2023. szeptember 27.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot hirdet a közös európai és/vagy magyar örökséghez kapcsolódó kulturális utak támogatására

2006. április 5.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
pályázatot hirdet
a közös európai és/vagy magyar örökséghez kapcsolódó kulturális utak támogatására
2006-ban kiemelt téma: Bartók Béla születésének 125. évfordulója


A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma az Európa Tanács "Európai kulturális utak" kezdeményezéséhez kapcsolódóan pályázatot hirdet a XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 6/2004. (II.20.) NKÖM rendelet alapján a hazai kulturális utak létesítésének és fejlesztésének támogatására.

A kulturális útvonalak létesítésének célja az önmagukban vonzerőt nem jelentő kulturális értékek összekötésével turisztikai vonzerő kialakítása, ezáltal a turisztikai kínálat bővítése. A fejlesztés révén a helyszínek látogatószáma nő. A látogatóforgalom növekedése ösztönzi a kulturális örökség védelmét szolgáló befektetéseket, ezáltal a gazdaságilag elmaradott területek felzárkóztatását, és új munkahelyek megteremtését segíti elő.

A kulturális útvonalak létesítésével egy közös témához kapcsolódó, különböző helyszínen található kulturális értékeket, látványosságokat, idegenforgalmi szolgáltatásokat, programokat fog össze a pályázó egységes megjelenésű kulturális turisztikai termékké fejlesztve azokat.

I. A támogatás célja
A támogatás célja már létező regionális, országos illetve európai kulturális útvonalakhoz (pl. az Európa Tanács által kezdeményezett európai vallási, művelődéstörténeti-, művészeti-, történelmi-, gazdasági- és kereskedelmi utakhoz) kapcsolódó kulturális turisztikai programcsomagok kialakítása, valamint új kulturális utak létrehozása.

Az idei pályázatban elsősorban Bartók Béla életéhez, munkásságához kötődő, népzenei hagyományaikat ma is őrző, azokat ápoló helyszíneket bekapcsoló útvonalak kialakítására várunk projektötleteket.

További cél az útvonalak létrehozásához és működtetéséhez szükséges állandó együttműködési hálózat kialakítása, amelyet egy felelős személy/szervezet koordinál, felelősséget érezve a kulturális örökség védelme és mindenki számára hozzáférhetővé tétele iránt. A pályázat - a kiemelt témára való tekintettel - lehetőséget biztosít határon átívelő útvonalak kialakítására. A pályázati felhíváshoz mellékeljük azon települések felsorolását, ahol Bartók Béla népzenei gyűjtőmunkáját végezte. (1. sz. melléklet)

Az NKÖM jelen pályázat keretében új kulturális út létrehozását, illetve a már működő kulturális útvonal fejlesztésére irányuló együttműködési hálózatokhoz való kapcsolódást és marketingtevékenységet támogatja.

A pályázat olyan kulturális útvonalak létrehozásához nyújt forráslehetőséget, amelyeken a turista egyénileg és csoportosan is, de nem csak szervezett utazás keretében látogathatja meg az útvonal állomásait. Tájékozódását a projekt keretében létesített, a program arculatának megfelelő, eligazító információs marketing eszközök (elektronikus és papír alapú kiadványok, tájékoztató jelzések), illetve az egyes állomásokon részletes információs táblák segítik. Az útvonal állomásain a központi témához kapcsolódó - a marketingkommunikációs eszközök által megadott időpontban és feltételek mellett garantáltan elérhető - programok, attrakciók várják a turistát.


II. A pályázók köre
1) Támogatásért pályázatot nyújthatnak be:
a) az Európai Gazdasági Térségben székhellyel rendelkező jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
b) egyéni vállalkozók
c) non-profit szervezetek (alapítványok, egyéb társadalmi szervezetek
stb.),
d) önkormányzatok és társulásaik,
e) valamint egyházak és egyházi jogi személyek (a támogatási szerződés aláírásakor igazolni kell).

A c) d) és e) pontban felsorolt pályázók köre határon túli pályázókra is kiterjed.

2) Nem nyújtható támogatás:

a) olyan pályázó részére, amely a pályázati felhívásban meghatározott mértékű saját forrással nem rendelkezik,
b) csőd-, vagy felszámolási eljárás, végelszámolás alatt álló szervezeteknek, adósságrendezés alatt álló önkormányzatoknak;
c) annak a pályázónak, aki a pályázat kiírását megelőző 5 évben az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céloktól részben vagy egészben eltérő célra használta fel, vagy a lejárt elszámolási határidejű támogatással nem számolt el,
d) annak a pályázónak, aki az igényében valótlan vagy megtévesztő adatokat szolgáltatott,
e) annak a személynek vagy szervezetnek a részére, akinek, vagy amelynek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
f) annak a személynek vagy szervezetnek a részére, aki, vagy amely nem rendelkezik az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában előírt rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolására alkalmas iratokkal;
g) annak a gazdálkodó szervezetnek a részére, amelynek a saját tőkéje, a törzstőke (alaptőke) a jogszabályban előírt legkisebb mérték alá csökkent;
h) annak a pályázónak, amely a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely nem per- és igénymentes, illetőleg bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló szolgáltatás lehetőségét;
i) annak a szervezetnek a részére amely az elmúlt 5 évben az Európai Unió Közösségi Kezdeményezései (pl. Phare CBC, INTERREG) révén a fejlesztendő kulturális útvonal témájában támogatásban részesült.


III. Pályázati feltételek, tartalmi követelmények

1) A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

A közreműködő szolgáltatók, illetve a helyi/kistérségi/regionális idegenforgalmi szervezetek és önkormányzatok együttműködésén alapuló kulturális út kialakításáért, piacra viteléért és hosszú távú működtetéséért felelős szervezet létrehozása, illetve ilyen szervezet által végzendő:

a) előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: kutatás, tervezés, projektkészítés;
b) magyarországi kulturális út integrálása európai együttműködési hálózatba: tervezés, projektkészítés, kapcsolatépítés (ennek részeként konferencia szervezése);
c) a piacra-vitelt elősegítő marketingtevékenység, marketing terv, marketing kommunikációs eszközök készítése, kivitelezése.

A pályázat benyújtható:

a) + c) pontokban megadott tevékenységek együttes támogatására;
a) + b) +c) pontokban megadott tevékenységek együttes támogatására;

2) A támogatás odaítélésének előfeltétele:

a) a pályázó (a létrejövő együttműködés) vállalja a létrejövő komplex kulturális turisztikai kínálat kialakítását, piacra-vitelét, és piacon tartását legalább 5 éven keresztül,
b) a téma - a pályázat alátámasztó munkarészei alapján - belföldi és külföldi turisták érdeklődésére is számot tart,
c) a támogatás elsősorban a hazai települések kulturális turisztikai fejlesztését szolgálja, de lehetőség van a határon túli magyar örökségek bemutatására is, amennyiben a támogatandó tevékenység minimum 50 %-ban érinti a hazai értékeket,
d) a projekt a pályázó által ütemezetten fejleszthető elemeket tartalmaz,
e) az attrakciók garantáltan hozzáférhetőek,
f) a pályázó a támogatásban részesített tárgyi eszközök legalább 5 évi turisztikai hasznosítását vállalja,
g) a pályázó vállalja a projekttel kapcsolatos elektronikus és nyomtatott információs anyagok folyamatos elérhetőségét egy partner könyvtáron keresztül,
h) a pályázó hozzájárul a Pályázati űrlap 2. sz. mellékleteként feltüntetett, a pályázat részeként benyújtandó nyilatkozatban foglaltakhoz,
i) támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektre nem lehet igényelni.


3) A pályázat tartalma:

a) a pályázati űrlap és annak kötelező mellékletei, továbbá
b) a pályázó és a programgazdák, szolgáltatók közötti együttműködési megállapodásra vonatkozó elvi szándéknyilatkozat,
c) a kulturális út által érintett települések, helyszínek (épület, templom, múzeum, emlékhely, könyvtár helyismereti gyűjteménye, stb.), valamint a kulturális úthoz kapcsolódó programok külön listában való felsorolása és ismertetése,
d) a projekt részletes leírása tartalmazza a turisztikai szolgáltatások valamennyi elemét (közlekedés, szállás, étkezés, programok, stb.),
e) a kulturális út piacra vitelét elősegítő marketing terv koncepciója,
f) a pályázó igazolja, hogy rendelkezik a fejlesztés megvalósításának helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonjogával, illetve (amennyiben nem ő a tulajdonos) a tulajdonosnak a fejlesztéshez való hozzájárulásával.


IV. A pályázattal elnyerhető támogatás
1) A támogatás forrása

A támogatás keretösszege a XXIII. NKÖM fejezet 10/34/1 Nemzeti Örökség Program - Nemzeti évfordulók c. fejezeti kezelésű előirányzat 34/1/2/1 Kulturális turizmus előirányzat-csoport terhére 20 millió Ft.

2) A támogatás formája

A támogatás formája a pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban vissza nem térítendő támogatás)

3) A támogatás mértéke

A projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 75%-a, maximum 2 millió forint. Saját forrás az elszámolható összköltség 25 %-a.

4) A támogatás számításának módja

Az elszámolható költségek között csak olyan költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a projekt megvalósításához, megfelelnek a költséghatékonyság elvének, nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mértéket. A költségeket (támogatás összeg + saját forrás) számlákkal kell azonosítani és igazolni.

5) Elszámolható költségek

Többek között a következő, fenti feltételeknek megfelelő költségek számolhatók el:
a) immateriális javak (licenc, know-how) beszerzése (a tárgyi eszköz bekerülési értékének max. 25%-ig);
b) a marketing eszköz elkészítéséhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások (közreműködő külső szövegírók, fordítók, grafikusok díja, fordítás, lektorálás, nyomtatás) költsége;
c) anyagjellegű (csak abban a esetben, ha tárgyi eszközök bekerülési értékét képezik) és személyi jellegű ráfordítások;
d) vissza nem igényelhető áfa.


6) El nem számolható költségek

a) szinten tartás költségei;
b) fogyasztási cikkek és készletek beszerzése;
c) saját munkatársak bér- és járulékköltsége;
d) általános költségek (rezsi);
e) reprezentációs költségek;
f) ingatlanvásárlás;
g) üzletrész- és részvényvásárlás;
h) a pályázat előkészítésével kapcsolatos tevékenységek költségei (tervezés, pályázat készítés díja, közjegyzői díj stb.);
i) jelzálog, bankgarancia költségei;
j) visszaigényelhető áfa.

A költségeknek megfelelően részletezettnek kell lenni ahhoz, hogy az elszámolható költségeket meg lehessen különböztetni a nem elszámolható költségektől. A pályázónak a tervezési és kivitelezési költségeket külön kell csoportosítania, a pályázathoz mellékelt részletes költségvetésben.

7) A megvalósítás határideje

A támogatási szerződésben vállalt feladat megvalósításáról való beszámolás határideje 2007. április 30. A MEGADOTT HATÁRÍDŐ MEG NEM HOSSZABBÍTHATÓ!

8) Az elbírálás menete

A pályázatot elbírálók indokolt esetben a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékkel is megállapíthatják. A döntés kiterjedhet csökkentett támogatás esetén az elhagyható elemek konkrét felsorolására is. Ebben az esetben a bírálók meghatározzák, hogy a csökkentett támogatással az eredeti pályázati célt kell-e megvalósítania a pályázónak, vagy a támogatás csökkentésének arányában a pályázati cél tartalmát is csökkentheti-e.

Célszerű a feladat elkülöníthető szakaszait feltüntetni a pályázatban. Ha a pályázó a csökkentett mértékű támogatás mellett is képes és kész az eredeti feladat megvalósítására, erről köteles írásban nyilatkozni, csatolva beadványához az igényelt és az elnyert támogatási összeg különbözetére vonatkozó forrás meghatározását (pl. saját forrás, bankhitel) és annak igazolását.

9) A szükséges saját forrás mértéke:

A teljes megvalósítás elszámolható költségeinek legalább 25%-a, amelybe az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás nem számítható be. A saját forrás számításának alapja a projekt áfa nélküli költsége, ha azonban a pályázónak jogszabály alapján áfa-visszaigénylési joga nincs, akkor az áfát is tartalmazó költség.

10) A támogatás folyósítása:

A támogatás folyósítása utólagosan, a teljesítés igazolása mellett, a támogatási döntés kedvezményezettje által benyújtott számlákon, egyéb bizonylatokon és a kifizetést igazoló dokumentumokon (elsősorban banki átutaláson) alapuló elszámolás alapján történik, a projekt lezárását követően. A támogatások folyósítása teljesítés- és forrásarányosan történik: minden számla alapján a projekt összköltségére megállapított támogatási arány szerinti támogatás folyósítható.


V. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje

1) A pályázat 2006. április 5-étől magyar nyelven, kizárólag a pályázati űrlappal együtt nyújtható be. A pályázati űrlap a NKÖM Ügyfélszolgálat irodáján személyesen átvehető vagy a NKÖM honlapjáról (www.nkom.hu) letölthető. Az Ügyfélszolgálati Iroda címe: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., nyitvatartási ideje: hétfőtől csütörtökig: 9:00-12:00 és 13:00-16:00 óráig, pénteken 9:00-12:00 óráig.

2) A pályázat kizárólag postai úton - ajánlott küldeményként - adható be a következő címre:

NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Csoport
1388 Budapest, Pf.: 82
1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.

Kérjük, hogy a borítékra írja rá: "KULTURÁLIS UTAK 2006"

3) A pályázati űrlapot, és a pályázati felhívásban, illetve az űrlapon meghatározott dokumentumokat 2 elkülönített, de egyenként összefűzött példányban, egy csomagban/borítékban kérjük beküldeni. Az eredeti példányt (melyben minden dokumentumnak eredeti aláírással, pecséttel, hitelesítéssel kell rendelkeznie) kérjük, jelöljék meg "EREDETI" felirattal. A második példány lehet másolat.
.
4) A pályázat teljes dokumentációját elektronikusan is kérjük megküldeni a következő e-mail címre: CulturalTourism@nkom.gov.hu

5) A pályázat benyújtásának határideje: beérkezés 2006. június 30.

Hiánypótlásra lehetőség nincs! A szükséges dokumentumok nélkül vagy hiányosan benyújtott pályázatokat, illetve határidő után érkezett pályázatokat a bíráló bizottság nem tudja figyelembe venni.


VI. Az elbírálás szempontrendszere
1) A projekt szakmai értékelése (max. 55 pont)

a) Az útvonal központi kulturális témájának kidolgozottsága, a fejlesztés indokoltsága az adott területen (1-10 pont)
b) A műemléki illetve világörökségi helyszínek támogatottsága több mint 50% (1-10 pont)
c) Az egyes kulturális és turisztikai szolgáltató termékelemek színvonala, azok kapcsolódása a központi témához (1-10 pont)
d) Interaktív, ifjúsági és családbarát, élménytöbbletet nyújtó, újszerű fejlesztés (1-5 pont)
e) Az együttműködési hálózat jellege és kiterjedése (1-5 pont)
f) Kapcsolat határon túli településekkel kialakított együttműködési hálózattal (1-5 pont)
g) Marketing terv színvonala (1-5 pont)
h) Marketing kommunikációs eszközök színvonala, projekthez illeszkedése (1-5 pont)

2) A projekt költségvetésének indokoltsága, megalapozottsága (max. 25 pont)

a) Részletesen kidolgozott költségvetés, az egyes költségtételek és nagyságrendjük indokoltsága (1-10 pont)
b) Költség-hatékony megvalósítás (1-10 pont)
c) A pályázó a megvalósításra jelentős saját forrást biztosít (1-5 pont)

3) A pályázó felkészültsége a projekt megvalósítására és hosszú távú működtetésére (max. 10 pont)

a) A pályázó pénzügyi háttere, stabilitása, a saját erő/idegen forrás, illetve a saját tőke/projektérték arány (1-5 pont)
b) A pályázó szakmai felkészültsége, a projekt megvalósítására való alkalmasságát alátámasztó tapasztalatainak referenciái (1-5 pont)

4) Horizontális feltételek biztosítása (max.10 pont)

a) a fejlesztés környezeti hatása, a fejlesztés eredményének gazdasági és környezeti fenntarthatósága (1-5 pont)
b) esélyegyenlőség érvényesülése (1-5 pont)


Nem támogathatóak azok a pályázatok:
a) amelyek a fenti szempontok alapján történő értékelés során nem érnek el 65 pontot, vagy
b) amelyek szakmai pontszáma nem éri el a 40 pontot, vagy
c) amelyek esetében a pályázó felkészültsége nem éri el a 7 pontot

Az elbírálás során előnyben részesülnek:
a) azok a pályázatok, amelyek a hivatalos műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlan(ok)ra vagy világörökségi helyszín(ek)re, továbbá a kulturális út tematikájába illeszkedő múzeum(ok)ra irányulnak,
b) a hátrányos helyzetű kistérségek településeit érintő kulturális útvonalak és projektek;
c) a fiatalok kortárs kulturális tevékenységét elősegítő projektek;
d) a "civil-civil", valamint "civil-vállalkozói" szféra együttműködésén alapuló projektek.

A szakértői bizottság a pályázat benyújtásának határidejét követő 30 munkanapon belül készíti el a pályázat elbírálásához szükséges javaslatát. A pályázatok alapján nyújtandó támogatásokról a szakértői bizottság javaslata alapján a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát vezető miniszter 30 napon belül dönt. Az eredményről a döntést követő 15 napon belül a pályázó értesítést kap.
A támogatást elnyert pályázóval az NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Csoport szerződést köt.


VII. Egyéb tudnivalók

1) A kiíró a támogatás odaítélésének és a szerződéskötés feltételeként biztosítékadási (jelzálogjog, bankgarancia) kötelezettséget nem ír elő.

2) A támogatási szerződés teljesítését, a forrás megfelelő felhasználását a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és az általa megbízott szervezetek, valamint az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni.

3) Az egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdésekben

a) az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet,
b) a XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat útján történő felhasználásának szabályairól szóló 3/2004. (II.20.) NKÖM rendelet előírásait kell alkalmazni.

4) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a költségvetési forrásra való tekintettel az elnyert támogatás felhasználásakor a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseit figyelembe véve kell eljárni.

5) A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, illetőleg az útmutató mellékletét képező nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén nevét, címét, az elnyert támogatás összegét, a pályázat tárgyát és a megvalósítás helyszínét az útmutatóban meghatározott módon nyilvánosságra hozzák.

6) A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás a NKÖM Ügyfélszolgálatán, pénzügyi és technikai kérdésekben az NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Csoportnál, Zsulya Szabolcsné referensnél (Tel: 1-327-4352), szakmai kérdésekben a NKÖM Kulturális Turizmus Osztályon (Tel: 1-484-7234) kérhető.


Budapest, 2006. április


Dr. Bozóki András
a nemzeti kulturális örökség minisztere


A kiíráshoz kapcsolódó letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás

Bartók Béla gyűjtőhelyeinek jegyzéke országok és megyék szerint (136) - 1. számú melléklet a "kulturális utak 2006." pályázati felhíváshoz

Hátrányos helyzetű kistérségek listája - 2. számú melléklet a "kulturális utak 2006." pályázati felhíváshoz

Költségvetési űrlap

Munkáltatói nyilatkozat munkavállalóval rendelkező pályázó részére

Munkáltatói nyilatkozat munkavállalóval nem rendelkező pályázó részére

NYILATKOZAT

Pályázati űrlap

Tájékoztató a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének való megfelelésről


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok