlen ez a profizmus! És ki is van megfizetve???

Üdvözlettel: Juhász Gergely
gergely001 üzenete
2010.05.20. 10:42
Tisztelt Fórumozók és Szerkesztőség, továbbá illetékes választ adni képes vezető személy!

2010. május 20. 11 óra körül van! Az új OKJ modulrendszerű vizsga 1142 számú interkatív és gyakolrati vizsgának vége! a 1142 vizsgarész 2. feladata, tehát az írásbeli rész, amihez jár írásbeli feladatlap és CD disc is, három olyan hibával zárult, amelyről azon személyek tehetnek akik a CD lemezen lévő http alapú tesztkitöltő programot készítették. Kérdezném, ez hogyan hordulhat elő? Akik ezt készítették, gondolom nem havi 100E Ft-ot kapnak mindenféle egyéb juttatás nélkül. Miért várjár el a tanártól és diáktól a maximalitást, ha a tanártól még a tanévenként 14E ft könyvpénzt is elvették! És miért nem képes egy ilyen egyszerű tesztkitöltő programot készíteni valaki több millió forintért? Én személy szerint ezt bruttó 100E Ft-ért tökéletesen megicsnálnám, a komplett tesztkitöltő rendszert a 1142 írásbeli részéhez!

Kérdésem végtelenül egyszerű, remélem valaki ad rá valóban elfogadható magyarázatot!

ui.: a három hiba:
1) Mozilla böngésző hazsnálata esetén: sok OK gomb nem működik
2)Mozilla böngésző használata esetén a Teszt kiértékelése gomb nem működik, tehát lehetetlen értékelendő edermény nyomtatása
3) Az írásos papír és CD-n lévő tesztfeladatsor 7. feladatja nem egyezik meg!
Mj.: Az OM javasolja Bármely I.E-t vagy bármely Mozilla böngészőt :)))

Köszönöm a választ, és kérnék mindenkit, hogy a sajna mindenki által tudott választ, hogy mindent a közalkalmazottaktól elvenni választ ne írjuk, hanem valódi választ szeretnék!

Üdvözlettel: Juhász Gergely, Informatika - Közgazdaságtan szakos tanár.
csanita78 üzenete
2010.05.19. 12:18
Tisztelt Szerkesztőség!
A párom 2007.szeptemberében kezdte el a Károly Róbert Főiskolán tanulmányait távoktatási tagozaton kerekedelem és marketing szakon. 2011. júniusában fog államvizsgázni, de a nyelvvizsgáját egy darabig még nem tudja megcsinálni. Kérdésem lenne, hogy az államvizsga mikor évül el, ha van ilyen és ha elévült, újból kell államvizsgáznia?
Válaszát előre is köszönöm.
csanita78
mosolygos08 üzenete
2010.05.18. 21:27
Tisztelt Szerkesztőség!

A 2009/10-es tanévben kezdtem meg felsőfokú tanulmányaim a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán...de a második félévet passzíváltattam( az orvosi egyetem lenne a fő cél).És érdekelne,hogyha felvennének idén(2010/11-es tanévtől) akkor hány államilag támogatott félévem maradna orvosin?Összesen van 12 félév amit az állam támogat??És akkor ebből levonják az aktív félévet?Így marad 11félévem?Vagy ez hogyan működik?

Előre is nagyon szépen köszönöm a válaszukat & a segítségüket!

Üdvözlettel: remélhetőleg egy leendő orvostanhallgató
ztund üzenete
2010.05.18. 11:54
Tisztelt Szerkesztőség!


Idén jelentkeztem a PEDAGÓGIATANÁR (MA) levelező mesterképzésre.2010/2011 tanévben fogom kezdeni a tanulmányaimat.
Ha betöltöttem a 40. életévemet érvényes-e a nyelvvizsga alóli mentesség?
Másik kérdésem:
Egy kollégám andragógia mesterképzési szakon 2010 júniusában államvizsgázik, a beiskolázásakor elmúlt 40 éves. Kaphat-e a nyelvvizsga alól mentességet.
Köszönettel:

Tünde
eperr üzenete
2010.05.17. 16:16
Tisztelt Dr. Bakos Károly!

Köszönöm válaszát. Azonban sajnos azzal nem tudok egyetérteni, hogy a motivációs beszélgetés nem egyenlő a felvételi vizsgával ( csak más a neve) , hiszen ott adják azokat a pontokat, amivel az ember vagy bekerül, vagy nem. Így továbbra is fenntartom az álláspontomat, hogy van ahol még mindig nem adták meg a témákat/témaköröket, ami alapján a beszélgetés folyik és ez elég nagy hátrány a pontszerzés szempontjából. Tehát ha jogszabály nincs is erre, ez semmiképpen sem fair. De tudomásul vettem, hogy ez ellen nincs mit tenni.

Üdvözlettel: E P R
judietta üzenete
2010.05.17. 15:42
Tisztelt Szerkesztőség!

Diploma elévüléssel kapcsolatban szeretnék érdeklődni.2010 januárjában végeztem gyógytornászként, 2009 őszén pedig elkezdtem 1 gyógymasszőr tanfolyamot.Konkrét kérdésem az lenne,hogy mi van akkor ha mondjuk masszőrként tudok elhelyezkedni és a gyógytornász szakmába nem dolgozok vagy csak később kezdek dolgozni gyt.-ként és akkor a diploma elévül? mennyi idő múlva évül el, ha nem dolgozok benne?
Üdv Judit
A Szerkesztők üzenete
2010.05.17. 15:01

Tisztelt "Micah"!

Ön az első szakképesítés megszerzésére történő felkészítést, mint ingyenes szolgáltatást igénybe vette, és ez független attól, hogy a szakképesítést megszerezte vagy nem.

Annak ellenére, hogy a 22. életévét betöltötte, részt vehet az iskolai rendszerű szakképzésben, de nem a nappali oktatásban, hanem a felnőttoktatás keretei között.

E szolgáltatás igénybe vétele nem ingyenes, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX: tv. 114-115. §-a alapján a helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatás.

Üdvözlettel:
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2010.05.17. 14:56

Tisztelt "Darnya"!

A nyelvvizsga-követelmények szakokra és nem intézményekre vonatkoznak. Amennyiben a szak képzési és kimeneti követelménye nem szabályozza, hogy középfokú komplex nyelvvizsga helyett a magasabb szintű részvizsga is elfogadható, úgy azon a szakon ez nem lehetséges.

A nyelvi követelményeket a szakma határozta meg, van olyan szak, ahol a kiváltás lehetőség, ott nem csak a nyelvtudás legalább középfokú komplex volta, hanem egy bizonyos részkészség magasabb szintje volt a követelmény.

Üdvözlettel:
Dr. Sárvári Judit
idegen nyelvi koordinátor

  
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok