2024. március 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
Fórum » Közoktatás
 
Tisztelt Fórumozók!
 
Technikai okok miatt átmenetileg lezártuk a fórumot, de hamarosan újraindítjuk. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes, ezért ahhoz semmiféle joghatás nem fűződik, és arra bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozni nem lehet.
 
A szerkesztők
 
  
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  
  
A Szerkesztők üzenete
2009.07.31. 12:03

Tisztelt "VManna"!

A pedagógus-munkakörök betöltéséhez szükséges megfelelő felsőfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) 17. §-a határozza meg.
A Kt.17. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerint a szakrendszerű oktatásban az ötödik-hatodik évfolyamon a tantárgynak megfelelő tanári vagy a műveltségi területnek megfelelő képesítést nyújtó tanítói, a d) pont szerint a hetedik-nyolcadik évfolyamon, továbbá a középiskola kivételével a kilencedik-tízedik évfolyamon a tantárgynak megfelelő szakos tanári, az e) pont szerint a középiskolában a kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgynak megfelelő egyetemi szintű tanári, a művészetek, a testnevelés, a technika-gyakorlati foglalkozás tantárgyak esetén a tantárgynak megfelelő tanári szakképzettségre van szükség a tanításhoz.
Az oktatás-informatikus szakképesítés nem váltja ki az informatika szakos tanári szakképzettséget, ezért a biológia-technika szakos általános iskolai tanári és biológia szakos középiskolai tanári szakképzettséggel, valamint  oktatás-informatikus szakképesítéssel rendelkező pedagógus jogszerűen nem taníthatja az informatika tantárgyat.

Üdvözlettel:   
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2009.07.31. 11:55

Tisztelt Ildike!

Ahhoz, hogy érdemi szakmai véleményt alakíthassunk ki végzettségéről/képzettségéről, szükség lenne a  végzettséget/képzettséget igazoló okirat megismerése. Javaslom, hogy írjon közvetlenül a Közoktatási Főosztálynak: kozoktatas@okm.gov.hu.
 
Üdvözlettel,
a szerkesztők

A Szerkesztők üzenete
2009.07.31. 11:45

Tisztelt "Zebulon"!

A pedagógusok a nyári szünet alatt szabadságukat töltik. A pedagógusok szabadságát elsősorban a tanítási szünetekben kell kiadni. Szabadságuk mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 57. § (3) bekezdése, illetve a közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatásban tárgyú 138/1992.  (X. 8.) Korm. rendelet 10-11. §-a szabályozza. Mértéke 21 nap alapszabadság és 25 nap pótszabadság, melyből legfeljebb 15 napot jogszabályban meghatározottak szerint a munkáltató igénybe vehet. Az igénybevételi lehetőségek egyike a „nevelési-oktatási intézmény működési körébe tartozó nevelés, oktatás”. A vizsgára készítés ilyen feladat.

Az ily módon igénybe vett időben végzett munkáért külön díjazás nem jár: a pedagógus havi illetménye eleve tartalmazza ennek a tevékenységnek a díjazását.

Üdvözlettel:   
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes

pltomi üzenete
2009.07.30. 15:11
Tisztelt OKM!

Azzal a problémával fordulnék önökhöz, hogy az idei tanévben jelentkeztem a KOSSUTH LAJOS KÉT-TANNYELVŰ
FŐVÁROSI GYAKORLÓ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA-nevű intézménybe egy 2 éves (repülőgép-szerelő)
képzésre. Én az idei év októberében töltöm a 23. életévemet így a második tanévben túlkoros lennék és evégett a 1993.évi LXXXIX. törvény 52.$(1) c. pontja szerint nem kezdhetem meg a tanévet. A probléma ezzel az ,hogy ezen az iskolán kívül nincs
semmilyen más intézmény ahol repülőgép-szerelő oktatás folyik sem esti, sem levelező, sem nappali tagozaton. Mindenképpen ebben a szakmában szeretnék dolgozni és ehhez kérném a segítségüket. Az én olvasatomban ez úgy néz ki, hogy az állam nem finanszírozza a képzést a túlkorosság miatt, de én hajlandó lennék kifizetni az oktatásom költségeit, mert ezen kívül nincs más mód ,hogy abban a szakmában dolgozzak amit szeretnék. Nem hiszem, hogy bárminemű hátrányt jelentene az országnak egy szakképzett ember. Mellékesen megjegyezném, hogy egy ott tanuló ismerősöm szerint több osztálytársa is van aki már bőven túlkorosnak számít.
Segítségüket előre is köszönöm!
A Szerkesztők üzenete
2009.07.30. 12:55

Tisztelt "tirol8"!

Nincs jogszabályi tiltó rendelkezés, amely egy időben több közoktatási intézményvezetői pályázat benyújtására vonatkozna. Tehát egy személy egyszerre több intézményvezetői pályázatot is beadhat több helyre. Amennyiben több helyen is ugyanaz a személy nyeri el az igazgatói megbízást, akkor a pályázó jogosult arról dönteni, hogy melyiket fogadja el. Abban az intézményben, ahol emiatt a pályázati eljárás eredménytelen lett, új pályázatot kell kiírni, illetve a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának (16) bekezdésében foglaltak szerint lehet eljárni: „Ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre (pl. nem volt pályázó, illetve egyik pályázó sem kapott megbízást), vagy az intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás bármilyen okból a megbízás határidejének lejárta előtt megszűnt, a közoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására - nyilvános pályázat kiírása nélkül - vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható a közoktatási intézmény megfelelő feltételekkel rendelkező közalkalmazottjának. Ilyen megbízás hiányában a közoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell ellátni. A közoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok újabb nyilvános pályázat kiírása nélkül, e bekezdésben foglaltak szerint, legfeljebb egy évig láthatók el, a (14) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével. E rendelkezések alkalmazásában megfelelő feltétel a magasabb vezetői beosztáshoz szükséges feltétel.”
 
Üdvözlettel:
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető-helyettes

A Szerkesztők üzenete
2009.07.30. 12:39

Tisztelt "Vaci"!

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 1. számú melléklet Harmadik rész B) pontja alapján a középiskolában pedagógus-munkakörben foglalkoztatott heti 40 órás munkaidejéből a kötelező óraszáma heti 22 óra. Az intézményvezető jogosult -  ha erre a nevelő és oktató munka zavartalan megszervezése érdekében szükség van -  elrendelni, hogy a pedagógus a rendes munkaidőn belül, a munkakörére, beosztására e törvényben megállapított kötelező órájánál többet tanítson. Az ily módon teljesített kötelező óráért a munkáltató óradíjat köteles fizetni. Az elrendelhető tanítási órák száma - kormányrendeletben meghatározott kivétellel - egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat tanítási órát nem haladhatja meg.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: R) 11/A. § (2)  bekezdése alapján a pedagógus-munkakörben az ellátandó heti kötelező óraszám felett tanítási óra, foglalkozás megtartása a teljes munkaidőn belül akkor rendelhető el, ha az elrendelt órák száma a napi két és a heti hat órát nem haladja meg, ezen felül továbbá akkor, ha
• a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére,
• a munkakör nincs betöltve és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve továbbá, hogy a regionális munkaügyi központ regionális kirendeltségének munkaközvetítése sikertelen maradt, valamint nem hozták létre - a Kt. 87. §-ának (4) bekezdésében szabályozott - pedagógusok állandó helyettesítési rendszerét, vagy annak megkeresése sem vezetett eredményre,
• a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált.
Pedagógus-munkakörben a rendes munkaidőn felül, rendkívüli munkavégzés keretében, tanítási óra megtartását csak akkor lehet elrendelni, ha a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált.
Az R. melléklete alapján az ifjúságvédelmi felelős a nevelő – oktató munkát közvetlenül segítő munkakör. Esetében természetesen kötelező óráról nem beszélhetünk, ebben az esetben a heti munkaidő 40 óra.
A jogszabály órakedvezményt az ifjúságvédelmi felelős esetében kötelezően nem ír elő.
Abban az esetben, ha a pedagógust pedagógus-munkakörben és nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkakörben is foglalkoztatja az intézmény, a kinevezésében meg kell határozni, hogy az egyes munkakörökben, - a végzett tevékenységével arányosan - hány kötelező órát, illetve munkaórát köteles teljesíteni.
Pl. ha a pedagógust félállásban pedagógus munkakörben, félállásban pedig nevelést – oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatja az intézmény, akkor a félállásban pedagógus-munkakörben a kötelező óra heti 11 óra, a nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkakörben pedig félállásban heti 20 óra lehet.

Üdvözlettel:
Dr. Varga Mária Beáta
főosztályvezető - helyettes

antschika üzenete
2009.07.29. 13:39
Tisztelt Szerkesztők!

Az egyik neves egyetem honlapján olvastam, hogy idegen nyelv szakos bölcsész BA és pedagógia szakos tanár MA végzettségek birtokában is oktatható az adott idegen nyelv.
Érdeklődnék, hogy ez valóban lehetséges e, vagy félre informálták az érdeklődőket? Ha igen, milyen évfolyamokon oktatható így a nyelv?
Válaszukat előre is köszönöm!
tjzsuzs üzenete
2009.07.29. 10:47
Tisztelt OKM!

Az ingyenes tankönyvvekkel kapcsolatban adódott problémám, erre szeretnék választ kapni. Legkisebb gyermekem most kezdi középiskolai tanulmányait egy alapítványi fenntartású középiskolában. Amikor a beiratkozáskor le akartam adni az ingyenes tankönyvek igénylőlapját, nem fogadták el tőlem, arra hivatkozva, hogy csak akkor számítunk nagycsaládosnak, ha a családi pótlékom összege legalább 48000 Ft. Legidősebb gyermekem után azonban már nem jár csp, hiszen egyetemista. 19 éves, nappali tagozatos és nincs más jövedelme,tehát beleszámít a gyereklétszámba, a két kisebb középiskolás gyermekre úgy kapom a családi pótlékot, mint nagycsaládos. Az iskola viszont ragaszkodik a legalább 48000 Ft-hoz. Kérdésem az, hogy megtehetik-e ezt, hiszen a középső gyermekem állami fenntartású iskolájában nem volt ilyen problémám.
Válaszukat előre is köszönöm!
ficvazi üzenete
2009.07.28. 21:38
Tisztelt OKM!

Gimnáziumi nyelvtanár vagyok. Év végén kényszerültem évismétlésre ítélni egy diákomat 2. idegen nyelvből, NYEK-es évfolyamon. A vezetőség azt mondta, nyáron utánanéz, buktathatunk-e egyántalán az ő esetében, hiszen "kezdő 2. nyelves", azaz a NYEK-en kezdte a 2. nyelvet, tehát egy évet tanulta. Van-e ezutóbbinak létjogosultsága, vagy mehet pótvizsgára és ott eldől, mi lesz a sorsa?
Válaszukat előre is köszönöm!
czita üzenete
2009.07.28. 21:18
Tisztelt Szerkesztők!
Élelmiszeripari mérnök egyetemei diplomával és főiskolai mérnöktanár végzettséggel milyen tárgyakat taníthatok általános iskolában? Mi a helyzet akkor, ha a szerződésem határozatlan idejű, de nem tudnak nekem 22 órát biztosítani?
mesebolt üzenete
2009.07.28. 19:14
Tisztelt Szerkesztők! A pedagógusok 7 évenként kötelező továbbképzésével kapcsolatos kérdésimre szeretnék választ kapni. 1.Hány éves korig kötelező ezen részt venni? 2.Ha még nem telt el a hét év, kötelezhető-e a pedagógus nem a tanított tantárgyával kapcsolatos továbbképzésre? 3.Akinek megvan a 120 órás továbbképzése a ciklus alatt, az kötelezhető-e további kurzusokra? Válaszukat előre is köszönöm.
Vaci üzenete
2009.07.28. 13:17
T. Szerkesztők!
Azt szeretném megtudni, hogy tánc tantárgyat gimnáziumban milyen végzettség alapján lehet tanítani? Nem a tantárgynak megfelelő pedagógus (azaz egyetemi végzettségű fizika-kémia szakos)végzettséggel lehet-e 2009. szeptemberétől tanítani?
Találtam utalást törvényileg: a modul bevezetésétől számított 10 éven belül (azaz 2010?)simán csak pedagógiai végzettség kell hozzá; és találtam utalást arra is, hogy 2008 szeptembertől 120 órás akkreditált képzéssel lehet a bármilyen pedagógiai végzettség mellett.
Előre is köszönöm a választ!
gtari üzenete
2009.07.27. 23:12
Tisztelt szerkesztők!Egyesületi fenntartású, alternatív gimnáziumban tanítok három éve, azt megelőzően 14 évig egyházi gimnáziumban dolgoztam.30 éve vagyok tanár.Jogilag megillet-e a jubileumi jutalom?Válaszukat várom, sürgős lenne.kösz:g.t.á.
wymul üzenete
2009.07.27. 19:33
Tisztelt Szerkesztők!
"A felmentési idő önállóan számítandó, abba a munkavállalónak járó, de még ki nem vett szabadságot nem lehet beszámítani."
Szeretném megkérdezni, hogy ez a közalkalmazottakra is vonatkozik-e?
Tanárként dolgozom, s felmentési időmet a munkáltató a szabadság ideje alatt adta ki.
Szeretném megkérdezni, hogy a fenti, a munkatörvényi vonatkozás milyen jogszabályok alapján nem vonatkozik a közalkalmazottakra?

Óvónő üzenete
2009.07.27. 07:48
Tisztelt Szerkesztők!
Arra szeretnék választ kapni, hogy hogyan alakul egy épp induló magánóvoda dokumentációjának elfogadása? Be kell adni az alapdokumentumokat az önkormányzathoz - amelyeken a legitimációs eljárás még nem történhet meg, hisz nincsenek még szülők, nincs nevelőtestület. Elutasíthat ilyen okok miatt az önkormányzat, megtagadhatja ilyen indokokra hivatkozva az intézmény indítást, alapítást? Mi az eljárás ilyenkor a dokumentumok elkészítésénél?
Tisztelettel: óvónő
L.R. üzenete
2009.07.26. 12:58
Tisztelt Szerkesztők!
Továbbra is várom korábban feltett kérdésemre a válaszukat. köszönettel
Magyar Fruzsina üzenete
2009.07.24. 07:31

2009 szeptemberétől a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szak-középiskola és a PFDH Alapítvány animációkészítő szakképzést indít.

A képzés célja, hogy szakmai (OKJ) képesítést adjon azon jelentkezőknek, akik kreatívan gondolkodnak és vonzalmat éreznek az animáció, a vizuális és előadómű-vészetek valamint a számítógépes programok gyakorlati alkalmazása iránt. A szakmai képzés előfeltétele középiskolai érettségi és az augusztus 26-27. között esedékes kétnapos felvételi vizsgán való megfelelés. A két évfolyamos képzés során a növendékek megismerkednek az animáció alapjaival, a legfontosabb elméleti és gyakorlati tudnivalókkal, elsajátítják mindazon szakmai ismereteket, melyeket a sikeres szakvizsgát követő munkájukban azonnal alkalmazni tudnak.

Tanárok: Patrovits Tamás animációsfilm-rendező, illusztrátor, karikatúrista Péterffy Zsófia animációsfilm-rendező, festőművész, Pikler Éva grafikusmű-vész, illusztrátor, Ráthonyi Kinga keramikusművész, Gárdonyi László lát-ványtervező, Magyar Fruzsina dramaturg.

A képzés formája: két évfolyamos, nappali tagozatos Felvételi követelmény: érettségi bizonyítvány, sikeres felvételi vizsga A felvételi vizsga időpontja: 2009. augusztus 26-27. között, két nap. A felvett növendékeknek 100.000.- Ft beiratkozási díjat kell fizetniük, melyet három egyenlő részletben, a trimeszterek megkezdésekor egyenlíthetnek ki. Jelentkezési lap átvehető az iskola titkárságán vagy letölthető az iskola honlapjáról. Kitöltése után személy-esen kell leadni a titkárságon, amelyhez mellékelni kell az érettségi bizonyít-ványt, 2 db igazolványképet, a regisztrációs díj (3.000.- Ft/fő) és a tandíj első részletének befizetéséről szóló igazolást.

Érdeklődni lehet a 06 23 420 608 tele-fonszámon (szerdánként 9-11 óra között), vagy a 06 30 98 47 394 telefon-számon (hétköznap 9-17 óráig) vagy e-mailen: gimnazium@illyes-bors.sulinet.hu, patro@patro.hu

pimpinkin üzenete
2009.07.23. 21:12
Tisztelt Szerkesztők!

Az idén végeztem a Szegedi Egyetemen, minőségfejlesztés-tanár mesterszakon. Igazgatóhelyettesként dolgozom egy iskolában, informatikát tanítok (egyetemi végzettséggel) és egyik vezetőségi feladatköröm az intézményi minőségfejlesztési rendszer koordinálása.
A kérdésem a következő: A megszerzett minőségfejlesztés-tanár végzettség szakvizsgával egyenértékű végzettségnek tekinthető -e? Jelenleg "H" fizetési osztályban vagyok, a végzettség megszerzésével milyen fizetési osztályba léphetek?

Az oklevélben a következő szöveg szerepel: "Ezt az oklevelet xy számár állítottuk ki ... A Szegedi Tudományegyetem nevű felsőoktatási intézmény minőségfejlesztés-tanár szakán tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett. A szak képzési ideje 5 félév.
A következő tárgyakat tanultam: Adatbázisok létrehozása, díjmodellek, Európai Unió és nemzeti minőségfilozófiák, folyamatszabályozás, harmonizált európai szabványok, matematikai és statisztikai alapok, mérőeszköz szerkesztés elméleti és gyakorlati alapjai, minőség és környezet, minőség és társadalom, minőség és versenyképesség, minőségbiztosítási rendszerek, minőségirányítás és szabványok, minőségmenedzsment, modelladaptáció, BSC+EFQM, Önértékelés pedagógiája, pedagógiai értékelés, rendszerépítés és tervezés, statisztikai adatok feldolgozása számítógépen, stratégiai menedzsment, team-munkakultúra, adatbázisok építése a gyakorlatban, elégedettségi vizsgálatok az iskolai gyakorlatban, folyamatos fejlesztés gyakorlata, Jó gyakorlatok - benchmarking, kreativitás és szabályozás, minőség és környezettudatosság kialakításának módszerei, minőségfejlesztés a közoktatási intézményekben, önértékelés módszertana, rendszerépítés módszertana, Rendszerkarbantartás és tanúsítás módszertana, tanítást kísérő szeminárium, szakterületi (minőségfejlesztési) gyakorlat, összefüggő szakmai gyakorlat (minőségfejlesztés)

Válaszukat előre is köszönöm!
kohlagota üzenete
2009.07.23. 08:08
Tisztelt Cím!
Egy általános iskola igazgatója vagyok. Rendelkezem pedagógus szakvizsgával, de a fenntartó szerint el kell végeznem a közoktatás-vezetői képzést. Kérdésem: valóban szükséges ez? Köszönöm előre is válaszukat: JKÁ
nero üzenete
2009.07.22. 21:36
Tisztelt Szerkesztők!
Kérem, válaszoljanak korábban feltett kérdésemre: az alapfokú klarinétoktatásban a klarinéttanári diplomával rendelkező pedagógus élvez-e valamilyen előnyt egy más szakos fafúvós kollégával szemben?
Tudomásom szerint a fafúvós tanszakon teljes az "átjárás", így klarinétot taníthat oboa, fuvola, valamint fagott szakos tanár is. Ezt a gyakorlatot számos zeneiskolában alkalmazzák, de számomra nem világos, hogy mely jogszabály(ok) alapján.
Válaszukat előre is köszönöm: NR
gili üzenete
2009.07.21. 19:29
Tisztelt Cím!
1.Taníthat-e biológia tantárgyat egyetemi végzettségű egészségtan tanár (van még agrármérnök végzettsége is)?
2. Milyen tantárgyat taníthat szociológus, aki kiegészítőn társadalomismeret szakot végzett?
spec üzenete
2009.07.20. 20:45
Tisztelt szerkesztők!
Gyógypedagógiai intézményben 1-10. évfolyamon ki jogosult testnevelés, informatika és technika-életvitel tantárgy oktatására ?
viki1988 üzenete
2009.07.20. 15:27
Tisztelt Szerkesztők !

Általános iskolánk igazgatói pályázata tavaly nem zárult sikeresen, nem voltak megfelelő jelöltek.Az iskola akkori igazgató helyettesét bízta meg a testület meg egy évre " megbízott igazgató"-nak.
Kérdésem:
Lejárt az egy év sikeres volt a pályázat, új igazgatónk lett, a megbízott igazgatót az eredeti munkakörébe kell visszahelyezni.
Ez azt jelenti, hogy igazgató helyettesnek kell visszahelyezni, vagy csak a kinevezés szerinti pedegógusnak?
Köszönettel!
kiskantafalvi üzenete
2009.07.20. 14:32
Tisztelt Szerkesztők!

Most végeztem óvodapedagógusként, de a nyelvvizsga hiányában csak egy igazolással rendelkezem, melyben szerepel, hogy a főiskolai tanulmányaimat elvégeztem, és az államvizsgát is sikeresen teljesítettem.
Abban kérném a segítségüket, hogy kaphatok-e óvodapedagógusként állást, amíg a nyelvvizsgám hiányzik? Illetve, hogy ha igen, akkor milyen feltételekkel?
Válaszukat előre is köszönöm!
Tisztelettel: Kiskantafalvi
Óvónő üzenete
2009.07.19. 20:54
Tisztelt Szerkesztők!
Arra szeretnék választ kapni, hogy hogyan alakul egy épp induló magánóvoda dokumentációjának elfogadása? Be kell adni az alapdokumentumokat az önkormányzathoz - amelyeken a legitimációs eljárás még nem történhet meg, hisz nincsenek még szülők, nincs nevelőtestület. Elutasíthat ilyen okok miatt az önkormányzat, megtagadhatja ilyen indokokra hivatkozva az intézmény indítást, alapítást?
Tisztelettel: óvónő
L.R. üzenete
2009.07.17. 18:19
Tisztelt Szerkesztők!
Köztisztviselőként dolgozom. A köztisztviselők képesítési előírásairól szól kormányrendelet szerint esetemben a főiskolai diplomám mellett egy középfokú számítástechnikai végzettség meglétével válnék belügyi igazgatási területen megfelelő képzettségűvé. Kérdésem a középfokú számítástechnikai végzettségre vonatkozik: milyen számítástechnikai végzettség számít középfokú sz.technikai végzettségenk?
A probléma több kollégám számára is gond, hiszen sem az OKJ rendszerű képzések, sem az ECDL tanfolyamok nem igazolnak középfokú számítástechnikai végzettséget. Kaptam olyan javaslatot, hogy érettségizzek informatikából és ezáltal rendelkezni fogok a képesítési előírásban megjelölt végzettséggel. Próbáltam az Oktatási Hivatalban érdeklődni, ám ott azt a javaslatot kaptam, hogy Önöknek tegyem fel kérdésemet. Először szeretnék ezen a módon tájékozódni, majd talán egy állásfoglalást is kérni hivatalos formában, hiszen ma ilyen elnevezéssel képzettséget nem lehet szerezni, így nem tudom milyen módon tudnék a képesítési előírásoknak megfelelni. OKJ-s képzésben egy feltehetően középszintnél jóval magasabb végzettség szerezhető az informatikus szakirányon, melynek részképesítése a számítástechnikai szoftverüzemeltető, ám ez a képzettség sincs a kormányrendeletben foglalt kifejezéshez koordinálva. Tekintettel arra, hogy a munkáltató a kormányrendletben foglalt végzettséget tekinti elfogadhatónak, kérem tájékoztatni szívesekedjenek, hogy mely végzettség megszerzése egyenértékű a rendeletben megfogalmazottal.Köszönettel. L.R.
A Szerkesztők üzenete
2009.07.17. 12:33

Tisztelt Figula Gabriella!

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 158. §-ának (5) bekezdése a következők szerint rendelkezik:
„(5) Ahol jogszabály egyetemi szintű végzettségről és szakképzettségről rendelkezik, azon mesterfokozatot és szakképzettséget is érteni kell. Ahol jogszabály mesterfokozatról és szakképzettségről rendelkezik, azon egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget is érteni kell.”
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek - az egyes munkakörök fizetési osztályokba történő tagozódását szabályozó - 61. §-a (1) bekezdésének h), i) és j) alpontja tartalmazza besorolási feltételeként az egyetemi végzettséget és szakképzettséget. Az idézett rendelkezés alapján az itt szabályozott esetekben az egyetemi végzettségen és szakképzettségen érteni kell a mesterfokozatot és szakképzettséget.
Ez az Ön esetében annyit jelent, hogy a mesterképzés szakon szerzett tanári oklevele alapján megilleti a „H” fizetési osztályba történő besorolás.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) 128. §-ának (8) bekezdése a pedagógus-szakvizsga tekintetében mondja ki azt, hogy a közalkalmazottat az oklevél bemutatatását követő év első munkanapjától kell a szakvizsga alapján besorolni.
Nincs jogszabályi rendelkezés az átsorolás időpontjára abban az esetben, ha a közalkalmazott magasabb végzettséget szerez. Általános szabály, hogy ilyen esetben a magasabb fizetési osztályba történő átsorolás az oklevél bemutatásához kötődik.
Megemlítem még, hogy általános iskolában is a mesterképzésben szerzett szakképzettsége képezi a fizetési osztályba történő besorolás alapját, mivel a Kt. 17. §-a az általános iskolai évfolyamokon is lehetővé teszi az egyetemi szintű tanári szakképzettséggel történő tanítást. A Kjt. 63. §-ának (1) bekezdése pedig azt mondja ki, hogy a közalkalmazott fizetési osztályát az ellátandó munkakörre előírt annak a legmagasabb végzettségnek, szakképzettségnek, doktori címnek, tudományos fokozatnak alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik.

Üdvözlettel:
Csillag Márta
főosztályvezető

A Szerkesztők üzenete
2009.07.17. 11:51

Tisztelt „knikol”!

Tanítói diplomával Ön taníthat az 5-6. évfolyamon a szakrendszerű oktatásban is, ha matematika műveltségi területre szól az oklevele. Amennyiben szakkollégiummal rendelkezik, akkor csak az 5. évfolyamon taníthat a szakrendszerű oktatásban (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. § (1) bekezdés c) pont, 127. § (8) bekezdés). A nem szakrendszerű oktatásban pedig természetesen a 6. évfolyamig taníthat tanítói végzettséggel és szakképzettséggel anélkül, hogy elvégezné a szóban forgó 120 órás pedagógus-továbbképzést.
Az osztályfőnöki megbízás feltételeit a közoktatási törvény, illetve a vonatkozó jogszabályok nem rögzítik. Tehát a munkáltató (az igazgató) döntési jogkörébe tartozik, hogy ad-e Önnek a 6. évfolyamon is osztályfőnöki megbízást.

Üdvözlettel:
Csillag Márta
főosztályvezető

knikol üzenete
2009.07.17. 09:47
Tisztelt Szerkesztők!
Nem egyszer tettem fel a kérdést, amire nem kaptam választ:elküldhetnek e egy tanárt, ha ellenőrzés kapcsán kiderül, hogy nincs szakvégzettsége ahhoz a tantárgyhoz, amit tanít?Pl. fizika szakos matematikát tanít. Ki lehet a felelős ezért?
Kérem válaszoljanak!
A Szerkesztők üzenete
2009.07.16. 16:06

Tisztelt „nagykokati”!

Az áthelyezésről a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 26. §-a a következők szerint rendelkezik:

„(1) Az áthelyezésben a két munkáltatónak egymással és a közalkalmazottal kölcsönösen meg kell állapodnia.”
„(2) Az áthelyezés során meg kell állapodni a közalkalmazott új munkakörében, munkahelyében, illetményében és az áthelyezés időpontjában.”
„(3) Az áthelyezett közalkalmazottnak az áthelyezést megelőző közalkalmazotti jogviszonyát úgy kell tekinteni, mintha az új munkáltatójánál töltötte volna el.”
Az idézett rendelkezés szerint az áthelyezés háromoldalú megállapodáson alapul, vagyis a két munkáltatónak egymással és a közalkalmazottal kölcsönösen meg kell állapodnia az áthelyezéshez kapcsolódó kérdésekben. A törvény taxatív módon rögzíti azokat a kérdéseket, amelyekben a megállapodás kötelező. Természetesen a felek más kérdésekről is megállapodhatnak.
Feltétlenül követendő gyakorlatnak tartjuk, hogy az áthelyezés során mind a három fél írásban rögzítse álláspontját az áthelyezésre vonatkozóan, amelyben ki lehet térni a szabadság kérdésére is a későbbi jogviták elkerülése érdekében.

Véleményünk szerint: amennyiben az időarányos szabadság felett kiadott szabadságnapok pénzbeli visszatérítéséről nem állapodtak meg, akkor a szabadságot adott tárgyévre kiadottnak kell tekinteni.
Igaz ez fordítva is: Ha a munkáltató az időarányosan járó szabadságnál az áthelyezés időpontjáig kevesebb szabadságot adott ki, a különbözet megváltására csak ilyen tartalmú megállapodás esetén van helye. Megállapodás hiányában azt az új munkáltató az általános szabályok szerint adja ki.

Üdvözlettel:
Csillag Márta
főosztályvezető

  
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  
  

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok