2023. október 3.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre és részképzős tanulmányútra szlovén állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek részére

2008. június 11.
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet  miniszteri ösztöndíjas  teljes szemeszteres részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán a 2008/2009-es tanév őszi szemeszterében.
 
A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma dolgozza ki, a pályázatot a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.
 
Általános tudnivalók:
 • A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen dolgozza ki a pályázat értékelésének szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az értékelési pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
 • Az ösztöndíj a pályázót kizárólag a pályázatában szereplő magyarországi felsőoktatási intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
 • Az ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a befogadó magyarországi felsőoktatási intézmény látja el.
 • A Balassi Intézet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 47/2001. (XII. 29.) OM. rendelet 2. § (5)-(6) bekezdései alapján szerződést köt a miniszteri ösztöndíjasokkal.
 • A Balassi Intézet a miniszteri ösztöndíjas hallgatókkal személyenként megkötött szerződésben rögzíti az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit, s további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillető jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel, stb.) lát el.
 • Egy pályázó egyidejűleg csak egy ösztöndíj-kategóriában nyújthat be pályázatot.
 
Pályázhat minden olyan szlovén állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló személy, aki a 2008/2009-es tanév őszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésben vagy részképzős tanulmányúton vesz részt valamely magyarországi felsőoktatási intézményben.
 
A pályázásból kizáró általános feltételek:
 • Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek ösztöndíjban az adott időszakban, az adott képzésre vonatkozó más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban, támogatásban részesülő személyek.
 
Pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:
 
1.     Teljes szemeszteres részképzés
Azon személyek pályázhatnak, akik
 • szülőföldi felsőoktatási intézmény alapképzésén (bachelor vagy osztatlan képzésén), vagy mester (master) képzésén, nappali tagozaton aktív (vagy az ösztöndíj céljából megszakított) hallgatói jogviszonnyal, és
 • legalább 2 - a leckekönyvben lezárt - szemeszterrel rendelkeznek, illetve tanulmányaikat legalább a képzés második évfolyamában végzik a részképzés megkezdésének időpontjában - e kitétel nem vonatkozik a mester (master) képzésben résztvevőkre -, és
 • a megpályázott képzési idő alatt magyarországi felsőoktatási intézményben teljes szemeszteres részképzésben kívánnak tanulmányokat folytatni.
A részképzéssel kiemelten támogathatók az intézményi együttműködés keretében megvalósuló közös képzésekben részt vevő hallgatók.
 
Az ösztöndíj célja, hogy a magyarországi tanulmányok a lehető legnagyobb mértékben elismertethetők legyenek a szülőföldön, ezért az elbírálásnál előnyben részesülnek azok a pályázók, akik az elismerésről a szülőföldi felsőoktatási intézmény részéről igazolással rendelkeznek.
Az ösztöndíj időtartama egy teljes szemeszter (5 hónap). Az ösztöndíjat elnyert hallgató a 2008/2009-es tanév őszi szemeszterének a fogadó magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztás szerinti kezdőnapján (erről az adott magyarországi felsőoktatási intézmény ad tájékoztatást) köteles megkezdeni a részképzését. A hallgatónak a részképzése megkezdésének és befejezésének - az adott magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztásnak megfelelő - pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon.
 
2.  Részképzős tanulmányút
Azon személyek pályázhatnak, akik
 • szülőföldi felsőoktatási intézmény alapképzésén (bachelor vagy osztatlan képzésén), vagy mester (master) képzésén, nappali tagozaton aktív (vagy az ösztöndíj céljából megszakított) hallgatói jogviszonnyal vagy abszolutóriummal rendelkeznek, és
 • a megpályázott képzési idő alatt magyarországi felsőoktatási intézményben egy szemeszternél rövidebb idejű tanulmányokban, és/vagy a szakdolgozat elkészítése céljából vagy egyéb célból tudományos kutatómunkában kívánnak részt venni.
A részképzéssel kiemelten támogathatók az intézményi együttműködés keretében megvalósuló közös képzésekben részt vevő hallgatók.
 
A részképzős tanulmányútra pályázó hallgatóknak legalább 2 - a leckekönyvben lezárt - szemeszterrel kell rendelkezniük, illetve tanulmányaikat legalább a képzés második évfolyamában végzik a részképzés megkezdésének időpontjában - e kitétel azonban nem vonatkozik a mester (master) képzésben résztvevőkre.
 
Az ösztöndíj időtartama: 1 - 3 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2008. október 1. és 2009. január 15. között használható fel. Elbírálásnál előnyben részesülnek azon hallgatók, akik még nem vettek részt részképzős tanulmányúton.
 
A hallgatónak a részképzős tanulmányútja megkezdésének és befejezésének pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon. Amennyiben egyes pályázók esetében a megítélt ösztöndíj időtartama kevesebb, mint a kérelmezett időtartam, akkor a részképzős tanulmányút pontos dátuma automatikusan a pályázó által megjelölt kezdőidőponttól kezdődően kerül - csökkentett időtartamban - megállapításra. Az ilyen módon megállapított időpontoktól való eltérésre nincs lehetőség.
 
A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követően a pályázati elbírálás eredményéről a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Igazgatósága Határon Túli Kapcsolatok Irodájánál lehet érdeklődni. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási szabályrendszer megsértése esetén, a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata ellen a pályázó a Magyar Köztársaság oktatási és kulturális miniszteréhez nyújthat be panaszt.
 • A pályázatokról a döntést és a döntés alapelveit a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának figyelembe vételével a Magyar Köztársaság oktatási és kulturális minisztere hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.
 • Az ösztöndíjat elnyert pályázóval a Balassi Intézet a részképzés megkezdését követő 8 napon belül szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait, valamint a hallgatónak az ösztöndíjazó felé teljesítendő beszámolási, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:
  • a hallgató személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány - útlevél - száma);
  • idegenrendészeti státusza (különös tekintettel pl. a letelepedési engedély megszerzésére);
  • elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása.
  Az ösztöndíjas pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázati adatlapon szereplő személyes adatainak az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet általi, az ösztöndíjas jogviszony működtetéséhez szükséges kezeléséhez az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után.
 • Az ösztöndíjat elnyerő pályázó részére a fogadó felsőoktatási intézmény folyósítja a miniszteri ösztöndíjat. A miniszteri ösztöndíj havi összege a Magyar Köztársaság költségvetési törvényében meghatározott összegű ún. éves hallgatói normatíva 34 %-a (a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 12. § (1) bekezdése szerint az egy főre megállapított hallgatói normatíva éves összege 119.000,- forint, ennek alapján a részképzésben résztvevők havi miniszteri ösztöndíja ennek 34 %-a, azaz a 2008. évben 40.460,- Ft/hó). A megítélt ösztöndíjat az ösztöndíjazó időlegesen felfüggesztheti, vagy véglegesen megszüntetheti, illetve az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben az ösztöndíjas a pályázati felhívásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
 • A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas a magyarországi tanulmányainak (kutatásának) befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett magyarországi bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság az ösztöndíjban való részesülést kizárja.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a www.martonaron.hu honlapon, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Szülőföld Alap Iroda által működtetett, a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartása részére.
A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács a Balassi Intézethez határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott és a hiánypótlási határidő letelte után is hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe, azok érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerülnek!
 
A pályázatokat 2008. június 16-tól lehet benyújtani.
 
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2008. július 21., 16 óra.
 
Hiánypótlásra - a megfelelően kitöltött és aláírt adatlap kivételével - 2008. július 28., 12.00 óráig van lehetőség!
 
A pályázatokat személyesen vagy postai úton, ajánlott küldeményként kérjük eljuttatni az alábbi címre:
 
Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Igazgatósága Határon Túli Kapcsolatok Irodája
Magyarország
1037 Budapest,
Kunigunda u. 35.
 
Pályázni a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Igazgatósága Határon Túli Kapcsolatok Irodájánál 2008. június 12-től beszerezhető, és az Internetről (www.martonaron.hu) is letölthető pályázati adatlapon lehet.
Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást az ösztöndíjpályázatról, a pályázati adatlapról:
 
Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Igazgatósága Határon Túli Kapcsolatok Irodája
Magyarország
1037 Budapest, Kunigunda u. 35.
Tel.: +36-1-368-88-60 / 135-ös mellék
Fax: +36-1-240-47-74
 
A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követő 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.
 
Szükséges mellékletek, igazolások:
 
Kötelezően csatolandó mellékletek:
 • pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap;
 • géppel írt strukturált szakmai önéletrajz;
 • pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben;
 • a magyarországi fogadótanár által aláírt és a fogadó felsőoktatási intézmény által hitelesített fogadólevél;
 • szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás és a szülőföldi intézmény hozzájárulásának igazolása (jóváhagyott egyéni tanulmányi tervvel) - kivéve egyrészt a már abszolvált, szakdolgozat megírása vagy tudományos kutatás céljából részképzésre pályázók (esetükben az abszolutórium kiállításáról szóló igazolás csatolandó); kivéve másrészt a hallgatói jogviszonyukat a részképzés idejére megszakító hallgatók (esetükben a tanulmányok megszakításáról szóló hivatalos igazolás csatolandó);
 • két szülőföldi tanár ajánlása (csak adjunktus, vagy annál magasabb fokozattal rendelkező oktató részéről); az ajánláson jelenjen meg a tanár neve, az egyetem, ahol tanít, címe, telefonszáma és aláírása; a tanár ajánlásából derüljön ki, hogy ismeri a diák részképzésen végzendő tevékenységét;
 • hiteles igazolás az utolsó 2 lezárt tanulmányi félév átlagáról, a magiszteri (mester) képzés első évfolyamán  tanulmányokat folytatók esetében az utolsó 2 alapképzéses tanulmányi félév átlagáról, és ezen félévek indexmásolata (leckekönyvmásolata);
 • 2 db saját részre megcímzett válaszboríték (a címzést kérjük úgy megírni, hogy az magyarországi feladással kézbesíthető legyen!).
 
Csatolható mellékletek:
 • a szülőföldi felsőoktatási intézmény hivatalos igazolása a részképzés elismertetésének lehetőségéről;
 • folyóiratokban közölt szakmai dolgozatok, tudományos konferencián, szakmai versenyen bemutatott dolgozatok egy oldalas kivonatáról és a megszerzett oklevélről készített fénymásolat (ennek hiányában a versenyen való részvétel igazolására szolgáló egyéb hivatalos okirat csatolandó);
 • amennyiben a pályázó magyar diákszervezet tagja, ennek igazolása, valamint a diákszervezetben végzett aktív tevékenység (tevékenységi beszámoló) igazolása az illető diákszervezet elnökének aláírásával és a diákszervezet pecsétjével hitelesítve;
 • nyelvvizsga esetén a bizonyítvány fénymásolata.
 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amennyiben legkésőbb a hiánypótlási határidő lejártáig  
 • bármely kategóriában benyújtott pályázathoz nem kerül csatolásra a magyarországi fogadótanár aláírásával ellátott és a befogadó magyarországi felsőoktatási intézmény által hitelesített ún. fogadólevél,
 • a részképzős tanulmányútra benyújtott pályázatok esetében a pályázati adatlapon a tanulmányút pontos, a befogadó magyarországi intézmény által is elfogadott dátuma nem kerül feltüntetésre,
akkor a pályázatot a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács, mint hiányos pályázatot nem veszi figyelembe!
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok