2022. augusztus 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

HMÖT - alapképzés 2007/2008

2007. február 2.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma

a Márton Áron Szakkollégiummal és a Balassi Bálint Kulturális Intézettel (2007. március 1. napjától a két szervezet jogutódja a Balassi Intézet) közösen pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra a 2007/2008-as tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe
 • nappali tagozatos alapképzésre,
 • nappali tagozatos kiegészítő alap- és mesterképzésre (főiskolai végzettséggel rendelkezőknek),
valamint a Balassi Intézetbe magyarországi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre felvételt nyert horvát állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma, a Márton Áron Szakkollégium és a Balassi Bálint Kulturális Intézet a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot az Agora Irodahálózat és a Márton Áron Szakkollégium (2007. március 1. napja után Balassi Intézet) Pécsi Kollégiuma lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:
 • A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal közösen határozza meg a pályázati elbírálás szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az elbírálási pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
 • Felsőfokú szakképzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban.
 • A határon túli magyar hallgató abban az esetben kerülhet államilag támogatott képzésbe, ha elnyeri a Magyar Köztársaság miniszteri ösztöndíját. Magyarországi felsőoktatási intézménybe jelentkező, az Európai Unió állampolgárságával nem rendelkező külföldi állampolgár, amennyiben nem részesül miniszteri ösztöndíjban, a felvételi eredményétől függetlenül kizárólag költségtérítéses képzésben vehet részt. A költségtérítéses képzésben tanulmányaikat megkezdők a későbbiek során nem részesülhetnek miniszteri ösztöndíjban.
 • Az ösztöndíj a pályázót kizárólag a pályázatában szereplő, és a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
 • Az ösztöndíjat elnyerő hallgatóval a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma által kijelölt szervezet köt szerződést, az ösztöndíj odaítélését követő 45 napon belül. E szerződés rögzíti az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit.
 • Az előkészítő képzések esetében szerződések megkötését, az ösztöndíjazással és ösztöndíjasokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Balassi Intézet végzi.
 • A felsőoktatási képzések esetében az ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a felsőoktatási intézmény látja el. A szerződések megkötését, az ösztöndíjasokkal kapcsolatos egyéb adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Balassi Intézet végzi.
 • Egy pályázó egyidejűleg az alább felsorolt pályázati kategóriák közül csak egyre nyújthat be pályázatot, kivéve a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzését, mely a nappali tagozatos alapképzéssel egyidejűleg is megpályázható.
Felhívjuk a pályázók/felvételizők figyelmét, hogy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. (továbbiakban: felsőoktatási törvény) rendelkezései alapján
 • az államilag támogatott képzésre történő felvétel az első tanévre szól. Akkor folytathatóak államilag támogatott képzésben a tanulmányok, ha a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában az adott képzési időszakra minimálisan előírt krediteket (egyes tantárgyakhoz, tantervi egységekhez rendelt tanulmányi pontokat) teljesítette a hallgató. Ha a felsőoktatási intézményben államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a felsőoktatási intézmény megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja.
 • a 2007. szeptembere után felvételt nyert, államilag támogatott módon
  • alapképzésben tanulmányokat folytató hallgatóknak a képzés második évétől (harmadik félévétől), azaz először 2008. szeptemberétől kell évi 105.000,- Ft (havi 10.500,- Ft) összegű,
  • a mesterképzésben e feltételeknek megfelelően államilag támogatott tanulmányokat folytatóknak a képzés második évétől (harmadik félévétől), azaz először 2008. szeptemberétől kell évi 150.000,- Ft (havi 15.000,- Ft) összegű
képzési hozzájárulást kell fizetniük.

E rendelkezések a miniszteri ösztöndíjas határon túli magyar nemzetiségű hallgatókra is vonatkoznak!

Az államilag támogatott képzés, illetve a képzési hozzájárulás részletes szabályairól a Márton Áron Szakkollégiumban (Balassi Intézetben) és a felsőoktatási intézményektől kaphatnak további és részletes tájékoztatást!

Pályázhat minden olyan horvát állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, aki a 2007/2008-as tanévben a megadott képzési formákban, a meghirdetett szakok valamelyikére felvételt nyer valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe.

A pályázásból kizáró általános feltételek:
 • Nem pályázhatnak nappali tagozatos alapképzésre és nappali tagozatos kiegészítő alapképzésre azok a személyek, akik a felvételi eljárásban a megpályázott szakon nem érik el az államilag finanszírozott ponthatárt.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik nem államilag elismert (akkreditált) intézménybe, vagy nappali tagozatos alapképzés, nappali tagozatos kiegészítő alap- vagy mesterképzés esetén olyan szakra nyernek felvételt, amelyen nincs államilag támogatott képzés. (Az egyes intézményekre és szakokra vonatkozó információkat ld. a Magyarországon kiadott 2007. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban vagy a www.felvi.hu honlapon.)
 • Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek ösztöndíjban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban részesülő, vagy részesült személyek.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a megpályázott szakon a 2007/2008-as tanévben nem első évfolyamos hallgatók lesznek, illetve kiegészítő alap- vagy mesterképzésben nem a képzés első évét fogják megkezdeni.
 • Nem pályázhatnak a magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételi eljárás nélkül, intézményen belüli vagy intézményközi átjelentkezéssel bejutó személyek.
A pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:
(A pályázásból kizáró általános feltételek mellett a pályázóknak meg kell felelniük az egyes kategóriáknál meghatározott további feltételeknek.)

1. Nappali tagozatos alapképzés - 5 fő
A pályázónak a 2007. évben ún. "normál" felvételi eljárásban (a szeptemberben induló képzésekre; ld. a Magyarországon kiadott 2007. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 49-50. oldal) nappali tagozatra, állami támogatású alapképzésre kell jelentkeznie, a költségtérítéses képzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban.
Az ösztöndíjak odaítélésekor előnyben részesülnek azok a személyek, akik középiskolai tanulmányaikat szülőföldi (horvátországi) magyar tannyelvű tanintézményben végezték, valamint a szülőföldjükhöz közel(ebb) eső intézményekbe felvételt nyert hallgatók.

Pályázni lehet minden nappali tagozatos, államilag támogatott alapszakkal a szlavisztika szak horvát, szerb és szlovén szakirányai kivételével /a szlavisztika szak ezen szakirányaival tehát nem lehet pályázni!/ (ezen szakok felsorolását ld. a Magyarországon kiadott 2007. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban)
Nem pályázhatnak azon személyek, akik magyarországi vagy szülőföldi felsőfokú oklevéllel rendelkeznek.

2. Nappali tagozatos kiegészítő alap- vagy mesterképzés - 2 fő
Azok a szülőföldi vagy magyarországi főiskolai diplomával rendelkező személyek jelentkezhetnek, akiknek szülőföldjükön nincs lehetőség a kiegészítő képzés elvégzésére, és ezért egy magyarországi felsőoktatási intézményben kétéves kiegészítő alap- vagy mesterképzésben egyetemi, illetve mester szintű diplomát kívánnak szerezni (ld. a Magyarországon kiadott 2007. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 146-147. o /kiegészítő alapképzés/, 144.o. /mesterképzés/).

3. Művészeti tehetséggondozó ösztöndíj (nappali tagozatos alapképzés)
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma az egész magyarság szempontjából is egyedülálló művészeti értékek megőrzését és a megfelelő tehetséggondozást kívánja megvalósítani a művészetek területén kiemelkedő képességű vagy kimagasló eredményeket elért határon túli magyar hallgatók ösztöndíjazásával.

Azok a személyek pályázhatnak, akik kiemelkedő művészeti tehetséggel rendelkeznek, és művészeti tevékenységüknek megfelelő, a művészet képzési terület szakcsoportjába tartozó szakra magyarországi felsőoktatási intézménybe nyertek felvételt, továbbá megfelelnek az 1. pályázati kategóriánál (nappali tagozatos alapképzés) ismertetett egyéb feltételeknek.
(A művészet képzési terület szakcsoportjába tartozó szakok listája a Magyarországon kiadott 2007. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 118. oldalán találhatók meg.)
E pályázati kategóriában nem lehet pályázni a művészetközvetítés képzési területhez tartozó szakokkal!

A kategóriának nincs külön regionális keretszáma, a különböző régiókból pályázó határon túli magyar hallgatók pályázatait külön eljárás keretében, együttesen bírálja el a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága az általa felkért szakértők, a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács bevonásával.

Ezen pályázati kategóriákban a pályázatokat 2007. július 17-től lehet benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2007. augusztus 1., 16 óra.
(A pályázat benyújtásával a pályázónak nem kell megvárnia a hivatalos értesítés kézhezvételét felvételi eredményéről, mivel a pályázati adatlapon lehetősége lesz felhatalmazni az Országos Felsőoktatási Információs Központot, hogy felvételi eredményét soron kívül a pályázat lebonyolítását végző Beregszászi Agora Iroda illetékes munkatársához továbbítsa.)

4. A Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzése - 12 fő
Azok a személyek pályázhatnak a meghatározott szakirányokra, akik szülőföldjükön végezték középiskolai tanulmányaikat és szereztek érettségi bizonyítványt. A pályázók az Intézet által meghatározott igazolások és mellékletek alapján, szülőföldi középiskolai tanulmányi eredményük figyelembe vételével kerülnek elbírálásra. Az ösztöndíjat elnyert személyek az egyéves előkészítő képzés után az eredetileg megjelölt szakhoz (szakirányhoz) tartozó érettségi tárgyakból a Balassi Intézetben záróvizsgát tesznek, és ennek sikeressége esetén felsőoktatási nappali tagozatos alapképzéses tanulmányaik alatt miniszteri ösztöndíjban részesülnek.

A Balassi Bálint Kulturális Intézetben választható szakirányokról, szakokról és a felvétellel kapcsolatos egyéb követelményekről részletes információt a Márton Áron Szakkollégium (2007. március 1. napja után a Balassi Intézet) Pécsi Kollégiumától kaphatnak az érdeklődők.

Ezen pályázati kategóriákban a pályázatokat 2007. április 24-től lehet benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2007. május 18., 16 óra

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácsnak. A Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követően a pályázati elbírálás eredményéről a Balassi Intézet Pécsi Kollégiumánál és a Központi Agora Irodánál (Budapest) lehet érdeklődni. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz nyújthat be panaszt. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.
 • A pályázatokról a döntést a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye. A magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésre érkezett pályázatok értékelését a Balassi Intézet végzi.
 • Az ösztöndíjat elnyerő pályázóval a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma által kijelölt szervezet köt szerződést az ösztöndíj odaítélését követő 45 napon belül. E szerződés rögzíti az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit.
 • Az ösztöndíjat elnyerő pályázó részére a fogadó felsőoktatási intézmény folyósítja a miniszteri ösztöndíjat. A miniszteri ösztöndíj havi összege a Magyar Köztársaság költségvetési törvényében meghatározott összegű ún. éves hallgatói normatíva 15 %-a (ez a 2007. évben 17.475,- Ft/hó). Az államilag támogatott képzésben résztvevő miniszteri ösztöndíjas hallgató ezen felül még jogszabályban és a felsőoktatási intézmény juttatási szabályzatában rögzített módon részesülhet tanulmányi ösztöndíjban, illetve szociális támogatásban.
 • A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas hallgató magyarországi felsőoktatási tanulmányainak befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság az ösztöndíjban való részesülést kizárja. Az ösztöndíjas a szerződés aláírásának időpontjában folyamatban lévő, a bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles kezdeményezni, amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított ösztöndíjak kamatokkal megnövelt összegét.
 • A pályázaton ösztöndíjat vagy támogatást nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj/támogatás elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról az illetékes kormányzati szerv által működtetett nyilvántartás részére.
A pályázatokat személyesen vagy - ajánlott küldeményként - postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címek valamelyikére:

Balassi Intézet (2007. február 28-ig Márton Áron Szakkollégium) Pécsi Kollégiuma
Magyarország
7633 Pécs, Rácvárosi út 70.

Központi Agora Iroda
Magyarország
1037 Budapest, Kunigunda u. 35.

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást az ösztöndíjpályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt), valamint az ösztöndíjszerződésről:

Balassi Intézet (2007. február 28-ig Márton Áron Szakkollégium) Pécsi Kollégiuma
Magyarország
7633 Pécs, Rácvárosi út 70.
Tel.: +36-72-251-637; +36-30-213-04-75
Fax: +36-72-251-637

Központi Agora Iroda
Magyarország
1037 Budapest, Kunigunda u. 35.
Tel: +36-1-368-88-60 / 215-ös mellék
Fax: +36-1-240-48-04
E-mail: agora@mad.hu

A Horvátországi Magyar Ösztöndíj Tanács a határidő után beérkezett ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.

Felhívjuk a magyarországi felsőoktatási intézményekbe jelentkezők figyelmét, hogy a magyarországi tanintézetekbe a szeptemberben induló alapképzésekre (beleértve a diplomával rendelkezőknek meghirdetett "másoddiplomás" alapképzéseket is), illetve az egységes, osztatlan képzésekre a jelentkezési lapok benyújtásának végső határideje: 2007. február 15. Azonban a kiegészítő alapképzésekre és a mesterképzésekre 2007. március 15. napjáig lehet jelentkezni. A jelentkezési lapok a magyarországi könyvesboltokban, valamint a www.felvi.hu honlapon feltüntetett magyarországi postahivatalokban vásárolhatók meg. Idén a felvételi eljárás során lehetőség nyílik arra, hogy a felsőoktatásba igyekvők elektronikus úton nyújtsák be jelentkezésüket az Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) honlapján (www.felvi.hu) keresztül. A papíralapú és az "e-jelentkezés" részletes feltételeiről bővebb információ a Magyarországon kiadott 2007. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban illetve az OFIK fent hivatkozott honlapján található.

Pályázni a Balassi Intézet Pécsi Kollégiumában és a Központi Agora Irodában 2007. március 20-tól beszerezhető, és az Internetről (www.agorairoda.net) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

Szükséges mellékletek, igazolások

Nappali tagozatos teljes alapképzésre, valamint a Balassi Intézetbe magyarországi és szülőföldi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre pályázók esetében:
Kötelezően csatolandó mellékletek:
 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
 • a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata
 • az érettségi bizonyítvány(ok) (ide értve a Magyarországon 2005. január 1-től ún. kétszintű érettségi rendszerben letett vizsgák bizonyítványait is) egyszerű másolata
 • kézzel írt önéletrajz
 • min. 2 oldalas esszé a Magyarországon megszerzendő diploma tervezett szülőföldi hasznosításáról (a Balassi Intézet szülőföldi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésére jelentkezők kivételével)
 • 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
 • a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani
Csatolható mellékletek:
 • tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
A Balassi Intézetbe magyarországi és szülőföldi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre történő jelentkezés esetén az érettségi bizonyítvány fénymásolata, vagy a 2007-ben érettségizők esetében a középiskola igazolása a pályázat benyújtásakor csatolandó, valamint az eredeti dokumentumok a benyújtáskor bemutatandók, az egyéb mellékleteket és igazolásokat a felvételi vizsga után kell benyújtani.

Szükséges mellékletek, igazolások

Nappali tagozatos kiegészítő alap- és mesterképzésre pályázók esetében:
Kötelezően csatolandó mellékletek:
 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
 • géppel írt szakmai önéletrajz
 • a pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben
 • a középiskolai érettségi bizonyítvány egyszerű másolata
 • egyetemi/főiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány és az index egyszerű másolata
 • 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
 • a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani
Csatolható mellékletek:
 • két szakmai ajánlólevél (Az ajánlásnak tartalmaznia kell: az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát, vagy beosztását, munkahelyi elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.)
 • tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
 • szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása
 • tudományos publikációk (vagy a művészeti tevékenység) jegyzéke 20 oldalnál rövidebb publikációk esetében a publikációk, 20 oldalnál hosszabb publikációk esetében a publikációk első oldalának fénymásolatával (Minden publikáció esetében az alábbiakat kell a jegyzékben feltüntetni: cím, típus (szakkönyv, egyetemi jegyzet stb.), részvétel jellege (egyedüli- vagy társszerző), kiadó neve vagy folyóirat címe, kiadás dátuma, kiadás helye, oldalszám.)
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok