2024. február 24.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az oktatási és kulturális miniszter 14 /2010. (III. 19.) OKM rendelete az I. kategóriába sorolt zenekar és énekkar 2010. évi központi költségvetési támogatása igénybevételének rendjéről

2010. március 19.
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 7. számú melléklete 2. a) és b) pontjában, továbbá az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006.(VII. 28.) Korm. rendelet 1.§ d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörben eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
 
1. § A központi költségvetési támogatásból az egyes önkormányzati fenntartókat, illetve támogatókat megillető összeg kiszámítása a fenntartói támogatás tekintetében a 2010. évi adatok alapján történik.
 
2. § (1) A helyi önkormányzatok (a továbbiakban: igénylő)igénybejelentés alapján részesülhetnek támogatásban.
 
(2) A támogatás az alábbi feladatokra használható fel:
 1. személyi jellegű kifizetések, tiszteletdíjak (fellépő művészek, kisegítő zenészek díjazása, koncertszervezők tiszteletdíja, külföldi fellépések napidíja, járulékai, a dolgozók minőségi munkájának ösztönző díjazása);
 2. hangversenyszervezéssel, turnéval kapcsolatos költségek;
 3. közvetítésekkel, hang- és képfelvételek készítésével, kiadásával kapcsolatos költségek;
 4. hangszerek beszerzésével, kölcsönzésével, állagmegóvásával kapcsolatos költségek;
 5. új zeneművek íratása, kottatár bővítése, állagmegóvása, kották digitalizálása;
 6. próbaterem, hangversenyterem fejlesztése, állagmegóvása;
 7. üzem-egészségügyi kiadások, a zenekari munka speciális terheléseivel kapcsolatos egészségkárosodások megelőzésének költségei;
 8. a munkavállalók szakmai képzésének, továbbképzésének költségei.
3. § (1) Az igénylő a támogatási igényt a Magyar Államkincstár területileg illetékesregionális igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be 2010. március 24-ig. A határnap elmulasztása jogvesztő. Az e határnapon postára adott támogatási igény tekintetében a mulasztás következményeit nem lehet alkalmazni. Az igénylést papír alapon két példányban (egy eredeti és egy másolati példány) kell benyújtani és ezzel egyidejűlegelektronikus úton továbbítani a muveszeti@nefmi.gov.hu címre.
 
(2) Az igényléshez csatolni kell:
 1. az illetékes hatóságnak a fenntartott vagy támogatott előadó-művészeti szervezet 2009. évi besorolásáról szóló határozatának másolatát,
 2. az igénylő 2010. évi költségvetési rendeletének az önkormányzati hozzájárulás összegéről szóló kivonatát előadó-művészeti szervezetenkénti bontásban,
 3. a költségvetési intézmények kivételével az igénylő és az előadó-művészeti szervezet között megkötött, a 2010. évre vonatkozó támogatás összegét tartalmazó támogatási szerződés (közszolgáltatási szerződés) másolatát,
 4. a 2009-ben elnyert támogatás felhasználásáról szóló, az előadó-művészeti szervezet helyi önkormányzathoz benyújtott szakmai beszámolójának hitelesített másolatát,
 5. az előadó-művészeti szervezet nyilatkozatát arról, hogy a támogatás célja tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e, és
 6. az előadó-művészeti szervezet tudomásulvételi nyilatkozatát arról, hogy a megnevezése, a költségvetésből nyújtott támogatás célja, összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye nyilvánosságra hozható.
(3) Az igényléshez egy okiratba foglalva csatolni kell az igénylőnek az igénylés benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi írásbeli nyilatkozatát
 1. az igénylésben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valódiságáról és hitelességéről, valamint arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban, illetve egyidejűleg mikor és hol nyújtott be,
 2. arról, hogy nem áll adósságrendezési eljárás alatt, rendelkezik-e lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással,
 3. annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatás folyósítása felfüggesztésre, illetve visszatartásra kerül,
 4. ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy
  da. adószámát a miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, és
  db. a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői, kedvezményezetti adataihoz - azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétől függetlenül - a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint a támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek,
 5. arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-ában megfogalmazott követelményeinek, valamint az Áht. 15. § (11) bekezdése szerint vizsgálandó jogi személy adatait rendelkezésre bocsátja,
 6. arról, hogy a támogatási igény szabályszerűségének és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul,
 7. bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalásáról arra nézve, ha a (4) bekezdés a), d) és g) pontjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a kedvezményezett adólevonási jogosultságában, valamint a saját vagy a kedvezményezett más adataiban, vagy a támogatás egyéb feltételeiben változás követezik be, az igénylő a tudomására jutástól számított 5 munkanapon belül köteles azt írásban bejelenteni a miniszternek,
 8. annak tudomásul vételéről, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás kedvezményezettjének megnevezése, célja, összege nyilvánosságra hozható,
 9. arról, hogy támogatás elnyerése esetén a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 34. §-a szerinti felhatalmazó levelet ad a Magyar Államkincstár részére az Áht. 64/D. § (11) bekezdése szerinti beszedési megbízás benyújtására,
 10. arról, hogy az Áht. 64/B. § (1) bekezdése szerinti esetekben a miniszter által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Áht.-ben foglaltak szerint visszafizeti,
 11. annak tudomásul vételéről, hogy amennyiben a kedvezményezett a támogatás felhasználása során a fizetendő általános forgalmi adóból rá áthárított vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a levonásba helyezett illetve áthárított adó összegét a támogatásból nem számolhatja el,
 12. annak tudomásul vételéről, hogy a megnevezése, a költségvetésből nyújtott támogatás célja, összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye nyilvánosságra hozható, és
 13. a 4. § b) pontjában foglaltak vizsgálatához való hozzájárulásáról.
(4) Nem nyújtható támogatás azon igénylő részére, amely
 1. a támogatás iránti igénybejelentésében valótlan, hamis vagy megtévesztő adatokat szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz,
 2. e rendelet kihirdetését megelőző 5 évben az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel, vagy azzal nem számolt el,
 3. nem tett eleget valamely, az elbírálást érintő jogszabályi kötelezettségének,
 4. adósságrendezési eljárás alatt áll,
 5. esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, a Halászati Operatív Program, az Európai Unió által nyújtott agrárpiaci támogatások, az Európai Unió által nyújtott közvetlen termelői támogatások, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény eljárási szabályai alapján biztosított költségvetésből nyújtott támogatások kivételével,
 6. az e rendeletben meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
 7. nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, vagy
 8. nem tett eleget a mindenkori zárszámadás keretében történő elszámolási kötelezettségének.
(5) Az Igazgatóság az Áht.64/B. § (3) bekezdésének megfelelően megvizsgálja a támogatási igényt, és az eredeti példányt legkésőbb április 6-ig véleményével együtt továbbítja a kultúráért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).
 
(6) Az Igazgatóság az igénylő számára - ha annak az Áht.-ban meghatározott feltételei fennállnak - a hiányok pótlására legfeljebb öt munkanapos határidőt adhat. Az Igazgatóság nem továbbítja a támogatási igényt a minisztérium részére, ha a támogatás igénylője a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, egyúttal erről értesíti az igénylőt és a minisztert.
 
4. § (1) A támogatásban részesülő igénylőknek és atámogatások összegének jegyzékét a miniszter 2010. április 8-ig utalványozás céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek, és ezzel egyidejűleg közzéteszi a miniszter által vezetett minisztérium honlapján is.
 
(2) A támogatást a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja két részletben (2010. április 30-ig és július 31-ig) az igénylő költségvetési elszámolási számlájára.
 
5. § (1) Az igénylő gondoskodik a kapott támogatás felhasználásának elkülönített és naprakész nyilvántartásáról, a jogszabály alapján ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatás megadásáról, valamint az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról.
 
(2) Az igénylő a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról 2010. december 31-i fordulónappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni. A támogatásnak a tárgyév december 31-én feladattal terhelt maradványával a tárgyévet követő év június 30-ig kell elszámolni. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványról az igénylőnek a helyi önkormányzatokért felelős miniszternél le kell mondania és ezzel egyidejűleg tájékoztatnia kell a kultúráért felelős minisztert is. A kimutatott adatok valódiságát az egyes önkormányzatoknál, illetve intézményeknél megfelelő analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval kell alátámasztani.
 
(3) A tárgyévet követő év június 30-ig fel nem használt támogatásról a támogatott köteles haladéktalanul lemondani és visszafizetni a központi költségvetésbe, amelyről a kultúráért és a helyi önkormányzatokért felelős minisztert is értesíti.
 
(4) A támogatások felhasználását - az erre jogszabályban meghatározott szerveken túlmenően - helyszíni ellenőrzés keretében a miniszter is ellenőrizheti.
 
(5) Ha az igénylő a költségvetési rendeletében e célra saját forrásból tervezett támogatását csökkenti, az eredeti előirányzat és a ténylegesen teljesített saját támogatás után számított zenekari, énekkari működtetési támogatás különbözetére nem jogosult, köteles azt a központi költségvetésnek visszautalni.
 
(6) A támogatásnak az előadó-művészeti szervezet által levont vagy áthárított adóval érintett része visszafizetésére a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok alkalmazandók.
 
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2011. július 1-jén hatályát veszti.
 
Budapest, 2010.
 
Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter
 
Egyetértek:
 
Oszkó Péter
pénzügyminiszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok