2022. augusztus 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

KMÖT - alapképzés 2007/2008

2007. február 2.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma

a Márton Áron Szakkollégiummal és a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézettel (2007. március 1. napjától a két szervezet jogutódja a Balassi Intézet) közösen pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra, illetve rendszeres tanulmányi támogatásra a 2007/2008-as tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe
 • nappali tagozatos alapképzésre,
 • nappali és levelező tagozatos kiegészítő alap- vagy mesterképzésre (főiskolai végzettséggel rendelkezőknek)
 • levelező tagozatos második alapképzésre (másoddiplomás képzés felsőfokú oklevéllel rendelkezőknek),
valamint a Balassi Intézetbe magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre felvételt nyert ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma, a Márton Áron Szakkollégium és a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot a Beregszászi Agora Iroda lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:
 • A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal és a támogatásokkal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanáccsal közösen határozza meg a pályázati elbírálás szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az elbírálási pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
 • Felsőfokú szakképzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban.
 • A határon túli magyar hallgató abban az esetben kerülhet államilag támogatott képzésbe, ha elnyeri a Magyar Köztársaság miniszteri ösztöndíját. Magyarországi felsőoktatási intézménybe jelentkező, az Európai Unió állampolgárságával nem rendelkező külföldi állampolgár, amennyiben nem részesül miniszteri ösztöndíjban, a felvételi eredményétől függetlenül kizárólag költségtérítéses képzésben vehet részt. A költségtérítéses képzésben tanulmányaikat megkezdők a későbbiek során nem részesülhetnek miniszteri ösztöndíjban.
 • A levelező tagozatos kiegészítő alap-, mester- és másoddiplomás képzésre nem lehet állami támogatásra (ösztöndíjra) pályázni, csak a költségtérítéses finanszírozási formára felvételt nyert személyek adhatnak be rendszeres tanulmányi támogatásra pályázatot.
 • Az ösztöndíj vagy támogatás a pályázót kizárólag a pályázatában szereplő, és a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
 • Az ösztöndíjat vagy támogatást elnyerő hallgatóval a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma által kijelölt szervezet köt szerződést, az ösztöndíj odaítélését követő 45 napon belül. E szerződés rögzíti az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit.
 • Az előkészítő képzések esetében szerződések megkötését, az ösztöndíjazással és ösztöndíjasokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Balassi Intézet végzi.
 • A felsőoktatási képzések esetében az ösztöndíjak és támogatások folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a felsőoktatási intézmény látja el. A szerződések megkötését, az ösztöndíjasokkal vagy támogatottakkal kapcsolatos egyéb adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Balassi Intézet végzi.
 • Egy pályázó egyidejűleg az alább felsorolt pályázati kategóriák közül csak egyre nyújthat be pályázatot, kivéve a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzését, mely a nappali tagozatos alapképzéssel egyidejűleg is megpályázható.
Felhívjuk a pályázók/felvételizők figyelmét, hogy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: felsőoktatási törvény) rendelkezései alapján
 • az államilag támogatott képzésre történő felvétel az első tanévre szól. Akkor folytathatóak államilag támogatott képzésben a tanulmányok, ha a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában az adott képzési időszakra minimálisan előírt krediteket (egyes tantárgyakhoz, tantervi egységekhez rendelt tanulmányi pontokat) teljesítette a hallgató. Ha a felsőoktatási intézményben államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a felsőoktatási intézmény megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja.
 • a 2007. szeptembere után felvételt nyert, államilag támogatott módon
 • alapképzésben tanulmányokat folytató hallgatóknak a képzés második évétől (harmadik félévétől), azaz először 2008. szeptemberétől kell évi 105.000,- Ft (havi 10.500,- Ft) összegű,
 • a mesterképzésben e feltételeknek megfelelően államilag támogatott tanulmányokat folytatóknak a képzés második évétől (harmadik félévétől), azaz először 2008. szeptemberétől kell évi 150.000,- Ft (havi 15.000,- Ft) összegű
képzési hozzájárulást kell fizetniük.

E rendelkezések a miniszteri ösztöndíjas határon túli magyar nemzetiségű hallgatókra is vonatkoznak!

Az államilag támogatott képzés, illetve a képzési hozzájárulás részletes szabályairól az Agora Irodahálózatban, a Márton Áron Szakkollégiumban (Balassi Intézetben) és a felsőoktatási intézményektől kaphatnak további és részletes tájékoztatást!

Pályázhat minden olyan ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2007/2008-as tanévben a megadott képzési formákban, a meghirdetett szakok valamelyikére felvételt nyer valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe.

A pályázásból kizáró általános feltételek:
 • Nem pályázhatnak a középiskolai tanulmányaik utolsó két tanévét részben vagy egészében Magyarországon végző személyek, azonban a pályázati kiírás szempontjából nem minősül Magyarországon folytatott tanulmánynak a 2005. január 1. után Magyarországon letett érettségi vizsga. (Ez a kitétel nem vonatkozik azokra, akik a levelező tagozatos kiegészítő alap- vagy mesterképzésre és a másoddiplomás képzésre pályáznak.)
 • Nem pályázhatnak nappali tagozatos alapképzésre és nappali tagozatos kiegészítő alap- vagy mesterképzésre azok a személyek, akik a felvételi eljárásban a megpályázott szakon nem érik el az államilag támogatott ponthatárt.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik nem államilag elismert (akkreditált) intézménybe, vagy nappali tagozatos alapképzés, nappali tagozatos kiegészítő alap- vagy mesterképzés esetén olyan szakra nyernek felvételt, amelyen nincs államilag támogatott képzés. (A levelező tagozatos kiegészítő alap- vagy mesterképzésre és a másoddiplomás képzésre pályázók esetében költségtérítéses képzéssel lehet pályázni. Az egyes intézményekre és szakokra vonatkozó információkat ld. a Magyarországon kiadott 2007. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban vagy a www.felvi.hu honlapon.)
 • Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek ösztöndíjban vagy támogatásban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban részesülő, vagy részesült személyek.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a megpályázott szakon a 2007/2008-as tanévben nem első évfolyamos hallgatók lesznek, illetve kiegészítő alap- vagy mesterképzésben és másoddiplomás képzésben nem a képzés első évét fogják megkezdeni.
 • Nem pályázhatnak a magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételi eljárás nélkül, intézményen belüli vagy intézményközi átjelentkezéssel bejutó személyek.
A pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:
(A pályázásból kizáró általános feltételek mellett a pályázóknak meg kell felelniük az egyes kategóriáknál meghatározott további feltételeknek.)

1. Nappali tagozatos alapképzés - 26 fő
A pályázónak a 2007. évben ún. "normál" felvételi eljárásban (a szeptemberben induló képzésekre; ld. a Magyarországon kiadott 2007. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 49-50. oldal) nappali tagozatra, állami támogatású alapképzésre kell jelentkeznie, a költségtérítéses képzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban. Az ösztöndíjak odaítélésekor kiemelt előnyben részesülnek azok a személyek, akik a megpályázott szakhoz a felvételi eljárásban érettségi követelményként támasztott tantárgyból (tantárgyakból) Magyarországon 2005. január 1. napja után emelt szinten legalább 40 %-os eredménnyel érettségi vizsgát tettek le. További előnyben részesülnek a szülőföldjükhöz közel(ebb) eső intézményekbe felvételt nyert hallgatók.
Nem pályázhatnak azok, akik magyarországi vagy szülőföldi felsőfokú oklevéllel rendelkeznek.

Meghirdetett képzési területek, a képzési területen belül pályázható bachelor (BA, BsC) és osztatlan (mesterfokozatot nyújtó) alapszakok és keretszámok:

Képzési terület
Javasolt keretszámok
Szakok
Agrár képzési terület
1 ösztöndíj
földmérő és földrendező mérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, állattenyésztő mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő mérnöki, állatorvosi (osztatlan)
Bölcsészettudományi
2 ösztöndíj
germanisztika, andragógia, pszichológia, néprajz
Gazdaságtudományok
3 ösztöndíj
alkalmazott közgazdaságtan, emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálkodás, turizmus-vendéglátás
Informatika
4 ösztöndíj
gazdaságinformatikus, mérnök informatikus, programtervező informatikus
Műszaki
3 ösztöndíj
anyagmérnöki, faipari mérnöki, könnyűipari mérnöki
biomérnöki, környezetmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki, műszaki földtudományi, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, építész
Művészetközvetítési
1 ösztöndíj
mozgóképkultúra és médiaismeret, elektronikus ábrázolás, kézműves, ének-zene
Orvos és egészségtudományi
4 ösztöndíj
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, fogorvos, gyógyszerész, orvos
Pedagógusképzés
1 ösztöndíj
gyógypedagógia, konduktor
Sporttudomány
1 ösztöndíj
testnevelő-edző, humánkineziológia
Társadalomtudományi
2 ösztöndíj
nemzetközi tanulmányok, politológia, kommunikáció és médiatudomány, szociológia, társadalmi tanulmányok
Természettudomány
4 ösztöndíj
fizika, kémia

Nem lehet pályázni "főiskolaiként" meghirdetett szakokkal!

A meghirdetett képzési ágak keretszámaitól a beérkezett pályázatok függvényében a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács - a fent meghatározott képzési ágak bármelyike, illetve az egyházi keret (2. pályázati kategória) javára - eltérhet.

2. Egyházi nappali tagozatos alapképzés - 7 fő
E pályázati kategória teológiai, vagy egyéb egyházi tevékenységhez kapcsolódó alapképzés (hitoktató, hittanár, stb.) ösztöndíjazására vonatkozik.
A megpályázható szakokat a Magyarországon kiadott 2007. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató (781-822. o.) tartalmazza. Fentieken túl pályázni lehet még a szociális munka (BA) alapképzési szakra, amennyiben a pályázat beadásakor a pályázó rendelkezik valamely kárpátaljai magyar egyház püspöki (vagy azzal egyenértékű) ajánlásával.
Nem pályázhatnak azok a szociális munka szakra felvételt nyert személyek, akik magyarországi vagy szülőföldi felsőfokú oklevéllel rendelkeznek (e kitétel nem vonatkozik a teológiai, vagy egyéb egyházi tevékenységhez kapcsolódó, a Magyarországon kiadott 2007. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató. 781-822 oldalain felsorolt szakokra).
A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az 1. pályázati kategóriánál (nappali tagozatos alapképzés) ismertetett egyéb feltételeknek.
A keret felekezetek szerinti felosztására a magyar egyházaknak a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanácsba delegált képviselői tesznek javaslatot.

3. Művészeti tehetséggondozó ösztöndíj (nappali tagozatos alapképzés)
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma az egész magyarság szempontjából is egyedülálló művészeti értékek megőrzését és a megfelelő tehetséggondozást kívánja megvalósítani a művészetek területén kiemelkedő képességű vagy kimagasló eredményeket elért határon túli magyar hallgatók ösztöndíjazásával.

Azok a személyek pályázhatnak, akik kiemelkedő művészeti tehetséggel rendelkeznek, és művészeti tevékenységüknek megfelelő, a művészet képzési terület szakcsoportjába tartozó szakra magyarországi felsőoktatási intézménybe nyertek felvételt, továbbá megfelelnek az 1. pályázati kategóriánál (nappali tagozatos alapképzés) ismertetett egyéb feltételeknek.
(A művészet képzési terület szakcsoportjába tartozó szakok listája a Magyarországon kiadott 2007. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 118. oldalán találhatók meg.)
E pályázati kategóriában nem lehet pályázni a művészetközvetítés képzési területhez tartozó szakokkal!

A kategóriának nincs külön regionális keretszáma, a különböző régiókból pályázó határon túli magyar hallgatók pályázatait külön eljárás keretében, együttesen bírálja el a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága az általa felkért szakértők, a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács bevonásával.

4. Nappali tagozatos kiegészítő alap- és mesterképzés - 2 fő
Azok a szülőföldi vagy magyarországi főiskolai diplomával rendelkező, korábban állami finanszírozásban részt vevő személyek jelentkezhetnek, akiknek szülőföldjükön nincs lehetőség a kiegészítő képzés elvégzésére, és ezért egy magyarországi felsőoktatási intézményben kétéves kiegészítő alap- vagy mesterképzésben egyetemi, illetve mester szintű diplomát kívánnak szerezni (ld. a Magyarországon kiadott 2007. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 146-147. o /kiegészítő alapképzés/, 144.o. /mesterképzés/). A magyarországi főiskolák kihelyezett tagozatain végzett hallgatók előnyben részesülnek

5. Levelező tagozatos kiegészítő alap- és mesterképzés (rendszeres tanulmányi támogatás) - 5 fő
Azok a szülőföldi vagy magyarországi főiskolai diplomával és állandó szülőföldi munkahellyel rendelkező személyek jelentkezhetnek, akiknek szülőföldjükön nincs lehetőség a kiegészítő képzés elvégzésére, és ezért egy magyarországi felsőoktatási intézményben levelező tagozatos kiegészítő alapképzésben vagy mesterképzésben egyetemi, illetve mester szintű diplomát kívánnak szerezni (ld. a Magyarországon kiadott 2007. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 144. o., 147-148. o.). A magyarországi főiskolák kihelyezett tagozatain végzett hallgatók előnyben részesülnek.

6. Levelező tagozatos másoddiplomás képzés (rendszeres tanulmányi támogatás) - 3 fő
Azok a szülőföldi vagy magyarországi honosított felsőfokú diplomával és állandó szülőföldi munkahellyel rendelkező személyek pályázhatnak, akik egy magyarországi felsőoktatási intézményben levelező tagozatos, felsőfokú oklevéllel rendelkezők számára meghirdetett képzésre nyernek felvételt. Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a szakok, amelyek az első diplomával azonos szakcsoportba tartoznak (ld. a Magyarországon kiadott 2007. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 145-146. o.).

Ezen pályázati kategóriákban a pályázatokat 2007. július 17-től lehet benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2007. augusztus 1., 16 óra.
(A pályázat benyújtásával a pályázónak nem kell megvárnia a hivatalos értesítés kézhezvételét felvételi eredményéről, mivel a pályázati adatlapon lehetősége lesz felhatalmazni az Országos Felsőoktatási Információs Központot, hogy felvételi eredményét soron kívül a pályázat lebonyolítását végző Beregszászi Agora Iroda illetékes munkatársához továbbítsa.)

7. A Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzése - 15 fő

Azok a személyek pályázhatnak a meghatározott szakirányokra, akik szülőföldjükön végezték középiskolai tanulmányaikat és szereztek érettségi bizonyítványt. A pályázók a szülőföldjükön tesznek felvételi vizsgát az Intézetbe. Az ösztöndíjat elnyert személyek az egyéves előkészítő képzés után az eredetileg megjelölt szakhoz (szakirányhoz) tartozó érettségi tárgyakból a Balassi Intézetben záróvizsgát tesznek, és ennek sikeressége esetén felsőoktatási nappali tagozatos alapképzéses tanulmányaik alatt miniszteri ösztöndíjban részesülnek.

Meghirdetett szakirányok, szakok és felvételi tárgyak:

Képzési terület
Szakok
Felvételi tárgy
Agrár képzési terület
földmérő és földrendező mérnöki
matematika vagy fizika vagy kémia közül kettő
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
élelmiszer-mérnöki
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki
környezetgazdálkodási agrármérnöki
matematika vagy fizika vagy kémia vagy biológia közül kettő
természetvédelmi mérnöki
állattenyésztő mérnöki
mezőgazdasági mérnöki
növénytermesztő mérnöki
állatorvosi (osztatlan)
biológia és kémia
Bölcsészettudományi
andragógia
magyar és történelem vagy biológia
pszichológia
néprajz
történelem
Gazdaságtudományok
alkalmazott közgazdaságtan
matematika és történelem vagy angol
emberi erőforrások
gazdálkodási és menedzsment
kereskedelem és marketing
nemzetközi gazdálkodás
turizmus-vendéglátás
Informatika
gazdaságinformatikus
matematika és informatika
mérnök informatikus
programtervező informatikus
Műszaki
anyagmérnöki
matematika és fizika
faipari mérnöki
könnyűipari mérnöki
biomérnöki
matematika és fizika vagy kémia vagy biológia
környezetmérnöki
építészmérnöki
matematika és fizika
építőmérnöki
műszaki földtudományi
gépészmérnöki
mechatronikai mérnöki
építész
matematika és fizika
Orvos és egészségtudományi
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus
biológia és kémia vagy fizika
fogorvos
gyógyszerész
orvos
Pedagógusképzés
gyógypedagógia
magyar és biológia
konduktor
Sporttudomány
humánkineziológia
biológia vagy kémia vagy fizika közül kettő
Társadalomtudományi
nemzetközi tanulmányok
magyar és történelem
politológia
szociológia
magyar és történelem
társadalmi tanulmányok
Természettudomány
fizika
matematika és fizika
kémia
kémia

A felvételi vizsgatárgyakról részletes információt a Beregszászi Agora Irodában kaphatnak az érdeklődők.

Ezen pályázati kategóriákban a pályázatokat 2007. április 24-től lehet benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2007. május 18., 16 óra

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácsnak. A Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követően a pályázati elbírálás eredményéről a Beregszászi Agora Irodánál lehet érdeklődni. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz nyújthat be panaszt. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.
 • A pályázatokról a döntést a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye. A magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésre érkezett pályázatok értékelését a Balassi Intézet végzi.
 • A támogatást elnyerő pályázóval a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma által kijelölt szervezet szerződést köt, amelyben rögzíti az ösztöndíjas vagy a támogatott jogait és kötelezettségeit. Az ösztöndíjat elnyerő pályázó részére a fogadó felsőoktatási intézmény folyósítja a miniszteri ösztöndíjat. A miniszteri ösztöndíj havi összege a Magyar Köztársaság költségvetési törvényében meghatározott összegű ún. éves hallgatói normatíva 15 %-a (ez a 2007. évben 17.475,- Ft/hó). Az államilag támogatott képzésben résztvevő miniszteri ösztöndíjas hallgató ezen felül még jogszabályban és a felsőoktatási intézmény juttatási szabályzatában rögzített módon részesülhet tanulmányi ösztöndíjban, illetve szociális támogatásban.
 • A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas/támogatott hallgató magyarországi felsőoktatási tanulmányainak befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság az ösztöndíjban való részesülést kizárja. Az ösztöndíjas a szerződés aláírásának időpontjában folyamatban lévő, a bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles kezdeményezni, amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított ösztöndíjak kamatokkal megnövelt összegét.
 • A pályázaton ösztöndíjat vagy támogatást nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj/támogatás elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról az illetékes kormányzati szerv által működtetett nyilvántartás részére.
A pályázatokat személyesen vagy - ajánlott küldeményként- postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:
Beregszászi Agora Iroda
90200 Beregszász (Beregovo), provulok Iljesa Djuli 1. (17.)
Illyés Gyula sétány 1.

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt), valamint a szerződésről:
Beregszászi Agora Iroda
90200 Beregszász (Beregovo), provulok Iljesa Djuli 1. (17.)
Illyés Gyula sétány 1. (17 terem)
Tel./Fax: +380-31-41-240-78

A Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács a Beregszászi Agora Irodához határidő után beérkezett ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 25 hrivnya összegű pályázati díjat kell befizetni a Beregszászi Agora Irodában (a fenti címen) igényelhető csekkszelvényen.

Felhívjuk a magyarországi felsőoktatási intézményekbe jelentkezők figyelmét, hogy a magyarországi tanintézetekbe a szeptemberben induló alapképzésekre (beleértve a diplomával rendelkezőknek meghirdetett "másoddiplomás" alapképzéseket is), illetve az egységes, osztatlan képzésekre a jelentkezési lapok benyújtásának végső határideje: 2007. február 15. Azonban a kiegészítő alapképzésekre és a mesterképzésekre 2007. március 15. napjáig lehet jelentkezni. A jelentkezési lapok a magyarországi könyvesboltokban, valamint a www.felvi.hu honlapon feltüntetett magyarországi postahivatalokban vásárolhatók meg. Idén a felvételi eljárás során lehetőség nyílik arra, hogy a felsőoktatásba igyekvők elektronikus úton nyújtsák be jelentkezésüket az Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) honlapján (www.felvi.hu) keresztül. A papíralapú és az "e-jelentkezés" részletes feltételeiről bővebb információ a Magyarországon kiadott 2007. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban illetve az OFIK fent hivatkozott honlapján található.

Pályázni az Agora Irodákban 2007. március 20-tól beszerezhető, és az Internetről (www.agorairoda.net) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

Szükséges mellékletek, igazolások

Nappali tagozatos alapképzésre, valamint a Balassi Intézetbe magyarországi szülőföldi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre pályázók esetében:
Kötelezően csatolandó mellékletek:
 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
 • a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata (az egyszerű másolat csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit az Agora Iroda munkatársának bemutatja).
 • az érettségi bizonyítvány(ok) (ide értve a Magyarországon 2005. január 1-től ún. kétszintű érettségi rendszerben letett vizsgák bizonyítványait is) hitelesített, vagy egyszerű másolata (az érettségi bizonyítvány egyszerű másolata csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit az Agora Iroda munkatársának bemutatja)
 • kézzel írt önéletrajz
 • min. 2 oldalas esszé a Magyarországon megszerzendő diploma tervezett szülőföldi hasznosításáról
 • 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
 • a befizetett 25 hrivnya összegről kiállított csekkszelvény másolata
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
 • a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani
Csatolható mellékletek:
 • tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
A Balassi Intézetbe magyarországi és szülőföldi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre az érettségi bizonyítvány fénymásolata, vagy a 2007-ben érettségizők esetében a középiskola igazolása a pályázat benyújtásakor csatolandó, valamint az eredeti dokumentumok a benyújtáskor bemutatandók, az egyéb mellékleteket és igazolásokat a felvételi vizsga után kell benyújtani. A pályázati költségtérítést ennél a pályázati kategóriánál is be kell fizetni, és az ezt igazoló csekkszelvény másolatát csatolni kell a pályázathoz.

Nappali tagozatos kiegészítő alap- és mesterképzésre, valamint levelező tagozatos kiegészítő alap-, mester- és másoddiplomás képzésre pályázók esetében:
Kötelezően csatolandó mellékletek:
 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
 • géppel írt szakmai önéletrajz
 • a pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben
 • a középiskolai érettségi bizonyítvány egyszerű másolata
 • egyetemi/főiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány és az index (törzskönyvi kivonat) egyszerű másolata (szülőföldi oklevél esetén oklevél betétlap ("dodatok do diplomu"))
 • két szakmai ajánlólevél (Az ajánlásnak tartalmaznia kell: az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát, vagy beosztását, munkahelyi elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.) - az ajánlás kiegészítő képzésre pályázók esetében nem kötelező.
 • levelező tagozatos kiegészítő alap- és másoddiplomás képzésre pályázók esetében állandó szülőföldi munkahely igazolása
 • 2 db ukránul megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
 • a befizetett 25 hrivnya összegről kiállított csekkszelvény másolata
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.)
 • a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani
Csatolható mellékletek:
 • tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
 • szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása
 • tudományos publikációk (vagy a művészeti tevékenység) jegyzéke 20 oldalnál rövidebb publikációk esetében a publikációk, 20 oldalnál hosszabb publikációk esetében a publikációk első oldalának fénymásolatával (Minden publikáció esetében az alábbiakat kell a jegyzékben feltüntetni: cím, típus (szakkönyv, egyetemi jegyzet stb.), részvétel jellege (egyedüli- vagy társszerző), kiadó neve vagy folyóirat címe, kiadás dátuma, kiadás helye, oldalszám.)
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok