2020. október 27.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Testnevelés és sport

2005. október 16.
Alapelvek, célok

A Testnevelés és sport ismereteivel, értékeivel és funkciójával sajátosan összetett műveltségi terület, egyenrangú más műveltségi és kultúraterületekkel. A testkultúrára vonatkozó képességek és készségek fejlesztése a hagyományokon is alapuló, globálisan értelmezett általános és speciális mozgáskultúra megismerésén és elsajátíttatásán keresztül valósul meg. Értékei és tudományelméleti háttere, a nevelésben betöltött funkciója indokolta tantárggyá szerveződését. A pszichomotoros készségek és képességek tervszerű fejlesztése a mozgásműveltség s egyben az életmódszemlélet alakítását is jelenti. A testkultúra társadalmilag hasznos átszármaztatására és nem a test-, a sportkultúra egyes parciális részterületeinek helyileg előnyben részesített, szűken kiemelt - akár tervszerűen építkező - előírására, átadására törekszik. A tananyag kiválasztása és átadásának pedagógiailag javasolt módja a tanulói személyiség egészének fejlesztését célozza - a teljes pszicho-motoros egységet -, és nem csak a motorium képzésének, illetve az egyoldalú terhelés oldásának eszköze. A tananyag-elrendezés más képzési területekkel, tantárgyakkal egymást erősítő, interdiszciplináris alapon működő kapcsolatokra, a közös órakereti tömbben tanítás lehetőségének biztosítására törekszik. Célja egy sajátos - egész életen át tartó, világnézetileg elfogadott, a nemiségnek megfelelő -, életmódba beépülő testkulturális tevékenységprofil kialakítása és a kreativitásnak teret biztosító, pszichomotoros cselekvőképes tudás megalapozása.
A testnevelés és sport felkészít - transzferálódó hatásaival - az élet- és munkanehézségek elviselésére, a kapcsolatteremtő képesség fejlesztésére, a szolidaritás, a tolerancia és a fair play szellemének megismertetésére is.
Az ember bio-, pszichikai természetéről ismereteket, meggyőződéseket, értékítéleteket alakít ki. Képessé tesz a környezetben végbemenő változások egészségügyi jelentőségének értékelésére, egyben összhangot teremt az egyéni tevékenység és életmód között. Higiéniai szokások alakításával az egészségfejlesztési eljárások, módszerek megismertetésével szükségleteket fejleszt az egészség megőrzése és fenntartása érdekében. A testnevelés a köznapi, kulturált viselkedés társadalmilag kialakult és hasznos mozgáskészletének elsajátítását, az alapvető viselkedési sémák alkalmazását segíti elő. Igényt kelt az esztétikus szép test, a szép, biomechanikailag helyes testtartás kialakítása és fenntartása. Célja a játék- és sportkultúrában való tájékozódás, taxálható tudás kialakítása a játék és sporttevékenység jellegzetes területein, az önálló testedzésre, sportolásra, mozgásos önkifejezésre való készség alakítása.
Az iskolai testnevelés és sport aktívabb szerepvállalásra nevel, sajátos eszközein keresztül önkifejezésre, önmegvalósításra ad lehetőséget. Speciális kognitív, affektív-emocionális és motoros tudást biztosít. Mindezek következtében az iskolai testnevelés és sport pedagógiai, nevelési hatásai jelentősen meghaladják a tananyag elsajátíttatásának és számonkérésének a szintjét. A tanulók tanórai teljesítményének megítélésekor saját korábbi teljesítményükhöz mérhető fejlődésüket ajánlatos figyelembe venni.
A testnevelés- és sportoktatás eredménye nemcsak a tananyag valamilyen szintű elsajátítását, hanem az egészséges életmód és a testkultúra fejlesztését is jelenti. Ennek keretében a mozgáskultúra kialakításán túl a szervezet edzettségi szintjének emelése, alakítása is folyik.
A Testnevelés és sport műveltségi területen a fejlesztési feladatok végrehajtásának minősége erősen kötődik az oktatás szervezési és nevelési kérdéseihez, a helyi hagyományokhoz, de a létesítmények, az eszközök és a felszerelések is meghatározzák azt. A fenntartható és hosszú távú pszichomotoros fejlesztés megvalósítása, az ismeretelméleti és módszertani törvényszerűségek érvényesülése, alkalmazása nem korlátozódik csupán a hagyományos, órarendben rögzített tanórai tevékenységekre.

A testnevelés és sport műveltségi terület céljaiban elsődleges
 • az egészségfejlesztő, egyben az egészség stabilitási tartományát növelő, a biológiai érést, a gyermekek egészséges testi fejlődését támogató,
 • az edzettséget, a testi és lelki alkalmazkodást, a fizikai és lelki kondíciót fejlesztő,
 • a sport- és mozgáskultúrával összefüggő ismereteket átadó, számonkérő,
 • szórakozást, örömkeltést, a versenyzési vágy kiélését biztosító funkció.
A műveltségterület képesség- és készségfejlesztő hatásainak megvalósulásához további tantervileg kezelendő célok megvalósítására van szükség.
 • A tananyagtartalom kiválasztásában és elhelyezésében az életkori fogékonyság, a tanulási hatékonyság törvényszerűségeinek megfelelés.
 • A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag alkalmazása minden évfolyamon, a hatékonyság érdekében pontos végrehajtással, a pontos végrehajtás megőrzése mellett a korosztálynak és a tanórán alkalmazott egyéb mozgásanyagnak megfelelően kiegészítve, változatossá téve. Légzőtorna.
 • A gerinc- és ízületvédelem szabályainak betartása a testnevelés tananyag egészében.
 • Az egész életen át tartó tanulás fizikai és szellemi megalapozása, a munkaerő képesség-összetevőinek megfelelő szintű kialakítása az oktatási-nevelési folyamatban, az általánosan meghatározott kulcskompetenciák és a műveltségi területen jellemző sajátos kompetenciák testnevelésen és sporton keresztül történő fejlesztése.
 • Az oktatási környezetben jelentkező egyenlőtlenségek mérséklése a testnevelés és sporttevékenységekben jelen lévő szocializációs folyamatok és tényezők alkalmazásával, felhasználásával.
 • Életmódba beépülő testkulturális tevékenységprofil, kreativitásnak teret biztosító, pszicho-motoros cselekvőképes tudás megalapozása.
 • Erkölcsi és akarati tulajdonságok alakítása a testnevelés és a sport eszközrendszerével.
 • A tanuló felelősségének kialakítása saját testi fejlődése érdekében.
 • Verbális és nem verbális kommunikációs képzés biztosítása a testkultúra sajátos színterén.
 • Az egész iskolai tanítási-tanulási és nevelési folyamathoz motivációs bázis biztosítása a műveltségi területhez kötődő oktatás és nevelés révén.
 • A megtanult testkulturális tevékenységek kontrollált versenyhelyzetekben való alkalmazása, az iskolai, más területi vagy országos bajnoki rendszerekben való részvétel.
A fejlesztési feladatok szerkezete

A NAT további többszintű tantervi lebontásának alapjaként bizonyos irányt mutató követelményeket szükséges megfogalmazni. Így a követelményeknek:
 • a testkultúra tanított tartalmait kell ellenőrizniük, értékelniük;
 • biztosítaniuk kell a meghatározott iskolafokból való kilépés tudásbeli alapját;
 • ki kell térniük elvárásaikban a pszichomotoros, a kognitív és az affektív-emocionális szféra területeire;
 • kritériumnormákon alapuló taxált elrendezést kell mutatniuk;
 • a taxált megfogalmazásukban mutatniuk kell az évfolyamonként bővülő tananyag egymásra épülő minőségi változásait;
 • tükrözniük kell a nemi különbségeket, a teljesítménybeli determináltságokat;
 • kezelniük kell a biológiai érésből és a testalkatból fakadó különbségeket;
 • figyelembe kell venniük az életkori sajátosságokat;
 • a társadalmilag szelektált elvárásoknak való megfelelést, kulturáltságot kell képviselniük, és tükrözniük kell az iskolafok óraszámait, a helyi sajátosságokat, valamint az intézményi feltételrendszereket;
 • dokumentációs háttérrel kell rendelkezniük;
 • az országos és helyi iskolai méréseken alapuló standardok rögzített értékeit figyelembe kell venniük;
 • megfogalmazásukban a helyi hagyományok továbbvitelére kell lehetőséget biztosítaniuk.
Fejlesztési feladatok

1-4. évfolyam
5-6. évfolyam
1-2. évfolyam
3-4. évfolyam
    Alaki képzés (egy és többes oszlop, egy- és többsoros vonal kialakítása, haladás az alaki szabályoknak megfelelően egy- és többsoros alakzatban, különböző téralakzatok kialakítása, fordulatok helyben és mozgásban együttes osztályfoglalkoztatások tartásához).
Egyszerű 1-4 ütemű alapgimnasztika. Egyszerű alapformájú 1-8 ütemű gimnasztika, esetleg rövidebb gyakorlatsorrá kapcsolva, statikus egyensúlyviszonyok gyakoroltatása talajon és szereken is. Hosszabb alapgimnasztika-sorok egyszerűbb alapformákból.
Játékos testtartást javító feladatok és játékok, talpboltozatot erősítő testgyakorlatok. Általános testtartást javító, gerinc-csípőizületi mozgékonyságot, talpboltozatot fejlesztő gyakorlatok, törzserősítés változatos módon, a törzserősítés minden formája.
Rövid távú gyors futások, futás saját tempóban külső kényszer nélkül. Rövid távú vágtafutások, gyors futások irányváltoztatással. Rövid távú vágtafutások, gyors futások irányváltoztatással.
Futások irányváltoztatással. Hosszú távú futások saját tempóban. Aerob jellegű kitartó futás.
Egyszerű szabályokon alapuló fogójátékok. Fogó játékok, különböző sor- és váltóversenyek, fokozatosan nehezedő szabályokkal. Rajtolási versenyek különböző jelekre, szituációkra.
Rövid idejű, kis erőkifejtésű szökdelések és ugrások. Rövid idejű, fokozatosan növekvő erőszükséglet jellegű szökdelések, ugrások saját erőbeosztással. Szökdelések, ugrások (magas, távol, folyamatos munkavégzésben).
Kúszások, mászások, statikus jellegű egyensúlygyakorlatok, egyéb természetes mozgások. Kúszások, mászások, statikus és dinamikus egyensúlygyakorlatok, egyéb természetes gyakorlatok.  
A rúd-, kötélmászás technikája. Rúd-, kötélmászás fokozódó gyorsasággal; mászóversenyek. Mászási-függeszkedési kísérletek rúdra-kötélre, mászóversenyek, mászó váltóversenyek.
Egy- és kétkezes dobások, hajítások kis súllyal (marok-, teniszlabda, könnyű gumilabdák). Egy- és kétkezes dobások, hajítások, vetések kis súllyal (gyorserő fejlesztése). Dobások, lökések, hajítások kis súllyal távolba, kornak megfelelő méretű és súlyú szerrel, a technika fejlesztését, a végrehajtás gyorsaságát célozva.
A tanultak beillesztése egyszerű testnevelési játékokba, sor- és váltóversenyekbe. Célzás álló és mozgó tárgy(ak)ra, vízszintes és függőleges célirányokat képezve, a céltárgy mozgásának bonyolítása, a mozgás sebességviszonyainak variálása, a kiszámíthatatlansági tényezők növelése. Mozgásban lévő társakkal mozgásból történő labdakezelés.
A labdakezelés alapjai (gurítás, elkapás, dobás, labdavezetés kézzel, lábbal, célzás álló és mozgó tárgyra). Nehezedő labdakezelési gyakorlatok kézzel és lábbal, sor-, váltóversenyek részeként is gyakoroltatva; labdakezelés elmélyítése. A cselezés, a másik társ mozgással való becsapásának tanítása. Előző években tanultak módszeres képességfejlesztést célzó alkalmazása, cselezés, cselsorok, sportági technikai elemek kapcsolásának variálása, nehezítése.
  Tanulási, testgyakorlási-edzési anyag ágyazása játékokba, testnevelési játékokba, gyermektáncokba, sportágakat előkészítő, egyszerűsített szabályú játékokba. A tanult sportági technikai-taktikai elemek játék-, versenyszerű helyzetbe állítása.
Egyszerűbb sportági technikai elemek tanítása (szertorna, RG, atlétikai jellegű technikai elemek). Szertorna, összefüggő gyakorlatok.
Eszközhasználatú sportági technikák tanulása (labda, karika, szalag, kislabda stb.) a gyermek méreteihez és erejéhez igazodó szersúly kiválasztásával; sportágat előkészítő játékok tanulása. Minden sportág technikai repertoárja, pontosságra, minőségre törekedve (a helyi viszonyok és a tantestület választása szerint, a tanulók érdeklődésének figyelembevételével).
  Sportági alaptaktikák (egyszerű mechanikus szinten).
Esések gurulások, vetődések minden formája sportág-előkészítő egészségmegőrző jelleggel.
Küzdősportok alapjai (elsősorban fiúk, kisebb küzdő jellegű versengések), esztétikai sportok alapjai (lányok).
Korcsolyázás, sízés, görkorcsolyázás, gördeszkázás alapjai, technikája.
Egyszerű koreografált játékok, gyermek-, népi játékok, táncok, gyermekmondókákra, gyermekdalokra koreografált mozgássorok. Rövidebb, egyszerű mozgásrendszerű koreográfiák betanulása. Nép-, modern tánc technikai elemek, rövidebb koreográfiák, etűdök.
Vízhez szoktatás, az úszás technikai alapjai. Az úszás technikája, egy biztonságot nyújtó úszásnem megtanulása. Tanult úszástechnikák fejlesztése, folyamatos úszás távolságnövelő céllal, kisebb versenyek már jónak nevezhető technikai tudásszint elérése esetén.
Az 1-2. évfolyam tananyagának bővített és nehezített formában történő továbbvitele.  
Higiéniai ismeretek, feltárása, növelése. Higiéniai ismeretek növelése, szoktatás az alkalmazásukra Testkultúra-történeti ismeretek alapozása, higiéniai ismeretek növelése, alkalmazásuk ellenőrzötten.


7-8. évfolyam
9-12. évfolyam
9-10. évfolyam
11-12. (13.) évfolyam
Az 1-6. évfolyamokon alaki képzésként tanultak tanórai alkalmazása. Az általános iskolában tanult alaki formák gyakorlása, lehetőség szerinti továbbfejlesztése. A korábban tanult alaki formák célszerű alkalmazása.
Gimnasztika kéziszerek felhasználásával, zenére bemutatott összefüggő gimnasztikai sorok kialakítása. Gimnasztika szabadgyakorlati alapformákkal, kéziszerekkel, nehezített variációkban, nagyobb ütemszámban. A gimnasztika minden formája, kéziszerekkel, társsal, összefüggő gyakorlatok formájában is.
Általános testtartás javítási (gerinc-csípő mozgékonyságot növelő, talpboltozatot erősítő), valamint légző gyakorlatok, törzserősítés változatos módon, törzserősítések minden formája. Has-, hátizomerő-fejlesztés szabadon és kiegészítő sporteszközökkel, általános testtartást javító gyakorlatok, törzserősítés változatos formában. Törzserőfejlesztés, egyoldalú terhelést kompenzáló testtartásjavítás változatos formában.
Húzóerő, gyorserő, erő-állóképesség fejlesztése kisebb súlyokkal. Abszolút és relatív erő fejlesztésének kezdete (biológiai érettségtől függően) a gerincoszlop-fejlettség és törzserőszint függvényében. Mindenféle izomcsoport terhelése erő-, állóképesség-fejlesztő jelleggel. Minden izomcsoport módszeres erősítése, halmozott súlyokkal, növekvő terheléssel "testépítő" jelleggel (fő terhelési intenzitás zóna az egyéni szubmaximális).
Mászás, függeszkedési kísérletek (lányok), függeszkedés (fiúk). Függeszkedés nehezített feltételekkel (fiúk), függeszkedési kísérletek, mászások (lányok). Függeszkedés nehezített feltételekkel (fiúk), függeszkedési kísérletek, mászás (lányok).
Dobások, hajítások, vetések, lökések, szökdelések sportágnak és életkornak megfelelő eszközzel, kis súllyal, nehezékkel. Hajítások, dobások, vetések távolságra törekedve, technikát javítva, vertikális és horizontális ugrások (főleg fiúk). Hajítások, dobások, vetések, ugrások (főleg fiúk), különböző súlyú és fajtájú szerekkel.
Aerob jellegű futások a sebesség növelésével. Aerob jellegű tartós futások, távolság- és sebességnövelő célzattal. Aerob futás, úszás folyamatosan, iramot célozva.
Aerob jellegű különböző távú úszások a jó technikai szint szilárdítása céljával, rövidebb távú versenyek, versengések. Úszás, aerob-anaerob sprint jelleggel, edzettségtől függő ismétlésszámban, versenyzések. Vegyes jellegű (aerob-anaerob) állóképességi terhelések futással, úszással, versenyszerű formában is, edzettségtől függő ismétlésszám meghatározásával.
Rövid távú vágtafutások, gyorsfutások versenyszerűen is. Vágtafutások (fiúk-lányok) versenyszerű körülmények között is. Vágtafutások, sprintúszások teljes versenytávokon (sportági szabályok szerint).
  Anaerob munkavégzés összefüggő terhelésként.  
  Vegyes jellegű, de főleg aerob futások (fiúk-lányok).  
  Futással együtt járó sportjátékok tartós iramra törekvő űzése.  
Küzdősportok (fiúk), esztétikai sportok (lányok) gyakorlása, technikai fejlesztése. Az előző évben tanult küzdősportok tudásszintjének elmélyítése. Küzdőgyakorlatok, küzdősportok, esztétikai sportok a hozzájuk tartozó filozófiai tartalommal.
Minden sportág (a helyi lehetőségektől függően) a hozzátartozó technikai és taktikai repertoárral, versenyszabályoknak megfelelő keretek kialakításával történő gyakorlása. Mindenfajta testkulturális mozgás, sportág technikájának, taktikájának csiszolása, fejlesztése, versenyszituációba ágyazott gyakorlása a versenyszabályok alkalmazásával. Minden sportjáték technikai és taktikai repertoárja versenyszintű körülmények között.
Koreografált torna-, tánc-, etűdrepertoár, nemnek megfelelő stílus erősítésével. Mindenfajta koreográfia, egyre nagyobb ütemszámú és bonyolultsági szintű, esztétikai igényű megjelenítése. Minden testgyakorlati ág (benne tánc, művészeti előadás, alternatív mozgásformák) tudásszintnek, tanári-tanulói érdeklődésnek megfelelően.
    Minden társadalmilag elfogadott sportág teljes képzési rendszere, életkornak megfelelő terheléssel, versenyszabályok szerint.
A mozgásműveltséget fejlesztő képzés elméleti hátterének folyamatos átadása, történetiséget és globális felhasználhatóságot érzékeltető módon. A mozgásműveltséget, edzettséget fejlesztő képzés elméleti hátterének az oktatási folyamatot kísérő átadása, történetiséget és globális összefüggéseket, felhasználhatóságot feltáró módon. A testkulturális tanulmányok során átadott elméleti ismeretek bővítése, a gyakorlattal szinkronba hozott és rendezett viszonyrendszerben az érettségi vizsgához szükséges tematizálás.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok