2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Közoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
  
A Szerkesztők üzenete
2010.06.01. 12:23
Tisztelt kende!
 
Bár kérdésében nem említi, hogy a Munka Törvénykönyve vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltató foglalkoztatja-e Önöket, de mindkét jogviszonyra vonatkozó jogszabály előírja, hogy a munkaszerződésnek, illetve a kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a munkakör megnevezését (a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 76. § (5) bekezdés és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21. § (3) bekezdés).
 
A tanító és a napközis foglakozást tartó tanító (tanár) két különböző munkakör a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. számú melléklet Harmadik rész I/B) pontjában foglaltak szerint, ráadásul eltérő heti kötelező óraszám kapcsolódik a két munkakörhöz (nem szaktanítást végző tanító általános iskolában: 22 óra, napközis foglalkozást tartó tanító (tanár) általános iskolában: 23 óra). Tekintettel arra, hogy a munkaszerződés (kinevezés) módosítása csak a felek közös megegyezésével történhet (Mt. 82. § (1) bekezdés), nem elégséges, ha az igazgató csak "megbízza" a tanító munkakörben foglalkoztatott pedagógust a napköziben történő feladatellátással. Ez a munkaszerződés (kinevezés) módosítását feltételezi, amely az előbbiekben jelzettek szerint csak közös megegyezéssel történhet.
 
Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumoktól és egyéb központi szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatások, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása és az azokkal történő irányítás gyakorlata alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
Üdvözlettel,
Dr. Madarász Hedvig s.k.
vezető-tanácsos
A Szerkesztők üzenete
2010.05.31. 14:13
Tisztelt kecskesj!
 
Kérdésére a matematika tételkészítő bizottság elnöke az alábbi választ adta:
"A binomiális eloszlás középszinten is követelmény, megtalálja a matematika részletes érettségi követelmények utolsó sorában."
 
Üdvözlettel:
Pongrácz László
főosztályvezető
Oktatási Hivatal
Közoktatás-értékelési
Programok Főosztálya
A Szerkesztők üzenete
2010.05.31. 11:48
Tisztelt amkgazd!
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása a közoktatási intézményekben tárgyú, 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Vhr.) 15. § (2) bekezdés d) pontja szerinti gyógypedagógiai pótlék annak jár, aki sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelését és oktatását, kollégiumi nevelését vagy közoktatási intézményben a gyermekek fejlesztő felkészítését - a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményében foglaltak szerint – végzi.
 
A pótlék megállapításának további feltétele, hogy a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozzék, vagy az általa felkészített sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók aránya a nevelési év, tanév első napján eléri a harminchárom százalékot.
 
A kollégák tevékenysége jogi álláspontom szerint nem felel meg egyik fenti feltételnek sem a kettő közül, ezért nem jár gyógypedagógiai pótlék részükre.
 
Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumoktól és egyéb központi szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatások, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása és az azokkal történő irányítás gyakorlata alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
Üdvözlettel:
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes
A Szerkesztők üzenete
2010.05.31. 11:38
Tisztelt szoradmarton!
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 18. §-ának (1) bekezdése rögzíti a nevelési-oktatási intézményben adható intézményvezetői megbízás feltételeit az alábbiak szerint:
 
„18. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 17. § (1)-(2) bekezdésben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga, középiskolában - ha e törvény másképp nem rendelkezik - egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga;
b) másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
c) legalább öt év - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.”
 
Egyes fentiekben jelzett jogszabályi feltételekhez ún. átmeneti szabályok kapcsolódnak, ami azt jelenti, hogy nem minden pont alkalmazandó jelenleg. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet mondja ki, hogy 2010. január 1-jétől kezdődően közoktatási intézmény vezetésére új megbízást az kaphat, aki rendelkezik pedagógus-szakvizsgával (20. § (5) bekezdés). A Kt. 128. §-ának (22) bekezdése pedig az intézményvezetői szakképzettséget csak a 2015/2016. tanítási évtől kezdődően követeli meg a másodszor és további alkalommal történő vezetői megbízáshoz. Ebből is egyértelműen látszik, hogy a pedagógus-szakvizsga és az intézményvezetői („közoktatás-vezetői”) szakképzettség nem azonos fogalmak.
 
A pedagógus-szakvizsga, csakúgy mint a közoktatás-vezetői szakképzettség szakirányú továbbképzésben szerezhető meg. A pedagógus-szakvizsga azonban szakképzettséget nem tanúsít. Egyes szakirányú továbbképzésben megszerzett szakképzettségek ugyanakkor a pedagógus-szakvizsgával egyenértékűek (Kt. 128. § (8) bekezdés). A közoktatás-vezetői szakképzettség például egyenértékű a pedagógus-szakvizsgával, ugyanakkor a pedagógus-szakvizsgát nem csak a közoktatás-vezetői szakképzettség útján, hanem számos más módon is meg lehet szerezni.
 
Jelenleg tehát közoktatási intézményvezetői megbízást az kaphat, aki rendelkezik pedagógus-szakvizsgával (vagy a pedagógus-szakvizsgával egyenértékűnek minősülő szakképzettséggel, illetve a pedagógus-szakvizsgával ugyancsak egyenértékűnek minősülő a munkakör ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozattal, valamint a doktori cselekmény alapján szerzett doktori címmel). Az intézményvezetői (pl.: közoktatás-vezetői) szakképzettség azonban még nem kötelező feltétele a közoktatási intézményvezetői megbízásnak, még „másodszori vagy további” megbízás esetében sem.
 
Levelükben említik, hogy a jelenlegi intézményvezető számára egy évre szóló megbízást szándékoznak adni, ezért szükséges megemlíteni, hogy a 2010. február 10-e óta hatályos jogi szabályozás szerint a képviselő-testület nem adhat egy évre szóló intézményvezetői megbízást a pályázat mellőzésével. Ennek oka, hogy 2010. január 1-jével módosult a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a munkáltató vezetőjét csak pályázat útján lehet megbízni (vagy kinevezni), vagyis az intézményvezető esetében nincs lehetőség a pályázat mellőzésére. Emiatt módosítani kellett a közalkalmazotti törvény ágazati végrehajtási rendeletét (138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet), és hatályon kívül kellett helyezni azokat a rendelkezéseit, amelyek megengedik, hogy a képviselő-testület pályázat nélkül adjon intézményvezetői megbízást bizonyos kivételes esetekben. (Ide tartozik pl., ha az intézményvezetői megbízásra kiírt pályázat eredménytelen volt, és a képviselő-testület egy évre szóló megbízást adhatott pályázat nélkül.)
 
Amíg az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás nem vezet eredményre a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítési rend szerint kell ellátni az intézmény vezetésével összefüggő feladatokat (138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (16) bekezdés). Az SZMSZ szerinti helyettesítési rendben szereplő beosztásokat betöltő közalkalmazottaknak nem kell pedagógus-szakvizsgával rendelkezniük ahhoz, hogy az intézmény vezetését átmenetileg ellássák. Ez csak az öttől tíz évig terjedő időre megbízott intézményvezetővel szemben elvárás.
 
Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumoktól és egyéb központi szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatások, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása és az azokkal történő irányítás gyakorlata alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
Üdvözlettel:
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes
A Szerkesztők üzenete
2010.05.31. 11:31
Tisztelt kme19!
 
Az érettségi vizsgaszabályzat (100/1997. Korm. rendelet) 2009. szeptember 1-jén hatályba lépett módosítása óta [41. § (1)] az érettségi vizsga egyes vizsgatárgyaiból a vizsgázó teljesítményét egész számokkal kell értékelni. A vizsgatárgyakhoz kapcsolódó javítási-értékelési útmutatók ennek megfelelő értékelési szabályokat tartalmaznak, valamint az érettségi szoftver eredményrögzítő profiljaiba is csak egész számok bevitelére van lehetőség.
 
Üdvözlettel:
Pongrácz László
főosztályvezető
Oktatási Hivatal
Közoktatás-értékelési
Programok Főosztálya
Vladislaw üzenete
2010.05.27. 12:58
Tisztelt Szerkesztők, Fórumozók!

Az államvizsgám sikerült, de nyelvvizsga hiányában nem kaptam diplomát! Az lenne a kérdésem, hogy nyelvvizsga nélkül lehet-e tanítani?

Köszönettel
Vladislaw
gyula8 üzenete
2010.05.27. 09:11
Tisztelt Szerkesztők!
Sűrgős kérdésben kérem állásfoglalásukat. Igazgatóm csak a testnevelés órákra vont össze osztályokat az év folyamán, hogy kevesebb helyet foglaljunk a befogadó iskolánk tornacsarnokában. Kérdésem az, hogy az összevont osztályok után jár-e magasabb óradíj vagy pótlék?
Várom válaszukat, ami sűrgős lenne, mert munkahelyváltásra kényszerülök!

Köszönettel

Gyula
uerzsebet üzenete
2010.05.26. 20:42
Tisztelt Szerkesztők!

1997-től alkalmazok iskolámban iskolatitkárt, gimnáziumi érettségivel. Ez szerepel a kinevezési okmányában is. Most elvégezte a Tanítóképző Főiskolát, és azt kéri, soroljam át F kategóriába. Véleményem szerint az iskolatitkári munkakörnek nem szükségszerű követelménye a főiskolai szakképzettség. Mikor járok el törvényesen?
minvez üzenete
2010.05.26. 16:21
Tisztelt Szerkesztők! Május 16-án feltett kérdésem valószínű, elkerülte figyelmüket, ezért megismétlem. Tehát:
1935.minvez üzenete 2010.05.16. 18:59
Tisztelt Szerkesztők! Kérdésem a pedagógusok minősítésével kapcsolatos. Pontosabban, hogy a jogszabály kiknek a minősítését írja elő? Az iskola valamennyi dolgozóját minősíteni kell? Válaszukat előre is köszönöm!
kiskacsa üzenete
2010.05.26. 15:29
Tisztelt Szerkesztők!
Egy éve elvégeztem a főiskolai tanulmányaimat (magyar tanár), de nyelvvizsga hiányában nem kaphattam meg a diplomámat. A tanulmányi osztály kiadott egy levelet, amelyben tanúsította, hogy minden szakmai vizsgát ( államvizsga, szakdolgozat...) teljesítettem. A kérdésem az lenne ,hogy ilyen esetben dolgozhatok-e általános iskolában, és ha igen milyen besorolású fizetést kaphatnék? Az a problémám, hogy nem tudom egyáltalán pályázhatok-e tanári munkakörre, mivel minden végzettségem megvan a tanításhoz reálisnak tartanám, viszont azt hallottam hogy az iskolát megbüntetik, ha valaki így felvesz.
Előre is köszönöm válaszukat!
karnismari üzenete
2010.05.26. 10:38
Tisztelt Szerkesztők!
A munkáltató által kötelezően előírt pedagógus-szakvizsga elvégzésére hány éves korig kötelezhető egy pedagógus?
A Szerkesztők üzenete
2010.05.26. 09:30

Tisztelt "mickeyesz"!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 26. § (1)-(2) bekezdéseinek értelmében:
„26. § (1) A tanulmányok alatti vizsgát (közöttük az osztályozó vizsgát is) háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. Ha a tanulmányok alatti vizsgát az iskola szervezi, a vizsgabizottság az iskola pedagógusaiból áll. […]
(2) A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) és az értékelés rendjét a nevelőtestület a helyi tanterv alapján határozza meg, és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza. A tanulmányok alatti vizsga - ha azt az iskolában szervezik - vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait pedig a vizsgáztatásra kijelölt intézmény vezetője bízza meg. A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolításakor figyelemmel kell lenni e rendelet 9. számú mellékletének rendelkezéseire.”
A leírtak értelmében tehát az intézmény igazgatója (igazgatóhelyettese) az iskola helyi tanterve alapján illetékes a kérdésére tájékoztatást adni.

Üdvözlettel:
Brassói Sándor
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2010.05.26. 09:28

Tisztelt "temes68"!

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet hatályos rendelkezése alapján:
„45. § (4) A vizsgázó érettségi bizonyítványa, tanúsítványa, ha idegen nyelvből, illetve a nyelvoktató kisebbségi oktatásban nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett, és sikeresen teljesítette az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit, azoknak minden vizsgarészét a részletes követelményekben meghatározott módon,
a) ha legalább 60%-ot ért el, középfokú (B2) komplex típusú,
b) 40-59% elérése esetén alapfokú (B1) komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.”

Üdvözlettel:
Brassói Sándor
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2010.05.26. 09:26

Tisztelt "v_a_lucky"!

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vizsgaszabályzat) 13. § (3) bekezdése értelmében:
„(3) Az írásbeli feladatok javítására - vizsgatárgyanként - szaktanárt, a szóbeli vizsgáztatásra - vizsgatárgyanként - kérdező tanárt (a továbbiakban együtt: vizsgáztató tanár) kell kijelölni. Vizsgáztató tanár az lehet, aki a közoktatásról szóló törvény 17. §-ának (1)-(3) bekezdésében meghatározottak alapján a vizsgatárgyat a középiskolában taníthatja. A vizsgáztató tanári feladatokat - ha az igazgató eltérően nem rendelkezik - azonos személy látja el. A vizsgabizottság tagjai az elnök és a vizsgáztató tanárok.”
Szakmai álláspontunk szerint a munkáltatói kijelölést a pedagógus köteles elfogadni, valamint az ezzel járó feladatokat ellátni. Ha a pedagógus személyén kívül álló ok(ok)ból nem tud eleget tenni kijelölésének, abban az esetben helyi szinten, a középiskola igazgatójának van lehetősége a tárgyban döntést hozni.

Üdvözlettel:
Brassói Sándor
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2010.05.26. 09:24

Tisztelt "Emese100"!

Mit szeretne tanítani? Milyen végzettséggel? Kérjük pontosabban fogalmazza meg a kérdését, mert így nem tudunk érdemi választ adni.

Üdvözlettel,
a szerkesztők

A Szerkesztők üzenete
2010.05.26. 09:20

Tisztelt "pierre"!

A felnőttképzéssel a Szociális és Munkaügyi Minisztérium foglalkozik javasolom, hogy kérdését az info@szmm.gov.hu címen szíveskedjen feltenni.

Üdvözlettel
Szilágyi Judit
OKM Ügyfélszolgálati Iroda

kme19 üzenete
2010.05.25. 14:50
Tisztelt Szerkesztők!

A történelem középszintű érettségi pontozásával kapcsolatban kérdezem: a feladatlap két részből áll (I. Egyszerű, rövid feladatok - II. Szöveges, kifejtendő feladatok ). A pontozás során a két részt külön-külön kell összeadni, majd a javítókulcs alapján mindkét részt a kerekítés szabályai szerint kerekíteni és a két kerekített szám összege lesz a végső pontszám. Gyakorlatilag pl. I. rész 37,5 pont, II. rész 31,5 pont, ez összesen 69 pont. Ha külön-külön kerekítünk I. rész 38 pont, II. rész 32 pont, ez összesen 70 pont. Hogy is van ez? Miért kell egyáltalán kerekíteni?
szha üzenete
2010.05.24. 21:31
Tisztelt Szerkesztők!
Szeretném megtudni, hogy véletlenül a jogszabályok nem engedik-e meg, hogy főiskolai környezetvédelem szakos végzettségemmel szakközépiskola 9. évfolyamán kémiát tanítsák! Segítségüket előre is köszönöm!
egervarigabi üzenete
2010.05.22. 18:29
Tisztelt Szerkesztők !
Újból kérem segítségüket
11 hónapja egyedül intézem tagintézményvezetőként az óvoda ügyeit.Gyakorlatilag 8.h-18.-h-ig benn vagyok,mivel nincs az öt csoportos óvodában (iskolával összevonva )óvodatitkár.Az igazgató kérésemre sem ad az elvégzendő + feladatokra semmilyen juttatást.Mi járna nekem ,és mi alapján ?Hová fordulhatok jogorvoslatért?
Köszönettel
beethoven39 üzenete
2010.05.22. 14:49
Kedves Szerkesztők!

Azt szeretném megkérdezni, hogy ha 2011. novemberében betöltöm az 59. évemet, és ehhez képest egy hónap múlva (december 21-én) lesz meg a 40 szolgálati évem, mikor mehetek el előrehozott öregségi nyugdíjba? Azaz mikor kezdhetem meg a (tanítás nélküli) felmentési időmet? Végig kell-e tanítanom a 2011/12-es tanévet?
A Szerkesztők üzenete
2010.05.20. 16:31

Tisztelt Virág Györgyné!

Kérdését az info@szmm.gov.hu címen szíveskedjen feltenni. A jogszabályban az SZMM a Szociális és Munkaügyi Minisztériumra, mint a rendelet megalkotójára utal.

Üdvözlettel
Szilágyi Judit
OKM Ügyfélszolgálati Iroda

BekesiBarnus üzenete
2010.05.20. 14:44
Tisztelt Fórumozók!

Szeretném figyelmükbe ajánlani a következő linket, hiszen 2010. június 30-áig Önnek kötelező elvégeznie a pedagógusok teljesítményértékelését! 2010 szeptemberében az Értékelési Felelősnek tájékoztatást kell adnia a tantestület részére!

http://forum-media.hu/products/hun/a_pedagogusok_kotelezo_teljesitmenyertekelese_a_kozoktatasi_intezmenyekben_2010/a_pedagogusok_kotelezo_teljesitmenyertekelese_a_kozoktatasi_intezmenyekben_2010.php
ksai üzenete
2010.05.20. 11:11
Tisztelt Dr. Varga Mária Beáta Főosztályvezető helyettes Asszony!

Elmehet – e prémiuméves programra az a munkavállaló, aki 1954. 11. 10-én született és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása alapján 32 év 175 nap ledolgozott munkaviszonnyal rendelkezik.

Várom mielőbbi visszajelzését!

Köszönettel: ksai
Óvónő üzenete
2010.05.19. 23:18
Kedves Ewi!
Azért mondd meg a vezetődnek kérlek, hogy közoktatási szakértő vagyok - talán így hajlandó lesz a hivatkozott részt tüzetesen áttanulmányozni, és megszüntetni a felesleges adminsiztrácót az óvódájában.
Ezen a linken pontosan elolvashatja, értelmezheti a rendelet szövegét. Elég sajnálatos, hogy vannak intézményvezetők, akik nem naprakészek a jogkövetésben.
Tehát a link:
http://www.okm.gov.hu/kozoktatas/2007/kozoktatasi

Sok szerencsét, és tájékozottabb vezetőt!
Zsu70 üzenete
2010.05.19. 17:32
Nagyon el vagyok keseredve, mert lehet, hogy 20 éves munkaviszony után elbocsájtanak! 1989. augusztus óta dolgozom ugyanannál az intézménynél érettségivel. Először gyermekfelügyelő voltam az intézmény diákotthonában, majd első gyermekem születése után áthelyeztek dajkának egy óvodába (intézményen belül). Már itt dolgoztam, amikor megszületett 2. és 3. gyermekem. Ez idő alatt több koleganőmet beiskolázták dajka képzésre, én a GYES-re való hivatkozással kimaradtam. Tudomásom szerint a képzést 100 %-ban támogatták. Most egy ellenőrzés során kiderült, hogy nekem és két másik kolegámnak nincs meg a dajka végzettségem, és kilátásba helyezték az intézmény megbírságolását. Állítólag tavaly óta csak dajka szakképesítéssel lehet ezt az állást betölteni. Jeleztük, hogy szívesen megszerezzük a szükséges szakképesítést, de nem tudjuk kifizetni a 100 ezer forintos tandíjat, és a 60 km-es utazás költségeit. Az intézmény a következő lehetőséget ajánlotta: csak a tandíj 50%át fizeti, ha ezt nem vállaljuk, elküldenek bennünket, és szakképzett dajkát vesznek fel a helyünkre. Sajnos én ennyit sem tudok kifizetni, 52 ezer forint a nettó bérem, emellett GYES-t kapok tartósan beteg kisfiam után. A férjem sem keres túl jól. Azt szeretném kérdezni, hogy ilyen könnyen utcára lehet tenni valakit 20 év után? Nyomorba lehet dönteni egy családot azért, mert az intézmény elmulasztotta a képzésünket? Valóban van olyan jogszabály, amely kötelezővé teszi a dajka szakképesítést? Úgy tudtam, ha a munkáltató tesz kötelezővé egy képzésen való részvételt, akkor minden ezzel kapcsolatos költséget neki kell állnia, vagy ezt rosszul tudom? Ha mégis elküldenek, milyen jogaim vannak?
Misi372 üzenete
2010.05.19. 14:40
Tisztelt Szerkesztő!

2005-ben szereztem meg a 7 évenkénti továbbképzés keretében a szakvizsgámat. 2009-ben ismételtem teljesítettem egy 120 órás képzést. Kérdésem: 2016-ra tolódott át így az ismételten szükséges továbbképzés időpontja?
titiv üzenete
2010.05.19. 11:26
Kedves Szerkesztők!
Nagyon sürgős lenne a válaszuk a kérdésemre, mivel a kolléganőm munkaügyi bírósághoz fordult, és tudnom kellene, hogy igaza van, vagy sem!!!
Egy kérdéssel fordulnék Önökhöz, remélem segítségemre tudnak lenni!
Bölcsődei csoportunkban dolgozik egy gondozónő, aki középfokú végzettségével „D” kategóriás bérbesorolással látja el munkáját. Problémáim vannak a szabadságának a meghatározásával.
Ami a tény:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 56. és 57. §-át átböngészve a következőket találtam:
E szerint a közalkalmazottat az „E”, „F”, „G”, „H”, „I”, „J” fizetési osztályban évi 21 munkanap alapszabadság illeti meg.
A bölcsődékben, csecsemőotthonokban, az óvodákban, továbbá ……(számunkra lényegtelen ágazatok) sz oktató, nevelő munkát végző közalkalmazottakat évi 25 munkanap pótszabadásg illeti meg.

A problémát számomra a pontos értelmezés okozza. Tehát a bölcsődében dolgozó oktató, nevelőmunkát végző alkalmazottat függetlenül a bérbesorolás kategóriájától megilleti a 25 munkanap pótszabadság, vagy ott is csak az „E”, „F”… stb besorolásúakat???
Tehát ő a „D” kategóriájával 20 + a fizetési fokozatának megfelelő pótszabadságra (31 lenne), vagy 46 nap szabadságra jogosult mint az óvónők az intézményünkben???
Illetve hol lehet megtalálni, ("Az oktatással és neveléssel kapcsolatos munkák körét a miniszter állapítja meg"), hogy melyek ezek a munkakörök???


Válaszát előre is nagyon köszönöm!


Varga Tímea – intézményvezető
kisokos4172 üzenete
2010.05.19. 10:29
Tisztelt Oktatási Minisztérium!

A következő kérdésekre szeretném, ha válaszolnának:
Általános Iskolában szegregáltan oktatott SNI-s tanulókat taníthatnak-e azok a pedagógusok, akik a normál osztályban tanítanak (nincs gyógypedagógiai végzettségük) a Kt. 128.§. (5) bekezdés d) pontja alapján. Pl. történelem szakos tanár taníthat-e SNI-s osztályban történelmet és földrajzot, mely tantárgy oktatásához nem szerzett diplomát?

Helyettesítés céljából meddig lehet alkalmazni pedagógust határozott idejű kinevezéssel, úgy, hogy a kinevezések szeptembertől következő év júniusig élnek és a következő határozott időre szóló kinevezést a nyári szünetet követően szeptember 1-től írják alá szintén júniusig, amíg tanítás van.

Válaszaikat nagyon szépen köszönöm.
Ewi üzenete
2010.05.18. 22:10
Kedves Óvónő!
Köszönöm a választ, engem meggyőzött, de a vezetőt nem, úgyhogy továbbra is írjuk a másfél órákat...
kecskesj üzenete
2010.05.18. 18:16
Tisztelt Szerkesztők!
A 2010.05.04-i matematika írásbeli középszintű feladatsor 18/c feladatrésze (5pont) szerintem, és kollégáim szerint is emelt szintű ismereteket kérdezett. Hogy kerülhetett be egy középszintű feladatsorba? A vizsgázók csak a képletet találták meg a függvénytáblába, de többre nem mentek vele. Így eleve 4 pont vesztésre voltak ítélve ezt a feladatot választók. Igazságos ez így?
  
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok